LIBGDX APIMoverModelos3D

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 5: Mover modelos 3D


Introdución

Neste apartado imos ver como mover os modelos 3D cargados coa clase ModelInstance, facendo uso das matrices.

Para mover os modelos só temos que aplicar o aprendido na Unidade 4.


Preparación:

Creamos unha nova clase de nome EX_3_MoverModelos que sexa chamada pola clase PracticasNovaApi3D.


Movendo os Modelos 3D

A matriz de modelado-vista se atopa na propiedade transform do ModelInstance, e este a su vez está asociado a un Model.

Clase utilizada: Matrix4.

Operacións (todas elas sobrecargadas) sobre a propiedade transform do ModelInstance:

 • Traslación:
public Matrix4 setToTranslation(float x,float y, float z): Carga a matriz identidade e posiciona o obxecto nas coordenadas indicadas. Esta sería a forma que deberíamos utilizar se seguimos o esquema Modelo-Vista-Controlador.
public Matrix4 setTranslation(float x,float y, float z): Posiciona o obxecto nas coordenadas indicadas. Non carga a matriz identidade.
 • Rotación:
public Matrix4 setToRotation(Vector3 axis, float degrees): Carga a matriz de identidade e rota a matriz no ángulo indicado en grados e no eixe que teña o valor 1.
public Matrix4 rotate(float axisX,float axisY,float axisZ,float degrees): Rota a matriz no ángulo indicado en grados e no eixe que teña o valor 1.
 • Escala:
public Matrix4 setToScaling(Vector3 vector): Carga a matriz identidade e escala a matriz no valor indicado no eixe correspondente.
Atención:: Se usamos este método estaremos perdendo a información gardada na matriz de modelado. Para aplicar unha traslación e escala teremos que aplicar o método seguinte:
 • Traslación e escala:
public Matrix4 setToTranslationAndScaling(float translationX,float translationY,float translationZ,float scalingX,float scalingY,float scalingZ): Traslada e escala á vez. Carga a matriz de identidade e aplica a traslación e escala nos eixes indicados cun valor de 1.Imos facer un exemplo.

Seguindo co exercicio anterior (o podedes gardar facendo copy e paste sobre o propio arquivo en Eclipse).

Código da clase EX_3_MoverModelos
Obxectivo: Cargar varios modelos e animalos. Operacións de escala, rotacion e traslación.

 1. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 2. import com.badlogic.gdx.Screen;
 3. import com.badlogic.gdx.assets.AssetManager;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Environment;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Model;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelBatch;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelInstance;
 10. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.attributes.ColorAttribute;
 11. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.environment.DirectionalLight;
 12. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.utils.CameraInputController;
 13. import com.badlogic.gdx.utils.Array;
 14.  
 15.  
 16.  
 17. public class EX_3_MoverModelos implements Screen {
 18.  
 19.         private PerspectiveCamera camara3d;
 20.         private  ModelBatch modelBatch;
 21.  
 22.         private Array<ModelInstance> instances;
 23.         private ModelInstance instanceNave;
 24.        
 25.        
 26.         private Environment environment;
 27.         private CameraInputController camController;
 28.        
 29.         private float pos;
 30.                
 31.         public EX_3_MoverModelos(){
 32.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 33.                 camController = new CameraInputController(camara3d);
 34.                 Gdx.input.setInputProcessor(camController);
 35.                
 36.                 modelBatch = new ModelBatch();
 37.                 environment = new Environment();
 38.         environment.set(new ColorAttribute(ColorAttribute.AmbientLight, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 1f));
 39.         environment.add(new DirectionalLight().set(1f, 1f, 1f, 1f, 0f, 0f));
 40.  
 41.         instances = new Array<ModelInstance>();
 42.  
 43.         AssetManager assets = new AssetManager();
 44.         assets.load("ship.obj", Model.class);
 45.         assets.load("cube.g3db", Model.class);
 46.         assets.finishLoading();
 47.        
 48.         Model modelNave = assets.get("ship.obj", Model.class);
 49.         Model modelCubo = assets.get("cube.g3db", Model.class);
 50.  
 51.         instanceNave = new ModelInstance(modelNave);
 52.         instanceNave.transform.setToRotation(0, 1, 0, 90);
 53.        
 54.         for (int cont=1; cont < 10;cont++){
 55.                 ModelInstance cubo = new ModelInstance(modelCubo);
 56.                 if (cont>3 && cont<6){
 57.                         cubo.transform.setToTranslationAndScaling(cont*3, 0, 0, 0.5f, 0.5f, 0.5f);
 58.                 }
 59.                 else
 60.                         cubo.transform.setTranslation(cont*3,0,0);
 61.                
 62.             instances.add(cubo);
 63.      
 64.         }
 65.  
 66.         }
 67.        
 68.  
 69.         @Override
 70.         public void render(float delta) {
 71.                 // TODO Auto-generated method stub
 72.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 73.                  
 74.                 camController.update();
 75.                
 76.                 pos+=delta * 1f;
 77.        
 78.                 for (ModelInstance modelI : instances){
 79.                         modelI.transform.rotate(0,1,0,delta*30f);       // Continua a rotación, non empeza de 0
 80.                 }
 81.        
 82.                 instanceNave.transform.setTranslation(pos,0,0);
 83.  
 84.                
 85.                 camara3d.lookAt(pos,0,0);
 86.                 camara3d.update();
 87.                
 88.         modelBatch.begin(camara3d);
 89.  
 90.         modelBatch.render(instances,environment);
 91.         modelBatch.render(instanceNave,environment);
 92.        
 93.         modelBatch.end();      
 94.         }
 95.  
 96.        
 97.         @Override
 98.         public void resize(int width, int height) {
 99.                 // TODO Auto-generated method stub
 100.                
 101.                 camara3d.fieldOfView=67;
 102.                 camara3D.viewportHeight=height;
 103.                 camara3D.viewportWidth=width;
 104.                
 105.                 Gdx.input.setInputProcessor(camController);
 106.                
 107.                 camara3d.position.set(0f,0f,15f);
 108.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 109.                 camara3d.near=1;
 110.                 camara3d.far=300f;
 111.                 camara3d.update();
 112.                
 113.  
 114.         }
 115.  
 116.         @Override
 117.         public void show() {
 118.                 // TODO Auto-generated method stub
 119.         }
 120.  
 121.         @Override
 122.         public void hide() {
 123.                 // TODO Auto-generated method stub
 124.                
 125.         }
 126.  
 127.         @Override
 128.         public void pause() {
 129.                 // TODO Auto-generated method stub
 130.                
 131.         }
 132.  
 133.         @Override
 134.         public void resume() {
 135.                 // TODO Auto-generated method stub
 136.                
 137.         }
 138.  
 139.         @Override
 140.         public void dispose() {
 141.                 // TODO Auto-generated method stub
 142.                
 143.                 modelBatch.dispose();
 144.                 instances.clear();
 145.                
 146.                
 147.         }
 148.  
 149. }

Comentemos o código:

 • Liñas 51-52: Creamos un ModelInstance a partires do Model da nave e rotamos no eixe Y 90 grados a nave, para poñela cara os cubos.
 • Liñas 54-62: Creamos o array de ModelInstance. Os trasladamos chamando ó método setTranslate e dous deles (os números 4 e 5) ademais de trasladalos os escalamos á metade do seu tamaño orixinal.
 • Liñas 78-80: Rotamos todos os cubos. Como xa están trasladados, a rotación é no punto onde se atopan (como o movemento de rotación da Terra). Chamamos a translate e non a setToTranslate xa que este último inicializa a matriz e polo tanto movería todos os cubos á posición (0,0,0).
 • Liña 82: Movemos a nave.
 • Liñas 85-86: Facemos que a cámara siga á nave.
 • Liñas 90-91: Renderizamos os ModelInstace dos bloques (array) e a nave.

Ó final teremos como resultado isto:

LIBGDX UD5 CargaModelos3D 3.jpg

Modelo-Vista-Controlador: Movendo os Modelos 3D

Imos modificar o exercicio anterior para que siga a arquitectura Modelo-Vista.

O controlador xa o sabedes implementar das unidades referidas o xogo 2D polo que por motivos de 'rapidez' non o imos utilizar neste exemplo.

Preparación:

 • Crear unha nova clase de nome EX_4_MoverModelosMVC.
 • Cambiade a clase PracticasNovaApi3D para que chame á nova clase.

Empecemos creando os modelos:

Código da clase Elemento3D
Obxectivo: Crear o Modelo. Saltamos o paso de crear a clase Mundo para facelo máis sinxelo.

 1. import com.badlogic.gdx.math.Matrix4;
 2. import com.badlogic.gdx.math.Vector3;
 3.  
 4. public class Elemento3D {
 5.         public Matrix4 matriz;
 6.         public Vector3 posicion;
 7.         public float escala;
 8.         public Vector3 velocidade;
 9.         public Vector3 rotacion;
 10.  
 11.         public float anguloRotacion;
 12.         private int velocidadeRotacion;
 13.        
 14.         private Vector3 temp;
 15.        
 16.         public Elemento3D(Vector3 pos, float escala,Vector3 velocidade, Vector3 rotacion,int velocidadeRotacion){
 17.                 matriz = new Matrix4();
 18.                 posicion = pos;
 19.                 this.escala=escala;
 20.                 this.velocidade = velocidade;
 21.                 this.rotacion=rotacion;
 22.                 anguloRotacion=0;
 23.                 this.velocidadeRotacion=velocidadeRotacion;
 24.                
 25.                 temp = new Vector3();
 26.         }
 27.        
 28.        
 29.         public void update(float delta){
 30.                
 31.                 temp.set(velocidade);
 32.                 posicion.add(temp.scl(delta));
 33.                 anguloRotacion+=delta*velocidadeRotacion;
 34.  
 35.                 matriz.idt();
 36.                 matriz.translate(posicion);
 37.                 matriz.scl(escala);
 38.                 matriz.rotate(rotacion, anguloRotacion);
 39.                
 40.         }
 41.  
 42. }


Como vemos o máis importante a ter en conta é que imos gardar nesta clase a Matriz de modelado que vai usarse para representar a figura. Fixarse como sempre partimos da matriz de identidade e aplicamos a traslación, escala e rotación (liñas 35-38).

 • Liñas 24-25: Agora xa non necesitamos un array de ModelInstances. Imos gardar un único ModelInstance por cada tipo de elemento gráfico (unha nave e un bloque).
 • Liñas 27-28: Gardamos en obxectos da clase Elemento3D os datos de cada figura.
 • Liñas 44-53: Facemos o mesmo que no exercicio anterior (os mesmos datos) pero esta vez son gardados en obxectos que pertencen á clase Elementos3D.
 • Liña 76: A cámara mira cara a posición da nave.
 • Liñas 81-86: Moi importante: Actualizamos a MATRIZ de cada bloque e asinamos ó ModelInstance a matriz gardada.
 • Liñas 88-92: Movemos a nave e a rotamos para que estea cara os bloques. Actualizamos a matriz e asinamos ó ModelInstance da nave a matriz gardada.
 • Liña 145: Limpamos o array del bloques.


Código da clase EX_4_MoverModelosMVC
Obxectivo: Facemos o mesmo exercicio anterior pero utilizando a matriz gardada na clase Elemento3D.

 1. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 2. import com.badlogic.gdx.Screen;
 3. import com.badlogic.gdx.assets.AssetManager;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Environment;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Model;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelBatch;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelInstance;
 10. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.attributes.ColorAttribute;
 11. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.environment.DirectionalLight;
 12. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.utils.CameraInputController;
 13. import com.badlogic.gdx.math.Vector3;
 14. import com.badlogic.gdx.utils.Array;
 15. import com.plategaxogo3davanzado.angel.Elemento3D;
 16.  
 17.  
 18.  
 19. public class EX_4_MoverModelosMVC implements Screen {
 20.  
 21.         private PerspectiveCamera camara3d;
 22.         private  ModelBatch modelBatch;
 23.  
 24.         private ModelInstance instanceNave;
 25.         private ModelInstance instanceBloques;
 26.        
 27.         private Array<Elemento3D>bloques;
 28.         private Elemento3D nave;
 29.        
 30.         private Environment environment;
 31.         private CameraInputController camController;
 32.        
 33.                
 34.         public EX_4_MoverModelosMVC(){
 35.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 36.                 camController = new CameraInputController(camara3d);
 37.                 Gdx.input.setInputProcessor(camController);
 38.                
 39.                 modelBatch = new ModelBatch();
 40.                 environment = new Environment();
 41.                 environment.set(new ColorAttribute(ColorAttribute.AmbientLight, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 1f));
 42.                 environment.add(new DirectionalLight().set(1f, 1f, 1f, 1f, 0f, 0f));
 43.  
 44.                 bloques = new Array<Elemento3D>();
 45.                 for (int cont=1; cont < 10;cont++){
 46.                    if (cont>3 && cont<6){
 47.                         bloques.add(new Elemento3D(new Vector3(3*cont, 0, 0),0.5f,new Vector3(0,0,0),new Vector3(1,1,1),30));
 48.                    }
 49.                    else
 50.                         bloques.add(new Elemento3D(new Vector3(3*cont, 0, 0),1f,new Vector3(0,0,0),new Vector3(1,1,1),50));
 51.                 }
 52.        
 53.                 nave = new Elemento3D(new Vector3(0,0,0), 1, new Vector3(1f, 0, 0),new Vector3(0,0,0),0);
 54.        
 55.        
 56.  
 57.                 AssetManager assets = new AssetManager();
 58.                 assets.load("ship.obj", Model.class);
 59.                 assets.load("cube.g3db", Model.class);
 60.                 assets.finishLoading();
 61.        
 62.                 Model modelNave = assets.get("ship.obj", Model.class);
 63.                 Model modelCubo = assets.get("cube.g3db", Model.class);
 64.  
 65.                 instanceBloques = new ModelInstance(modelCubo);
 66.                 instanceNave = new ModelInstance(modelNave);
 67.         }
 68.        
 69.         @Override
 70.         public void render(float delta) {
 71.                 // TODO Auto-generated method stub
 72.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 73.                  
 74.                 camController.update();
 75.                
 76.                 camara3d.lookAt(nave.posicion);
 77.                 camara3d.update();
 78.                
 79.         modelBatch.begin(camara3d);
 80.  
 81.         for (Elemento3D bloque : bloques){
 82.                 bloque.update(delta);
 83.                 instanceBloques.transform.set(bloque.matriz);
 84.             modelBatch.render(instanceBloques,environment);
 85.                
 86.         }
 87.        
 88.         nave.posicion.x += nave.velocidade.x*delta;
 89.         nave.update(delta);
 90.         nave.matriz.rotate(0, 1,0,90);
 91.         instanceNave.transform.set(nave.matriz);
 92.         modelBatch.render(instanceNave,environment);
 93.        
 94.         modelBatch.end();      
 95.         }
 96.  
 97.        
 98.         @Override
 99.         public void resize(int width, int height) {
 100.                 // TODO Auto-generated method stub
 101.                
 102.                 camara3d.fieldOfView=67;
 103.                 camara3d.viewportWidth=width;
 104.                 camara3d.viewportHeight=height;
 105.                
 106.                 Gdx.input.setInputProcessor(camController);
 107.                
 108.                 camara3d.position.set(0f,0f,15f);
 109.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 110.                 camara3d.near=1;
 111.                 camara3d.far=300f;
 112.                 camara3d.update();
 113.                
 114.  
 115.         }
 116.  
 117.         @Override
 118.         public void show() {
 119.                 // TODO Auto-generated method stub
 120.         }
 121.  
 122.         @Override
 123.         public void hide() {
 124.                 // TODO Auto-generated method stub
 125.                
 126.         }
 127.  
 128.         @Override
 129.         public void pause() {
 130.                 // TODO Auto-generated method stub
 131.                
 132.         }
 133.  
 134.         @Override
 135.         public void resume() {
 136.                 // TODO Auto-generated method stub
 137.                
 138.         }
 139.  
 140.         @Override
 141.         public void dispose() {
 142.                 // TODO Auto-generated method stub
 143.                
 144.                 modelBatch.dispose();
 145.                 bloques.clear();
 146.                
 147.                
 148.         }
 149.  
 150. }


Vexamos as diferenzas:

 • Liñas 24-25: Agora xa non necesitamos un array de ModelInstances. Imos gardar un único ModelInstance por cada tipo de elemento gráfico (unha nave e un bloque).
 • Liñas 27-28: Gardamos en obxectos da clase Elemento3D os datos de cada figura.
 • Liñas 44-53: Facemos o mesmo que no exercicio anterior (os mesmos datos) pero esta vez son gardados en obxectos que pertencen á clase Elementos3D.
 • Liña 76: A cámara mira cara a posición da nave.
 • Liñas 81-86: Moi importante: Actualizamos a MATRIZ de cada bloque e asinamos ó ModelInstance a matriz gardada.
 • Liñas 88-92: Movemos a nave e a rotamos para que estea cara os bloques. Actualizamos a matriz e asinamos ó ModelInstance da nave a matriz gardada.
 • Liña 145: Limpamos o array del bloques.


Se executades o código o resultado é o mesmo que no caso anterior.

Por eficiencia pode ser mellor ter un array de ModelInstances e renderizalos todos de vez. Isto o podemos facer igual pero teríamos que asinar a cada elemento do array de ModelInstace a matriz gardada no array de Elementos3D.

No blog de Xoppa tedes unha entrada no que amosa como podemos cargar todos os modelos de vez dun só acceso á disco: http://blog.xoppa.com/loading-a-scene-with-libgdx/-- Ángel D. Fernández González -- (2015).