LIBGDX Empaquetado distribución.

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 2: Empaquetado e distribución

Introdución

Nesta sección imos ver como podemos crear o arquivo que vai ser descargado polos xogadores para instalar o xogo no seu computador / tablet.

Información na wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Gradle-on-the-Commandline#packaging-the-project

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=shxHON23qNo


O proceso é moi sinxelo. Temos que ir ó cartafol onde se atopa o noso proxecto dende a consula de ms-dos (Windows) ou dende un terminal en Linux.

Tamén podemos ir dende o propio AndroidStudio. Será esta a opción a escoller:

LIBGDX UD2 Empaquetado 1.jpg


Unha vez nel, e dependendo da plataforma, faremos:

Desktop

Windows:

 1. gradlew desktop:dist


Linux:

 1. ./gradlew desktop:dist

Unha vez xerado teremos o arquivo coa extensión jar no cartafol desktop/build/libs/ do proxecto.


Android

As aplicación Android poder xerarse firmadas ou non. A firma consiste nun proceso polo que 'asociamos' un certificado cunha información (persoa ou empresa que publica a aplicación / xogo, data de validez do certificado,....) ó xogo desenvolto.

Se quixeramos levar o xogo o Market de Android teríamos que firmar a aplicación. Dito certificado serviríanos despois para subir novas versións do xogo ao Market.

Nota: Se vos da un erro ao intentar instalar a aplicación sen firmar, teredes que xerala firmada. Nas últimas versión pasaba isto.

Graficamente

 • Para xerar unha APK certificada temos que ter un almacén de claves (keystore) onde gardar os certificados das diferentes aplicacións firmadas. Dito almacén terá asociado un contrasinal.
 • Posteriormente cada certificado creada de cada aplicación poderá ser gardado no mesmo almacén e tamén dito certificado terá unha clave asociada.Nota: Os datos do almacén-certificado son:

 • Key Store Path: Ruta onde gardar o almacén de claves.
 • Password / Confirm: Password e confirmación da password do almacén de claves. Ten que ter a lo menos 6 caracteres.
 • Alias: Un alias para o keystore. Pode ser o mesmo que o nome ou unha abreviación do mesmo.
 • Validity (years): Aquí indicamos o tempo que vai ser válida a nosa keystore en anos.


Isto vai crear unha clave (certificado_xogo no exemplo) que vai ser gardada nun almacén de claves de nome almacen.keystore (un almacén pode ter moitas claves gardadas).
Os datos a pedir serán:
 • Contrasinal da key (dúas veces). Ten que ter a lo menos 6 caracteres.
 • Nome e apelidos.
 • Nome da unidade da organización (por exemplo Compras, Ventas, ...)
 • Nome da organización.
 • Cidade.
 • Provincia.
 • Código do país: ES.O campo de Country Code, se pode consultar no listado da ISO 3166-1


 • Se agora queremos engadir unha nova Key (certificado) ao almacén de claves, teremos que repetir o proceso, pero na primeira pantalla, deberemos:

Dende consola/terminal

Sen firmar

Windows:

 1. gradlew android:assembleRelease


Linux:

 1. ./gradlew android:assembleRelease

Unha vez xerado teremos o arquivo coa extensión apk no cartafol android/build/outputs/apk do proxecto.

Se agora intentades instalar dita aplicación nun dispositivo móbil vos avisará que tedes que permitir instalar aplicación dende fontes descoñecidas. Isto é así xa que a aplicación que se xera non está firmada.

Nota: Parece ser que dende que se cambiou a Gradle a xeración de proxectos Android sen firmar leva consigo que cando intentedes instalalo nun dispositivo móbil vos dea o erro de Aplicación no instalada. Se é ese o caso probade a firmar a aplicación.

Firmada

 • Primeiro temos que ir cunha consola / terminal ó cartafol onde se atope o JDK ou JRE instalado no equipo. Ó cartafol bin (jre/bin ou jdk/bin). Se a ruta xa está engadida ó path non faría falla facer este paso.
 • Despois temos que teclear o seguinte:
 1. keytool -genkey -v -keystore almacen.keystore -alias xogoplatega -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
Isto vai crear unha clave (xogoplatega) que vai ser gardada nun almacén de claves de nome almacen.keystore (un almacén pode ter moitas claves gardadas).
Os datos a pedir serán:
 • Contrasinal do almacén de datos (dúas veces).
 • Nome e apelidos.
 • Nome da unidade da organización.
 • Nome da organización.
 • Cidade.
 • Provincia.
 • Código do país: ES

NOTA: Coidado en Windows 7 xa que se abrides unha consola de ms-dos en modo non administrador non terá permiso para crear o almacén. Podedes ir a outro cartafol con permisos de escritura e referenciar o keytool coa ruta completa: c:\archivos de programa\java\jreXXXX\bin\keytool ....


Confirmaremos e xa teremos xerado a clave coa que imos 'firmar' o noso xogo.

Podemos verificar que o almacén e a clave son correctos:

 1. keytool -list -v -keystore almacen.keystore


A partir de aquí dispoñemos de dúas opcións:

Opción a)

Firmar a aplicación de forma manual.

Primeiro debemos xerar o apk sen firmar. Podemos facelo como está indicado nun punto anterior, dende a consola/terminal ou outra forma de facelo é graficamente:

LIBGDX UD2 Empaquetado 9.jpg


Despois debemos executar esta orde dende un terminal:

 1. jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore ruta_e_arquivo_almacen_datos omeuxogo.apk nome_do_alias

Nota: O executable jarsigner se atopa no cartafol bin do SDK instalado.


Para verificar se todo está correcto:

 1. jarsigner -verify -verbose -certs nome_xogo.apk
Opción b)
 • Agora debemos modificar o arquivo build.gradle que se atopa no raíz do proxecto. O podemos facer dende o propio AndroidStudio se prememos dúas veces sobre o arquivo.
LIBGDX UD2 Empaquetado 11.jpg


Debemos ir ás sección proyect(":android") e escribir o marcado:
 1. project(":android") {
 2.     apply plugin: "android"
 3.  
 4.     configurations { natives }
 5.  
 6.     dependencies {
 7.         compile project(":core")
 8.         compile "com.badlogicgames.gdx:gdx-backend-android:$gdxVersion"
 9.         natives "com.badlogicgames.gdx:gdx-platform:$gdxVersion:natives-armeabi"
 10.         natives "com.badlogicgames.gdx:gdx-platform:$gdxVersion:natives-armeabi-v7a"
 11.         natives "com.badlogicgames.gdx:gdx-platform:$gdxVersion:natives-x86"
 12.     }
 13.     android {
 14.         //...
 15.         signingConfigs {
 16.             releaseSigning {
 17.                 storeFile file("willBeReplaced")
 18.                 storePassword ""
 19.                 keyAlias ""
 20.                 keyPassword ""
 21.             }
 22.         }
 23.         buildTypes {
 24.             release {
 25.                 signingConfig signingConfigs.releaseSigning
 26.             }
 27.         }
 28.     }
 29. }


 • Agora debemos de poñer este código o comezo do arquivo:
 1. import groovy.swing.SwingBuilder
 • E este código ó final do arquivo.
 1. gradle.taskGraph.whenReady { taskGraph ->
 2.     if(taskGraph.hasTask(':android:assembleRelease')) {
 3.         def _store = ''
 4.         def _storePassword = ''
 5.         def _keyPassword = ''
 6.         def _keyAlias = ''
 7.         if(System.console() == null) {
 8.             new SwingBuilder().edt {
 9.                 def inputStore
 10.                 def inputStorePass
 11.                 def inputKey
 12.                 def inputKeyPass
 13.                 dialog(modal: true,
 14.                         title: 'Key Store',
 15.                         alwaysOnTop: true,
 16.                         resizable: false,
 17.                         locationRelativeTo: null,
 18.                         pack: true,
 19.                         show: true
 20.                 ) {
 21.                     vbox {
 22.                         label(text: "Key store:")
 23.                         inputStore = textField(text: "myKeyStore.keystore")
 24.                         label(text: "Key store password:")
 25.                         inputStorePass = passwordField()
 26.                         label(text: "Key alias:")
 27.                         inputKey = textField(text: "myAlias")
 28.                         label(text: "Key password:")
 29.                         inputKeyPass = passwordField()
 30.                         button(defaultButton: true, text: 'OK', actionPerformed: {
 31.                             _store = inputStore.text
 32.                             _storePassword =  new String(inputStorePass.password);
 33.                             _keyAlias =  inputKey.text
 34.                             _keyPassword =  new String(inputKeyPass.password)
 35.                             dispose();
 36.                         })
 37.                     }
 38.                 }
 39.             }
 40.         } else {
 41.             _store = System.console().readLine("\nLocation of the key store: ")
 42.             _storePassword = System.console().readPassword("\nKey store password: ")
 43.             _storePassword = new String(_storePassword)
 44.             _keyAlias = System.console().readLine("\nKey alias: ")
 45.             _keyPassword = System.console().readPassword("\nKey password: ")
 46.             _keyPassword = new String(_keyPassword)
 47.         }
 48.         if(_storePassword.size() <= 0 || _keyPassword.size() <= 0 ||
 49.                 _store.size() <= 0 || _keyAlias.size() <= 0) {
 50.             throw new InvalidUserDataException("You must enter a key store password and key password.")
 51.         }
 52.         if(!file(_store).exists()){
 53.             throw new InvalidUserDataException("Could not find key store ["+_store+"]")
 54.         }
 55.         //set signing values to android project
 56.         project("android").android.signingConfigs.releaseSigning.storeFile = file(_store)
 57.         project("android").android.signingConfigs.releaseSigning.storePassword = _storePassword
 58.         project("android").android.signingConfigs.releaseSigning.keyAlias = _keyAlias
 59.         project("android").android.signingConfigs.releaseSigning.keyPassword = _keyPassword
 60.     }
 61. }


 • Unha vez cambiado o arquivo build.gradle será necesario sincronilzalo proxecto:
LIBGDX UD2 Empaquetado 10.jpg
 • Agora só queda xerar a apk firmada, como fixemos antes:
Windows:
 1. gradlew android:assembleRelease


Linux:
 1. ./gradlew android:assembleRelease
Durante o proceso se nos pedirá:
 • A ruta e nome onde se atopa o almacén de datos. Debemos indicar a ruta xunto có nome do almacén (incluída extensión).
 • O password do almacén.
 • A nome da clave gardada (o alias).
 • O password da clave.


Unha vez xerado teremos o arquivo coa extensión apk no cartafol android/build/outputs/apk do proxecto e xa poderíamos subilo ao Appstore. Lembrar que se o facemos graficamente a ruta é diferente, xa que o xera no cartafol indicado no asistente (por defecto Ruta_do_proxecto/android).TAREFA 2.15 A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.


IOS

Windows:

 1. gradlew ios:createIPA


Linux:

 1. ./gradlew ios:createIPA


Unha vez xerado teremos o arquivo coa extensión IPA no cartafol ios/build/robovm do proxecto.


HTML

Windows:

 1. gradlew html:dist


Linux:

 1. ./gradlew html:dist


Unha vez xerado teremos os arquivos HTML, javascript e arquivos do cartafol assets no cartafol html/build/dist/ do proxecto. Este é o contido que hai que subir ó servidor web (por exemplo Apache).Nova ferramenta de empaquetado

A partires de Maio do 2014 é posible distribuír o xogo coa máquina virtual de java 'incrustada' dentro do arquivo, de tal forma que podemos xogar en computadores onde o software de java non estea instalado.

O tamaño do arquivo aumenta considerablemente (sobre 12MB, pero depende do xogo).

Enlace á nova: http://www.badlogicgames.com/wordpress/?p=3428 Enlace como usala: https://github.com/libgdx/packr
-- Ángel D. Fernández González -- (2015).