ListView

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Un ListView é unha view de que lle permite ao usuario seleccionar un elemento.
 • A diferencia dun Spinner unha lista amosa todos os seus elementos na pantalla.

Listview.png

 • A imaxe recolle un exemplo de lista, cada item pode conter un só dato, ou múltiples datos. O primeiro caso é o que se vai ver neste curso. • Ao igual que no Spinner usaremos unha fonte de datos (array estático, array dinñamico, recurso xml, etc) para enlazalo co adaptador e este co ListView.


 • Tamén podemos facer uso de layouts 'predefinidos'.
 • Todo o visto có Spinner no uso de adaptadores pódese empregar neste view.

Caso Práctico 1

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Adaptadores como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_01_ListViews de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
XML do Layout

 • Definimos no Layout unha vista de tipo ListView (Liñas 14-17).
 1. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.    android:layout_width="match_parent"
 4.    android:layout_height="match_parent"
 5.    android:orientation="vertical" >
 6.  
 7.     <TextView
 8.        android:layout_width="match_parent"
 9.        android:textSize="20sp"
 10.        android:layout_height="wrap_content"
 11.        android:text="Selecciona unha froita" />
 12.  
 13.     <ListView
 14.        android:id="@+id/lvFroitas_UD04_01_ListViews"
 15.        android:layout_width="match_parent"
 16.        android:layout_height="wrap_content" />
 17.  
 18. </LinearLayout>Código da Activity

 • A filosofía do código Java é moi semellante ao do Spinner.
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Adaptadores;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.AdapterView;
 7. import android.widget.ArrayAdapter;
 8. import android.widget.ListView;
 9. import android.widget.TextView;
 10. import android.widget.Toast;
 11.  
 12. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 13.  
 14. public class UD04_01_ListViews extends Activity {
 15.  
 16.     private void cargarListas(){
 17.         //Fonte de datos
 18.         String[] froitas = new String[] { "Pera", "Mazá", "Plátano" };
 19.  
 20.         //Enlace do adaptador coa fonte de datos
 21.         ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, froitas);
 22.  
 23.         ListView lvFroitas = findViewById(R.id.lvFroitas_UD04_01_ListViews);
 24.         //Enlace do adaptador co ListView
 25.         lvFroitas.setAdapter(adaptador);
 26.     }
 27.     private void xestionarEventos(){
 28.  
 29.         ListView lvFroitas = findViewById(R.id.lvFroitas_UD04_01_ListViews);
 30.         //Escoitador
 31.         lvFroitas.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
 32.  
 33.             @Override
 34.             public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
 35.                 // TODO Auto-generated method stub
 36.                 //Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + parent.getItemAtPosition(position), Toast.LENGTH_SHORT).show();
 37.                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Seleccionaches: " + ((TextView) view).getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
 38.  
 39.             }
 40.         });
 41.     }
 42.  
 43.     @Override
 44.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 45.         super.onCreate(savedInstanceState);
 46.         setContentView(R.layout.activity_ud04_01__list_views);
 47.  
 48.         cargarListas();
 49.         xestionarEventos();
 50.     }
 51. }
 • Liña 18: Ao igual que no Spinner, creamos unha fonte de datos, neste caso cun array estático.
 • Liña 21: Do mesmo xeito creamos o adaptador
 • Liña 25: E finalmente, vinculamos o adaptador ao ListView
 • Liña 31: O Escoitador asociado ao ListView.
 • Liñas 36,37: Ao igual que no spinner, neste caso a vista que recibimos cando facemos click nun ítem da view é do tipo TextView.ListView usando un recurso XML ou un array dinámico

 • Neste caso funciona igual que o visto no Spinner que fai uso dun adaptador.Caso Práctico 2: Utilizando un Layout con Ckeckboxes

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Adaptadores como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_02_ListViews de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Como comentamos ao inicio, ao crear o adaptador podemos facer uso de varios layouts xa definidos polo S.O. Android.
Un destes layouts permite que cada elemento da lista tenga un 'checkbox' asociado.
Para que funcione, debemos de:
 • Poñer no layout o atributo: android:choiceMode="multipleChoice"
 • Ou ben ter unha referencia ao ListView e cambia dito atributo por programación: refLista.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE); • Se necesitamos programar algo cando se preme un elemento da lista non ten problema ningún, se fería como no Spinner. A única diferenza é que o View que ven no método 'onItemClick' da interface e de tipo 'CheckedTextView'. Facendo un cast a dito tipo, accederemos ao texto e se está checked ou non.
 • O máis complicado será no caso que necesitemos, cada vez que se pulsa un elemento, percorrer toda a lista checkeando cales dos elementos están marcados.
Para facer isto temos varias aproximacións:
 • Opción a)
Definir un ArrayList<String> e gardar nel os elementos que imos seleccionando ou quitando da lista os elementos que xa non están seleccionados.
Para saber cando un elemento está seleccionado ou non:
 1.       private ArrayList<String>datos = new ArrayList<>();
 2.       ...............
 3.       public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
 4.         // TODO Auto-generated method stub
 5.         CheckedTextView c = (CheckedTextView)view;
 6.         if (c.isChecked()){
 7.           datos.add(c.getText().toString());
 8.         }
 9.         else {
 10.           datos.remove(c.getText().toString());
 11.         }
 12.      }
 • Opción b)
Facer uso da clase SparseBooleanArray e do método getCheckedItemPositions o cal devolve un obxecto da clase SparseBooleanArray coas posicións dos elementos seleccionados.
Para facer iso disto temos:
 1.         SparseBooleanArray elems = referenciaLista.getCheckedItemPositions();
 2.         for(int cont=0; cont < referenciaLista.getCount();cont++){
 3.           if (elems.get(cont)){
 4.            // Está seleccionado
 5.           }
 6.         }


XML do Layout

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Adaptadores.UD04_02_ListViews">
 8.  
 9.     <LinearLayout
 10.        android:layout_width="0dp"
 11.        android:layout_height="149dp"
 12.        android:layout_marginEnd="32dp"
 13.        android:layout_marginStart="32dp"
 14.        android:layout_marginTop="8dp"
 15.        android:orientation="vertical"
 16.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 17.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 18.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
 19.  
 20.         <ListView
 21.            android:id="@+id/lvCoches_UD04_02_ListViews"
 22.            android:layout_width="match_parent"
 23.            android:layout_height="0dp"
 24.            android:layout_marginEnd="8dp"
 25.            android:layout_marginStart="8dp"
 26.            android:layout_marginTop="8dp"
 27.            android:layout_weight="1"
 28.            android:choiceMode="multipleChoice">
 29.  
 30.         </ListView>
 31.     </LinearLayout>
 32.  
 33.     <TextView
 34.        android:id="@+id/tvSeleccionados_UD04_02_ListViews"
 35.        android:layout_width="0dp"
 36.        android:layout_height="wrap_content"
 37.        android:layout_marginBottom="8dp"
 38.        android:layout_marginEnd="8dp"
 39.        android:layout_marginStart="8dp"
 40.        android:textSize="24sp"
 41.        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
 42.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 43.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 44.        tools:text="Elementos seleccionados" />
 45.  
 46. </android.support.constraint.ConstraintLayout>Código da Activity

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Adaptadores;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.text.Html;
 6. import android.util.SparseBooleanArray;
 7. import android.view.View;
 8. import android.widget.AdapterView;
 9. import android.widget.ArrayAdapter;
 10. import android.widget.CheckedTextView;
 11. import android.widget.ListView;
 12. import android.widget.TextView;
 13. import android.widget.Toast;
 14.  
 15. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 16.  
 17. public class UD04_02_ListViews extends Activity {
 18.  
 19.   private void cargarListas(){
 20.     //Fonte de datos
 21.     String[] coches = new String[] { "FORD", "OPEL", "SEAT","CITROEN","VOLKSWAGEN","ONDA" };
 22.  
 23.     //Enlace do adaptador coa fonte de datos
 24.     ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_checked, coches);
 25.  
 26.     ListView lvCoches = findViewById(R.id.lvCoches_UD04_02_ListViews);
 27.     //Enlace do adaptador co ListView
 28.     lvCoches.setAdapter(adaptador);
 29.   }
 30.  
 31.   private void xestionarEventos(){
 32.  
 33.     final ListView lvCoches = findViewById(R.id.lvCoches_UD04_02_ListViews);
 34.  
 35.     //Escoitador
 36.     lvCoches.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
 37.  
 38.       @Override
 39.       public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
 40.         // TODO Auto-generated method stub
 41.         CheckedTextView c = (CheckedTextView)view;
 42.         Toast.makeText(getApplicationContext(),c.getText(),Toast.LENGTH_LONG).show();
 43.  
 44.         TextView mensaxe = findViewById(R.id.tvSeleccionados_UD04_02_ListViews);
 45.         mensaxe.setText("");
 46.         SparseBooleanArray elems = lvCoches.getCheckedItemPositions();
 47.         for(int cont=0; cont < lvCoches.getCount();cont++){
 48.           if (elems.get(cont)){
 49.            mensaxe.append(lvCoches.getItemAtPosition(cont).toString()+ Html.fromHtml("<br />"));
 50.           }
 51.         }
 52.  
 53.       }
 54.     });
 55.   }
 56.  
 57.  
 58.   @Override
 59.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 60.     super.onCreate(savedInstanceState);
 61.     setContentView(R.layout.activity_ud04_02__list_views);
 62.  
 63.     cargarListas();
 64.     xestionarEventos();
 65.   }
 66. }
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2018).