Chronometer. Cliclo de vida I (finish())

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Un control Chronometer implementa en Android un cronómetro simple.
 • Iníciase có método start().
 • Párase có método stop(). Pero ... el segue contando por detrás. Isto é, se se executa de novo start() sen parámetros porá o cronómetro no mesmo tempo que se non se parase.


 • Cando se chama a start(), o control colle o tempo que leva acceso o móbil (elapsedRealtime()) como tempo base e vai contando dende aí.
Se non se lle dá un tempo base el colle o tempo no cal se chama a start(). • A clase Chronometer herda directamente da clase View.
 • Para establecer os valores de tempos base apoiámonos na clase SystemClock.


Caso práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Chonometers. • Dentro do paquete Chonometers crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_Chonometer de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.

XML do Layout

 • Observar como se crea o control Chronometer e os métodos aos que chaman os botóns.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    android:layout_width="match_parent"
 4.    android:layout_height="match_parent"
 5.    android:orientation="vertical" >
 6.  
 7.     <TextView
 8.        android:id="@+id/tvAutodestr_UD02_01_Chonometer"
 9.        android:layout_width="wrap_content"
 10.        android:layout_height="wrap_content"
 11.        android:text="Autodestrucción en: ?? seg" />
 12.  
 13.     <Chronometer
 14.        android:id="@+id/chrCronometro_UD02_01_Chonometer"
 15.        android:layout_width="wrap_content"
 16.        android:layout_height="wrap_content"
 17.        android:layout_gravity="center_horizontal"
 18.        android:textSize="20sp" />
 19.  
 20.     <LinearLayout
 21.        android:layout_width="match_parent"
 22.        android:layout_height="match_parent"
 23.        android:gravity="center_horizontal"
 24.        android:orientation="horizontal" >
 25.  
 26.         <Button
 27.            android:id="@+id/btStart_UD02_01_Chonometer"
 28.            android:layout_width="wrap_content"
 29.            android:layout_height="wrap_content"
 30.            android:text="Start" />
 31.  
 32.         <Button
 33.            android:id="@+id/btStop_UD02_01_Chonometer"
 34.            android:layout_width="wrap_content"
 35.            android:layout_height="wrap_content"
 36.            android:text="Stop" />
 37.     </LinearLayout>
 38.  
 39. </LinearLayout>Código Java

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Chronometers;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.os.SystemClock;
 6. import android.view.View;
 7. import android.widget.Button;
 8. import android.widget.Chronometer;
 9. import android.widget.TextView;
 10.  
 11. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 12.  
 13. public class UD02_01_Chronometer extends Activity {
 14.  
 15.     private int tempoAutodestrucion; // Non podemos declarala final xa que se modifica o seu valor. Ao ter unha referencia a ela dentro da clase anónima OnChronometerTickListener, temos que declaralo a nivel de clase
 16.     private Chronometer crono;
 17.  
 18.     private void xestionarEventos(){
 19.         final TextView tvAutodestrucion;
 20.  
 21.         // Eventos do crono
 22.         crono = (Chronometer) findViewById(R.id.chrCronometro_UD02_01_Chonometer);
 23.         tvAutodestrucion = (TextView) findViewById(R.id.tvAutodestr_UD02_01_Chonometer);    // O poñemos aquí xa que o método onChronometerTick execútase moitas veces
 24.         crono.setOnChronometerTickListener(new Chronometer.OnChronometerTickListener() {
 25.             @Override
 26.             public void onChronometerTick(Chronometer chronometer) {
 27.                 // TODO Auto-generated method stub
 28.  
 29.                 long tempoPasado = SystemClock.elapsedRealtime()
 30.                         - chronometer.getBase();
 31.                 int tempoSeg = (int) tempoPasado / 1000;
 32.                 if (tempoSeg == tempoAutodestrucion)
 33.                     finish();
 34.  
 35.                 tvAutodestrucion.setText("Autodestrucción en: "
 36.                         + (tempoAutodestrucion - tempoSeg) + " seg");
 37.             }
 38.         });
 39.  
 40.         // Eventos botón start
 41.         Button btStart = findViewById(R.id.btStart_UD02_01_Chonometer);
 42.         btStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 43.             @Override
 44.             public void onClick(View v) {
 45.                 tempoAutodestrucion = 20;
 46.                 crono.setBase(SystemClock.elapsedRealtime());
 47.                 crono.start();
 48.             }
 49.         });
 50.  
 51.         //Eventos botón stop (non temos por que declarar unha variable)
 52.         ((Button)findViewById(R.id.btStop_UD02_01_Chonometer)).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 53.             @Override
 54.             public void onClick(View v) {
 55.                 crono.stop();
 56.             }
 57.         });
 58.  
 59.     }
 60.     @Override
 61.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 62.         super.onCreate(savedInstanceState);
 63.         setContentView(R.layout.activity_ud02_01__chronometer);
 64.  
 65.         xestionarEventos();
 66.     }
 67.  
 68.  
 69. }
 • Liñas 40-49: Xestionamos o evento de Click sobre o botón start:
 • Liña 45: Definimos o tempo para a autodestrucción da Activity. Cando se vexan os menús, veremos que este valor podería ser configurado polo usuario que usa a aplicación, como unha opción da mesma.
 • Liña 46: establécese o tempo base a partir do cal o cronómetro comeza a contar. SystemClock.elapsedRealtime(): devolve o tempo, en milisegundos, que leva aceso o móbil
 • Liña 47: o cronómetro comeza a contar, non dende cero, senón dende o tempo tomado como base (o tempo que leva acceso o móbil).
 • Liñas 51-57: Xestionamos o evento de Click sobre o botón stop:
 • Liña 55: párase o cronómetro.
 • Liñas 21-38: Xestionamos o listener no cronómetro que se chama cada vez que hai un cambio no seu valor:
 • Liña 24: establécese o Listener do cronómetro. Este método vai ser chamado cada vez que o cronómetro cambia de valor.
 • Liñas 29 e 30: O tempo que pasou dende que se iniciou o cronómetro é a diferencia entre o tempo que leva acceso o dispositivo e o tempo no cal se iniciou o cronómetro.
 • Liña 31: Tempo en segundos.
 • Liña 33: Se chegamos ao tempo para autodestrucción hai que matar a Activity. Sería o mesmo que se prememos o botón da botonera "Retroceso ou Back".

Ciclo de vida dunha actividade

 • Afondarase máis adiante sobre o ciclo de vida dunha actividade.
 • Unha actividade desde que se lanza pasa por moitos estados.
 • Cando unha actividade non está en primeira liña da pantalla non está destruída senón que está en estado de Stop (Oculta) esperando na pila a ser chamada, ou se está moi abaixo na pila e se precisan os seus recursos entón o sistema pode destruíla.

00 basic-lifecycle.png

 • No noso exemplo a actividade destrúese explicitamente se o cronómetro chega a un tempo determinado
 • Para iso úsase o método finish().
 • Ver liña 33 do código.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).