Intents explícitos

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Intents explícitos

 • Como comentamos anteriormente os intents explícitos son a forma que temos de 'chamar', ou sexa 'abrir' outra activity polo seu nome.
O seu nome está definido no arquivo AndroidManifiest.xml pero se estamos nun proxecto e queremos chamar a activities definidas dentro do mesmo, tamén podemos facer uso do nome da clase da forma: NomeClaseActivity.class (o veremos nos exemplos). • Imos comezar usando os Intents de forma explícita, primeiro chamando a unha segunda activity que imos crear nós e logo chamando á calculadora.
 • Finalmente chamaremos a distintas activities, como contactos, navegador web, etc de forma implícita.
 • En calquera dos casos imos pasar información entre as Activities, ben dende a que chama á chamada, como viceversa.
 • Como indicamos imos comezar creando unha Aplicación con 2 Activities: unha principal e outra secundaria.
 • Logo lanzaremos a calculadora do sistema.

Caso Práctico 1: Lanzar unha segunda Activity propia da aplicación

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Intents como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Intents crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_01_Intents de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base. • Dentro do paquete Intents crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_01_Segunda_Intents no Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
Como xa comentamos anteriormente ao desmarcar a opción Launcher leva consigo que no arquivo AndroidManifiest.xml non se cre sección 'Intent-filter' como vemos na seguinte imaxe:
PDM Intents 1.jpg
 • Esta práctica vai constar de dúas activities na que unha delas chamará a outra:

O XML do layout da Activity principal

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Intents.UD03_01_A1_Intents">
 8.  
 9.     <TextView
 10.        android:id="@+id/tvNome_UD03_01_A1_Intent"
 11.        android:layout_width="wrap_content"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:layout_marginStart="8dp"
 14.        android:layout_marginTop="8dp"
 15.        android:text="Dime o teu nome:"
 16.        android:textSize="18sp"
 17.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 18.        app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents" />
 19.  
 20.     <EditText
 21.        android:id="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents"
 22.        android:layout_width="wrap_content"
 23.        android:layout_height="wrap_content"
 24.        android:layout_marginStart="8dp"
 25.        android:layout_marginTop="8dp"
 26.        android:ems="10"
 27.        android:inputType="textPersonName"
 28.        android:hint="Nome a enviar"
 29.        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/tvNome_UD03_01_A1_Intent"
 30.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 31.  
 32.     <CheckBox
 33.        android:id="@+id/ckDestruir_UD03_01_A1_Intents"
 34.        android:layout_width="wrap_content"
 35.        android:layout_height="wrap_content"
 36.        android:layout_marginEnd="8dp"
 37.        android:layout_marginStart="8dp"
 38.        android:layout_marginTop="48dp"
 39.        android:text="Destruír esta activity ao chamar á segunda"
 40.        android:textSize="14sp"
 41.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 42.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 43.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents" />
 44.  
 45.     <Button
 46.        android:id="@+id/btnLanzar_UD03_01_A1_Intent"
 47.        android:layout_width="0dp"
 48.        android:layout_height="wrap_content"
 49.        android:layout_marginEnd="8dp"
 50.        android:layout_marginStart="8dp"
 51.        android:layout_marginTop="16dp"
 52.        android:text="Chamar 2ª Activity: Recibir Datos"
 53.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 54.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 55.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ckDestruir_UD03_01_A1_Intents" />
 56. </android.support.constraint.ConstraintLayout>A clase Java a activity principal

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.content.Intent;
 5. import android.os.Bundle;
 6. import android.view.View;
 7. import android.widget.Button;
 8. import android.widget.CheckBox;
 9. import android.widget.EditText;
 10. import android.widget.Toast;
 11.  
 12. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 13.  
 14. public class UD03_01_A1_Intents extends Activity {
 15.  
 16.     public final static String NOME = "nome";       // É o nome da variable
 17.  
 18.     private void xestionarEventos(){
 19.  
 20.         Button btnLanzarActivity = findViewById(R.id.btnLanzar_UD03_01_A1_Intent);
 21.         btnLanzarActivity.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 22.             @Override
 23.             public void onClick(View v) {
 24.                 CheckBox chkDestruir = findViewById(R.id.ckDestruir_UD03_01_A1_Intents);
 25.                 EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
 26.  
 27.                 Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), UD03_01_A2_Intents.class);
 28.                 intent.putExtra(NOME, etNome.getText().toString());
 29.  
 30.                 startActivity(intent);
 31.  
 32.                 if (chkDestruir.isChecked()) {
 33.                     finish();
 34.                 }
 35.             }
 36.  
 37.         });
 38.  
 39.     }
 40.  
 41.     public void finish() {
 42.         super.finish();
 43.         Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 44.     }
 45.  
 46.     @Override
 47.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 48.         super.onCreate(savedInstanceState);
 49.         setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a1_intents);
 50.  
 51.         xestionarEventos();
 52.     }
 53. }
 • Liña 14: Definimos unha constante de tipo String, chamada NOME. Observar que é pública. Isto o facemos para que dende a segunda activity poida acceder a ela. O obxectivo é que o nome do parámetro que estamos a utilizar para enviar o dato, nos aseguremos que sexa o mesmo.
 • Liña 27: Creamos un obxecto de tipo Intent. O construtor recibe 2 parámetros:
  • O primeiro parámetro é unha referencia ao contexto. Non podemos poñer 'this' xa que estamos dentro dunha clase anónima e por tanto this non é a activity. Por iso poñemos getApplicationContext()
  • O segundo parámetro é a clase que o sistema ‘intentará’ cargar (no noso caso o nome da clase asociada á Activity que desexamos cargar).
 • Liña 28: Asignamos ao intent un par CHAVE-VALOR a través do método putExtra(). Neste caso un valor String a través de NOME, definido na liña 14.
  • Tamén poderíamos non usar a constante: intent.putExtra("nome", etNome.getText().toString())
 • Liña 30: Lanzamos a Activity
 • Liña 32-34: Se o CheckBox do Layout está marcado entón destruímos esta Activity:
  • Realizar probas marcando e desmarcando esta marca e premendo despois o botón Back da Segunda Activity..


Nota: Indicar que tamén podemos lanzar a segunda activity con este código:

 1.                 Intent intent = new Intent();
 2.                 intent.setClassName("es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo","es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents");
Sendo 'es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo' o nome do paquete definido no AndroidManifiest.xml e 'es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents' o nome do paquete xunto có nome da Activity tamén definido no AndroidManifiest.xml.
Ou con este outro:
 1.                 intent.setClassName(getApplicationContext(),"es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents");
Sendo o primeiro parámetro unha referencia ao contexto e o segundo o nome da clase.
 • Os datos anteriores os obtemos do AndroidManifiest.xml:
PDM Intents 10.jpg


O veremos máis adiante neste punto da Wiki, como chamar a outras aplicacións instaladas no S.O. Android empregando esta forma.


O XML da Activity que recibe a chamada

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Intents.UD03_01_A2_Intents">
 8.  
 9.     <TextView
 10.        android:id="@+id/tvResultado_UD03_01_A2_Intent"
 11.        android:layout_width="wrap_content"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:layout_marginEnd="8dp"
 14.        android:layout_marginStart="8dp"
 15.        android:layout_marginTop="8dp"
 16.        android:contentDescription="Nome enviado"
 17.        android:text="Resultado"
 18.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 19.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 20.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 21.  
 22.     <Button
 23.        android:id="@+id/btnPechar_UD03_01_A2_Intent"
 24.        android:layout_width="wrap_content"
 25.        android:layout_height="wrap_content"
 26.        android:layout_marginEnd="8dp"
 27.        android:layout_marginStart="8dp"
 28.        android:layout_marginTop="24dp"
 29.        android:text="Pechar"
 30.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 31.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 32.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvResultado_UD03_01_A2_Intent" />
 33. </android.support.constraint.ConstraintLayout>A clase Java da Activity que recibe a chamada. Activity Secundaria.

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.content.Intent;
 5. import android.os.Bundle;
 6. import android.view.View;
 7. import android.widget.EditText;
 8. import android.widget.TextView;
 9.  
 10. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 11.  
 12. public class UD03_01_A2_Intents extends Activity {
 13.  
 14.      private String formaPecharActivity=null;
 15.  
 16.  
 17.  
 18.     private void xestionarEventoss(){
 19.         findViewById(R.id.btnPechar_UD03_01_A2_Intent).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 20.             @Override
 21.             public void onClick(View v) {
 22.                  formaPecharActivity = " Premendo botón Pechar";
 23.  
 24.                 EditText et_apelido = (EditText) findViewById(R.id.etApelido_UD03_01_A2_Intents);
 25.  
 26.                 finish();
 27.             }
 28.         });
 29.     }
 30.  
 31.     public void finish() {
 32.         super.finish();     // IMPORTANTE. SEMPRE HAI QUE CHAMAR A SUPER.XXXX en calquera método do ciclo de vida da activity que sobrecarguemos
 33.  
 34.  
 35.         if (formaPecharActivity==null){ // Quere dicir que vimos de pulsar o botón atrás, non o botón pechar, xa que se prememos o botón Pechar damos un valor á variable
 36.             formaPecharActivity = " Premendo botonera Retroceso";
 37.         }
 38.         Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria: " + formaPecharActivity, Toast.LENGTH_SHORT).show();
 39.  
 40.     }
 41.  
 42.     @Override
 43.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 44.         super.onCreate(savedInstanceState);
 45.         setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a2__intents);
 46.  
 47.         // Recuperamos o nome enviado dende a Activity 1
 48.         TextView tvResultado = (TextView) findViewById(R.id.tvResultado_UD03_01_A2_Intent);
 49.         Intent intent = getIntent();
 50.         tvResultado.setText("Ola " + intent.getExtras().getString(UD03_01_A1_Intents.NOME));
 51.  
 52.         xestionarEventoss();
 53.     }
 54. }
 • Para recuperar a información na segunda Activty hai que realizalo cando se está creando a Activity, pode ser nun método a parte chamado dende o onCreate() ou no propio onCreate();
 • Liña 14: Variable tipo String para gardar a forma na que se sae da segunda activity: Botón Pechar ou tecla Back.
 • Liña 22: En caso de premer o botón 'Pechar' a variable anterior ten un texto indicandolo (entón xa non vale null)
 • Liña 26: Chamamos ao método finish() para que peche a activity.
 • Liña 35-37: En caso de que a variable formaPecharActivity==null quere dicir que estamos destruíndo a activity pero non a través do botón, se non premendo o botón Back.
 • Liña 49: Recuperamos o intent enviado dende a activity principal.
 • Liña 50: Collemos a información que viña en NOME e mostrámola nunha etiqueta de texto.

Continuación caso Práctico 1: Pasar datos da actividade secundaria á principal

 • Até agora pasamos datos da actividade principal á secundaria.
 • Imos modificar a aplicación anterior, para que na secundaria se poida introducir o apelido dunha persoa e este se pase á actividade principal.
 • Ademais imos controlar na Actividade Principal se se volveu da actividade secundaria premendo o botón Pechar ou a botonera Back.


 • A continuación vanse ver os cambios introducidos no código anterior.

Pasar datos da secundaria á principal: A clase Java da Activity principal

 • A continuación vaise indicar o código que se engadiu ou modificou con respecto ao anterior.
 • Agora á actividade secundaria chámase con método startActivityForResult(intent, número). Este método indícalle que esperamos que nos devolva un resultado cando esta remate.
 • O número que lle pasamos á actividade secundaria é o que nos vai devolver esta cando se peche e así cando se volva á actividade principal, nesta, co método onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) podemos comprobar que número nos devolve a actividade que nos pasa o control e actuar en consecuencia. 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.content.Intent;
 5. import android.os.Bundle;
 6. import android.view.View;
 7. import android.widget.Button;
 8. import android.widget.CheckBox;
 9. import android.widget.EditText;
 10. import android.widget.Toast;
 11.  
 12. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 13.  
 14. public class UD03_01_A1_Intents extends Activity {
 15.  
 16.     public final static String NOME = "nome";       // É o nome da variable
 17.     public final static String APELIDO = "apelido";       // É o nome da variable
 18.     private static final int COD_PETICION = 33;
 19.  
 20.     private void xestionarEventos(){
 21.  
 22.         Button btnLanzarActivity = findViewById(R.id.btnLanzar_UD03_01_A1_Intent);
 23.         btnLanzarActivity.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 24.             @Override
 25.             public void onClick(View v) {
 26.                 CheckBox chkDestruir = findViewById(R.id.ckDestruir_UD03_01_A1_Intents);
 27.                 EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
 28.  
 29.                 Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), UD03_01_A2_Intents.class);
 30.                 intent.putExtra(NOME, etNome.getText().toString());
 31.  
 32.                 // startActivity(intent);
 33.                 startActivityForResult(intent, COD_PETICION);
 34.  
 35.                 if (chkDestruir.isChecked()) {
 36.                     finish();
 37.                 }
 38.             }
 39.  
 40.         });
 41.  
 42.     }
 43.     protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 44.  
 45.         if (requestCode == COD_PETICION) {
 46.             if (resultCode == RESULT_OK) {
 47.                 if (data.hasExtra(UD03_01_A1_Intents.APELIDO)) {
 48.                     EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
 49.                     Toast.makeText(this, etNome.getText() + "\nO teu apelido é: " + data.getExtras().getString(UD03_01_A1_Intents.APELIDO), Toast.LENGTH_SHORT).show();
 50.                 }
 51.  
 52.             } else
 53.                 Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria sen premer o botón Pechar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 54.         }
 55.  
 56.     }
 57.  
 58.     public void finish() {
 59.         super.finish();
 60.         Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 61.     }
 62.  
 63.     @Override
 64.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 65.         super.onCreate(savedInstanceState);
 66.         setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a1_intents);
 67.  
 68.         xestionarEventos();
 69.     }
 70. }
 • Liña 17: Ao igual que no caso de 'nome', teremos outra variable que gardará o apelido enviado dende a activity segunda á primeira.
 • Liña 18: Creamos unha constante enteira e asinámoslle un número calquera, que se lle vai pasar á actividade secundaria cando se chame e que ela nos vai devolver cando se peche.
 • Liña 33: Chamamos ao intent asociado á actividade secundaria facendo uso do método startActivityForResult, pasándolle un número que logo nos devolverá cando esta se peche e devolva o control á actividade principal. A diferenza da forma anterior, chamando a este método indicamos que a activity á que chamamos vai devolver información, a cal será recollida no método onActivityResult.
 • Liña 43: o método onActivityResult (int requestCode, int resultCode, Intent data) actívase cando se volve dunha actividade secundaria.
  • En requestCode: recollemos o código que nos envía esa actividade secundaria, e así controlando ese código podemos saber de que actividade secundaria se regresou á principal.
  • En resultCode: recibimos o código que nos pasaron dende a actividade secundaria:
   • public static final int RESULT_CANCELED= 0 (0x00000000). Para cando queremos indicar que na actividade secundaria se cancelou algo.
   • public static final int RESULT_OK= -1 (0xffffffff). Para cando queremos indicar que o que se tiña que facer na activity secundaria fíxose correctamente.
  • data: recibimos o intent que nos envía a clase secundaria, e que podemos ver se nos pasa algún valor do estilo CHAVE-VALOR, url, etc.
 • Liña 45: Comprobamos se á volta á actividade principal é por mor da actividade secundaria: RecibirDatos que chamamos antes co número 33.
 • Liña 46: Comprobamos se na activity secundaria se concluíu dun xeito exitoso. Se non é así, unha das razóns polas que non se puido rematar foi porque se premeu o botón Back (liña 54).
 • Liña 47: comprobamos se o intent data ten un campo APELIDO de ser así ...
 • Liña 49: ... extraemos o seu valor e amosamos a través dun Toast.Pasar datos da secundaria á principal: O XML da activity secundaria

 • Só se engadiu un EditText.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Intents.UD03_01_A2_Intents">
 8.  
 9.     <TextView
 10.        android:id="@+id/tvResultado_UD03_01_A2_Intent"
 11.        android:layout_width="wrap_content"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:layout_marginEnd="8dp"
 14.        android:layout_marginStart="8dp"
 15.        android:layout_marginTop="8dp"
 16.        android:contentDescription="Nome enviado"
 17.        android:text="Resultado"
 18.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 19.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 20.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 21.  
 22.     <Button
 23.        android:id="@+id/btnPechar_UD03_01_A2_Intent"
 24.        android:layout_width="wrap_content"
 25.        android:layout_height="wrap_content"
 26.        android:layout_marginEnd="8dp"
 27.        android:layout_marginStart="8dp"
 28.        android:layout_marginTop="28dp"
 29.        android:text="Pechar"
 30.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 31.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 32.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etApelido_UD03_01_A2_Intents" />
 33.  
 34.     <EditText
 35.        android:id="@+id/etApelido_UD03_01_A2_Intents"
 36.        android:layout_width="wrap_content"
 37.        android:layout_height="wrap_content"
 38.        android:layout_marginEnd="8dp"
 39.        android:layout_marginStart="8dp"
 40.        android:layout_marginTop="24dp"
 41.        android:ems="10"
 42.        android:hint="Apelido"
 43.        android:inputType="textPersonName"
 44.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 45.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 46.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvResultado_UD03_01_A2_Intent" />
 47. </android.support.constraint.ConstraintLayout>Pasar datos da secundaria á principal: A clase Java da Activity secundaria

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.content.Intent;
 5. import android.os.Bundle;
 6. import android.view.View;
 7. import android.widget.EditText;
 8. import android.widget.TextView;
 9.  
 10. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 11.  
 12. public class UD03_01_A2_Intents extends Activity {
 13.  
 14.     // private String formaPecharActivity=null;
 15.  
 16.     private void xestionarEventoss(){
 17.         findViewById(R.id.btnPechar_UD03_01_A2_Intent).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 18.             @Override
 19.             public void onClick(View v) {
 20.                 // formaPecharActivity = " Premendo botón Pechar";
 21.  
 22.                 EditText et_apelido = (EditText) findViewById(R.id.etApelido_UD03_01_A2_Intents);
 23.  
 24.                 Intent datos_volta = new Intent();
 25.                 datos_volta.putExtra(UD03_01_A1_Intents.APELIDO, et_apelido.getText().toString());
 26.                 setResult(RESULT_OK, datos_volta);
 27.  
 28.                 finish();
 29.             }
 30.         });
 31.     }
 32.  
 33.     public void finish() {
 34.         super.finish();     // IMPORTANTE. SEMPRE HAI QUE CHAMAR A SUPER.XXXX en calquera método do ciclo de vida da activity que sobrecarguemos
 35.  
 36.         /*
 37.         if (formaPecharActivity==null){ // Quere dicir que vimos de pulsar o botón atrás, non o botón pechar, xa que se prememos o botón Pechar damos un valor á variable
 38.             formaPecharActivity = " Premendo botonera Retroceso";
 39.         }
 40.         Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria: " + formaPecharActivity, Toast.LENGTH_SHORT).show();
 41.          */
 42.     }
 43.  
 44.     @Override
 45.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 46.         super.onCreate(savedInstanceState);
 47.         setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a2__intents);
 48.  
 49.         // Recuperamos o nome enviado dende a Activity 1
 50.         TextView tvResultado = (TextView) findViewById(R.id.tvResultado_UD03_01_A2_Intent);
 51.         Intent intent = getIntent();
 52.         tvResultado.setText("Ola " + intent.getExtras().getString(UD03_01_A1_Intents.NOME));
 53.  
 54.         xestionarEventoss();
 55.     }
 56. }
 • Liñas 14,20,36-41: Comentámolas pois agora na actividade principal xa somos quen de saber se o usuario premeu ou non o botón Pechar ou Back polo código de volta da activity.
 • Liña 24: Creamos un novo intent.
 • Liña 25: Engadimos datos extendidos ao intent, neste caso o par: APELIDO-Valor.
 • Liña 26: setResult envíalle o resultado á activity chamadora có código RESULT_OK. Poderíamos enviar o código RESULT_CANCELED noutro suposto programado por nos.

Continuación caso práctico 1: Chamar a unha activity doutra aplicación: á calculadora

 • A continuación imos engadir máis código ás clases e xmls anteriores para poder chamar a unha activity doutra aplicación, neste caso do sistema.
 • Imos facelo de forma explícita.Chamar á calculadora: o xml da activity principal.

 • Simplemente engadimos un novo botón (Liñas 57-67).
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Intents.UD03_01_A1_Intents">
 8.  
 9.     <TextView
 10.        android:id="@+id/tvNome_UD03_01_A1_Intent"
 11.        android:layout_width="wrap_content"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:layout_marginStart="8dp"
 14.        android:layout_marginTop="8dp"
 15.        android:text="Dime o teu nome:"
 16.        android:textSize="18sp"
 17.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 18.        app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents" />
 19.  
 20.     <EditText
 21.        android:id="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents"
 22.        android:layout_width="wrap_content"
 23.        android:layout_height="wrap_content"
 24.        android:layout_marginStart="8dp"
 25.        android:layout_marginTop="8dp"
 26.        android:ems="10"
 27.        android:inputType="textPersonName"
 28.        android:hint="Nome a enviar"
 29.        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/tvNome_UD03_01_A1_Intent"
 30.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 31.  
 32.     <CheckBox
 33.        android:id="@+id/ckDestruir_UD03_01_A1_Intents"
 34.        android:layout_width="wrap_content"
 35.        android:layout_height="wrap_content"
 36.        android:layout_marginEnd="8dp"
 37.        android:layout_marginStart="8dp"
 38.        android:layout_marginTop="48dp"
 39.        android:text="Destruír esta activity ao chamar á segunda"
 40.        android:textSize="14sp"
 41.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 42.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 43.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents" />
 44.  
 45.     <Button
 46.        android:id="@+id/btnLanzar_UD03_01_A1_Intent"
 47.        android:layout_width="0dp"
 48.        android:layout_height="wrap_content"
 49.        android:layout_marginEnd="8dp"
 50.        android:layout_marginStart="8dp"
 51.        android:layout_marginTop="16dp"
 52.        android:text="Chamar 2ª Activity: Recibir Datos"
 53.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 54.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 55.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ckDestruir_UD03_01_A1_Intents" />
 56.  
 57.     <Button
 58.        android:id="@+id/btnCalculadora_UD03_01_A1_Intents"
 59.        android:layout_width="0dp"
 60.        android:layout_height="wrap_content"
 61.        android:layout_marginEnd="8dp"
 62.        android:layout_marginStart="8dp"
 63.        android:layout_marginTop="8dp"
 64.        android:text="Lanzar Calculadora"
 65.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 66.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 67.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnLanzar_UD03_01_A1_Intent" />
 68. </android.support.constraint.ConstraintLayout>Chamar á calculadora: A clase java da activity principal.

 • Engadimos o código para procesar o evento onClick do botón.
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.content.Intent;
 5. import android.os.Bundle;
 6. import android.view.View;
 7. import android.widget.Button;
 8. import android.widget.CheckBox;
 9. import android.widget.EditText;
 10. import android.widget.Toast;
 11.  
 12. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 13.  
 14. public class UD03_01_A1_Intents extends Activity {
 15.  
 16.     public final static String NOME = "nome";       // É o nome da variable
 17.     public final static String APELIDO = "apelido";       // É o nome da variable
 18.     private static final int COD_PETICION = 33;
 19.  
 20.     private void xestionarEventos(){
 21.  
 22.         // Botón para lanzar a segunda activity
 23.         Button btnLanzarActivity = findViewById(R.id.btnLanzar_UD03_01_A1_Intent);
 24.         btnLanzarActivity.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 25.             @Override
 26.             public void onClick(View v) {
 27.                 CheckBox chkDestruir = findViewById(R.id.ckDestruir_UD03_01_A1_Intents);
 28.                 EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
 29.  
 30.                 Intent intent = new Intent();
 31.                // intent.setClassName("es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo","es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents");
 32.                 intent.setClassName(getApplicationContext(),"es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents");
 33.                 intent.putExtra(NOME, etNome.getText().toString());
 34.  
 35.                 // startActivity(intent);
 36.                 startActivityForResult(intent, COD_PETICION);
 37.  
 38.                 if (chkDestruir.isChecked()) {
 39.                     finish();
 40.                 }
 41.             }
 42.         });
 43.  
 44.          //Botón para lanzar a calculadora do S.O.
 45.          Button btnCalculadora = findViewById(R.id.btnCalculadora_UD03_01_A1_Intents);
 46.          btnCalculadora.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 47.              @Override
 48.              public void onClick(View v) {
 49.                  Intent intent = new Intent();
 50.                  intent.setClassName("com.android.calculator2", "com.android.calculator2.Calculator");
 51.                  startActivity(intent);
 52.              }
 53.          });
 54.  
 55.     }
 56.     protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 57.  
 58.         if (requestCode == COD_PETICION) {
 59.             if (resultCode == RESULT_OK) {
 60.                 if (data.hasExtra(UD03_01_A1_Intents.APELIDO)) {
 61.                     EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
 62.                     Toast.makeText(this, etNome.getText() + "\nO teu apelido é: " + data.getExtras().getString(UD03_01_A1_Intents.APELIDO), Toast.LENGTH_SHORT).show();
 63.                 }
 64.  
 65.             } else
 66.                 Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria sen premer o botón Pechar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 67.         }
 68.  
 69.     }
 70.  
 71.     public void finish() {
 72.         super.finish();
 73.         Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 74.     }
 75.  
 76.     @Override
 77.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 78.         super.onCreate(savedInstanceState);
 79.         setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a1_intents);
 80.  
 81.         xestionarEventos();
 82.     }
 83. }
 • Liña 50: Nesta ocasión co método setClassName(String packageName, String className) indicámoslle no nome do paquete que contén a clase e nome da clase.Paso de datos complexos dunha activity a outra

 • Nos exemplos anteriores estamos a pasar datos de tipo String dunha activity a outra.
Para iso temos que chamar ao método putExtras da clase Intent desta forma:


 1.         Intent intent = new Intent(this,Activity_Chamar.class);
 2.  
 3.         Bundle datos = new Bundle();
 4.         datos.putString("VARIABLE1",VALOR1);
 5.         datos.putInt("VARIABLE2",VALOR2);
 6.         .............
 7.         intent.putExtras(datos);
 8.  
 9.         startActivity(intent);


 • Para recuperar os datos na activity 'destino' facemos o proceso contrario:
 1.   @Override
 2.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 3.     super.onCreate(savedInstanceState);
 4.     setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a2__intents);
 5.  
 6.     Intent intent = getIntent();
 7.     Bundle datos = intent.getExtras();
 8.     String valor1 = datos.getString("VARIABLE1");
 9.  
 10.   }
NOTA IMPORTANTE: Lembrar que se gardades o contido dun View (por exemplo, o EditText) o contido a gardar será: editText.getText().toString()
Tedes que facer uso do método 'toString()'.
 • Se queremos pasar obxectos pertencentes a clases complexas dunha activity a outra, teremos que facer uso da interface Parceleable a cal deberemos implementar na clase que queremos utilizar para pasar os datos.
Tedes un exemplo completo de uso neste enlace.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).