Button. ToggleButton. Control de eventos II

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Os botóns (button) permiten ao usuario indicar á aplicación que realice unha acción.
 • Os botóns poden ter Texto, unha imaxe ou as dúas cousas:
 • Ben o texto ou a imaxe comunican claramente ao usuario cal é a función do botón.

00 button-types.png


 • Estes controles son subclases de:
  • Button de TextView
  • ToogleButton de CompoundButton
  • ImageButton de ImageView (que se verá proximamente)

00 Part of Android View Hierarchy.png • Observar como se definen os tres tipos de botóns anteriores:
 • Botón con texto:
 1. <Button
 2.    android:layout_width="wrap_content"
 3.    android:layout_height="wrap_content"
 4.    android:text="@string/button_text"
 5.    ... />


 • Botón con imaxe
 1. <ImageButton
 2.    android:layout_width="wrap_content"
 3.    android:layout_height="wrap_content"
 4.    android:src="@drawable/button_icon"
 5.    ... />


 • Botón con texto e imaxe. A propiedade android:drawableLeft indica onde se sitúa a imaxe.
 1. <Button
 2.    android:layout_width="wrap_content"
 3.    android:layout_height="wrap_content"
 4.    android:text="@string/button_text"
 5.    android:drawableLeft="@drawable/button_icon"
 6.    ... />


 • Os botóns teñen unha propiedade android:onClick="oMeuMetodo" que nos permite chamar ao método indicado cando o pulsamos.
  • Ese método hai que declaralo en Java como public void oMeuMetodo (View v) { ... }
  • Recibe o obxecto View de quen o chamou.


 • Os botóns (Button) son subclases de TextView.


Botóns de 2 estados: ToggleButton/Switch

 • Existe outro tipo de botón de 2 estados (ON/OFF).
 • Un máis básico: <ToggleButton>

00 togglebutton.png

 • E outro máis avanzado (versión Android 4.0 ou superior): <Switch/>

00 switch.png

  • Permiten cambiar o seu estado desprazando co dun estado a outro. O funcionamento é semellante ao control ToogleButton.


 • Un obxecto ToogleButton/Switch herda da clase CompoundButton, quen, á súa vez, herda da clase Button.
 • Por tanto funcionan da mesma maneira, pero ademais o este tipo de botóns:
  • ten 2 estados (True/False), que pode podemos comprobar co método isChecked ()
  • Para cada estado podemos amosar un texto distinto no botón: android:TextOn e android:TextOFF.


Casos prácticos

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Buttons. • Dentro do paquete Buttons crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_Buttons de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Imos crear 3 botóns:
  • 1 Botón con texto
  • 1 ToogleButton
  • 1 botón con imaxe
Creación do layout

 • O layout XML ten 3 botóns e 1 TextView:
 • Observar como hai un layout dentro doutro: un dispón os elementos en vertical e o outro en horizontal.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4.   android:layout_width="match_parent"
 5.   android:layout_height="match_parent"
 6.   android:orientation="vertical" >
 7.  
 8.   <LinearLayout
 9.     android:layout_width="match_parent"
 10.     android:layout_height="wrap_content"
 11.     android:orientation="horizontal" >
 12.  
 13.     <Button
 14.       android:id="@+id/btnBoton_UD02_01_buttons"
 15.       android:layout_width="150sp"
 16.       android:layout_height="wrap_content"
 17.       android:text="Preme aquí" >
 18.     </Button>
 19.  
 20.     <ToggleButton
 21.       android:id="@+id/tbtnDosEstados_UD02_01_buttons"
 22.       android:layout_width="100dp"
 23.       android:layout_height="match_parent"
 24.       android:textOff="Apagado"
 25.       android:textOn="Aceso" >
 26.     </ToggleButton>
 27.  
 28.     <ImageButton
 29.       android:id="@+id/ibtnImagen_UD02_01_buttons"
 30.       android:layout_width="55sp"
 31.       android:layout_height="50sp"
 32.       android:scaleType="fitXY"
 33.       android:src="@drawable/ic_launcher_foreground" >
 34.     </ImageButton>
 35.   </LinearLayout>
 36.  
 37.   <TextView
 38.     android:id="@+id/txtTv_accion_UD02_01_Buttons"
 39.     android:layout_width="wrap_content"
 40.     android:layout_height="wrap_content"
 41.     android:text="@string/texto_tv_string" />
 42.  
 43. </LinearLayout>


 • Se cargamos este layout e non realizamos ningunha codificación en Java, non vai pasar nada cos botóns:
Isto é debido a que non temos codificado ningunha acción para cando se preme en cada un deles.Eventos

 • Para asociar un evento a un botón, podemos facelo:
 • Asociando, como vimos na xestión de eventos, unha interface a cada botón e rexistrando o evento que queiramos controlar (nesta caso dun click).
 • No caso dos botón, podemos facelo no layout da activity.


 • Nesta ocasión imos ver dun xeito sinxelo como capturar os eventos dos botóns.
 • Un evento é algo que acontece nun control e que nos interesa capturar no sistema para desencadear (ou non) unha serie de accións.
 • Xa vimos no caso anterior (EditText) que podíamos controlar eventos que acontecen nos controis.Control de eventos dende o layout

 • É a forma máis sinxela de desencadear unha acción.
 • Imos facelo de dúas formas:
  • Creando un método para cada Botón.
  • Creando un único método para tódolos botóns. Hai que controlar que botón foi o que se premeu.

Crear un método para cada botón

 • Observar a propiedade: android:onClick nos controis dos botóns.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4.   android:layout_width="match_parent"
 5.   android:layout_height="match_parent"
 6.   android:orientation="vertical" >
 7.  
 8.   <LinearLayout
 9.     android:layout_width="match_parent"
 10.     android:layout_height="wrap_content"
 11.     android:orientation="horizontal" >
 12.  
 13.     <Button
 14.       android:id="@+id/btnBoton_UD02_01_buttons"
 15.       android:layout_width="150sp"
 16.       android:layout_height="wrap_content"
 17.       android:onClick="onBotonClick"
 18.       android:text="Preme aquí" >
 19.     </Button>
 20.  
 21.     <ToggleButton
 22.       android:id="@+id/tbtnDosEstados_UD02_01_buttons"
 23.       android:layout_width="100dp"
 24.       android:layout_height="match_parent"
 25.       android:onClick="onBoton2EstadosClick"
 26.       android:textOff="Apagado"
 27.       android:textOn="Aceso" >
 28.     </ToggleButton>
 29.  
 30.     <ImageButton
 31.       android:id="@+id/ibtnImagen_UD02_01_buttons"
 32.       android:layout_width="55sp"
 33.       android:layout_height="50sp"
 34.       android:onClick="onBotonImaxeClick"
 35.       android:scaleType="fitXY"
 36.       android:src="@drawable/ic_launcher_foreground" >
 37.     </ImageButton>
 38.   </LinearLayout>
 39.  
 40.   <TextView
 41.     android:id="@+id/txtTv_accion_UD02_01_Buttons"
 42.     android:layout_width="wrap_content"
 43.     android:layout_height="wrap_content"
 44.     android:text="@string/texto_tv_string2" />
 45.  
 46. </LinearLayout>
 • Para cada botón defínese un método que xestione o evento onClick.
 • Deixamos para o participante no curso a definición no ficheiro /res/values/strings.xml da constante "@string/texto_tv_string2" do último TextView. (podedes poñer calquera texto de exemplo).


 • Agora só queda definir os métodos en Java.
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Buttons;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.Button;
 7. import android.widget.ImageButton;
 8. import android.widget.TextView;
 9. import android.widget.ToggleButton;
 10.  
 11. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 12.  
 13. public class UD02_01_Buttons extends Activity {
 14.  
 15.   private Button btnBoton;
 16.   private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
 17.   private ImageButton ibtnBotonImaxe;
 18.   private TextView tvAccions;
 19.  
 20.   @Override
 21.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 22.     super.onCreate(savedInstanceState);
 23.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__buttons);
 24.  
 25.     btnBoton = (Button) findViewById(R.id.btnBoton_UD02_01_buttons);
 26.     tbtnBoton2Estados = (ToggleButton) findViewById(R.id.tbtnDosEstados_UD02_01_buttons);
 27.     ibtnBotonImaxe = (ImageButton) findViewById(R.id.ibtnImagen_UD02_01_buttons);
 28.     tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.txtTv_accion_UD02_01_Buttons);
 29.  
 30.   }
 31.  
 32.   public void onBotonClick(View v) {
 33.     tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
 34.     tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
 35.   }
 36.  
 37.   public void onBoton2EstadosClick(View v) {
 38.     tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
 39.     if (tbtnBoton2Estados.isChecked())
 40.       tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOn());
 41.     else
 42.       tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOff());
 43.   }
 44.  
 45.   public void onBotonImaxeClick(View v) {
 46.     tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
 47.     tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth());
 48.   }
 49.  
 50.  
 51. }
 • Liñas 15-18: declaración de atributos.
 • Liñas 25-28: asignación de valores aos atributos mediante a clase R.
 • Liñas 32-35: Define o método asociado ao evento android:onClick do primeiro botón. "\n" introduce un salto de liña.
 • Liñas 37-43: Define o método asociado ao evento android:onClick do botón ToggleButton. Comprobamos se está activado o non.
 • Liñas 45-48: Define o método asociado ao evento android:onClick do botón con Imaxe.
 • Lanzar a aplicación e comprobar que sucede ao premer os botóns.Crear un único método para tódolos botóns

 • Hai que modificar o XML para que as propiedades android:onClick de tódolos botóns chamen ao mesmo método.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4.   android:layout_width="match_parent"
 5.   android:layout_height="match_parent"
 6.   android:orientation="vertical" >
 7.  
 8.   <LinearLayout
 9.     android:layout_width="match_parent"
 10.     android:layout_height="wrap_content"
 11.     android:orientation="horizontal" >
 12.  
 13.     <Button
 14.       android:id="@+id/btnBoton_UD02_01_buttons"
 15.       android:layout_width="150sp"
 16.       android:layout_height="wrap_content"
 17.       android:onClick="onBotonClick"
 18.       android:text="Preme aquí" >
 19.     </Button>
 20.  
 21.     <ToggleButton
 22.       android:id="@+id/tbtnDosEstados_UD02_01_buttons"
 23.       android:layout_width="100dp"
 24.       android:layout_height="match_parent"
 25.       android:onClick="onBotonClick"
 26.       android:textOff="Apagado"
 27.       android:textOn="Aceso" >
 28.     </ToggleButton>
 29.  
 30.     <ImageButton
 31.       android:id="@+id/ibtnImagen_UD02_01_buttons"
 32.       android:layout_width="55sp"
 33.       android:layout_height="50sp"
 34.       android:onClick="onBotonClick"
 35.       android:scaleType="fitXY"
 36.       android:src="@drawable/ic_launcher_foreground" >
 37.     </ImageButton>
 38.   </LinearLayout>
 39.  
 40.   <TextView
 41.     android:id="@+id/txtTv_accion_UD02_01_Buttons"
 42.     android:layout_width="wrap_content"
 43.     android:layout_height="wrap_content"
 44.     android:text="@string/texto_tv_string" />
 45.  
 46. </LinearLayout> • A definición do método:
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Buttons;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.Button;
 7. import android.widget.ImageButton;
 8. import android.widget.TextView;
 9. import android.widget.ToggleButton;
 10.  
 11. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 12.  
 13. public class UD02_01_Buttons extends Activity {
 14.  
 15.   /*
 16.    private Button btnBoton;
 17.    private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
 18.    private ImageButton ibtnBotonImaxe;
 19.    */
 20.   private TextView tvAccions;
 21.  
 22.   public void onBotonClick(View vista) {
 23.  
 24.     switch (vista.getId()) {
 25.       case R.id.btnBoton_UD02_01_buttons:
 26.         tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
 27.         tvAccions.append("O texto do botón é: "
 28.             + ((Button) vista).getText());
 29.         break;
 30.  
 31.       case R.id.tbtnDosEstados_UD02_01_buttons:
 32.         tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
 33.         if (((ToggleButton) vista).isChecked())
 34.           tvAccions.append("O estado é: "
 35.               + ((ToggleButton) vista).getTextOn());
 36.         else
 37.           tvAccions.append("O estado é: "
 38.               + ((ToggleButton) vista).getTextOff());
 39.         break;
 40.  
 41.       case R.id.ibtnImagen_UD02_01_buttons:
 42.         tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
 43.         tvAccions.append("O ancho é: " + ((ImageButton) vista).getWidth());
 44.     }
 45.   }
 46.  
 47.  
 48.   @Override
 49.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 50.     super.onCreate(savedInstanceState);
 51.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__buttons);
 52.  
 53.     tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.txtTv_accion_UD02_01_Buttons);
 54.     /*
 55.      btnBoton = (Button) findViewById(R.id.btnBoton_UD02_01_buttons);
 56.      tbtnBoton2Estados = (ToggleButton) findViewById(R.id.tbtnDosEstados_UD02_01_buttons);
 57.      ibtnBotonImaxe = (ImageButton) findViewById(R.id.ibtnImagen_UD02_01_buttons);
 58.      */
 59.  
 60.   }
 61.  
 62.   /*
 63.    public void onBotonClick(View v) {
 64.      tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
 65.      tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
 66.    }
 67.  
 68.    public void onBoton2EstadosClick(View v) {
 69.      tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
 70.      if (tbtnBoton2Estados.isChecked())
 71.        tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOn());
 72.      else
 73.        tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOff());
 74.    }
 75.  
 76.    public void onBotonImaxeClick(View v) {
 77.      tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
 78.      tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth());
 79.    }
 80.  
 81.    */
 82. }
 • Liñas 22-45:
  • Na chamada ao método recibimos como parámetro unha View (vista) que apunta ao obxecto que o chamou.
  • Collendo o ID da vista, podemos saber que botón foi o que iniciou o evento.
  • Con switch - case, en función do botón que lanzou o evento executamos o código correspondente.
 • Liñas 33, 35 e 38:
  • Observar como se fai casting do obxecto recibido. Recíbese un obxecto de tipo View (vista) e precisamos convertelo á ToogleButton para acceder aos seus métodos específicos.Control de eventos usando un listener. Clase anónima

Queda como tarefa para o alumno, implementar a xestión de eventos deste exercicio facendo uso das interfaces (lembrar quitalo do layout).


-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).