LIBGDX Xestion Eventos GestureListener

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 3: Xestión de Eventos: GestureListener

Introdución

Nota: Esta explicación está relacionada coa sección de Interfaces para capturar eventos.

Información na wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Gesture-detection

Clases utilizadas:


O obxectivo deste punto é ver como podemos capturar outro tipo de eventos diferentes dos que nos permite a interface InputListener xa vista nun punto anterior.

Tamén veremos como nese caso necesitaremos capturar eventos de dúas interfaces diferentes e como temos que facer para que isto sexa posible.


Interface GestureListener

Ata o de agora, para controlar os eventos engadimos a interface InputProcessor, co que controlamos os eventos de pulsar sobre a pantalla.

Pero temos a posibilidade de controlar outro tipo de eventos, coma son os de doble pulsación (evento tap), o clásico movemento con dous dedos para facer un zoom da pantalla (evento zoom)....

Todos estes eventos se atopan noutra interface denominada GestureListener.


 • Para usala, temos que implementar dita interface.
 1. public class EventosGestureListener extends ApplicationAdapter implements GestureListener{
E implentar os métodos que veñen coa interface (situarse enriba da clase e escoller a opción Add unImplemmented Methods).
 1.         @Override
 2.         public boolean touchDown(float x, float y, int pointer, int button) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                 return false;
 5.         }
 6.  
 7.         @Override
 8.         public boolean tap(float x, float y, int count, int button) {
 9.                 // TODO Auto-generated method stub
 10.                 return false;
 11.         }
 12.  
 13.         @Override
 14.         public boolean longPress(float x, float y) {
 15.                 // TODO Auto-generated method stub
 16.                 return false;
 17.         }
 18.  
 19.         @Override
 20.         public boolean fling(float velocityX, float velocityY, int button) {
 21.                 // TODO Auto-generated method stub
 22.                 return false;
 23.         }
 24.  
 25.         @Override
 26.         public boolean pan(float x, float y, float deltaX, float deltaY) {
 27.                 // TODO Auto-generated method stub
 28.                 return false;
 29.         }
 30.  
 31.         @Override
 32.         public boolean panStop(float x, float y, int pointer, int button) {
 33.                 // TODO Auto-generated method stub
 34.                 return false;
 35.         }
 36.  
 37.         @Override
 38.         public boolean zoom(float initialDistance, float distance) {
 39.                 // TODO Auto-generated method stub
 40.                 return false;
 41.         }
 42.  
 43.         @Override
 44.         public boolean pinch(Vector2 initialPointer1, Vector2 initialPointer2,
 45.                         Vector2 pointer1, Vector2 pointer2) {
 46.                 // TODO Auto-generated method stub
 47.                 return false;
 48.         } • Unha vez a temos e engadidos os métodos da interface á nosa clase, temos que dicirlle á clase que use dita interface.

Có control de eventos anteriores (InputProcessor) facíamos isto no evento show da clase Screen:

 1.         public void show() {
 2.                 ........
 3.                 Gdx.input.setInputProcessor(this);
 4.         }

E no evento hide:

 1.         @Override
 2.         public void hide() {
 3.                 Gdx.input.setInputProcessor(null);
 4.         }


Agora cambia por isto:

 • Creamos un obxecto da clase GestureDetector:
 1. private GestureDetector gd;


 • No método show creamos dito obxecto, tendo que pasarlle como parámetro un obxecto dunha clase que implemente a interface GestureListener. No noso caso é a propia pantalla, por iso poñemos this.

Despois facemos coma no caso anterior, pero pasándolle o obxecto GestureDetector.

 1. @Override
 2.         public void show() {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                 gd = new GestureDetector(this);
 5.                
 6.                 Gdx.input.setInputProcessor(gd);               
 7.         }
 • O método hide queda igual:
 1.         @Override
 2.         public void hide() {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                 Gdx.input.setInputProcessor(null);             
 5.         }


Unha vez feito isto, xa controlamos os eventos da interface nos respectivos métodos.

Vexamos algúns dos métodos novos.

Exemplo de código


Deberedes de cambiar a clase co que inician as diferentes plataformas pola seguinte:

 • Deberedes copiar o gráfico seguinte ó cartafol assets do proxecto Android:
LIBGDX fondoscroll.png
 • Crear unha nova clase á que chamen as diferentes versións.

Código da clase EventosGestureListener
Obxectivo: Amosar como funciona a interface GestureListener.

 1. import com.badlogic.gdx.ApplicationAdapter;
 2. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 3. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.OrthographicCamera;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.g2d.SpriteBatch;
 7. import com.badlogic.gdx.input.GestureDetector.GestureListener;
 8. import com.badlogic.gdx.math.Vector2;
 9.  
 10. public class EventosGestureListener extends ApplicationAdapter implements GestureListener{
 11.         private SpriteBatch batch;
 12.         private Texture img;
 13.         private OrthographicCamera _camera;
 14.    
 15.         private float ANCHO_MUNDO_METROS = 100;
 16.         private float ALTO_MUNDO_METROS = 100;
 17.        
 18.         @Override
 19.         public void create () {
 20.                 batch = new SpriteBatch();
 21.                 img = new Texture("LIBGDX_fondoscroll.png");
 22.  
 23.                 _camera = new OrthographicCamera();
 24.                 _camera.setToOrtho(false, 15, 15);
 25.                 _camera.update();
 26.                
 27.                 batch.setProjectionMatrix(_camera.combined);
 28.  
 29.         }
 30.  
 31.         @Override
 32.         public void render() {
 33.                 Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 34.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 35.                 batch.begin();
 36.                 batch.draw(img,
 37.                        -ANCHO_MUNDO_METROS/2f,
 38.                        -ALTO_MUNDO_METROS/2f,
 39.                        ANCHO_MUNDO_METROS,
 40.                        ALTO_MUNDO_METROS);
 41.                 batch.end();
 42.                
 43.         }
 44.        
 45.         @Override
 46.         public void dispose() {
 47.                 img.dispose();
 48.                 batch.dispose();
 49.         }
 50.  
 51.         @Override
 52.         public boolean touchDown(float x, float y, int pointer, int button) {
 53.                 // TODO Auto-generated method stub
 54.                 return false;
 55.         }
 56.  
 57.         @Override
 58.         public boolean tap(float x, float y, int count, int button) {
 59.                 // TODO Auto-generated method stub
 60.                 return false;
 61.         }
 62.  
 63.         @Override
 64.         public boolean longPress(float x, float y) {
 65.                 // TODO Auto-generated method stub
 66.                 return false;
 67.         }
 68.  
 69.         @Override
 70.         public boolean fling(float velocityX, float velocityY, int button) {
 71.                 // TODO Auto-generated method stub
 72.                 return false;
 73.         }
 74.  
 75.         @Override
 76.         public boolean pan(float x, float y, float deltaX, float deltaY) {
 77.                 // TODO Auto-generated method stub
 78.                 return false;
 79.         }
 80.  
 81.         @Override
 82.         public boolean panStop(float x, float y, int pointer, int button) {
 83.                 // TODO Auto-generated method stub
 84.                 return false;
 85.         }
 86.  
 87.         @Override
 88.         public boolean zoom(float initialDistance, float distance) {
 89.                 // TODO Auto-generated method stub
 90.                 return false;
 91.         }
 92.  
 93.         @Override
 94.         public boolean pinch(Vector2 initialPointer1, Vector2 initialPointer2,
 95.                         Vector2 pointer1, Vector2 pointer2) {
 96.                 // TODO Auto-generated method stub
 97.                 return false;
 98.         }
 99.  
 100.  
 101. }


Se executamos teremos isto:

LIBGDX UD3 InterfacesGesture 1.jpg


Analicemos parte do código:

 1.                 _camera = new OrthographicCamera();
 2.                 _camera.setToOrtho(false, 15, 15);
 3.                 _camera.update();

No método setToOrtho o primeiro parámetro indica se a coordenada 'Y' (posición 0) comeza na parte de arriba (valor true) ou se empeza na parte de abaixo (valor false):

LIBGDX UD3 InterfacesGesture 2.jpg


O mesmo tempo que lle damos un tamaño á cámara, a estamos posicionando na coordenada 15/2 e 15/2 = (7.5,7.5). A esta coordenada apunta o centro da cámara.

Se queremos posicionala noutro punto do noso mundo, teríamos que utilizar a propiedade 'position'

_camera.position.x = valor _camera.position.y = valor _camera.position.z = valor


O que facemos despois e renderizar a textura carga previamente. Lembrar que o tamaño do mundo é de 100x100 unidades.

 1.         @Override
 2.         public void render() {
 3.                 Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 4.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 5.                 batch.begin();
 6.                 batch.draw(img,
 7.                        -ANCHO_MUNDO_METROS/2f,
 8.                        -ALTO_MUNDO_METROS/2f,
 9.                        ANCHO_MUNDO_METROS,
 10.                        ALTO_MUNDO_METROS);
 11.                 batch.end();
 12.                
 13.         }

Polo tanto debuxamos TODO O FONDO (de tamaño 1024x1024) dentro dun rectángulo de tamaño 100x100, empezando nas coordenadas (-50,-50). Fixarse que as coordenadas son negativas.

O que aquí amosamos é a visión da cámara, por tanto as coordenadas son as da cámara:

LIBGDX UD3 InterfacesGesture 3.jpg


So usamos o obxecto ShapeRenderer para visualizar un rectángulo que represente a cámara, facendo que o fondo ocupe toda a pantalla, teríamos este resultado:

LIBGDX UD3 InterfacesGesture 4.jpg


Nota: Como podemos observar, podemos modificar o 'zoom' da cámara en función do tamaño do seu viewport, anque isto tamén o podemos cambiar chamando o método zoom da cámara.IDEA: O ter un tamaño fixo do viewport da cámara (15x15) vai suceder que cando aumente a resolución, esta siga sendo 15x15, chegando a ter un aumento demasiado grande.

Unha forma de evitar isto é agrandando o tamaño da cámara en función da resolución. Para isto imos crear unha constante nova na interface de constantes:

float PIXELS_PER_METER = 32;

Esta constante vai determinar cantos píxeles hai dentro dunha das unidades creadas por nos (lembrade que o noso mundo é de 100x100 unidades=metros por dicir algo).

De tal forma que se a resolución aumenta, tamén aumentará o tamaño do viewport se poñemos isto:

 1.         @Override
 2.         public void resize(int width, int height) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                    _camera.setToOrtho(false,
 5.                                       width/PIXELS_PER_METER,
 6.                                       height/PIXELS_PER_METER);
 7.                    _camera.update();
 8.         }

O facer isto teríamos o seguinte en diferentes resolucións (o viewport aumenta o tamaño para ter un zoom menor).

LIBGDX UD3 InterfacesGesture 5.jpg
LIBGDX UD3 InterfacesGesture 6.jpg


 • Método tap: Para facer que cando o usuario preme dúas veces a pantalla, a cámara se mova a posición indicada.

Xa temos engadidos os métodos da interface no paso inicial.

 1.         @Override
 2.         public boolean tap(float x, float y, int count, int button) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.  
 5.                 if (count!=2) return false;
 6.  
 7.                 return false;
 8.         }

Co return false indicamos que o evento sexa enviado pola xerarquñía de elementos gráficos por se queremos capturar dito evento. Se poñemos true xa non se envía a ningún outro elemento. Veremos despois cando xestionamos máis dunha interface para que usalo.

O parámetro count sirve para saber cantas veces se pulsa o pantalla de forma seguida. Se pode configurar o tempo que hai que pasar entre pulsacións para que 'sume' as pulsacións e o tamaño do cadrado no que se considera que está pulsando na mesma área. Isto se fai no evento show configurando o obxecto GestureDetection:

gd.setTapCountInterval(x)
gd.setTapSquareSize(x)

Seguimos co método tap.

 • Cando pulsamos na pantalla, o que nos devolve é a posición real da pantalla en píxeles. Pero nos queremos cambiar estes valores polos valores do noso mundo ficticio (vai dende -50x-50 a 50x50).

Para obtelas temos que facer uso do método unproyect do obxecto cámara.

 1.         @Override
 2.         public boolean tap(float x, float y, int count, int button) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                
 5.                 if(count==2){
 6.                         Vector3 coordreais = new Vector3(x,y,0);
 7.                         _camera.unproject(coordreais);
 8.                 }
 9.                
 10.                 return false;
 11.         }
 • Agora dentro do método tap calculamos a distancia:
 1.         private Vector3 distanciaCamara = new Vector3(0f,0f,0f);  //Distancia da cámara ata o dedo
 2.         @Override
 3.         public boolean tap(float x, float y, int count, int button) {
 4.                 // TODO Auto-generated method stub
 5.                
 6.                 if(count==2){
 7.                         Vector3 coordreais = new Vector3(x,y,0);
 8.                         _camera.unproject(coordreais);
 9.                        
 10.                         Vector3 poscam = _camera.position.cpy();
 11.                         distanciaCamara = poscam.sub(coordreais);
 12.  
 13.                 }
 14.                
 15.                 return false;
 16.         }


 • Agora necesitamos mover a cámara.

Definimos a nivel global un Vector2 para asinarlle a velocidade:

   private Vector2 movementoCamara = new Vector2(0f,0f);  // Velocidade da cámara

Para poder modificar a velocidade de cámara cambiando o valor dunha constante definimos a nivel global a velocidade da mesma:

   private final Vector3 VELOCIDADE_CAMARA = new Vector3(0.1f,0.1f,0f);


 • Volvemos agora ó método tap para asinar a velocidade:
 1.         @Override
 2.         public boolean tap(float x, float y, int count, int button) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                
 5.                 if(count==2){
 6.                         Vector3 coordreais = new Vector3(x,y,0);
 7.                         _camera.unproject(coordreais);
 8.                        
 9.                         Vector3 poscam = _camera.position.cpy();
 10.                         distanciaCamara = poscam.sub(coordreais);
 11.  
 12.                         if (distanciaCamara.x>0) {  // Pulsado dedo na parte esquerda da pantalla dende o centro
 13.                                 movementoCamara.x=-VELOCIDADE_CAMARA.x;
 14.                         }
 15.                         else {
 16.                                 movementoCamara.x=VELOCIDADE_CAMARA.x;
 17.                         }
 18.                         if (movementoCamara.y>0) {  
 19.                                 movementoCamara.y=-VELOCIDADE_CAMARA.y;
 20.                         }
 21.                         else {
 22.                                 movementoCamara.y=VELOCIDADE_CAMARA.y;
 23.                         }
 24.                 }
 25.                
 26.                 return false;
 27.         }
 • Pero claro, con isto facemos que a cámara se mova, pero non vai parar. É necesario gardar a distancia que ten que percorrer.
 1.         @Override
 2.         public boolean tap(float x, float y, int count, int button) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                
 5.                 if(count==2){
 6.                         Vector3 coordreais = new Vector3(x,y,0);
 7.                         _camera.unproject(coordreais);
 8.                        
 9.                         Vector3 poscam = _camera.position.cpy();
 10.                         distanciaCamara = poscam.sub(coordreais);
 11.  
 12.                         if (distanciaCamara.x>0) {  // Pulsado dedo na parte esquerda da pantalla dende o centro
 13.                                 movementoCamara.x=-VELOCIDADE_CAMARA.x;
 14.                         }
 15.                         else {
 16.                                 movementoCamara.x=VELOCIDADE_CAMARA.x;
 17.                         }
 18.                         if (distanciaCamara.y>0) {  
 19.                                 movementoCamara.y=-VELOCIDADE_CAMARA.y;
 20.                         }
 21.                         else {
 22.                                 movementoCamara.y=VELOCIDADE_CAMARA.y;
 23.                         }
 24.  
 25.                         distanciaCamara.x = Math.abs(distanciaCamara.x);
 26.                         distanciaCamara.y = Math.abs(distanciaCamara.y);
 27.                 }
 28.                 return false;
 29.         }
 • Agora no método render temos que chamar a un método para que mova a cámara e actualice:
 1.         private void actualizarCamara(){
 2.                
 3.         }
 4.        
 5.         @Override
 6.         public void render() {
 7.                 Gdx.gl.glClearColor(1, 0, 0, 1);
 8.                 Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 9.                
 10.                 actualizarCamara();
 11.                
 12.                 batch.begin();
 13.                 batch.draw(img,
 14.                        -ANCHO_MUNDO_METROS/2f,
 15.                        -ALTO_MUNDO_METROS/2f,
 16.                        ANCHO_MUNDO_METROS,
 17.                        ALTO_MUNDO_METROS);
 18.                 batch.end();
 19.                
 20.         }
 • Para mover a cámara usamos o método translate da cámara, que move a cámara o nº de unidades indicadas. Imos diminuíndo a distancia en cada iteración, restando á distancia á velocidade da cámara.
 1.         private void actualizarCamara(){
 2.                 if ((distanciaCamara.x>0) || (distanciaCamara.y>0)){
 3.                         distanciaCamara.sub(VELOCIDADE_CAMARA);
 4.                         if (distanciaCamara.x <=0)// Paramos o movemento
 5.                                 movementoCamara.x=0;
 6.                         if (distanciaCamara.y <=0) // Paramos o movemento
 7.                                 movementoCamara.y=0;
 8.                        
 9.                         _camera.translate(movementoCamara);
 10.                         _camera.update();
 11.                         batch.setProjectionMatrix(_camera.combined);
 12.                 }
 13.         }


 • Método zoom: Facer que a cámara se achegue ou afaste en función de se facemos na pantalla o movemento de abrir ou pechar dous dedos sobre a pantalla.
 1.         @Override
 2.         public boolean zoom(float initialDistance, float distance) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                
 5.                 if (initialDistance > distance)
 6.                         _camera.zoom+=0.05f;
 7.                 else
 8.                         _camera.zoom-=0.05f;
 9.        
 10.                 if (_camera.zoom>5) _camera.zoom=5;
 11.                 if (_camera.zoom<1) _camera.zoom=1;
 12.                
 13.                 _camera.update();
 14.                 batch.setProjectionMatrix(_camera.combined);
 15.                
 16.                 return false;
 17.         }


Xestionando múltiples interfaces de eventos


Pode suceder que necesitemos xestionar máis dunha interface de eventos. Veremos na sección de 3D avanzada que temos unha interface para xestionar a cámara en 3D, e do que levamos visto ata o de agora tamén temos a interface GestureListener e InputProcessor.

O proceso é o seguinte:

 • Modificamos a clase do exemplo para incorporar a interface InputProcessor:
 1. public class EventosInputMultiplexer extends ApplicationAdapter implements GestureListener, InputProcessor{
 • Teremos dous métodos touchDown, un de cada Interface. Amosaremos unha mensaxe en cada un deles:
 1.         @Override
 2.         public boolean touchDown(float x, float y, int pointer, int button) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                
 5.                 Gdx.app.log("MENSAXES","TOUCH DOWN DE GESTURELISTENER");
 6.                 return false;
 7.         }
 8.  
 9.         ..........
 10.         @Override
 11.         public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
 12.                 // TODO Auto-generated method stub
 13.                 Gdx.app.log("MENSAXES","TOUCH DOWN DE InputProcessor");
 14.                 return false;
 15.         }


 • Creamos un obxecto da clase InputMultiplexor e o instanciaremos no constructor:
 1.                 inputMultiplexer = new InputMultiplexer();


 • Agora chamaremos ó método addProcessor para engadir EN ORDEN as diferentes interfaces. A orde é importante xa que primeiro irá os eventos da interface engadida en primeiro lugar:
 1.                 gd = new GestureDetector(this);
 2.  
 3.                 inputMultiplexer.addProcessor(gd);
 4.                 inputMultiplexer.addProcessor(this);

Fixarse como no exemplo engadimos primeiro a interface GestureListener e despois a InputProcessor.

 • Indicamos ó framework que xestiona os eventos:
 1.         Gdx.input.setInputProcessor(inputMultiplexer);


Se agora executades o código e premedes unha vez sobre a pantalla recibiredes os dous avisos:

LIBGDX UD3 InterfacesGesture 7.jpg


 • Agora é cando podemos xogar con return dos eventos.

Se no primeiro touchDown (o do GestureListener) cambiamos a true, indicaremos que o evento xa non debe ir por máis controis nin por outra interface, polo que só recibiremos o aviso da interface GestureListener:

 1.         @Override
 2.         public boolean touchDown(float x, float y, int pointer, int button) {
 3.                 // TODO Auto-generated method stub
 4.                
 5.                 Gdx.app.log("MENSAXES","TOUCH DOWN DE GESTURELISTENER");
 6.                 return true;
 7.         }
TAREFA OPTATIVA A FACERModificade o xogo para que se poida facer Zoom.

-- Ángel D. Fernández González -- (2015).