LIBGDX Animacions

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 3: Animacións

Introdución

Nota: Esta explicación está Esta explicación está relacionada coa sección de Movendo os gráficos.

Información na wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/2D-Animation Clase que se utiliza: Clase Animation.


O idea é moi sinxela. Consiste en debuxar de forma continuada un conxunto de TextureRegion que conforman a animación.

Despois mediante unha clase faremos que esas rexións vaian cambiando no método render a medida que pasa o tempo.

Proceso


Imos animar un peixe utilizando este gráfico:

LIBGDX peixeanimado.png

O proceso é o seguinte:

 • Cargamos nun obxecto Texture ou TextureRegion as imaxes que conforman a nosa animación.
Nota: Lembrar que dita carga a podemos facer utilizando un TextureAtlas como explicamos neste punto. Nese caso o que obteremos será unha TextureRegion.
private Texture texturePeixe;
...............
texturePeixe = new Texture("LIBGDX_peixeanimado.png");


 • Agora necesitamos dividir dita imaxe en anacos máis pequenos. Cada peixe ten un tamaño de 96x96 polo tanto imos dividir dita imaxe en 4 anacos. Isto o facemos có método split que devolve un array bidimensional de TextureRegion, no noso caso devolverá un array de 1 fila e 4 columnas.
TextureRegion[][] tmp = TextureRegion.split(texturePeixe,96,96);

No caso de ter como referencia do noso gráfico a TextureRegion o faríamos así:

TextureRegion[][] tmp = textureRegionPeixe.split(96,96);
LIBGDX UD3 Animacions 2.jpg


Nota: Poderíamos ter máis imaxes (máis filas) e o método split ó chegar ó final pasaría a seguinte fila deixando unha altura de 96 píxeles (o indicado no método).


 • A continuación temos que crear unha textureregion dunha dimensión (agora temos un array bidimensional) que sexa igual ó número de frames a amosar. No noso caso son 1x4 = 4 (unha fila e catro columnas).
                int num_columnas = tmp[0].length;
                int num_filas = tmp.length;Outra forma de facelo:

Para calcular o número de filas e columnas mediante programación podemos utilizar este código: NUM_FILAS = ALTURA_TEXTURAREGION_CON_ANIMACION / 96 = 96 / 96 = 1 NUM_COLUMNA = ANCHURA_TEXTURAREGION_CON_ANIMACION / 96 = 384 / 96 = 4

Isto só é aplicable ás TextureRegion.

No noso caso:

int num_filas = textureRegionPeixe.getRegionHeight() / 96;
int num_columnas = textureRegionPeixe.getRegionWidth() / 96;


Nota: Para pasar dunha Texture a unha TextureRegion só temos que facer o new pasándolle como parámetro a Texture. Por exemplo: TextureRegion tr = new TextureRegion(texturePeixe);


Agora percorremos o array bidimensional e o pasamos a un array unidimensional:

                TextureRegion[] framesanimacion = new TextureRegion[num_columnas*num_filas];

                for(int fila=0; fila<num_filas;fila++){
                        for(int col=0; col<num_columnas;col++){
                                framesanimacion[fila*num_columnas+col]=tmp[fila][col];
                        }
                       
                }


 • Unha vez pasado a un array unidimensional definimos un obxecto de clase Animation. A dito obxecto hai que pasarlle como parámetros as TextureRegion que van conformar a animación e o tempo que ten que pasar entre cada frame da animación:
import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.Animation;

        .............
        private Animation animPeixe;
        .............
        animPeixe = new Animation(0.15f, framesanimacion);


 • Agora no método render debemos de obter cada un dos frames da animación e debuxalo como o facemos sempre.

Para obter ese frame debemos utilizar un cronómetro (calquera contador de tempo que utilicemos no xogo) e debemos chamar ó método getKeyFrame, pasándolle como parámetro ese contador e unha variable booleana indicando se queremos que a animación se repita ou non.

        private float crono;
        .............  
        @Override
        public void render () {
                Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
                Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
               
                crono+=Gdx.graphics.getDeltaTime();
               
                batch.begin();
                batch.draw(animPeixe.getKeyFrame(crono, true),0f,0f,96f,96f);
                batch.end();
               
        }


Exemplo de código


Deberedes de cambiar a clase co que inician as diferentes plataformas pola seguinte:

 • Deberedes copiar o gráfico dos peixes animados ó cartafol assets do proxecto Android.
 • Crear unha nova clase.

Código da clase Animacions
Obxectivo: Exemplo de animación

 1. package com.plategaxogo2davanz.angel;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.ApplicationAdapter;
 4. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.Animation;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.SpriteBatch;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureRegion;
 10.  
 11. public class Animacions extends ApplicationAdapter {
 12.         private SpriteBatch batch;
 13.         private Animation animPeixe;
 14.         private float crono;
 15.  
 16.         @Override
 17.         public void create () {
 18.                 batch = new SpriteBatch();
 19.                 Texture texturePeixe = new Texture("LIBGDX_peixeanimado.png");
 20.                
 21.                 TextureRegion[][] tmp = TextureRegion.split(texturePeixe,96,96);       
 22.                
 23.                 int num_columnas = tmp[0].length;
 24.                 int num_filas = tmp.length;
 25.                 TextureRegion[] framesanimacion = new TextureRegion[num_columnas*num_filas];
 26.  
 27.                 for(int fila=0; fila<num_filas;fila++){
 28.                         for(int col=0; col<num_columnas;col++){
 29.                                 framesanimacion[fila*num_columnas+col]=tmp[fila][col];
 30.                         }
 31.                        
 32.                 }
 33.                        
 34.                 animPeixe = new Animation(0.15f, framesanimacion);
 35.                
 36.         }
 37.  
 38.         @Override
 39.         public void render () {
 40.                 Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 41.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 42.                
 43.                 crono+=Gdx.graphics.getDeltaTime();
 44.                
 45.                 batch.begin();
 46.                 batch.draw(animPeixe.getKeyFrame(crono, true),0f,0f,96f,96f);
 47.                 batch.end();
 48.                
 49.         }
 50.         @Override
 51.         public void dispose() {
 52.                 batch.dispose();
 53.         }
 54.  
 55. }


TAREFA OPTATIVA A FACER

TAREFA 1 OPTATIVA A FACER: Modifica a clase AssetsXogo e referencia a nave mediante a clase Animated utilizando os seguintes gráficos de tamaño 200x110 pixeles:

LIBGDX spaceship.png

Nota:
TAREFA 2 OPTATIVA A FACER: Modifica a clase AssetsXogo e referencia o alien mediante a clase Animated utilizando os seguintes gráficos de tamaño 32x32 pixeles:

LIBGDX alienanimado.png

Nota:

 • Se mirastes o punto TextureAtlas deberedes crear outra vez o atlas engadindo a animación do alien.
 • Este gráfico consta de dous frames por cada dirección do alien. Polo tanto para debuxalo ides ter que, no método render, en función da dirección do alien, obter o frame da animación correspondente (esquerda, dereita, arriba ou abaixo). Para saber cara onde vai o alien podedes facer uso da velocidade (x,y).
 • A forma máis sinxela é crear catro animacións, unha por cada movemento.-- Ángel D. Fernández González -- (2015).