LIBGDX Shader Program

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 2: Creando o mundo

Introdución

Información: https://github.com/mattdesl/lwjgl-basics/wiki/Shaders


A partires da versión OPEN GL 2.0 os gráficos renderízanse utilizando Shader´s. Os Shader son programas escritos en linguaxe parecida a C que se denomina GLSL e que permiten modificar as propiedades dos puntos que se van renderizar podendo facer efectos moi complexos.

O proceso de aplicar un Shader Program a unha figura divídese en dúas etapas:

 • Vertex Shader: aplícanse operacións a cada un dos vértices da figura. Por exemplo, poderíamos modificar a posición e tamaño dun obxecto 3D.
 • Fragment Shader: é a segunda etapa. A diferenza coa anterior é que se vai aplicar a cada fragmento da figura. Por simplificar imos identificar fragmento como pixel. Como podedes pensar o custe de GPU será maior que no caso anterior, por lo que non se debe abusar deste mecanismo. Por exemplo, poderíamos cambiar a cor de cada pixel da figura.

Onde gardar o Program Shader

O Shader Program pódese definir na propia clase ou ben nun arquivo externo.

Arquivo externo

 • Temos que gardar o Vertex Shader nun arquivo con extensión .vert (non é obrigatorio).
 • Temos que gardar o Fragment Shader nun arquivo con extensión .frag (non é obrigatorio).

Vexamos un exemplo sinxelo, no que simplemente asinamos a posición a cada vértice dun triángulo.


Preparación: Crear unha clase de nome UD4_4_ProgramShader, que derive da clase Game e sexa chamada pola clase principal das diferentes versións (desktop, android,...).

Creamos dous arquivos que colocaremos no cartafol assets da versión Android e terán de nome:

 • vertex.vert
 1. attribute vec4 a_position;
 2. void main()
 3. {
 4.   gl_Position = a_position;
 5. }

Comentarios do código:

 • Liña 4: nesta liña copiamos a posición de cada vértice a un Vec4 interno de ShaderProgram, que será o dato que envía á GPU (Graphics Procesor Unit).
 • Liña 1: definimos unha variable de tipo vec4(vector de 4 dimensións). Esta variable é un parámetro onde van chegar cada unha das posicións dos vértices definidos no Mesh. E vos estaredes preguntando, pero as posicións son Vector3(x,y,z) como pode ser que o almacene un Vector4 ? Pois debido a que internamente traballa con matrices de 4x4. O que fai é encher o último número cun 1.
Tamén poderíamos poñer:
 1. attribute vec3 a_position;
 2. void main()
 3. {
 4.   gl_Position = vec4(a_position,1);
 5. }


 • fragment.frag
 1. #ifdef GL_ES
 2.   precision mediump float;
 3. #endif  
 4. void main()
 5. {
 6. }

Agora mesmo non fai nada. As liñas 1 a 3 define a precisión dos vectores. Sempre se debe de poñer as liñas anteriores xa que esa é a precisión adecuada para traballar con texturas e posicións.

Definición interna

Tamén podemos definir o contido dos arquivos en forma de texto dentro do código da clase da seguinte forma:


Código da clase UD4_4_ProgramShader
Obxectivo: Definimos os contidos do Program Shader internamente.

 1.         @Override
 2.         public void create() {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.  
 5.                 // create shader program
 6.                 String vertexShader = "attribute vec4 "+ ShaderProgram.POSITION_ATTRIBUTE +";\n"
 7.                                 + "void main()                                  \n"
 8.                                 + "{                                                    \n"
 9.                                 + "     gl_Position = " + ShaderProgram.POSITION_ATTRIBUTE +";\n"
 10.                                 +"}                                                             \n";
 11.                 String fragmentShader = "#ifdef GL_ES   \n"
 12.                                 + "precision mediump float;             \n"
 13.                                 + "#endif                                               \n"
 14.                                 + "void main()                                  \n"
 15.                                 + "{                                                    \n"
 16.                                 + "}                                                    \n";
 17.            }

Comentar no código que podemos facer uso das constantes da clase ShaderProgram para acceder ó nome dos atributos que van recoller os datos enviados polo Mesh de posición, cor e textura. No exemplo anterior, poñer:

"attribute vec4 "+ ShaderProgram.POSITION_ATTRIBUTE +";\n"

é equivalente a poñer:

"attribute vec4 a_position;\n"


Funcionamento do ShaderProgram

Unha vez decido onde vai ir o código analizaremos o funcionamento dos Shader´s.

Nota: A partires de aquí usaremos a opción de gardar o arquivo de forma externa en dous arquivos.

Como dixemos anteriormente o proceso de aplicar un shader consta de dous pasos. Nun primeiro paso se aplican transformacións ós vértices da figura e nun segundo paso se aplican transformacións a fragmentos (pixeles) da figura.

Traballando coa posición

Inicialmente nos temos que pasarlle ó programa información como pode ser a posición de cada vértice. Para pasarlle información usaremos a liña:

attribute vec4 a_position;

Coa palabra clave atribute estamos a definir un parámetro. Este parámetro (o da posición) ten un nome xa predefinido e un tipo (Vector4).

Cando definimos o Mesh da forma:

trianguloRed = new Mesh(true, 3, 3, VertexAttribute.Position());

Estamos a dicir que imos enviar como datos a información da posición ó parámetro a_position definido no programa vertex.vert.

O código completo:

Código da clase UD4_4_ProgramShader
Obxectivo: Ver como funciona o Shader Program.

 1. import com.badlogic.gdx.Game;
 2. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 3. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.Mesh;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.OrthographicCamera;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.VertexAttribute;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.glutils.ShaderProgram;
 8.  
 9. /**
 10.  *  Funcionamento do ShaderProgram
 11.  * @author ANGEL
 12.  */
 13.  
 14. public class UD4_4_ProgramShader extends Game {
 15.  
 16.         private Mesh trianguloRed;
 17.         private ShaderProgram shaderProgram;
 18.  
 19.         private OrthographicCamera camara2d;
 20.        
 21.         @Override
 22.         public void create() {
 23.                 // TODO Auto-generated method stub
 24.  
 25.                 shaderProgram = new ShaderProgram(Gdx.files.internal("vertex.vert"), Gdx.files.internal("fragment.frag"));
 26.                 if (shaderProgram.isCompiled() == false) {
 27.                         Gdx.app.log("ShaderError", shaderProgram.getLog());
 28.                         System.exit(0);
 29.                 }
 30.        
 31.                 trianguloRed = new Mesh(true, 3, 3, VertexAttribute.Position());
 32.                 trianguloRed.setVertices(new float[] {
 33.                                 -0.5f, -0.5f, 0f,
 34.                                 0.5f, -0.5f, 0f,
 35.                                 0f, 0.5f, 0f,
 36.                                 });                                    
 37.                 trianguloRed.setIndices(new short[] {0, 1, 2});
 38.        
 39.                
 40.         }
 41.        
 42.        
 43.         @Override
 44.         public void render() {
 45.  
 46.                 Gdx.gl20.glClearColor(1f, 1f, 1f, 1f);
 47.                 Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 48.  
 49.  
 50.                 Gdx.gl20.glEnable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 51.                
 52.                 shaderProgram.begin();
 53.                
 54.                 trianguloRed.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES,0,3);
 55.  
 56.                 shaderProgram.end();
 57.                
 58.                 Gdx.gl20.glDisable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 59.  
 60.         }
 61.        
 62.         @Override
 63.         public void dispose(){
 64.                 shaderProgram.dispose();
 65.                 trianguloRed.dispose();
 66.  
 67.         }
 68.  
 69. }
Podemos consultar neste enlace as operacións que podemos facer sobre os tipos de datos da linguaxe GLSL (coa que definimos o Program Shader).

Por exemplo, podemos facer que o triángulo se estreita desta forma:

 1. attribute vec3 a_position;
 2. void main()
 3. {
 4.   vec4 v = vec4(a_position,1);
 5.   v.x = v.x/4;
 6.   gl_Position = v;
 7. }TAREFA 4.3 A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.


Traballando coa cor

O proceso para traballar coa cor é o mesmo que no caso da posición.

A nome do parámetro a definir no arquivo vertex.vert é a_color ou se estamos a definir o Program Shader internamente poderíamos utilizar a constante: ShaderProgram.COLOR_ATTRIBUTE.

 1. attribute vec4 a_color;

Nota: Fixarxe como a cor é un vector4 xa que enviamos RGBA.

O parámetro temos que definilo no vertex.vert pero o valor da cor non se vai utilizar neste arquivo se non que ten que pasarse ó Fragment Shader.

Para pasalo temos que definir unha variable de tipo varying. O que facemos é pasarlle o valor (a cor) ó parámetro a_color, despois gardaremos dito valor na variable de tipo varying v_color e dende o Fragment Program (o arquivo fragment.frag) podemos acceder a dito valor.

 • Arquivo vertex.vert
 1. attribute vec3 a_position;
 2. attribute vec4 a_color;
 3. varying vec4 v_color;
 4. void main()
 5. {
 6.   gl_Position =  vec4(a_position,1);
 7.   v_color = a_color;
 8. }

Agora modificaremos o arquivo fragment.frag e recoller o dato e pasalo á variable gl_FragColor, que é o que se vai pasar á GPU.

 • Arquivo fragment.frag
 1. #ifdef GL_ES
 2.   precision mediump float;
 3. #endif  
 4. varying vec4 v_color;
 5. void main()
 6. {
 7.   gl_FragColor = v_color;
 8. }


Por último modificamos o Mesh para enviarlle os datos da cor:

 1. package com.plategaxogo3d.exemplos;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.Game;
 4. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.Mesh;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.OrthographicCamera;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.VertexAttribute;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.glutils.ShaderProgram;
 10.  
 11. /**
 12.  * Funcionamento do ShaderProgram
 13.  * @author ANGEL
 14.  */
 15.  
 16. public class UD4_4_ProgramShader extends Game {
 17.  
 18.         private Mesh trianguloRed;
 19.         private ShaderProgram shaderProgram;
 20.  
 21.         private OrthographicCamera camara2d;
 22.        
 23.         @Override
 24.         public void create() {
 25.                 // TODO Auto-generated method stub
 26.  
 27.                 shaderProgram = new ShaderProgram(Gdx.files.internal("vertex.vert"), Gdx.files.internal("fragment.frag"));
 28.                 if (shaderProgram.isCompiled() == false) {
 29.                         Gdx.app.log("ShaderError", shaderProgram.getLog());
 30.                         System.exit(0);
 31.                 }
 32.        
 33.                 trianguloRed = new Mesh(true, 3, 3, VertexAttribute.Position(), VertexAttribute.ColorUnpacked());
 34.                 trianguloRed.setVertices(new float[] {
 35.                                 -0.5f, -0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f,
 36.                                 0.5f, -0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f,
 37.                                 0f, 0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f
 38.                                 });                                    
 39.                 trianguloRed.setIndices(new short[] {0, 1, 2});
 40.        
 41.                
 42.         }
 43.        
 44.        
 45.         @Override
 46.         public void render() {
 47.  
 48.                 Gdx.gl20.glClearColor(0f, 0f, 0f, 1f);
 49.                 Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 50.  
 51.  
 52.                 Gdx.gl20.glEnable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 53.                
 54.                 shaderProgram.begin();
 55.                
 56.                 trianguloRed.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES,0,3);
 57.  
 58.                 shaderProgram.end();
 59.                
 60.                 Gdx.gl20.glDisable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 61.  
 62.         }
 63.        
 64.         @Override
 65.         public void dispose(){
 66.                 shaderProgram.dispose();
 67.                 trianguloRed.dispose();
 68.  
 69.         }
 70.  
 71. }

Traballando coa textura

Xa vimos anteriormente como asociar unha textura a un Mesh.

Imos explicar un pouco en profundidade o proceso.

Preparación: Deberemos copiar o arquivo seguinte ó cartafol assets do proxecto Android. Se o proxecto está xerado coa ferramenta de Libgdx xa deberedes ter este gráfico.

Badlogic.jpg

O proceso é moi parecido a como fixemos coa cor, pero cunhas pequenas diferenzas.

O código do Mesh será o seguinte:

 1. trianguloRed = new Mesh(true, 3, 3, VertexAttribute.Position(), VertexAttribute.ColorUnpacked(),VertexAttribute.TexCoords(0));

Esta liña indica que imos enviar os datos da textura, cun identificador de 0 (TexCoords(0)).

Ese 0 vai pasarse como parámetro ó programa do vertex.vert, na variable a_texCoordX. Polo tanto, teremos que poñer algo como isto:

 • Programa vertex.vert
 1. attribute vec3 a_position;
 2. attribute vec4 a_color;
 3. attribute vec2 a_texCoord0;
 4. varying vec4 v_color;
 5. varying vec2 v_textCoord;
 6. void main()
 7. {
 8.   gl_Position =  vec4(a_position,1);
 9.   v_color = a_color;
 10.   v_textCoord = a_texCoord0;
 11. }
 • Liña 3: Fixarse como as coordenadas da textura é un Vector2.
 • Liña 5: Definimos unha variable de tipo varying para pasarlle o valor ó programa Fragment (fragment.frag).
 • Liña 10: Gardamos o valor na variable v_textCoord.

Ata aquí o código da clase UD4_4_ProgramShader é o seguinte:

Código da clase UD4_4_ProgramShader
Obxectivo: Debuxar unha textura utilizando un ShaderProgram.

 1. public class UD4_4_ProgramShader extends Game {
 2.  
 3.         private Mesh trianguloRed;
 4.         private ShaderProgram shaderProgram;
 5.  
 6.         private Texture textura;
 7.        
 8.         @Override
 9.         public void create() {
 10.                 // TODO Auto-generated method stub
 11.  
 12.                 shaderProgram = new ShaderProgram(Gdx.files.internal("vertex.vert"), Gdx.files.internal("fragment.frag"));
 13.                 if (shaderProgram.isCompiled() == false) {
 14.                         Gdx.app.log("ShaderError", shaderProgram.getLog());
 15.                         System.exit(0);
 16.                 }
 17.        
 18.                 trianguloRed = new Mesh(true, 3, 3, VertexAttribute.Position(), VertexAttribute.ColorUnpacked(),VertexAttribute.TexCoords(0));
 19.                 trianguloRed.setVertices(new float[] {
 20.                                 -0.5f, -0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0f, 1f,
 21.                                 0.5f, -0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f, 1f, 1f,
 22.                                 0f, 0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0.5f,0f
 23.                                 });                                    
 24.                 trianguloRed.setIndices(new short[] {0, 1, 2});
 25.        
 26.                 FileHandle imageFileHandle = Gdx.files.internal("badlogic.jpg");
 27.                 textura = new Texture(imageFileHandle);
 28.         }
 29.         ...............
 30. }

Imos analizar agora a parte render desta clase.

Para asociar unha textura a un obxecto temos que chamar ó método bind da textura. Ó facelo, indicamos un número que vai indicar á qué número de textura de OPEN GL vai asociarse. Por defecto é 0 (se non podemos nada).

O código sería este:

 1.         textura.bind(0);

Agora temos que buscar a maneira de 'pasarlle' esta textura o programa Fragment, xa que é aquí onde asignamos a cor e a textura. A idea é que colla punto a punto (en texturas falamos de fragmentos) da textura e a debuxe no sitio que lle corresponda de acordo á posición indicada na figura.

Como facendo o bind xa estamos a cargar a textura en OPEN GL ES, imos a enviarlle o programa o índice utilizado, para que dende o programa Fragment accede a dita textura.

A forma de pasarlle o índice é así:

 1.                 shaderProgram.begin();
 2.                 shaderProgram.setUniformi("u_texture", 0);
 3.                 trianguloRed.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES,0,3);
 4.  
 5.                 shaderProgram.end();
 • Liña 2: pasamos á variable u_texture ó valor 0 que se corresponde co índice empregado na textura con bind.

Agora modificamos o programa vertex.vert para que recolla o índice e acceda á textura:

 • Programa fragment.frag
 1. #ifdef GL_ES
 2.   precision mediump float;
 3. #endif  
 4. varying vec4 v_color;
 5. varying vec2 v_textCoord;
 6. uniform sampler2D u_texture;
 7. void main()
 8. {
 9.   vec4 texColor = texture2D(u_texture, v_textCoord);
 10.   gl_FragColor = v_color*texColor;
 11. }
 • Liña 6: O índice é utilizado para acceder á textura correspondente (sampler2D é un tipo de dato co que accedemos á textura).
 • Liña 9: Accedemos a un punto da textura.
 • Liña 10: Mandamos a textura a debuxar. Multiplicamos pola cor para tintar a textura. Se non queremos que a cor teña efecto sobre a textura podemos quitar v_color da multiplicación.


O código completo da clase:

Código da clase UD4_4_ProgramShader
Obxectivo: Mandar unha textura ó ShaderProgram

 1. import com.badlogic.gdx.Game;
 2. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 3. import com.badlogic.gdx.files.FileHandle;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.Mesh;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.VertexAttribute;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.glutils.ShaderProgram;
 9.  
 10. /**
 11.  * Funcionamento do ShaderProgram
 12.  * @author ANGEL
 13.  */
 14.  
 15. public class UD4_4_ProgramShader extends Game {
 16.  
 17.         private Mesh trianguloRed;
 18.         private ShaderProgram shaderProgram;
 19.  
 20.         private Texture textura;
 21.        
 22.         @Override
 23.         public void create() {
 24.                 // TODO Auto-generated method stub
 25.  
 26.                 shaderProgram = new ShaderProgram(Gdx.files.internal("vertex.vert"), Gdx.files.internal("fragment.frag"));
 27.                 if (shaderProgram.isCompiled() == false) {
 28.                         Gdx.app.log("ShaderError", shaderProgram.getLog());
 29.                         System.exit(0);
 30.                 }
 31.        
 32.                 trianguloRed = new Mesh(true, 3, 3, VertexAttribute.Position(), VertexAttribute.ColorUnpacked(),VertexAttribute.TexCoords(0));
 33.                 trianguloRed.setVertices(new float[] {
 34.                                 -0.5f, -0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0f, 1f,
 35.                                 0.5f, -0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f, 1f, 1f,
 36.                                 0f, 0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0.5f,0f
 37.                                 });                                    
 38.                 trianguloRed.setIndices(new short[] {0, 1, 2});
 39.        
 40.                 FileHandle imageFileHandle = Gdx.files.internal("badlogic.jpg");
 41.                 textura = new Texture(imageFileHandle);
 42.         }
 43.        
 44.        
 45.         @Override
 46.         public void render() {
 47.  
 48.                 Gdx.gl20.glClearColor(0f, 0f, 0f, 1f);
 49.                 Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 50.  
 51.  
 52.                 Gdx.gl20.glEnable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 53.                
 54.                 textura.bind(0);               
 55.                 shaderProgram.begin();
 56.                 shaderProgram.setUniformi("u_texture", 0);
 57.                 trianguloRed.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES,0,3);
 58.  
 59.                 shaderProgram.end();
 60.                
 61.                 Gdx.gl20.glDisable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 62.  
 63.         }
 64.        
 65.         @Override
 66.         public void resize (int width,int height){
 67.                 // Definimos os parámetros da cámara
 68.                
 69.         }
 70.        
 71.         @Override
 72.         public void dispose(){
 73.                 shaderProgram.dispose();
 74.                 trianguloRed.dispose();
 75.  
 76.         }
 77.  
 78. }


Traballando coa cámara

Como último paso temos que pasarlle a matriz da cámara para que axuste cada punto da figura e os visualice no lugar correcto en función da cámara.

Lembrar que cando vimos as cámaras comentamos que para posicionar correctamente os puntos, usamos as matrices de proxección e modelado. Unha matriz servía para definir os planos far, near e viewportwidth / viewportheight (a matriz de proxección) e a outra matriz (modelado) servía para mover a cámara, rotala,...non é que servira para iso, quero dicir que cando movemos a cámara para unha posición, todos as figuras da nosa escena se teñen que debuxar de acordo á posición da cámara.

Polo tanto é necesario enviarlle as dúas matrices ó programa Vertex.vert, xa que é aquí onde posicionamos os puntos da nosa figura.

Lembrar que a matriz de proxección e modelado se combinan para dar a matriz combinada a cal temos acceso a través de método combined das cámaras.

Como pasamos dita matriz ó programa Vertex.vert ?

 • Programa vertex.vert:
 1. attribute vec3 a_position;
 2. attribute vec4 a_color;
 3. attribute vec2 a_texCoord0;
 4. varying vec4 v_color;
 5. varying vec2 v_textCoord;
 6. uniform mat4 u_worldView;
 7. void main()
 8. {
 9.   gl_Position =  u_worldView *vec4(a_position,1);
 10.   v_color = a_color;
 11.   v_textCoord = a_texCoord0;
 12. }
 • Liña 6: definimos a matriz de 4x4 como de tipo uniform (vaise pasar como parámetro dende a clase).
 • Liña 9: multiplicamos a posición da figura Mesh pola matriz da cámara.

IMPORTANTE: Hai que ter ven claro que as figuras en 3D se debuxan todas no punto (0,0,0). A partires dese punto se moven de acordo a súa posición (o veremos no seguinte punto) e unha vez movidas se aplica a cámara para sacar unha 'foto' do que se ve. Lembrar que todos son operacións matemáticas feitas con matrices.

Código da clase UD4_4_ProgramShader
Obxectivo: Aplicar a matriz combinada dunha cámara ó Shader Program.

 1. import com.badlogic.gdx.Game;
 2. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 3. import com.badlogic.gdx.files.FileHandle;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.Mesh;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.VertexAttribute;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.glutils.ShaderProgram;
 10.  
 11. /**
 12.  * Funcionamento do ShaderProgram
 13.  * @author ANGEL
 14.  */
 15.  
 16. public class UD4_4_ProgramShader extends Game {
 17.  
 18.         private Mesh trianguloRed;
 19.         private ShaderProgram shaderProgram;
 20.  
 21.         private Texture textura;
 22.         private PerspectiveCamera camara3d;
 23.        
 24.         @Override
 25.         public void create() {
 26.                 // TODO Auto-generated method stub
 27.  
 28.                 shaderProgram = new ShaderProgram(Gdx.files.internal("vertex.vert"), Gdx.files.internal("fragment.frag"));
 29.                 if (shaderProgram.isCompiled() == false) {
 30.                         Gdx.app.log("ShaderError", shaderProgram.getLog());
 31.                         System.exit(0);
 32.                 }
 33.        
 34.                 trianguloRed = new Mesh(true, 3, 3, VertexAttribute.Position(), VertexAttribute.ColorUnpacked(),VertexAttribute.TexCoords(0));
 35.                 trianguloRed.setVertices(new float[] {
 36.                                 -0.5f, -0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0f, 1f,
 37.                                 0.5f, -0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f, 1f, 1f,
 38.                                 0f, 0.5f, 0f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0.5f,0f
 39.                                 });                                    
 40.                 trianguloRed.setIndices(new short[] {0, 1, 2});
 41.        
 42.                 FileHandle imageFileHandle = Gdx.files.internal("badlogic.jpg");
 43.                 textura = new Texture(imageFileHandle);
 44.                
 45.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 46.         }
 47.        
 48.        
 49.         @Override
 50.         public void render() {
 51.  
 52.                 Gdx.gl20.glClearColor(0f, 0f, 0f, 1f);
 53.                 Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 54.  
 55.  
 56.                 Gdx.gl20.glEnable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 57.                
 58.                 shaderProgram.begin();
 59.                 shaderProgram.setUniformMatrix("u_worldView", camara3d.combined);
 60.                
 61.                 textura.bind(0);               
 62.                 shaderProgram.setUniformi("u_texture", 0);
 63.                
 64.                 trianguloRed.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES,0,3);
 65.  
 66.                 shaderProgram.end();
 67.                
 68.                 Gdx.gl20.glDisable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 69.  
 70.         }
 71.        
 72.         @Override
 73.         public void resize (int width,int height){
 74.                 // Definimos os parámetros da cámara
 75.                 float aspectRatio = (float) width / (float) height;
 76.                 camara3d.viewportWidth = 1f*aspectRatio;
 77.                 camara3d.viewportHeight = 1f;
 78.                 camara3d.far=1000f;
 79.                 camara3d.near=0.1f;
 80.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 81.                 camara3d.position.set(0f,0f,3f);
 82.                 camara3d.update();
 83.         }
 84.        
 85.         @Override
 86.         public void dispose(){
 87.                 shaderProgram.dispose();
 88.                 trianguloRed.dispose();
 89.  
 90.         }
 91.  
 92. }
 • Liña 22: Definimos a cámara.
 • Liña 45: Instanciamos o obxecto.
 • Liñas 73-83: Actualizamos os valores da cámara. Importante chamar ó método update.
 • Liña 82: Mandamos a matriz ó programa vertex.vert.TAREFA 4.4 A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.
-- Ángel D. Fernández González -- (2015).