LIBGDX APICargaModelos3D

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 5: Carga Modelos 3D.

Introdución

O obxectivo deste punto é amosar como podemos cargar os modelos utilizando a nova API 3D.

Neste punto podedes cargar calquera modelo que atoparedes por Internet ou un voso.

Lembrar que é mellor ter o modelo en formato binario que en formato obj.

Tedes neste enlace como cambiar de formato.

Tamén imos facer uso da clase AssetManager explicada anteriormente.


Preparación:

 • Descomprime o arquivo Ship.zip e copia o seu contido ó cartafol /assets/ da versión Android: Media:Ship.zip
 • Copia a clase EX_1_DefinicionLuz do punto anterior e pon de nome EX_2_CargaModelos.
 • Crea unha nova clase de nome EX_2_CargaModelos e copia o contido seguinte:

Código da clase EX_2_CargaModelosInicial

 1. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 2. import com.badlogic.gdx.Screen;
 3. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Environment;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelBatch;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelInstance;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.attributes.ColorAttribute;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.environment.DirectionalLight;
 10. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.utils.CameraInputController;
 11.  
 12.  
 13.  
 14. public class EX_2_CargaModelos implements Screen {
 15.  
 16.         private PerspectiveCamera camara3d;
 17.         private ModelInstance modeloInstancia;
 18.         private  ModelBatch modelBatch;
 19.  
 20.        
 21.         private Environment environment;
 22.         private CameraInputController camController;
 23.        
 24.         public EX_2_CargaModelosInicial(){
 25.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 26.                 camController = new CameraInputController(camara3d);
 27.                 Gdx.input.setInputProcessor(camController);
 28.                
 29.                 modelBatch = new ModelBatch();
 30.                 environment = new Environment();
 31.                 environment.set(new ColorAttribute(ColorAttribute.AmbientLight, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 1f));
 32.                 environment.add(new DirectionalLight().set(1f, 1f, 1f, 1f, 0f, 0f));
 33.  
 34.  
 35.         }
 36.        
 37.         @Override
 38.         public void render(float delta) {
 39.                 // TODO Auto-generated method stub
 40.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 41.                  
 42.                 camController.update();
 43.                
 44.         modelBatch.begin(camara3d);
 45.  
 46.  
 47.        
 48.         modelBatch.end();      
 49.         }
 50.  
 51.         @Override
 52.         public void resize(int width, int height) {
 53.                 // TODO Auto-generated method stub
 54.                
 55.                 camara3d.fieldOfView=67;
 56.                 camara3d.viewportWidth=width;
 57.                 camara3d.viewportHeight=height;
 58.                
 59.                 Gdx.input.setInputProcessor(camController);
 60.                
 61.                 camara3d.position.set(0f,0f,15f);
 62.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 63.                 camara3d.near=1;
 64.                 camara3d.far=300f;
 65.                 camara3d.update();
 66.                
 67.  
 68.         }
 69.  
 70.         @Override
 71.         public void show() {
 72.                 // TODO Auto-generated method stub
 73.         }
 74.  
 75.         @Override
 76.         public void hide() {
 77.                 // TODO Auto-generated method stub
 78.                
 79.         }
 80.  
 81.         @Override
 82.         public void pause() {
 83.                 // TODO Auto-generated method stub
 84.                
 85.         }
 86.  
 87.         @Override
 88.         public void resume() {
 89.                 // TODO Auto-generated method stub
 90.                
 91.         }
 92.  
 93.         @Override
 94.         public void dispose() {
 95.                 // TODO Auto-generated method stub
 96.                
 97.                 modelBatch.dispose();
 98.                
 99.         }
 100.  
 101. }


 • Modifica a clase PracticasNovaApi3D para que chame á clase EX_2_CargaModelos

Carga de Modelos

Un só modelo

A carga de modelos utilizando a clase AssetManager non ten moito problema:

 • Instanciamos a clase AssetManager.
 1.         AssetManager assets = new AssetManager();
 • Chamamos ó método load cargando o modelo obj ou g3db se o convertimos anteriormente.
 1.         assets.load("ship.obj", Model.class);
 2.         assets.finishLoading();
 1.         Model model = assets.get("ship.obj", Model.class);
 2.         modeloInstancia = new ModelInstance(model);


 • Renderizamos o ModelInstace (é o que determina a posición do modelo no espazo 3D).
 1. @Override
 2. public void render(float delta) {
 3.         // TODO Auto-generated method stub
 4.         Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 5.          
 6.         camController.update();
 7.                
 8.         modelBatch.begin(camara3d);
 9.  
 10.         modelBatch.render(modeloInstancia,environment);
 11.        
 12.         modelBatch.end();      
 13. }


Ó final teremos como resultado isto:

LIBGDX UD5 CargaModelos3D 1.jpg
Múltiples modelos

Preparación:

 • Descargade este arquivo e o descomprimides no cartafol /assets/ da versión Android: Media:LIBGDX_cubo.zip.

Como veredes ven o obj en forma binaria.


Agora imos cargar este cubo xunto coa nave. Para facelo temos que definir un array de ModelInstance.

Lembrar que a clase ModelInstance vai gardar nunha matriz a posición, rotación e escalado do modelo cargado.

Polo tanto:

 • Definimos o array de ModelInstance:
 1. private Array<ModelInstance> instances;
 • Instanciamos o array, normalmente no constructor:
 1.  instances = new Array<ModelInstance>();
 • Cargamos os modelos no AssetManager:
 1.         AssetManager assets = new AssetManager();
 2.         assets.load("ship.obj", Model.class);
 3.         assets.load("cube.g3db", Model.class);
 4.         assets.finishLoading();
 5.        
 6.         Model modelNave = assets.get("ship.obj", Model.class);
 7.         Model modelCubo = assets.get("cube.g3db", Model.class);


 • Unha vez cargados os modelos, os engadimos ó array:
 1.         instances.add(new ModelInstance(modelNave));
 2.         instances.add(new ModelInstance(modelCubo));


Nota: Fixarse que agora o array ten dous ModelInstance (na posición 0 está a nave e na 1 o cubo). No seguinte punto imos explicar como mover cada un deles, polo de agora só poñemos o código e o explicamos posteriormente.

 • Movemos o cubo para que non coincida na mesma posición cá nave.
 1.         instances.get(0).transform.setToTranslation(2, 2, 2);


 • Renderizamos o array completo:
 1. @Override
 2. public void render(float delta) {
 3.         // TODO Auto-generated method stub
 4.         Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 5.          
 6.         camController.update();
 7.                
 8.         modelBatch.begin(camara3d);
 9.  
 10.         modelBatch.render(instances,environment);
 11.        
 12.         modelBatch.end();      
 13. }


 • Liberamos o array:
 1.         @Override
 2.         public void dispose() {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                
 5.                 modelBatch.dispose();
 6.                 instances.clear();
 7.                
 8.                
 9.         }Dará como resultado isto:


LIBGDX UD5 CargaModelos3D 2.jpg


Código da clase EX_2_CargaModelos
Obxectivo: Visualizar varios modelos.

 1. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 2. import com.badlogic.gdx.Screen;
 3. import com.badlogic.gdx.assets.AssetManager;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Environment;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Model;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelBatch;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelInstance;
 10. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.attributes.ColorAttribute;
 11. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.environment.DirectionalLight;
 12. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.utils.CameraInputController;
 13. import com.badlogic.gdx.utils.Array;
 14.  
 15.  
 16.  
 17. public class EX_2_CargaModelosInicial implements Screen {
 18.  
 19.         private PerspectiveCamera camara3d;
 20.         private  ModelBatch modelBatch;
 21.  
 22.         private Array<ModelInstance> instances;
 23.        
 24.        
 25.         private Environment environment;
 26.         private CameraInputController camController;
 27.        
 28.         public EX_2_CargaModelosInicial(){
 29.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 30.                 camController = new CameraInputController(camara3d);
 31.                 Gdx.input.setInputProcessor(camController);
 32.                
 33.                 modelBatch = new ModelBatch();
 34.                 environment = new Environment();
 35.         environment.set(new ColorAttribute(ColorAttribute.AmbientLight, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 1f));
 36.         environment.add(new DirectionalLight().set(1f, 1f, 1f, 1f, 0f, 0f));
 37.  
 38.         instances = new Array<ModelInstance>();
 39.  
 40.         AssetManager assets = new AssetManager();
 41.         assets.load("ship.obj", Model.class);
 42.         assets.load("cube.g3db", Model.class);
 43.         assets.finishLoading();
 44.        
 45.         Model modelNave = assets.get("ship.obj", Model.class);
 46.         Model modelCubo = assets.get("cube.g3db", Model.class);
 47.  
 48.         instances.add(new ModelInstance(modelNave));
 49.         instances.add(new ModelInstance(modelCubo));
 50.  
 51.         instances.get(0).transform.setToTranslation(2, 2, 2);
 52.        
 53.        
 54.  
 55.         }
 56.        
 57.         @Override
 58.         public void render(float delta) {
 59.                 // TODO Auto-generated method stub
 60.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 61.                  
 62.                 camController.update();
 63.                
 64.         modelBatch.begin(camara3d);
 65.  
 66.         modelBatch.render(instances,environment);
 67.        
 68.         modelBatch.end();      
 69.         }
 70.  
 71.         @Override
 72.         public void resize(int width, int height) {
 73.                 // TODO Auto-generated method stub
 74.                
 75.                 camara3d.fieldOfView=67;
 76.                 camara3d.viewportWidth=width;
 77.                 camara3d.viewportHeight=height;
 78.                
 79.                 Gdx.input.setInputProcessor(camController);
 80.                
 81.                 camara3d.position.set(0f,0f,15f);
 82.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 83.                 camara3d.near=1;
 84.                 camara3d.far=300f;
 85.                 camara3d.update();
 86.                
 87.  
 88.         }
 89.  
 90.         @Override
 91.         public void show() {
 92.                 // TODO Auto-generated method stub
 93.         }
 94.  
 95.         @Override
 96.         public void hide() {
 97.                 // TODO Auto-generated method stub
 98.                
 99.         }
 100.  
 101.         @Override
 102.         public void pause() {
 103.                 // TODO Auto-generated method stub
 104.                
 105.         }
 106.  
 107.         @Override
 108.         public void resume() {
 109.                 // TODO Auto-generated method stub
 110.                
 111.         }
 112.  
 113.         @Override
 114.         public void dispose() {
 115.                 // TODO Auto-generated method stub
 116.                
 117.                 modelBatch.dispose();
 118.                 instances.clear();
 119.                
 120.                
 121.         }
 122.  
 123. }-- Ángel D. Fernández González -- (2015).