LIBGDX Cambiando de pantalla

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 2: Cambiando de pantalla

Cambiando de pantalla

Tal como comentamos anteriormente neste punto a forma de proceder para cambiar de pantalla é chamando ó método setScreen da clase Game.


Nota: Lembrar que no exemplo que estamos a seguir, mandamos o obxecto que deriva da clase Game como parámetro na chamada ó método setScreen, para que a outra pantalla poda ter referencia ó mesmo e poida volver a chamar ó método setScreen.


No noso exemplo....

Imos cambiar a pantalla inicial para que en vez de ir ó xogo directamente pase pola pantalla principal.


Preparación:

 • Subide o seguinte gráfico ó cartafol GRAFICOS dentro do cartafol assets no proxecto Android.


LIBGDX itin1 pantallapresentacion.png
 • Agora imos modificar a clase PantallaPresentacion para crear unha cámara e visualizar o gráfico anterior.

Código da clase PantallaPresentacion
Obxectivo: visualizar a pantalla de presentación.

 1. public class PantallaPresentacion implements Screen, InputProcessor{
 2.         private MeuXogoGame meuxogogame;
 3.  
 4.     private OrthographicCamera camara2d;
 5.     private SpriteBatch spritebatch;
 6.     private static Texture fondo;
 7.        
 8.         public PantallaPresentacion(MeuXogoGame meuxogogame){
 9.                 this.meuxogogame=meuxogogame;
 10.  
 11.                 camara2d = new OrthographicCamera();
 12.                 spritebatch = new SpriteBatch();
 13.                 fondo = new Texture(Gdx.files.internal("GRAFICOS/LIBGDX_itin1_pantallapresentacion.png"));
 14.                
 15.         }
 16.  
 17.         @Override
 18.         public void render(float delta) {
 19.                 // TODO Auto-generated method stub
 20.                
 21.                 spritebatch.begin();
 22.                
 23.                 spritebatch.draw(fondo,0,0,Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO,Mundo.TAMANO_MUNDO_ALTO);
 24.                
 25.                 spritebatch.end();
 26.                
 27.                
 28.         }
 29.  
 30.         @Override
 31.         public void resize(int width, int height) {
 32.                 // TODO Auto-generated method stub
 33.                
 34.                 camara2d.setToOrtho(false, Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO, Mundo.TAMANO_MUNDO_ALTO);
 35.                 camara2d.update();
 36.                
 37.                 spritebatch.setProjectionMatrix(camara2d.combined);
 38.                 spritebatch.disableBlending();
 39.                
 40.         }
 41.  
 42.         @Override
 43.         public void show() {
 44.                 // TODO Auto-generated method stub
 45.                 Gdx.input.setInputProcessor(this);
 46.                
 47.         }
 48.  
 49.         @Override
 50.         public void hide() {
 51.                 // TODO Auto-generated method stub
 52.                 // Neste caso non fai falta poñelo xa que imos ser nos o que chamemos a dispose cando cambiemos de pantalla.
 53.                 //dispose();
 54.                
 55.         }
 56.  
 57.         @Override
 58.         public void pause() {
 59.                 // TODO Auto-generated method stub
 60.                 Gdx.input.setInputProcessor(null);
 61.                
 62.         }
 63.  
 64.         @Override
 65.         public void resume() {
 66.                 // TODO Auto-generated method stub
 67.                 Gdx.input.setInputProcessor(this);
 68.                
 69.         }
 70.  
 71.         @Override
 72.         public void dispose() {
 73.                 // TODO Auto-generated method stub
 74.                 Gdx.input.setInputProcessor(null);
 75.        
 76.                 spritebatch.dispose();
 77.                 fondo.dispose();
 78.                
 79.         }
 80.  
 81.         @Override
 82.         public boolean keyDown(int keycode) {
 83.                 // TODO Auto-generated method stub
 84.                 return false;
 85.         }
 86.  
 87.         @Override
 88.         public boolean keyUp(int keycode) {
 89.                 // TODO Auto-generated method stub
 90.                 return false;
 91.         }
 92.  
 93.         @Override
 94.         public boolean keyTyped(char character) {
 95.                 // TODO Auto-generated method stub
 96.                 return false;
 97.         }
 98.  
 99.         @Override
 100.         public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 101.                 // TODO Auto-generated method stub
 102.                 return false;
 103.         }
 104.  
 105.         @Override
 106.         public boolean touchUp(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 107.                 // TODO Auto-generated method stub
 108.                 return false;
 109.         }
 110.  
 111.         @Override
 112.         public boolean touchDragged(int screenX, int screenY, int pointer) {
 113.                 // TODO Auto-generated method stub
 114.                 return false;
 115.         }
 116.  
 117.         @Override
 118.         public boolean mouseMoved(int screenX, int screenY) {
 119.                 // TODO Auto-generated method stub
 120.                 return false;
 121.         }
 122.  
 123.         @Override
 124.         public boolean scrolled(int amount) {
 125.                 // TODO Auto-generated method stub
 126.                 return false;
 127.         }
 128.  
 129.  
 130. }
 • Liña 38:

Atención:: Na liña 38 temos a seguinte instrución:

 1. spritebatch.disableBlending();

O que fai dita liña é deshabilitar o uso de transparencias. Isto o facemos nesta pantalla xa que o fondo da mesma ocupa todo e non imos engadir novos gráficos que teñan transparencias.

No resto de pantallas (como a de Marcadores) imos escribir texto que vai ter transperencias polo que dita orde non se debe poñer ou se a poñemos (por ter un fondo por exemplo) deberemos chamar a orde contraria (spritebatch.enableBlending()) antes de debuxar o gráfico con transparencias.


Modificamos agora a clase principal MeuXogoGame para que chame á nova pantalla...

Código da clase MeuXogoGame
Obxectivo: chama á pantalla principal.

 1. public class MeuXogoGame extends Game {
 2.  
 3.        
 4.         @Override
 5.         public void create() {
 6.                 // TODO Auto-generated method stub
 7.                
 8.                 AssetsXogo.cargarTexturas();
 9.                 setScreen(new PantallaPresentacion(this));
 10.         }
 11.  
 12.         @Override
 13.         public void dispose(){
 14.                 super.dispose();
 15.  
 16.                 AssetsXogo.liberarTexturas();
 17.         }
 18. }


Agora temos que comprobar se pulsamos cada unha das opcións (botóns) e obrar en consecuencia. Debemos crear un rectángulo por cada unha das opcións (xa visto na sección das colisións) e comprobar se o dedo toca cada unha delas.TAREFA 2.10 A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.


Facendo pause

En case todos os xogos podemos facer un pause do xogo para seguir posteriormente así como a opción de saír.

No caso do pause temos dúas opcións:

 • Quedarnos na mesma pantalla e no caso de que o xogo pase ó estado de pause debuxar un gráfico no centro da pantalla que indique que está en pause.

Para esta opción só teríamos que non chamar ó método controladorXogo.update(delta) dentro do método render da clase PantallaXogo. Desta forma ningún personaxe se moverá. Teríamos que cambiar a variable booleana pause a true e facela static e public para que dende a clase RendererXogo poidamos verificar o seu valor e no caso de que valga true poñer o gráfico de pause no centro da pantalla. Teríamos que controlar o método touchdown para que no caso de estar en pause e tocar a pantalla volver a poñer o valor a false.

 • Cambiar de pantalla e que ó premer volvamos ó xogo no punto onde o deixamos.

Para esta segunda opción imos modificar a clase PantallaPause para cargar o seguinte gráfico:

LIBGDX itin1 pantallapause.jpg

Levade este gráfico ó cartafol assets/GRAFICOS da versión Android e dádelle de nome LIBGDX_itin1_pantallapause.jpg.

Modificade o código da clase PantallaPause para que cargue o gráfico anterior.

Lembrar incluír a interface InputProcessor como xa vimos anteriormente.

Tamén deberedes liberar os recursos cando pase polo método hide (chamar ó método dispose nese intre e liberade a textura e o spritebach).


Preparando a clase PantallaXogo e RendererXogo:

Modificamos agora o código da RendererXogo para que visualice dúas iconas na parte inferior esquerda.

Aquí temos os gráficos a engadir no cartafol assets/GRAFICOS/CONTROIS da versión Android:

Como sempre os cargarmos na clase AssetsXogo cos nome indicados entre parénteses.

Despois modificamos a clase RendererXogo para que debuxe os novos controis. Como imos ter que indicar onde debuxalos podemos definir a súa posición e tamaño na clase Controis.


Código da clase Controis
Obxectivo: definir posición e tamaño das iconas pausa e saír.

 1. public class Controis {
 2.  
 3.         public final static Rectangle FONDO_NEGRO = new Rectangle(0, 0,
 4.                         Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO, 12);
 5.         public final static Rectangle CONTROL = new Rectangle(10, 40, 50, 70); 
 6.         public final static int POSVIDAS = 60;
 7.  
 8.         public final static Rectangle CONTROL_PAUSE = new Rectangle(30,0,10,10);
 9.         public final static Rectangle CONTROL_SAIR = new Rectangle(45,0,10,10);
 10.  
 11.        
 12. }


Código da clase RendererXogo
Obxectivo: visualiza as iconas pausa e saír.

 1.         private void debuxarControis(){
 2.                
 3.                 // Fondo negro
 4.                 spritebatch.draw(AssetsXogo.texturePuntoNegro, Controis.FONDO_NEGRO.x,Controis.FONDO_NEGRO.y,Controis.FONDO_NEGRO.width,Controis.FONDO_NEGRO.height);
 5.  
 6.                 spritebatch.draw(AssetsXogo.control, Controis.CONTROL.x,Controis.CONTROL.y,
 7.                          Controis.CONTROL.width,Controis.CONTROL.height);
 8.  
 9.                 spritebatch.draw(AssetsXogo.texturePausa, Controis.CONTROL_PAUSE.x,Controis.CONTROL_PAUSE.y,Controis.CONTROL_PAUSE.width,Controis.CONTROL_PAUSE.height);
 10.                 spritebatch.draw(AssetsXogo.textureSair, Controis.CONTROL_SAIR.x,Controis.CONTROL_SAIR.y,Controis.CONTROL_SAIR.width,Controis.CONTROL_SAIR.height);
 11.         }


Agora controlamos se prememos a opción de pausa e saír.

Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: xestionamos a opción de premer pausa e saír.

 1.         @Override
 2.         public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 3.                
 4. //              if (Gdx.app.getType()!=ApplicationType.Android) return false;
 5.                
 6.                 // TODO Auto-generated method stub
 7.                 Vector3 vecTemporal = new Vector3(screenX,screenY,0);
 8.                 rendererXogo.getCamara2d().unproject(vecTemporal);
 9.                
 10.                 Rectangle recTemporal = new Rectangle();
 11.  
 12.                 ...........................
 13.                 // Falta o código feito na tarefa 2.8.B no que se controla cando prememos no control do alien
 14.  
 15.  
 16.                 recTemporal.set(Controis.CONTROL_PAUSE.x,Controis.CONTROL_PAUSE.y,Controis.CONTROL_PAUSE.width,Controis.CONTROL_PAUSE.height);
 17.                 if (Intersector.overlaps(dedo, recTemporal)){
 18.                         pause = true;
 19.                 }
 20.                
 21.                 recTemporal.set(Controis.CONTROL_SAIR.x,Controis.CONTROL_SAIR.y,Controis.CONTROL_SAIR.width,Controis.CONTROL_SAIR.height);
 22.                 if (Intersector.overlaps(dedo, recTemporal)){
 23.                         dispose();
 24.                         meuXogoGame.setScreen(new PantallaPresentacion(meuXogoGame));
 25.                 }
 26.  
 27.                
 28.                
 29.                 return false;
 30.         }


Como podemos comprobar a opción de saír non ten complicación, xa a temos vista na tarefa 2.10. A chamada ó método dispose non se atopa no método hide xa que cando vaiamos á pantalla de pausa non queremos 'borrar' nada do xogo. Queremos ir con todo o estado do xogo e recuperalo ó volver.

Como facemos isto ? Como sempre temos varias opcións...Algunha delas:

 • Poderíamos gardar o estado do xogo a disco e recuperalo ó volver. Esta opción non é aconsellable nunha pantalla de pausa e si no caso de querer gardar a partida para continuar outro día (neste xogo non ten moito sentido).
 • Mandar como parámetro ó constructor da clase PantallaPause o obxecto da clase PantallaXogo desta forma:

Código da clase PantallaPause
Obxectivo: modifcamos o constructor para obter unha referencia á PantallaXogo.

 1. public class PantallaPause implements Screen, InputProcessor{
 2.         ..............
 3.         private PantallaXogo pantallaXogo;
 4.    
 5.         public PantallaPause(MeuXogoGame meuXogoGame, PantallaXogo pantallaXogo){
 6.                
 7.                 this.meuxogogame=meuxogogame;
 8.                 this.pantallaXogo = pantallaXogo;
 9.  
 10.                 camara2d = new OrthographicCamera();
 11.                 spritebatch = new SpriteBatch();
 12.                 fondo = new Texture(Gdx.files.internal("GRAFICOS/LIBGDX_itin1_pantallapause.png"));
 13.                
 14.         }
 15.         ..............
 16. }

Agora no método render da clase PantallaXogo controlamos cando estamos en pause para mandar o control á PantallaPause:

Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: controlamos se estamos en pause para ir á PantallaPause.

 1.         @Override
 2.         public void render(float delta) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.  
 5.                 rendererXogo.render(delta);
 6.                 controladorXogo.update(delta);
 7.                
 8.                 if (pause){
 9.                         meuXogoGame.setScreen(new PantallaPause(meuXogoGame, this));
 10.                         return;
 11.                 }
 12.         }

Nota importante: Debemos facer return despois de chamar a setScreen, xa que a pesar que o control pasa a nova pantalla, se sigue executando o código do método render ata finalizar. Se temos código a continuación podemos ter un erro de execución.

Fixarse como no método setScreen enviamos non só a referencia a clase MeuXogoGame (para poder facer o setScreen) se non tamén unha referencia á propia clase PantallaXogo.

Agora só temos que controlar se se preme na pantalla PantallaPause volver ó control á PantallaXogo, pero usando a referencia pasada.


Código da clase PantallaPause
Obxectivo: devolvemos o control á PantallaXogo se prememos na pantalla.

 1.         @Override
 2.         public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                 meuxogogame.setScreen(pantallaXogo);
 5.                 return false;
 6.         }

Se executades o código podedes comprobar que xa accedemos á pantalla de pausa cando prememos sobre o control, pero ó intentar continuar o xogo volve á pantalla de pausa. Isto é debido a que a variable pause segue valendo true cando regresamos e polo tanto volve a facer o setScreen da pantalla de pause.

Imos modificar isto para que o xogo cando entre en estado de pause (ó premer o botón de pause ou cando minimizamos (en desktop) ou cambiamos de aplicación (en móbil) ) poñamos a variable a true e cando volvamos (maximicemos ou volvamos nun móbil) cambie a false.


Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: modificar a propiedade pause.

 1.         ................
 2.  
 3.         @Override
 4.         public void pause() {
 5.                 // TODO Auto-generated method stub
 6.                 Gdx.input.setInputProcessor(null);
 7.                 if (!finXogo) {
 8.                         pause = true;
 9.                 }
 10.                
 11.         }
 12.  
 13.         @Override
 14.         public void resume() {
 15.                 // TODO Auto-generated method stub
 16.                 Gdx.input.setInputProcessor(this);
 17.                 pause=false;
 18.                
 19.         }
 20.         @Override
 21.         public void show() {
 22.                 // TODO Auto-generated method stub
 23.                 Gdx.input.setInputProcessor(this);
 24.                 pause=false;
 25.         }
 26.  
 27.         ................


Nota: Fixarse como cando facemos a pausa do xogo minimizando a aplicación na versión desktop, pasamos polo evento pause, pero cando restauramos, non pasamos polo evento resume xa que cambiamos de pantalla (estamos na pantalla de pausa). Cando dende a pantalla de pausa chamamos ó método setScreen volvemos a pasar polo evento show.

Saíndo do xogo

Ó premer a icona de saír debemos ir á pantalla de presentación. Tamén imos engadir outra condición e é que se utilizamos máis de 15 vidas o xogo acaba.

Lembrar que temos que liberar os recursos.

Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: Xestionar o fin do xogo.

 1.         @Override
 2.         public void render(float delta) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.  
 5.                 rendererXogo.render(delta);
 6.                 controladorXogo.update(delta);
 7.                
 8.                 if (meuMundo.getAlien().getNumVidas().size>=15)
 9.                         finXogo=true;
 10.  
 11.  
 12.                 if (pause){
 13.                         Audio.stopMusica();
 14.                         meuXogoGame.setScreen(new PantallaPause(meuXogoGame, this));
 15.                         return;
 16.                 }
 17.                 if (finXogo){
 18.                         meuXogoGame.setScreen(new PantallaMarcadores(meuXogoGame));
 19.                         // Facemos o return xa que continua a execución ata que remate o render.
 20.                         return;
 21.                 }
 22.                
 23.         }
 24.  
 25.         @Override
 26.         public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 27.                
 28.                 vecTemporal.set(screenX,screenY,0);
 29.                 rendererXogo.getCamara2d().unproject(vecTemporal);
 30.                
 31.                 dedo.set(vecTemporal.x,vecTemporal.y,2);
 32.                 ..................
 33.  
 34.                                 recTemporal.set(Controis.CONTROL_SAIR.x,Controis.CONTROL_SAIR.y,Controis.CONTROL_SAIR.width,Controis.CONTROL_SAIR.height);
 35.                 if (Intersector.overlaps(dedo, recTemporal)){
 36.                         sair=true;
 37.                         meuXogoGame.setScreen(new PantallaPresentacion(meuXogoGame));
 38.                 }
 39.  
 40.                
 41.                
 42.                 return false;
 43.         }
 44.         @Override
 45.         public void hide() {
 46.                 // TODO Auto-generated method stub
 47.                 if ((finXogo) || (sair)) dispose();
 48.                
 49.         }
-- Ángel D. Fernández González -- (2015).