LIBGDX TextureAtlas

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 3: TextureAtlas

Introdución

Nota: Esta explicación está relacionada cos gráficos.
Información da wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Texture-packer

Información da clase TextureAtlas: http://libgdx.badlogicgames.com/nightlies/docs/api/com/badlogic/gdx/graphics/g2d/TextureAtlas.html.

Cando cargamos os gráficos do noso xogo estamos accedendo a disco por cada un deles. Existe unha forma máis óptima de carga que consiste en cargar todos os gráficos de vez.


Para facelo o proceso é o seguinte:

 • Primeiro temos que deixar nun cartafol todos os gráficos que queiramos xuntar.
 • Cun programa externo ou cunha ferramenta de Libgdx indicámoslle onde se atopan os gráficos a xuntar (o cartafol) e cal vai ser o cartafol de saída. Esta ferramenta ten, entre os seus parámetros, o ancho e alto do arquivo de saída, pudendo dar como resultado máis dun arquivo de saída. O resultado de executar esta ferramenta serán dous arquivos:
Un arquivo gráfico onde estean todos os gráficos xuntos.
Un arquivo de texto cunha extensión .atlas (se pode editar) onde estean recollidas as coordenadas de cada un dos gráficos 'soltos' e o seu nome para poder referencialo (coincide có nome individual, o que tiña antes de xuntalo).
 • Dende Libgdx, unha vez cargado o atlas, podemos referenciar cada un dos gráficos utilizando unha clase TextureRegion en vez da clase Textura utilizada ata o de agora.

Ferramenta para crear o Atlas

 • No mercado existen varias ferramentas que fan o que necesitamos, como por exemplo:
http://www.codeandweb.com/texturepacker/download
http://renderhjs.net/shoebox/
 • TexturePacker: Ferramenta do propio Libgdx que ven dentro dun paquete de aplicacións.

Neste manual vou explicar a ferramenta do Libgdx.

Dende terminal / consola

Necesitamos instalar un conxunto de ferramentas que veñen nun paquete de nome GDX-TOOLS.

O proceso para instalalo é moi simple grazas a Gradle e a súa forma de tratar as dependencias.Tamén podemos descargalo directamente cando xeramos o proxecto coa ferramenta de xeración de proxectos, marcando la opción GDX-TOOLS.

Graficamente


Podemos descargar a ferramenta dende este enlace: https://code.google.com/p/libgdx-texturepacker-gui/

Proceso para crear o Atlas

Dende consola / terminal


 • Debemos crear unha clase de nome XerarGraficos có método main no proxecto Desktop.
LIBGDX UD3 TextureAtlas 7.JPG


 • Escribiremos este código:
 1. import com.badlogic.gdx.tools.texturepacker.TexturePacker;
 2.  
 3. public class XerarGraficos {
 4.  
 5.         public static void main(String[] args) {
 6.                 // TODO Auto-generated method stub
 7.  
 8.                 TexturePacker.process("C:\\temporal\\in", "C:\\temporal\\out", "packimaxes");
 9.         }
 10.  
 11. }

O método process leva tres parámetros. O cartafol onde están os gráficos a xuntar, o cartafol onde vai xerar o atlas, e o nome do atlas e arquivo gráfico xerado.

Importante: Necesitamos poñer a dobre barra xa que é un caracter de escape.

 • Executamos a clase e teremos de saída o atlas.
Exemplo de saída do arquivo gráfico
LIBGDX UD3 TextureAtlas 8.png


Exemplo de saída do arquivo .atlas
 1. packimaxes.png
 2. size: 435,126
 3. format: RGBA8888
 4. filter: Nearest,Nearest
 5. repeat: none
 6. LIBGDX_itin1_alien
 7.   rotate: false
 8.   xy: 56, 3
 9.   size: 26, 22
 10.   orig: 26, 22
 11.   offset: 0, 0
 12.   index: -1
 13. LIBGDX_itin1_alien_dead
 14.   rotate: false
 15.   xy: 322, 49
 16.   size: 26, 22
 17.   orig: 26, 22
 18.   offset: 0, 0
 19.   index: -1

Fixarse como o único que ten este arquivo son o conxunta de nomes que tiñan os arquivos gráficos individuais e a súa posición e tamaño.

Graficamente

Executaremos a ferramenta previamente descargada.

LIBGDX UD3 TextureAtlas 9.jpg

Só debemos de seguir os pasos indicados:

 • Crear un novo pack.
 • Escoller o cartafol onde están os gráficos a empaquetar (input).
 • Escoller o cartafol de saída (output).
 • Premer o botón Pack´em all.


Dará como resultado o mesmo que a opción de consola explicada anteriormente.

Uso do Atlas

Temos que copiar os dous arquivos xerados ó cartafol assets da versión Android.

O proceso de carga do atlas será:

 • Definir as clases que imos utilizar.
Para o caso do atlas vai ser a clase TextureAtlas.
Para o caso dos gráficos individuais vai ser a clase TextureRegion.
 1.         private static TextureAtlas texturas_todas;
 2.         public static TextureRegion textureAlien;  
 3.         public static TextureRegion textureNave;
 • Cargamos o atlas e as textureregion:
 1.                 texturas_todas = new TextureAtlas("packimaxes.atlas");
 2.  
 3.                 textureAlien = texturas_todas.findRegion("LIBGDX_itin1_alien");
 4.                 textureNave = texturas_todas.findRegion("LIBGDX_itin1_nave");
Nota: Fixarse como para referenciar as rexións non necesitamos escribir a extensión dos arquivos, só o seu nome (no exemplo: LIBGDX_itin1_alien)
 • Agora as debuxamos como sempre:
 1.         @Override
 2.         public void render () {
 3.                 Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 4.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 5.                 batch.begin();
 6.                 batch.draw(textureAlien, 0, 0);
 7.                 batch.draw(textureNave, 100, 100);
 8.                 batch.end();
 9.                
 10.         }
 • Liberamos o atlas, as textureregion non fai falla.
Nota: Lembrar que se estades a desenvolver o xogo do manual, a liberación das texturas (neste caso do atlas) se fai no método liberarTexturas da clase AssetsXogo.
 1.         @Override
 2.         public void dispose(){
 3.                 if (texturas_todas!=null)
 4.                         texturas_todas.dispose();
 5.         }

Exemplo de código

Deberedes de cambiar a clase co que inician as diferentes plataformas pola seguinte:

Un exemplo completo baseado no xogo desenvolto.

 • Descargade e descomprimide o arquivo seguinte. Copialo ó cartafol assets do proxecto Android.

Media:LIBGDX_textureAtlas.zip

 • Crear unha nova clase.

Código da clase TextureAtlasCarga
Obxectivo: amosar como utilizar un Atlas

 1. package com.plategaxogo2davanz.angel;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.ApplicationAdapter;
 4. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.SpriteBatch;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureAtlas;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.TextureRegion;
 9.  
 10. public class TextureAtlasCarga extends ApplicationAdapter {
 11.         SpriteBatch batch;
 12.        
 13.         private static TextureAtlas texturas_todas;
 14.         public static TextureRegion textureAlien;  
 15.         public static TextureRegion textureNave;
 16.            
 17.         @Override
 18.         public void create () {
 19.                 batch = new SpriteBatch();
 20.                
 21.                 texturas_todas = new TextureAtlas("packimaxes.atlas");
 22.  
 23.                 textureAlien = texturas_todas.findRegion("LIBGDX_itin1_alien");
 24.                 textureNave = texturas_todas.findRegion("LIBGDX_itin1_nave");
 25.                
 26.                
 27.         }
 28.  
 29.         @Override
 30.         public void render () {
 31.                 Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 32.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 33.                 batch.begin();
 34.                 batch.draw(textureAlien, 0, 0);
 35.                 batch.draw(textureNave, 100, 100);
 36.                 batch.end();
 37.                
 38.         }
 39.  
 40.         @Override
 41.         public void dispose(){
 42.                 if (texturas_todas!=null)
 43.                         texturas_todas.dispose();
 44.         }
 45. }


TAREFA OPTATIVA A FACER


TAREFA OPTATIVA A FACER: Modifica a clase AssetsXogo para cargar os gráficos do xogo utilizando un atlas.
Nota:

 • Lembra borrar do cartafol assets todos os gráficos que estean no atlas xa que non os vas necesitar.
 • Lembra modificar ó método dispose para liberar o atlas.
-- Ángel D. Fernández González -- (2015).