EditText. Control de eventos I

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • O control EditText serve para introducir e editar texto por parte do usuario dunha aplicación Android.
 • Este control é unha subclase da clase TextView que se viu anteriormente.

00 Part of Android View Hierarchy.png


 • A forma de engadir un EditText en XML nun layout é a través do compoñente: <EditText/>
 • Unha propiedade importante é: android:inputType
  • Permitirá que so se introduzan números, texto, passwords, teléfonos, etc.
  • Tamén indicará se o control é dunha soa liña ou multiliña.
  • Facer que non autocomplete as palabras, etc.
 • Ademais permiten copiar, cortar e pegar.

00 edittext-noextract.png

 • Cando se entra nun cadro de texto, nun dispositivo que non teña teclado físico conectado, abrirase en pantalla un teclado virtual (tamén chamado lixeiro/soft) que se adaptará á propiedade android:inputType como veremos a continuación.
 • Finalmente a tecla Enter no teclado virtual poder realizar distintas accións, ben por defecto ou ben explicitamente coa propiedade android:imeOptions (IME: Input Method Editor)
Casos prácticos

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: EditTexto. • Dentro do paquete EditTexto crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_EditText de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


Distintos tipos de datos: a propiedade android:inputType

 • A imaxe amosa un AVD con distintos tipos de campos, e cunha lenda interior indicando que tipo de dato hai que introducir nese campo.

PDM EditText 1.jpg

 • O layout xml que define esa pantalla é o seguinte. Observar como sempre as liñas marcadas.
 1. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.   android:layout_width="match_parent"
 4.   android:layout_height="match_parent"
 5.   android:orientation="vertical" >
 6.  
 7.   <EditText
 8.     android:layout_width="match_parent"
 9.     android:layout_height="wrap_content"
 10.     android:hint="Escribe un número enteiro"
 11.     android:inputType="numberSigned" />
 12.  
 13.   <EditText
 14.     android:layout_width="match_parent"
 15.     android:layout_height="wrap_content"
 16.     android:hint="Escribe un número decimal"
 17.     android:inputType="numberSigned|numberDecimal" />
 18.  
 19.   <EditText
 20.     android:layout_width="match_parent"
 21.     android:layout_height="wrap_content"
 22.     android:hint="Escribe palabras...(saíra a 1ª letra en maísculas)"
 23.     android:inputType="textCapWords|textMultiLine" />
 24.  
 25.   <EditText
 26.     android:layout_width="match_parent"
 27.     android:layout_height="wrap_content"
 28.     android:hint="Enderezo e-mail. Esta línea sae por fóra da pantalla"
 29.     android:inputType="textEmailAddress" />
 30.  
 31.   <EditText
 32.     android:layout_width="match_parent"
 33.     android:layout_height="wrap_content"
 34.     android:hint="Escribe a clave."
 35.     android:inputType="textPassword" />
 36.  
 37. </LinearLayout>
 • Propiedade android:hint: indica o texto que se vai amosar no control cando este está baleiro.
 • Propiedade android:inputType: indica o tipo de datos que se poden introducir no campo.
  • Se non se pon a propiedade, o campo acepta toda combinación de caracteres.
  • Pódense combinar os filtros facendo uso de "|".
 • Obviamente os valores dos Hints é mellor telos declarados en constantes en recursos XML.


 • 'NOTA Edición 2015: No caso de usar un AVD con API 21, o botón Next é substituído por ">", o botón Done (Feito) por unha marca de verificación.


Control de eventos no teclado virtual. Distintas accións da tecla "Enter": android:imeOptions

 • A tecla Enter no teclado virtual pode realizar unha serie de accións:
  • Por defecto:
   • o sistema determina se existe outro elemento ao que poida ir o foco, nese caso a función da tecla é Next.
   • Se non o atopa a acción da tecla é Done.
   • Salvo nalgúns inputType como por exemplo o multiliña.
  • Podemos asignar explicitamente que acción se desexa que se leve a cabo cada caixa de texto. Para iso está o atributo android:imeOptions.
   • Que dun campo vaia ao anterior, que envíe o texto, que busque o texto, etc. En referencias está un enlace ás posibles accións.
 • O seguinte XML vai e a mesma pantalla anterior, só que as accións da tecla Enter para algúns EditText foi cambiada. Observar as accións definidas nas liñas marcadas.
 1. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.   android:layout_width="match_parent"
 4.   android:layout_height="match_parent"
 5.   android:orientation="vertical" >
 6.  
 7.   <EditText
 8.     android:layout_width="match_parent"
 9.     android:layout_height="wrap_content"
 10.     android:hint="Escribe un número enteiro"
 11.     android:imeOptions="actionDone"
 12.     android:inputType="numberSigned" />
 13.  
 14.   <EditText
 15.     android:layout_width="match_parent"
 16.     android:layout_height="wrap_content"
 17.     android:hint="Escribe un número decimal"
 18.     android:imeOptions="actionPrevious"
 19.     android:inputType="numberSigned|numberDecimal" />
 20.  
 21.   <EditText
 22.     android:layout_width="match_parent"
 23.     android:layout_height="wrap_content"
 24.     android:hint="Escribe palabras...(saíra a 1ª letra en maísculas)"
 25.     android:inputType="textCapWords|textMultiLine" />
 26.  
 27.   <EditText
 28.     android:id="@+id/et_mail"
 29.     android:layout_width="match_parent"
 30.     android:layout_height="wrap_content"
 31.     android:hint="Enderezo e-mail. Esta línea sae por fóra da pantalla"
 32.     android:imeOptions="actionSend"
 33.     android:inputType="textEmailAddress" />
 34.  
 35.   <EditText
 36.     android:layout_width="match_parent"
 37.     android:layout_height="wrap_content"
 38.     android:hint="Escribe a clave."
 39.     android:inputType="textPassword" />
 40.  
 41. </LinearLayout>
 • Codificación en Java que captura a acción actionSend dun campo de texto (email) e o que fai e recoller o texto desa caixa de texto, o e-mail, e volver a imprimir unha mensaxe nesa mesma caixa de texto.
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.EditTexto;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.KeyEvent;
 6. import android.view.inputmethod.EditorInfo;
 7. import android.widget.EditText;
 8. import android.widget.TextView;
 9.  
 10. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 11.  
 12. public class UD02_01_EditText extends Activity {
 13.  
 14. 	@Override
 15. 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 16. 		super.onCreate(savedInstanceState);
 17. 		setContentView(R.layout.activity_u2_08_edit_text);
 18.  
 19.  
 20. 		final EditText etMail = (EditText) findViewById(R.id.et_mail);
 21.  
 22. 		etMail.setOnEditorActionListener(new OnEditorActionListener() {
 23. 		  @Override
 24. 		  public boolean onEditorAction(TextView v, int actionId, KeyEvent event) {
 25. 		    boolean handled = false;
 26. 		    if (actionId == EditorInfo.IME_ACTION_SEND) {
 27. 		      v.setText("Mensaxe enviada a: "+v.getText());
 28.  			  //etMail.setText("Mensaxe enviada a: " + etMail.getText());    
 29. 		      handled = true;
 30. 		    }
 31.  
 32. 		    return handled;
 33. 		  }
 34. 		});
 35.  
 36. 	}
 37.  
 38. }
 • Liña 20: creamos un obxecto (etMail) que apunta ao EditText no que se introduce o mail.
 • Liña 22 - 33: chamamos a método Listener (escoitador) (que veremos máis adiante) do obxecto etMail: setOnEditorActionListener ()
  • Ese método será chamado cando se realice unha acción nun TextView
  • Lembrar que un EditText é unha subclase de TextView
  • Por exemplo, cando se prema unha tecla ou cando haxa unha acción IME seleccionada polo usuario.
  • Como parámetro váiselle pasar a creación dunha clase anónima que implementa unha interface (OnEditorActionListener) para a cal hai que sobreescribir o único método que ten a interface (onEditorAction()).


 • Liñas 24-29: sobreescritura do método OnEditorAction() no que se reciben 3 parámetros:
  • O TextView que xerou o evento (v). Neste caso a caixa de texto do mail
  • O ID da acción enviada
  • E se o evento foi xerado pola tecla Enter ou non (event).
  • Comprobamos se o ID da acción é o SEND, nese caso modificamos o contido da caixa de texto do mail.


 • Liña 28: realiza a mesma función ca 27. Lembrar que v é un TextView que apunta á caixa de edición do mail e que etMail é un EditText que apunta ao mesmo elemento.


 • Para que o IDE nos cre a clase anónima:
  • Escribir a chamada ao método (ollo ; final incluído): etMail.setOnEditorActionListener( );
  • Escribir new entre os paréntesis: etMail.setOnEditorActionListener(new );
  • Premer CTRL+Barra espaciadora e xa o sistema completa todo o demais.
  • Logo só queda poñer o noso código no método a sobreescribir.


 • Lembrar premer SHIFT+CTRL+O para importar os paquetes correspondentes.
Accesibilidade

Dito modo vai 'ler' a descrición de cada elemento.
 • Como norma xeral podemos dar as seguintes pautas:
Un <TextView> terá que ter o atributo 'android:hint' como se amosa no seguinte exemplo:
 1.   <EditText
 2.     android:id="@+id/etNome_UD03_01_Intents"
 3.     android:layout_width="wrap_content"
 4.     android:layout_height="wrap_content"
 5.     android:layout_marginStart="8dp"
 6.     android:layout_marginTop="8dp"
 7.     android:ems="10"
 8.     android:inputType="textPersonName"
 9.     android:hint="Nome a enviar"
 10.     app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/textView7"
 11.     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />


 • No caso de que o EditText estea asociado a un TextView, podemos substituír dito atributo polo atributo: android:labelFor do TextView o cal indica cal é o EditText asociado ao TextView.
 1.   <TextView
 2.     android:id="@+id/textView7"
 3.     android:layout_width="wrap_content"
 4.     android:layout_height="wrap_content"
 5.     android:layout_marginStart="8dp"
 6.     android:layout_marginTop="8dp"
 7.     android:text="Dime o teu nome:"
 8.     android:textSize="18sp"
 9.     android:labelFor="@id/etNome_UD03_01_Intents"
 10.     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 11.     app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/etNome_UD03_01_Intents" />
 12.  
 13.   <EditText
 14.     android:id="@+id/etNome_UD03_01_Intents"
 15.     android:layout_width="wrap_content"
 16.     android:layout_height="wrap_content"
 17.     android:layout_marginStart="8dp"
 18.     android:layout_marginTop="8dp"
 19.     android:ems="10"
 20.     android:inputType="textPersonName"
 21.     app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/textView7"
 22.     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />


 • Para comprobar que non temos problemas de accesibilidade:


-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).