LIBGDX ModelBuilder

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 5: ModelBuilder. Primeiros modelos 3D


Introdución

A clase ModelBuilder vainos permitir crear modelos en execución (por programación).

Como novidade con respecto ó dado na Unidade 4 imos engadir o uso de luces.


Preparación: Empezamos co primeiro exercicio.

Preparación: Creade unha nova clase que implemente a interface Screen.

Código da clase EX_1_DefinicionLuz
Obxectivo: Cargar o noso primeiro modelo.

 1. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 2. import com.badlogic.gdx.Screen;
 3. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 5.  
 6.  
 7. public class EX_1_DefinicionLuz implements Screen {
 8.  
 9.         private PerspectiveCamera camara3d;
 10.        
 11.         public EX_1_DefinicionLuzInicial(){
 12.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 13.  
 14.         }
 15.        
 16.         @Override
 17.         public void render(float delta) {
 18.                 // TODO Auto-generated method stub
 19.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 20.                  
 21.         }
 22.  
 23.         @Override
 24.         public void resize(int width, int height) {
 25.                 // TODO Auto-generated method stub
 26.                
 27.                 camara3d.fieldOfView=67;
 28.                 camara3d.viewportWidth=width;
 29.                 camara3d.viewportHeight=height;
 30.                
 31.                 camara3d.position.set(0f,0f,15f);
 32.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 33.                 camara3d.near=1;
 34.                 camara3d.far=300f;
 35.                 camara3d.update();
 36.                
 37.  
 38.  
 39.         }
 40.  
 41.         @Override
 42.         public void show() {
 43.                 // TODO Auto-generated method stub
 44.         }
 45.  
 46.         @Override
 47.         public void hide() {
 48.                 // TODO Auto-generated method stub
 49.                
 50.         }
 51.  
 52.         @Override
 53.         public void pause() {
 54.                 // TODO Auto-generated method stub
 55.                
 56.         }
 57.  
 58.         @Override
 59.         public void resume() {
 60.                 // TODO Auto-generated method stub
 61.                
 62.         }
 63.  
 64.         @Override
 65.         public void dispose() {
 66.                 // TODO Auto-generated method stub
 67.                
 68.         }
 69.  
 70. }


Como vemos nesta clase só definimos unha cámara en perspectiva como xa fixemos anteriormente.


Código da clase PracticasNovaApi3D
Obxectivo: Chamamos á clase anterior

 1. import com.badlogic.gdx.Game;
 2. import com.plategaxogo3davanzado.pantallas.EX_1_DefinicionLuzInicial;
 3.  
 4. public class PracticasNovaApi3D extends Game {
 5.  
 6.         private EX_1_DefinicionLuz pantallaxogo;
 7.        
 8.         @Override
 9.         public void create() {
 10.                 // TODO Auto-generated method stub
 11.                
 12.                 pantallaxogo = new EX_1_DefinicionLuz();
 13.                 setScreen(pantallaxogo);
 14.         }
 15.  
 16.         @Override
 17.         public void dispose(){
 18.                 super.dispose();
 19.                 pantallaxogo.dispose();
 20.         }
 21. }


Modificade ás clases principais das diferentes plataformas para que chamen a esta clase.

A partires de aquí todos os exercicios levarán consigo a creación dunha clase que implemente a interface Screen e será necesario modificar a clase PracticasNovaApi3D para que chame ó novo exercicio.


ModelBuilder

O obxectivo deste punto vai consistir en xerar unha figura xeométrica por programación e asinarlle unha cor, textura e unha luz á escena

Clase ModelBuilder. Información relacionada na wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Material-and-environment

O proceso é o seguinte:

 • Instanciamos un obxecto da clase ModelBuilder:
 1. ModelBuilder modelBuilder = new ModelBuilder();
 • Chamamos ó método createXXXXX indicando o tipo de figura que queremos crear.

Pero....non todo vai ser tan fácil :)

Cando creamos unha figura temos que asinarlle un material (ven así no constructor). E para que serve un material ?

Os materiais están relacionados coa luz e como se reflexa nela. Dependendo do tipo de material a luz pode reflectirse dunha forma ou outra.


Tedes neste enlace máis información sobre o uso de Materiais e Luces.Por exemplo, neste caso imos crear un cilindro:

 1.         private Model modelCilindro;
 2.  
 3.         ............
 4.         modelCilindro = modelBuilder.createCylinder(5f,5f, 10f, 10,                    
 5.                         new Material(ColorAttribute.createDiffuse(Color.RED)),
 6.                         Usage.Position | Usage.Normal);

Como xa vimos anteriormente, cando creamos unha figura sempre temos que enviarlle a lo menos á posición. Iso o indicamos có atributo Usage.position. O outro atributo, Ussage.Normal fai referencia a que calcule os vectores que son asociados á figura e que van indicar cara onde se vai a reflectir a luz (normal vector).


Nota: Podedes crear un cubo ou outras figuras para facer probas.


Tedes máis información neste enlace sobre os Vector Normal.


Neste caso estamos a definir un cilindro de dimensións alto=5,ancho=5,profundo=5 e 10 divisións, que veñen a ser o número de partes en que está dividido o cilindro (a mais partes máis 'calidade' visual do cilindro). Ademais o estamos pintando de vermello.

Nota: Débese liberar a memoria do modelo chamando ó método dispose.

Agora ben, có Model non indicamos onde ten que colocarse o figura. Para iso temos que crear unha instancia da clase ModelInstance.

 • Creamos por tanto unha instancia da clase ModelInstance, pasando como parámetro o obxecto da clase Model.
 1.         private ModelInstance modeloInstanciaCilindro;
 2.  
 3.         ............
 4.         public EX_1_DefinicionLuzInicial(){
 5.                 modeloInstanciaCilindro = new ModelInstance(modelCilindro);
 6.                 .....
 7.         }


Nota:Por defecto os obxectos son posicionados na posición (0,0,0).

 • Agora necesitamos renderizar o modelo. Para facelo debemos facer uso da clase ModelBatch, chamando ó método render e pasándolle como argumento o ModelInstance:
 1.         private ModelBatch modelBatch;
 2.  
 3.         .....
 4.         public EX_1_DefinicionLuzInicial(){
 5.                 modelBatch = new ModelBatch();
 6.                 .....
 7.         }
 8.         .....
 9.         @Override
 10.         public void render(float delta) {
 11.                 // TODO Auto-generated method stub
 12.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 13.                  
 14.                 modelBatch.begin(camara3d);
 15.                
 16.                 modelBatch.render(modeloInstanciaCilindro);
 17.                
 18.                 modelBatch.end();
 19.         }

O código completo:

Código da clase EX_1_DefinicionLuzInicial
Obxectivo: Visualiza un cilindro utilizando a clase ModelBuilder.

 1. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 2. import com.badlogic.gdx.Screen;
 3. import com.badlogic.gdx.graphics.Color;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.VertexAttributes.Usage;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Material;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Model;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelBatch;
 10. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelInstance;
 11. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.attributes.ColorAttribute;
 12. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.utils.ModelBuilder;
 13.  
 14.  
 15. public class EX_1_DefinicionLuzInicial implements Screen {
 16.  
 17.         private PerspectiveCamera camara3d;
 18.         private Model modelCilindro;
 19.         private ModelInstance modeloInstanciaCilindro;
 20.         private ModelBatch modelBatch;
 21.  
 22.        
 23.         public EX_1_DefinicionLuzInicial(){
 24.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 25.  
 26.  
 27.         ModelBuilder modelBuilder = new ModelBuilder();
 28.  
 29.  
 30.         modelCilindro = modelBuilder.createCylinder(5f,5f, 10f, 10,                    
 31.                         new Material(ColorAttribute.createDiffuse(Color.RED)),
 32.                         Usage.Position | Usage.Normal);
 33.        
 34.         modeloInstanciaCilindro = new ModelInstance(modelCilindro);
 35.         modelBatch = new ModelBatch();
 36.        
 37.         }
 38.        
 39.         @Override
 40.         public void render(float delta) {
 41.                 // TODO Auto-generated method stub
 42.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 43.                  
 44.                 modelBatch.begin(camara3d);
 45.                
 46.                 modelBatch.render(modeloInstanciaCilindro);
 47.                
 48.                 modelBatch.end();
 49.         }
 50.  
 51.         @Override
 52.         public void resize(int width, int height) {
 53.                 // TODO Auto-generated method stub
 54.                
 55.                 camara3d.fieldOfView=67;
 56.                 camara3d.viewportWidth=width;
 57.                 camara3d.viewportHeight=height;
 58.                
 59.                 camara3d.position.set(0f,0f,15f);
 60.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 61.                 camara3d.near=1;
 62.                 camara3d.far=300f;
 63.                 camara3d.update();
 64.                
 65.  
 66.  
 67.         }
 68.  
 69.         @Override
 70.         public void show() {
 71.                 // TODO Auto-generated method stub
 72.         }
 73.  
 74.         @Override
 75.         public void hide() {
 76.                 // TODO Auto-generated method stub
 77.                
 78.         }
 79.  
 80.         @Override
 81.         public void pause() {
 82.                 // TODO Auto-generated method stub
 83.                
 84.         }
 85.  
 86.         @Override
 87.         public void resume() {
 88.                 // TODO Auto-generated method stub
 89.                
 90.         }
 91.  
 92.         @Override
 93.         public void dispose() {
 94.                 // TODO Auto-generated method stub
 95.                 modelCilindro.dispose();
 96.                 modelBatch.dispose();
 97.                
 98.                
 99.         }
 100.  
 101. }

Resultado:

LIBGDX UD5 ModelBuilder 1.jpg


Non é moi espectacular o resultado verdade ? :)


Para facelo un pouco máis bonito (con texturas mellora a cousa) imos darlle un pouco de luz.

Luces

Existen diferentes tipos de fontes de luz:

 • Luces de ambiente (ambient lights): Non é un tipo de luz direccional (que veña dun sitio concreto) pero fai que todos os obxectos se iluminen por igual.
 • Puntos de luz (point lights): A luz parte dun punto no espazo e todas as direccións (coma unha bombilla).
 • Luces direccionais (directional lights): A luz ven dunha dirección. Por exemplo o Sol (aínda que non sexa realmente así). A súa luz 'golpea' toda a superficie da Terra no mesmo ángulo pola distancia tan grande que hai.
 • Spotlights: Parecidas ós puntos de luz pero cunha dirección formando un cono de luz, como por exemplo a luz dun farol da rúa.


A maiores da posición e dirección da luz, OPEN GL nos permite definir a intensidade da mesma. Esta é expresada en forma de cor RGBA, e especifica catro tipos diferentes de cor (intensidade) da mesma:

 • Ambiente (ambient): A luz é uniforme en todo o obxecto.
 • Difusa (diffuse): As caras do obxectos que non son iluminadas aparecen máis escuras.
 • Especular (specular): Parecida á difusa pero só afecta a certos puntos que teñen unha determinada orientación entre a luz e o obxecto.
 • Emisiva (emissive): Non se utiliza.

Como comentario, indicar que os materias poden ter a mesma cor/intensidade que os tipos indicados anteriormente.


Unha vez vista a teoría imos coa práctica.

Imos engadir á nosa escena unha luz ambiente e unha luz direccional.

Nota: As luces consumen bastantes recursos polo que non se debe abusar delas.

Para facer uso das luces debemos usar a clase Environment.

O proceso é o seguinte:

 • Instanciamos un obxecto de dita clase:
 1.         private Environment environment;
 2.          .............
 3.         public EX_1_DefinicionLuzInicial(){
 4.          .............
 5.         environment = new Environment();
 6.  
 7.         }
 • Definimos os dous tipos de luz.
 1.         environment.set(new ColorAttribute(ColorAttribute.AmbientLight, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 1f));
 2.         environment.add(new DirectionalLight().set(1f, 1f, 1f, 1f, 0f, 0f));
 • Renderizamos enviando o environment creado:
 1.         public void render(float delta) {
 2.                 // TODO Auto-generated method stub
 3.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 4.                  
 5.                 modelBatch.begin(camara3d);
 6.                
 7.                 modelBatch.render(modeloInstanciaCilindro,environment);
 8.                
 9.                 modelBatch.end();
 10.         }


Como vemos na definición do tipo de luz, a luz ambiente xa está creada. Cambiamos a súa intensidade e non leva posición (ven de todos lados). A luz direccional a engadimos:

 1.         environment.add(new DirectionalLight().set(1f, 1f, 1f, 1f, 0f, 0f));

Indicamos a súa cor/intensidade(RGBA) e posición.


Resultado:

LIBGDX UD5 ModelBuilder 2.jpgControlando a escena

Clase CameraInputController.

Para 'xogar' un pouco coa escena imos a engadir un control da cámara co rato, de tal forma que poderemos rotar a cámara e afastala coa roda do rato.

Código da clase EX_1_DefinicionLuz
Obxectivo: Poder mover a cámara premendo co rato o botón esquerdo e movendo o rato ó mesmo tempo. Coa roda achegamos ou afastamos a cámara.

 1. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 2. import com.badlogic.gdx.Screen;
 3. import com.badlogic.gdx.graphics.Color;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.VertexAttributes.Usage;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Environment;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Material;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Model;
 10. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelBatch;
 11. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelInstance;
 12. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.attributes.ColorAttribute;
 13. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.environment.DirectionalLight;
 14. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.utils.CameraInputController;
 15. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.utils.ModelBuilder;
 16.  
 17.  
 18. public class EX_1_DefinicionLuz implements Screen {
 19.  
 20.         private PerspectiveCamera camara3d;
 21.         private Model modelCilindro;
 22.         private ModelInstance modeloInstanciaCilindro;
 23.         private ModelBatch modelBatch;
 24.         private Environment environment;
 25.  
 26.         private CameraInputController camController;
 27.        
 28.         public EX_1_DefinicionLuzInicial(){
 29.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 30.  
 31.  
 32.         ModelBuilder modelBuilder = new ModelBuilder();
 33.  
 34.  
 35.         modelCilindro = modelBuilder.createCylinder(5f,5f, 10f, 10,                    
 36.                         new Material(ColorAttribute.createDiffuse(Color.RED)),
 37.                         Usage.Position | Usage.Normal);
 38.        
 39.         modeloInstanciaCilindro = new ModelInstance(modelCilindro);
 40.         modelBatch = new ModelBatch();
 41.        
 42.         environment = new Environment();
 43.         environment.set(new ColorAttribute(ColorAttribute.AmbientLight, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 1f));
 44.         environment.add(new DirectionalLight().set(1f, 1f, 1f, 1f, 0f, 0f));
 45.        
 46.                 camController = new CameraInputController(camara3d);
 47.                 Gdx.input.setInputProcessor(camController);
 48.        
 49.         }
 50.        
 51.         @Override
 52.         public void render(float delta) {
 53.                 // TODO Auto-generated method stub
 54.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 55.                  
 56.                 modelBatch.begin(camara3d);
 57.                
 58.                 modelBatch.render(modeloInstanciaCilindro,environment);
 59.                
 60.                 modelBatch.end();
 61.         }
 62.  
 63.         @Override
 64.         public void resize(int width, int height) {
 65.                 // TODO Auto-generated method stub
 66.                
 67.                 camara3d.fieldOfView=67;
 68.                 camara3d.viewportWidth=width;
 69.                 camara3d.viewportHeight=height;
 70.                
 71.                 camara3d.position.set(0f,0f,15f);
 72.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 73.                 camara3d.near=1;
 74.                 camara3d.far=300f;
 75.                 camara3d.update();
 76.                
 77.  
 78.  
 79.         }
 80.  
 81.         @Override
 82.         public void show() {
 83.                 // TODO Auto-generated method stub
 84.         }
 85.  
 86.         @Override
 87.         public void hide() {
 88.                 // TODO Auto-generated method stub
 89.                
 90.         }
 91.  
 92.         @Override
 93.         public void pause() {
 94.                 // TODO Auto-generated method stub
 95.                
 96.         }
 97.  
 98.         @Override
 99.         public void resume() {
 100.                 // TODO Auto-generated method stub
 101.                
 102.         }
 103.  
 104.         @Override
 105.         public void dispose() {
 106.                 // TODO Auto-generated method stub
 107.                 modelCilindro.dispose();
 108.                 modelBatch.dispose();
 109.                
 110.                
 111.         }
 112.  
 113. }-- Ángel D. Fernández González -- (2015).