LIBGDX As interfaces para capturar eventos

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 2: Interface de xestión de eventos

As interfaces

Información na wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Event-handling

O motor libgdx ten dúas interfaces para xestionar todos os eventos:

 • InputProcessor: Xestiona os eventos de pulsación de teclas, pulsación sobre a pantalla (móbil), e arrastre do dedo pola pantalla (móbil)...
 • GestureListener: Xestiona outro tipo de eventos coma son os de dobre pulsación (evento tap), o clásico movemento con dous dedos para facer un zoom da pantalla (evento zoom)....Esta interface está explicada na Unidade 3: Xestión de Eventos: GestureListener.


Para engadir unha interface temos que utilizar a palabra implements na definición da clase igual que fixemos coa interface Screen. Ó facelo vos dará un erro sobre o nome da clase. Se situades o rato enriba do erro aparecerá unha opción de Add unimplimented methods que debemos escoller.

Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: engadir unha interface de xestión de eventos.

 1. public class PantallaXogo implements Screen,InputProcessor {
 2.         ...............
 3.         @Override
 4.         public boolean keyDown(int keycode) {
 5.                 // TODO Auto-generated method stub
 6.                 return false;
 7.         }
 8.  
 9.         @Override
 10.         public boolean keyUp(int keycode) {
 11.                 // TODO Auto-generated method stub
 12.                 return false;
 13.         }
 14.  
 15.         @Override
 16.         public boolean keyTyped(char character) {
 17.                 // TODO Auto-generated method stub
 18.                 return false;
 19.         }
 20.  
 21.         @Override
 22.         public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 23.                 // TODO Auto-generated method stub
 24.                 return false;
 25.         }
 26.  
 27.         @Override
 28.         public boolean touchUp(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 29.                 // TODO Auto-generated method stub
 30.                 return false;
 31.         }
 32.  
 33.         @Override
 34.         public boolean touchDragged(int screenX, int screenY, int pointer) {
 35.                 // TODO Auto-generated method stub
 36.                 return false;
 37.         }
 38.  
 39.         @Override
 40.         public boolean mouseMoved(int screenX, int screenY) {
 41.                 // TODO Auto-generated method stub
 42.                 return false;
 43.         }
 44.  
 45.         @Override
 46.         public boolean scrolled(int amount) {
 47.                 // TODO Auto-generated method stub
 48.                 return false;
 49.         }
 50.  
 51.         ...............
 52. }


Os eventos que controlamos con esta interface son:

 • keyDown(): Tecla premida.
 • keyUp(): Tecla liberada.
 • keyTyped(): Tecla premida e xera un carácter unidade.
 • touchDown(): O dedo prema a pantalla (móbil) ou o botón do rato é premido.
 • touchUp(): O dedo deixa de premer a pantalla ou o botón do rato deixa de ser premido.
 • touchDragged(): Dedo ou rato é arrastrado pola pantalla. No caso do rato o botón debe estar presionado.
 • mouseMoved(): O rato se move pola pantalla e non se pulsa ningún botón.
 • scrolled(): Cando se preme a roda de scroll do rato.

Como vemos todos os método devolven un boolean. Este é usado no caso de que teñamos diferentes interfaces de xestión de eventos no mesmo xogo e non queremos que o evento se traslade á seguinte interface (poñeríase return true). Normalmente o deixaremos por defecto.

Unha vez temos a interface temos que informar á nosa clase que os eventos teñen que ir a dita interface.

Isto o logramos chamando ó método Gdx.input.setInputProcessor(obxecto) indicando como obxecto o obxecto da clase que ten implementada a interface. No noso caso this:

 • Gdx.input.setInputProcessor(this)

Onde temos que poñer dita orde ?

 • O poñeremos nos métodos show e resume.

Cando acabamos de xestionar os eventos chamaremos ó mesmo método pero enviando null como obxecto:

 • Gdx.input.setInputProcessor(null)

Onde temos que poñer dita orde ?

 • O poñeremos nos métodos pause, hide e dispose (pode ser que non sexa necesario poñelo en hide se programamos que cando cambiemos de pantalla chamemos ó método dispose).


Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: Informar á clase onde se atopa a xestión de eventos.

 1.         ......................
 2.         @Override
 3.         public void show() {
 4.                 // TODO Auto-generated method stub
 5.                 Gdx.input.setInputProcessor(this);
 6.         }
 7.  
 8.         @Override
 9.         public void hide() {
 10.                 // TODO Auto-generated method stub
 11.                 Gdx.input.setInputProcessor(null);
 12.         }
 13.  
 14.         @Override
 15.         public void pause() {
 16.                 // TODO Auto-generated method stub
 17.                 Gdx.input.setInputProcessor(null);
 18.                
 19.         }
 20.  
 21.         @Override
 22.         public void resume() {
 23.                 // TODO Auto-generated method stub
 24.                 Gdx.input.setInputProcessor(this);
 25.                
 26.         }
 27.  
 28.         @Override
 29.         public void dispose() {
 30.                 // TODO Auto-generated method stub
 31.                 Gdx.input.setInputProcessor(null);
 32.                 rendererxogo.dispose();
 33.         }


Agora xa temos todo preparado para xestionar os eventos. Empecemos coa parte máis sinxela (a versión PC) e faremos que cando prememos as teclas do cursor movamos algo.

Como estamos programando seguindo o MVC, teremos que informar á clase controladora que se pulsou unha tecla e actuar en consecuencia.

Como o facemos ?

Existen moitas alternativas. Eu vos vou expoñer a que aprendín.

Definimos na clase ControladorXogo un tipo de datos Enum cos diferentes controis que podemos ter sobre o noso xogo. Neste caso teremos as catro teclas dos cursores:

 1.         public enum Keys {
 2.                 ESQUERDA,DEREITA,ARRIBA,ABAIXO
 3.         }

Despois definimos un hashmap e o inicializamos a false (lembrar importar a clase coa combinación de teclas Control+Shift+O).

 1.         HashMap<Keys, Boolean> keys = new HashMap<ControladorXogo.Keys, Boolean>();
 2.         {
 3.                 keys.put(Keys.ESQUERDA, false);
 4.                 keys.put(Keys.DEREITA, false);
 5.                 keys.put(Keys.ARRIBA, false);  
 6.                 keys.put(Keys.ABAIXO, false);  
 7.         };

E por último, para poder acceder a esta variable dende a clase PantallaXogo, faremos os método pulsarTecla e liberarTecla dentro desta clase ControladorXogo:

 1.         /**
 2.          * Modifica o estado do mapa de teclas e pon a true
 3.          * @param tecla: tecla pulsada
 4.          */
 5.         public void pulsarTecla(Keys tecla){
 6.                 keys.put(tecla, true);
 7.         }
 8.         /**
 9.          * Modifica o estado do mapa de teclas e pon a false
 10.          * @param tecla: tecla liberada
 11.          */
 12.         public void liberarTecla(Keys tecla){
 13.                 keys.put(tecla, false);
 14.         }


Agora só queda chamar a estes métodos dende a clase PantallaXogo...

Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: Informar á clase controladora da tecla pulsada (lembrar importar o paquete Input coa combinación de teclas Contro+Shift+O).

 1.         @Override
 2.         public boolean keyDown(int keycode) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                 // Liberamos as teclas para que se arrastramos o dedo a outro control sen soltar o anterior non xunte o efecto
 5.                 controladorXogo.liberarTecla(ControladorXogo.Keys.ABAIXO);
 6.                 controladorXogo.liberarTecla(ControladorXogo.Keys.ARRIBA);
 7.                 controladorXogo.liberarTecla(ControladorXogo.Keys.ESQUERDA);
 8.                 controladorXogo.liberarTecla(ControladorXogo.Keys.DEREITA);
 9.  
 10.                 switch(keycode){
 11.                 case Input.Keys.UP:
 12.                         controladorXogo.pulsarTecla(ControladorXogo.Keys.ARRIBA);
 13.                         break;
 14.                 case Input.Keys.DOWN:
 15.                         controladorXogo.pulsarTecla(ControladorXogo.Keys.ABAIXO);
 16.                         break;
 17.                 case Input.Keys.LEFT:
 18.                         controladorXogo.pulsarTecla(ControladorXogo.Keys.ESQUERDA);
 19.                         break;
 20.                 case Input.Keys.RIGHT:
 21.                         controladorXogo.pulsarTecla(ControladorXogo.Keys.DEREITA);
 22.                         break;
 23.                 }
 24.  
 25.                        
 26.                 return false;
 27.         }

Como vedes non ten moita complicación. Simplemente comprobamos que tecla se preme e informamos á clase controladora.


TAREFA 2.7 A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.Exercicio proposto: Agora é necesario mover o alien. Isto o facemos na clase ControladorXogo modificando a súa velocidade en función da tecla pulsada. Vos atrevedes a facelo ?

Pistas:

 • O alien ten unha mesma velocidade (non varía, non ten aceleración) pero pode moverse nos dous eixes (x/y). Teredes que crear na clase Alien os métodos necesarios para modificar dita velocidade en cada un dous eixes e obter dita velocidade.
 • O método update terá que ter en conta a velocidade nos dous eixes. Neste xogo non permitimos que se mova en diagonal xa que cando prememos unha tecla desactivamos as anteriores.
 • Lembrar que na clase ControladorXogo debemos modificar a velocidade cando se preme a tecla correspondente e para de moverse cando soltamos a tecla.
 • Lembrar chamar ó método update do alien dende a clase ControladorXogo.


Posible solución:

Código da clase Alien
Obxectivo: Definimos os métodos para xestionar a velocidade nos eixes x/y e modificamos o método update.

 1. public class Alien extends Personaxe{
 2.  
 3.         private Vector2 velocidade;
 4.        
 5.         public Alien(Vector2 posicion, Vector2 tamano, float velocidade_max) {
 6.                 super(posicion, tamano, velocidade_max);
 7.                
 8.                 velocidade = new Vector2(0,0);
 9.  
 10.         }
 11.        
 12.         public float getVelocidadeX(){
 13.                 return velocidade.x;
 14.         }
 15.         public float getVelocidadeY(){
 16.                 return velocidade.y;
 17.         }
 18.  
 19.         public void setVelocidadeX(float x){
 20.                 velocidade.x = x;
 21.  
 22.         }
 23.         public void setVelocidadeY(float y){
 24.                 velocidade.y = y;
 25.         }
 26.  
 27.         @Override
 28.         public void update(float delta) {
 29.                 // TODO Auto-generated method stub
 30.  
 31.                 setPosicion(getPosicion().x+velocidade.x*delta, getPosicion().y+velocidade.y*delta);
 32.        
 33.         }
 34.  
 35. }

Como vemos usamos un Vector2 para gardar as dúas velocidades. Cando prememos unha tecla faremos que dita velocidade valga a velocidade máxima (a que lle mandamos no constructor cando instanciamos o obxecto alien)

Código da clase ControladorXogo
Obxectivo: Modificamos a velocidade do alien en función da tecla pulsada.

 1. public class ControladorXogo {
 2.  
 3.         private Mundo meuMundo;
 4.         private Alien alien;
 5.         ....................
 6.         public ControladorXogo(Mundo mundo) {
 7.                 this.meuMundo = mundo;
 8.                 alien = meuMundo.getAlien();
 9.         }
 10.         ....................
 11.  
 12.         private void controlarAlien(float delta){
 13.                
 14.                 // Actualiza Alien
 15.                 alien.update(delta);
 16.         }
 17.  
 18.         /**
 19.          * Vai chamar a todos os métodos para mover e controlar os personaxes Tamén
 20.          * xestionará os eventos producidos polo usuario e que veñen dende a clase
 21.          * PantallaXogo
 22.          *
 23.          * @param delta
 24.          */
 25.         public void update(float delta) {
 26.  
 27.                 controlarCoches(delta);
 28.                 controlarRochas(delta);
 29.                 controlarTroncos(delta);
 30.                
 31.                 controlarNave(delta);
 32.                 controlarAlien(delta);
 33.                
 34.                 procesarEntradas();
 35.  
 36.         }
 37.         private void procesarEntradas(){
 38.                
 39.                 if (keys.get(Keys.DEREITA))
 40.                         alien.setVelocidadeX(alien.velocidade_max);
 41.                 if (keys.get(Keys.ESQUERDA))
 42.                         alien.setVelocidadeX(-alien.velocidade_max);
 43.                 if (!(keys.get(Keys.ESQUERDA)) && (!(keys.get(Keys.DEREITA))))
 44.                         alien.setVelocidadeX(0);
 45.                        
 46.                 if (keys.get(Keys.ARRIBA))
 47.                         alien.setVelocidadeY(alien.velocidade_max);
 48.                 if (keys.get(Keys.ABAIXO))
 49.                         alien.setVelocidadeY(-alien.velocidade_max);
 50.                 if (!(keys.get(Keys.ARRIBA)) && (!(keys.get(Keys.ABAIXO))))
 51.                         alien.setVelocidadeY(0);
 52.  
 53.         }

Nota: Modificar a orde de chamada do método debuxarAlien na clase RendererXogo para que sexa a última. Desta forma o alien vaise debuxar por enriba de todos os demais elementos.Agora imos facer unha pequena modificación no xogo para que a parte baixa da pantalla conte cunha banda negra onde van ir as vidas salvadas e o crono do xogo.

Isto xa deberiades ser capaces de facelo. Só temos que debuxar a textura baseada no gráfico LIBGDX_puntonegro.jpg que temos feito da tarefa 2.3. Como imos ter que gardar o tamaño desta banda negra para poder debuxalo dende a clase RendererXogo e facer que o Alien non poida baixar dende a clase ControladorXogo, imos definir o tamaño nunha clase de nome Controis que a definiremos no paquete principal.

Código da clase Controis
Obxectivo: Gardamos o tamaño dos controis utilizados no xogo. Neste caso o tamaño da banda negra inferior.

 1. public class Controis {
 2.  
 3.         public final static Rectangle FONDO_NEGRO = new Rectangle(0,0,Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO,12);
 4. }

Agora debuxamos dito control na clase RendererXogo:

Código da clase RendererXogo
Obxectivo: Debuxar a banda inferior negra.

 1.         ..............
 2.         private void debuxarControis(){
 3.                
 4.                 // Fondo negro
 5.                 spritebatch.draw(AssetsXogo.texturePuntoNegro, Controis.FONDO_NEGRO.x,Controis.FONDO_NEGRO.y,Controis.FONDO_NEGRO.width,Controis.FONDO_NEGRO.height);
 6.  
 7.         }
 8.  
 9.     public void render(float delta) {
 10.                 Gdx.gl.glClearColor(0, 0, 0, 1);
 11.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 12.  
 13.                 spritebatch.begin();
 14.                
 15.                         debuxarFondo();
 16.                
 17.                         debuxarNave();
 18.                        
 19.                         debuxarCoches();
 20.                         debuxarRochas();
 21.                         debuxarTroncos();
 22.                        
 23.                         debuxarAlien();
 24.  
 25.                         debuxarControis();
 26.                 spritebatch.end();
 27.                
 28.                 if (debugger) {
 29.                         debugger();
 30.                 }
 31.     }
Exercicio proposto: Facer que o alien non saia da pantalla, é dicir, que se mova nos límites do noso mundo e que non poda ir máis abaixo da banda inferior negra.


Posible solución:
Código da clase ControladorXogo
Obxectivo: Facer que o Alien se mova dentro dos límites da pantalla.

 1.         ....................
 2.         private void controlarAlien(float delta){
 3.                
 4.                 // Actualiza Alien
 5.                 alien.update(delta);
 6.                
 7.                 // Impide que se mova fora dos límites da pantalla
 8.                 if (alien.getPosicion().x <=0){
 9.                         alien.setPosicion(0, alien.getPosicion().y);
 10.                 }
 11.                 else {
 12.                         if (alien.getPosicion().x >= Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO-alien.getTamano().x){
 13.                                 alien.setPosicion(Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO-alien.getTamano().x, alien.getPosicion().y);
 14.                         }
 15.                        
 16.                 }
 17.                
 18.                 if (alien.getPosicion().y <=Controis.FONDO_NEGRO.height){
 19.                         alien.setPosicion(alien.getPosicion().x,Controis.FONDO_NEGRO.height);
 20.                 }
 21.                 else {
 22.                         if (alien.getPosicion().y >= Mundo.TAMANO_MUNDO_ALTO-alien.getTamano().y){
 23.                                 alien.setPosicion(alien.getPosicion().x, Mundo.TAMANO_MUNDO_ALTO-alien.getTamano().y);
 24.                         }
 25.                        
 26.                 }
 27.  
 28.                
 29.         }
Como temos definido o noso xogo (MVC) agora é moi sinxelo engadir novas formas de control (acelerómetro, gráfico, touchpad,...) xa que o único que temos que facer é controlar na clase que ten a interface cando se preme o control e chamar ó método presionarTecla coa 'tecla' pulsada.
TAREFA 2.8.A A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.Tarefas avanzadasTAREFA AVANZADA OPTATIVA: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa avanzada: Acelerómetro/Compás.
TAREFA AVANZADA OPTATIVA: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa avanzada: Interface GestureListener.
TAREFA AVANZADA OPTATIVA: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa avanzada: TochPad (joystick).

-- Ángel D. Fernández González -- (2015).