Menús

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introducción

 • Nesta unidade imos ver como xestionar menús, submenús e menú contextuais.
 • A seguinte imaxe amosa os menús na Action Bar da aplicación

Actionbar.png

 • 1: Icona da App e nome
 • 2: Dúas iconas de menús da aplicación
 • 3: Menú OverFlow que equivale ao botón Menú da Botonera.
 • Os menús poden poñerse na Action Bar dende a versión 3.0 de Android.


 • Esta barra pasa a chamarse AppBar a partires da versión Android 5 (API 21).


 • Para versións anteriores á 3.0 os menús víanse como na parte inferior da seguinte imaxe:

Options menu.png


 • A seguinte imaxe amosa 3 botóns de menú na Barra de Acción e o menú Overflow

Actionbar-item-withtext.png


 • Nesta imaxe vese como un dos menús da action bar ten submenús:

Actionbar-shareaction2x.png • Finalmente as seguintes imaxes amosan Menús Contextuais
  • Flotantes (esquerda)
  • ou na barra de accións (dereita)

Menu-context.png


Menús e submenús básicos

 • Indicar que podemos consultar o tamaño recomendado das iconas que van na AppBar neste enlace.
 • Podemos obter iconas no sitio web: http://www.iconarchive.com/ (intentar utilizar os que teñan licenza free).


 • Imos realizar unha aplicación con 3 menús (un deles con submenús e outro cunha icona na Barra de Acción).
 • Antes imos ver distintas casuísticas:


 • Se queremos que a ActionBar (AppBar a partires da versión API 21):
 • Teña o mesmo aspecto en todas as versións de Android.
 • Posibilidade de facer uso da interface de usuario Material Design (introducido a partires da API 21).
Teremos que facer uso das bibliotecas de compatibilidade e facer que a nosa activity derive de AppCompactActivity.
Ao facelo teremos que cambiar o deseño por un de tipo AppCompact.
Podedes consultar como facelo neste enlace: http://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=PDM_UD1_Bibliotecas_de_compatibilidade
Recursos Implicados

 • Os menús defínense nun recurso xml en res/menu/nome_ficheiro.xml


 • Dito recurso terá coma elementos:
  • <menu>: elemento raíz. Contén <item> e <group>
  • <item>: representa un elemento de menú.
   • Tería que ter un elemento <menu> dentro de <item> para crear un submenú.


 • Arrastrade dous 'menuitem' e cambiade as súas propiedades:
 • id: mniPrimeiro
 • Texto: Primeiro
 • id:mniSegundo
 • Texto: Segundo
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 3.    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 4.  
 5.     <item
 6.        android:id="@+id/mniPrimeiro"
 7.        android:title="Primeiro"
 8.        />
 9.     <item
 10.        android:id="@+id/mniSegundo"
 11.        android:title="Segundo"></item>
 12. </menu>


 • Agora comentaremos algúns dos atributos que podemos cambiar.
Lembrar que o podemos facer graficamente ou directamente no editor na vista XML.
 • Atributo android:showAsAction (se a activity deriva da clase Activity):
Atributo app:showAsAction (se a activity deriva da clase AppCompactActivity)
IMPORTANTE: Se temos importada a librería de compatibilidade AppCompactActivity no build.gradle nos vai a obrigar a empregar esta opción (app:) e polo tanto teremos que facer que a activity derive de AppCompactActivity.
PDM menu 11.jpg
 • Pode ter os seguintes valores:
  • never: nunca amosa o item de menú na barra de acción.
  • ifRoom: se hai espazo na barra de acción o amosa.
  • always: amosa sempre na barra de acción.
  • withText: se temos unha icona, por defecto non amosa o texto. Se queremos que amose os dúos poñeremos este valor.
  • collapseActionView: cando a acción dun elemento de menú (declarada coma android:actionLayout ou android:actionViewClass) é plegable. Dispoñible apartires da versión API 14. Exemplo de uso neste enlace.


 • Atributo android:orderInCategory="Nº Enteiro":
Despois de premer no deseñador de Android Studio na opción 'View all attributes':
PDM menu 12.jpg
Se hai varios ítems indica cal aparecerá primeiro, segundo, etc. Se todos teñen o mesmo valor ou non se pon valor ningún, entón aparecen na orde na que son creados, de esquerda a dereita e de arriba-abaixo.


 • Os elementos de menú que aparecen na barra, xa non aparecen no menú o premer o botón Menú ou "OverFlow", aínda que estean nun group, como se pode apreciar nas imaxes de abaixo.
 • Os valores pódense combinar có caracter ‘|’.


 • O atributo android:onClick funciona igual que nas vistas do recurso xml do Layout. • EXEMPLO DE MENÚ NA BARRA DE ACCIÓN CON SUBMENUS
 • A seguinte imaxe, obtense co seguinte recurso xml.

Android 2014 U5 01 Menus 09.jpg


Lembra que xa vimos como engadir novos recursos gráficos cando vimos o ImageView.


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 3.  
 4.     <item
 5.        android:id="@+id/itemAbrir"
 6.        android:icon="@drawable/open32"
 7.        android:showAsAction="ifRoom"
 8.        android:title="Abrir"
 9.        android:titleCondensed="Abrir">
 10.         <menu>
 11.             <item
 12.                android:id="@+id/itemDoc"
 13.                android:title="Documento"
 14.                android:titleCondensed="Doc."/>
 15.             <item
 16.                android:id="@+id/itemIma"
 17.                android:title="Imaxes"
 18.                android:titleCondensed="Imax."/>
 19.             <item
 20.                android:id="@+id/itemAudio"
 21.                android:title="Audio"
 22.                android:titleCondensed="Audio"/>
 23.         </menu>
 24.     </item>
 25.     <item
 26.        android:id="@+id/itemNovo"
 27.        android:icon="@drawable/close32"
 28.        android:showAsAction="ifRoom"
 29.        android:title="Novo documento"
 30.        android:titleCondensed="N.Doc.">
 31.     </item>
 32.     <item
 33.        android:id="@+id/itemSair"
 34.        android:icon="@drawable/exit32"
 35.        android:showAsAction="ifRoom"
 36.        android:title="Saír"
 37.        android:titleCondensed="Saír">
 38.     </item>
 39.  
 40. </menu>
 • Liñas 6,27,34: Indican o recurso drawable que deben amosar. Estas imaxes deben estar na carpeta /res/drawableXXXXX correspondentes.
 • Liñas 7,28,35: Indican que se hai espazo na barra de acción que amosen eses ítems que teñen ese atributo.
 • Liñas 9,30,37: O atributo android:titleCondensed usarase cando o valor de android:title sexa demasiado longo.
 • Liñas 10-23: Para crear submenús dentro dun menú, volvemos a crear a entrada <menu> dentro de <item>


Agrupamentos

 • Outro elemento que pode ir dentro do elemento <menu>:
  • <group>: un grupo é un conxunto de elementos que teñen certas características.
   • Amosar ou ocultar todos os elementos: setGroupVisible()
   • Habilitar ou deshabilitar todos os elementos: setGroupEnabled()
   • Facer que todos os ítems do group poidan ser presentados en forma de checkbox: setGroupCheckable()
    • Podemos facer que un elemento sexa chequeable usando o atributo android:checkable no elemento <item> ou o
    • group enteiro con 'android:checkableBehavior no elemento <group>.
    • O atributo android:checkableBehavior pode ter as seguintes opcións:
     • single: só un elemento do grupo pode ser checkeado (radiobuttons).
     • all: todos os elementos poden ser checkeados (checkboxs).
     • none: ningún elemento é seleccionable.
    • Se non poñemos nada, os elementos do <group> aparecen como os demais.


 • A seguinte imaxe, ten asociado o seguinte XML.
 • Observar que na barra de acción non collen todos os menús.
 • Observar que hai dous menús (Modo Lectura e Modo Gravación) que poden ser marcados os dous.


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 3.  
 4.     <item
 5.        android:id="@+id/itemAbrir"
 6.        android:icon="@drawable/open32"
 7.        android:showAsAction="always"
 8.        android:title="Abrir"
 9.        android:titleCondensed="Abrir">
 10.         <menu>
 11.             <item
 12.                android:id="@+id/itemDoc"
 13.                android:title="Documento"
 14.                android:titleCondensed="Doc."/>
 15.             <item
 16.                android:id="@+id/itemIma"
 17.                android:title="Imaxes"
 18.                android:titleCondensed="Imax."/>
 19.             <item
 20.                android:id="@+id/itemAudio"
 21.                android:title="Audio"
 22.                android:titleCondensed="Audio"/>
 23.         </menu>
 24.     </item>
 25.     <item
 26.        android:id="@+id/itemNovo"
 27.        android:icon="@drawable/close32"
 28.        android:showAsAction="ifRoom"
 29.        android:title="Novo documento"
 30.        android:titleCondensed="N.Doc.">
 31.     </item>
 32.     <item
 33.        android:id="@+id/itemSair"
 34.        android:icon="@drawable/exit32"
 35.        android:showAsAction="ifRoom"
 36.        android:title="Saír"
 37.        android:titleCondensed="Saír">
 38.     </item>
 39.  
 40.     <group
 41.        android:id="@+id/mgrpModos"
 42.        android:checkableBehavior="all" >
 43.         <item
 44.            android:id="@+id/ModoLect"
 45.            android:showAsAction="ifRoom"
 46.            android:title="Modo Lectura"
 47.            android:titleCondensed="M.Lect.">
 48.         </item>
 49.         <item
 50.            android:id="@+id/ModoRecord"
 51.            android:showAsAction="ifRoom"
 52.            android:title="Modo Grabación"
 53.            android:titleCondensed="M.Grab">
 54.         </item>
 55.     </group>
 56.  
 57. </menu>
 • Liñas 35,45,51: Observar como estes ítems non se amosan na barra de acción porque non teñen espazo.
 • Liñas 40-55: Observar como hai un agrupamento de ítems e na liña 42 indícase que todos eles son "chequeables".

Lanzar e procesar o menú

 • Para lanzar o menú debemos cambiar o menú que ten asinada unha determinada Activity e para iso temos que sobrescribir o método onCreateOptionsMenu().
 • O que facemos en "inflar" o xml asociado ao menú (Liña 4) do mesmo xeito que se fai cando se
 1.     @Override
 2.     public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 3.         // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 4.         getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_ud04_01_menus, menu);
 5.         return true;
 6.     }


 • Cando se preme un ítem dun menú lánzase o evento onOptionsItemSelected e para procesar ese ítem sobrescribir o método onOptionsItemSelected(MenuItem item).
 1.         @Override
 2.         public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
 3.                 // Handle action bar item clicks here. The action bar will
 4.                 // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
 5.                 // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
 6.  
 7.                 int id = item.getItemId();
 8.                 if (id == R.id.itemAbrir) {
 9.                         return true;
 10.                 }
 11.                 return super.onOptionsItemSelected(item);
 12.           }
 • Este método devolve un boolean:
  • true: se procesamos un elemento do menú (return true).
  • false: se queremos que o evento siga 'propagándose' polo resto da xerarquía de views do Activity.

Caso práctico

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Menus como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Menus crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_01_Menus de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.Nota: Nas imaxes aparece como label da activity: 'U5_01_XXXX'. Non fagades caso e a vos debería saír: UD04_01_Menus.As imaxes dos menús

 • Neste caso colocouse en cada recurso res/drawable a imaxe da cara:

PDM menu 15.jpg


Recursos XML

 • O xml do Layout:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Menus.UD04_01_Menus">
 8.  
 9.     <TextView
 10.        android:id="@+id/tvTexto_UD04_01_Menus"
 11.        android:layout_width="wrap_content"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:layout_marginBottom="8dp"
 14.        android:layout_marginEnd="8dp"
 15.        android:layout_marginStart="8dp"
 16.        android:layout_marginTop="8dp"
 17.        android:text="TextView"
 18.        android:textSize="24sp"
 19.        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
 20.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 21.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 22.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 23. </android.support.constraint.ConstraintLayout>


 • Creamos un XML có texto das opcións de menú en /res/values/ de nome strings_mnu_ud04_01_menus:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <resources>
 3.     <string name="str_mniItem1_UD04_01_Menus">Opción 1</string>
 4.     <string name="str_mniItem2_UD04_01_Menus">Opción 2</string>
 5.     <string name="str_mnuItem3_UD04_01_Menus">Opción 3- Submenús</string>
 6.     <string name="str_mniItem3_1_UD04_01_Menus">Opción 3- Submenú 1 - Calculadora</string>
 7.     <string name="str_mniItem3_2_UD04_01_Menus">Opción 3- Submenú 2 - Saír</string>
 8.  
 9. </resources>


 • O xml do menú (modificamos o recurso XML creado por defecto en /res/menu/...)
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 3.    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 4.  
 5.     <item
 6.        android:id="@+id/mniItem1_04_01_Menus"
 7.        android:icon="@drawable/ic_action_emo_basic"
 8.        android:orderInCategory="100"
 9.        app:showAsAction="always"
 10.        android:title="@string/str_mniItem1_UD04_01_Menus"/>
 11.     <item
 12.        android:id="@+id/mniItem2_04_01_Menus"
 13.        android:orderInCategory="100"
 14.        app:showAsAction="never"
 15.        android:title="@string/str_mniItem2_UD04_01_Menus"/>
 16.     <item
 17.        android:id="@+id/mnuItem_3_04_01_Menus"
 18.        android:orderInCategory="100"
 19.        app:showAsAction="never"
 20.        android:title="@string/str_mnuItem3_UD04_01_Menus">
 21.         <menu>
 22.             <item
 23.                android:id="@+id/mniItem3_1_04_01_Menus"
 24.                android:title="@string/str_mnuItem3_1_UD04_01_Menus"/>
 25.             <item
 26.                android:id="@+id/mniItem3_2_04_01_Menus"
 27.                android:title="@string/str_mniItem3_2_UD04_01_Menus"/>
 28.         </menu>
 29.     </item>
 30. </menu>
 • Liñas 8,13,18: Observar como todos os ítems teñen o mesmo valor para a ser ordenados.
  • Que o participante no curso probe a cambiar o terceiro ítem a un valor de 99.
 • Liñas 9,14,19: Observar como o primeiro ítem indica always e os demais never á hora de amosar o menú na barra de acción.

O código da Activity

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Menus;
 2.  
 3. import android.content.Intent;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
 6. import android.view.Menu;
 7. import android.view.MenuItem;
 8. import android.widget.TextView;
 9. import android.widget.Toast;
 10.  
 11. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 12.  
 13. public class UD04_01_Menus extends AppCompatActivity {
 14.  
 15.     @Override
 16.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 17.         super.onCreate(savedInstanceState);
 18.         setContentView(R.layout.activity_ud04_01__menus);
 19.     }
 20.  
 21.  
 22.     @Override
 23.     public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 24.         // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 25.         getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_ud04_01_menus, menu);
 26.         return true;
 27.     }
 28.  
 29.  
 30.     @Override
 31.     public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
 32.         // Handle action bar item clicks here. The action bar will
 33.         // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
 34.         // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
 35.  
 36.         TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.tvTexto_UD04_01_Menus);
 37.         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Pulsado elemento: " + item.getTitle().toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
 38.  
 39.         switch (item.getItemId()) {
 40.             case R.id.mniItem1_04_01_Menus:
 41.                 tv.setText("Quedarei con esta cara de sorriso cando remate esta tarefa");
 42.                 return true;
 43.  
 44.             case R.id.mniItem2_04_01_Menus:
 45.                 tv.setText("A opción 2 non ten nada asignado");
 46.                 return true;
 47.  
 48.             case R.id.mniItem3_1_04_01_Menus:
 49.                 Intent intent = new Intent();
 50.                 intent.setClassName("com.android.calculator2", "com.android.calculator2.Calculator");
 51.                 startActivity(intent);
 52.                 return true;
 53.  
 54.             case R.id.mniItem3_2_04_01_Menus:
 55.                 finish();
 56.                 return true;
 57.             default:
 58.                 return super.onOptionsItemSelected(item);
 59.  
 60.         }
 61.     }
 62.  
 63.     /**
 64.      * Método que se chama cando a activity se pecha.
 65.      */
 66.     public void finish() {
 67.         super.finish();
 68.     }
 69.  
 70.  
 71. }
 • Liña 37: Recollemos o título do ítem pulsado.
 • Liñas 42,46,52,56: devolver true no caso de procesar cada un dos ítems.
 • Liña 58: Se non se procesou o ítem chamar ao pai, que vai devolver false por defecto.


 • Se na definición de cada ítem se houbera usado o atributo android:onClick entón teríamos que crear en java os métodos correspondentes do mesmo xeito que se fai cando se usa ese atributo nun Layout.

Menús contextuais

 • Pódense crear sobre calquera elemento View, pero normalmente vanse usar con ListView e GridView.*
 • Existen dúas formas de implantar este tipo de menús:
 • Menú contextual flotante:
 • O menú aparece cando o usuario prema durante un tempo longo un elemento e aparece unha lista.

Android 2014 U5 02 MenusContextuais 01.jpg


Para crear este tipo de menú:

 • O View que queira usalo ten que ser asociado ao mesmo chamando o método registerForContextMenu pasando o obxecto View.
 • Se todos os elementos do ListView / GridView teñen o mesmo menú contextual, se pode pasar como parámetro o ListView / GridView.
 • Por exemplo (isto se fai no método onCreate): registerForContextMenu(lista);
  • Sendo lista a referencia a unha ListView. • Implantar o método onCreateContextMenu() na Activity / Fragment.
  • Este método será chamado de forma automática cando o usuario preme durante un tempo o elemento (View) asociado o ContextMenu.
  • O que fai este método é amosar o menú contextual creado por nós previamente.
 1. @Override
 2. public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenuInfo menuInfo) {
 3.     super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
 4.     MenuInflater inflater = getMenuInflater();
 5.     inflater.inflate(R.menu.context_menu, menu);
 6. }
 • Lembrar que o MenuInflater serve para pasar dun arquivo XML (o menú contextual definido por nós) a obxectos MenuItems.
 • Fixarse que un dos parámetros é o view sobre o que queremos amosar o menú contextual. Se temos varios rexistrados (registerForContextMenu) serviranos para saber de cal vimos.


 • Implantar o método onContextItemSelected() ao que se chama de forma automática cando se selecciona algo do menú contextual
 1.         @Override
 2.         public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
 3.                 AdapterContextMenuInfo info = (AdapterContextMenuInfo) item.getMenuInfo();
 4.                 switch (item.getItemId()) {
 5.                 case R.id.edit:
 6.                         // editNote(info.id); Lanzaríamos unha activity obtendo o texto do elemento da lista a partires do seu id ou coa súa posicición (info.position)
 7.                         return true;
 8.                 case R.id.delete:
 9.                         // deleteNote(info.id); Borraríamos o elemento da lista en base ao seu id ou coa súa posicición (info.position)
 10.                         return true;
 11.                 default:
 12.                         return super.onContextItemSelected(item);
 13.                 }
 14.         }
 • Liña 3. Do ítem pulsado recibimos información extra, entre outras, o "id" e a "posición" do ítem do adaptador sobre o que se pulsou durante un tempo para crear o menú contextual.
  • Ese "id" e "posición" son recollidos na variable info de tipo AdapterContextMenuInfo.
 • Liña 4: fixarse que é item.getItemId() para obter referencia ao id do menú contextual que foi seleccionado. Non confundir co id do elemento do adaptador sobre o que foi creado ese menú contextual.
 • O resto funciona igual que non menú básico.


 • Menú de modo acción contextual:
 • Neste caso, o menú aparece nunha barra de acción contextual na parte superior da pantalla (só dispoñible a partires da versión 3.0 API11).Android 2014 U5 02 MenusContextuais 02.jpg

Menú contextual: Caso Práctico

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Menus como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Menus crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_02_Menus de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base. • Neste caso vanse crear dous menús contextuais distintos:
  • un para unha etiqueta (TextView)
  • e outro para unha lista (ListView).

Menú contextual: O XML do Layout

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Menus.UD04_02_Menus">
 8.  
 9.     <TextView
 10.        android:id="@+id/tvTexto_UD04_02_Menus"
 11.        android:layout_width="wrap_content"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:layout_marginEnd="8dp"
 14.        android:layout_marginStart="8dp"
 15.        android:layout_marginTop="8dp"
 16.        android:text="Hello World"
 17.        android:textSize="18sp"
 18.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 19.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 20.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 21.  
 22.     <ListView
 23.        android:id="@+id/lvFroitas_UD04_02_Menus"
 24.        android:layout_width="0dp"
 25.        android:layout_height="169dp"
 26.        android:layout_marginEnd="8dp"
 27.        android:layout_marginStart="8dp"
 28.        android:layout_marginTop="16dp"
 29.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 30.        app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
 31.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 32.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvTexto_UD04_02_Menus" />
 33. </android.support.constraint.ConstraintLayout>

Menú contextual: O XML dos menús contextuais

 • Imos crear dous recursos xml para cada un dos menús contextuais distintos que temos segundo premamos sobre un TextView ou sobre un ListView.
 • Poderían ser o mesmo menú contextual, pero así aprendemos que estes poden ser distintos en función da View ao que se asocien.

PDM MenusContextuais 10.jpg • O xml de /res/menu/menu_ud04_02_context_etiqueta.xml
Nota: O Android Studio seguramente vos dirá que existe un erro na liña android:showAsAction e que deberedes cambialo por 'app:showAsAction'. Non lle fagades caso Ese aviso aparece debido a que tedes importado a librería de compatibilidade v7 nalgunha outra práctica. Soamente sería necesario se a activity derivase da clase AppCompactActivity como fixemos na práctica anterior.


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 3.  
 4.     <item
 5.        android:id="@+id/mniItem1_04_02_context_etiq"
 6.        android:showAsAction="withText"
 7.        android:title="TextView opción 1">
 8.     </item>
 9.     <item
 10.        android:id="@+id/mniItem2_04_02_context_etiq"
 11.        android:showAsAction="withText"
 12.        android:title="TextView opción 2">
 13.     </item>
 14.  
 15. </menu>


 • O xml de /res/menu/menu_ud04_02_context_lista.xml
Nota: O Android Studio seguramente vos dirá que existe un erro na liña android:showAsAction e que deberedes cambialo por 'app:showAsAction'. Non lle fagades caso Ese aviso aparece debido a que tedes importado a librería de compatibilidade v7 nalgunha outra práctica. Soamente sería necesario se a activity derivase da clase AppCompactActivity como fixemos na práctica anterior.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
 3.  
 4.     <item
 5.        android:id="@+id/mniItemBorrar_ud04_02_context_lista"
 6.        android:showAsAction="withText"
 7.        android:title="Borrar">
 8.     </item>
 9.     <item
 10.        android:id="@+id/mniItemDuplicar_ud04_02_context_lista"
 11.        android:showAsAction="withText"
 12.        android:title="Duplicar">
 13.     </item>
 14. </menu>


 • Observar que nos dous ficheiros xml cada item ten asociado un "id", para logo ser identificado o ítem cando sexa procesado no código.

Menú contextual: o código Java da aplicación

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Menus;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.ContextMenu;
 6. import android.view.MenuInflater;
 7. import android.view.MenuItem;
 8. import android.view.View;
 9. import android.widget.AdapterView;
 10. import android.widget.ArrayAdapter;
 11. import android.widget.ListView;
 12. import android.widget.TextView;
 13. import android.widget.Toast;
 14.  
 15. import java.util.ArrayList;
 16. import java.util.Arrays;
 17.  
 18. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 19.  
 20. public class UD04_02_Menus extends Activity {
 21.  
 22.  
 23.     private void rexistarMenusEmerxentes(){
 24.  
 25.         TextView tv = findViewById(R.id.tvTexto_UD04_02_Menus);
 26.         registerForContextMenu(tv);
 27.  
 28.         ListView lv = findViewById(R.id.lvFroitas_UD04_02_Menus);
 29.         registerForContextMenu(lv);
 30.     }
 31.  
 32.     private void engadirDatosLista(){
 33.         String[] froitas = new String[] { "Laranxa", "Mango", "Ameixa" };
 34.         ArrayList<String> alFroitas = new ArrayList<String>();
 35.  
 36.         alFroitas.addAll(Arrays.asList(froitas));
 37.  
 38.         ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, alFroitas);
 39.         adaptador.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_list_item_1);
 40.  
 41.         ListView lv = findViewById(R.id.lvFroitas_UD04_02_Menus);
 42.         lv.setAdapter(adaptador);
 43.  
 44.     }
 45.  
 46.     @Override
 47.     public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
 48.         super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
 49.         MenuInflater inflater = getMenuInflater();
 50.  
 51.         // Comprobamos se o menú contextual se lanzou sobre a etiqueta ou sobre
 52.         // a lista
 53.         if (v.getId() == R.id.tvTexto_UD04_02_Menus) {
 54.             inflater.inflate(R.menu.menu_ud04_02_context_etiqueta, menu);
 55.         }
 56.  
 57.         else if (v.getId() == R.id.lvFroitas_UD04_02_Menus) {
 58.             inflater.inflate(R.menu.menu_ud04_02_context_lista, menu);
 59.         }
 60.     }
 61.  
 62.     @Override
 63.     public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
 64.         AdapterView.AdapterContextMenuInfo info = (AdapterView.AdapterContextMenuInfo) item.getMenuInfo();
 65.        
 66.         ListView lv = findViewById(R.id.lvFroitas_UD04_02_Menus);
 67.         ArrayAdapter<String> adaptador = (ArrayAdapter<String>) lv.getAdapter();
 68.  
 69.         switch (item.getItemId()) {
 70.  
 71.             // Ítems premidos sobre o TextView
 72.             // Lanza un Toast coa opción do menú contextual que se seleccinou
 73.             case R.id.mniItem1_04_02_context_etiq:
 74.                 Toast.makeText(this, "Menú contextual TextView:\n"+item.getTitle(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
 75.                 return true;
 76.  
 77.             case R.id.mniItem2_04_02_context_etiq:
 78.                 Toast.makeText(this, "Menú contextual TextView:\n"+item.getTitle(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
 79.                 return true;
 80.  
 81.             // Ítems premidos sobre o ListView
 82.             case R.id.mniItemBorrar_ud04_02_context_lista:
 83.                 adaptador.remove(adaptador.getItem(info.position));
 84.                 adaptador.setNotifyOnChange(true);
 85.                 return true;
 86.  
 87.             case R.id.mniItemDuplicar_ud04_02_context_lista:
 88.                 adaptador.add(adaptador.getItem(info.position));
 89.                 adaptador.setNotifyOnChange(true);
 90.  
 91.                 return true;
 92.             default:
 93.                 return super.onContextItemSelected(item);
 94.         }
 95.     }
 96.  
 97.     @Override
 98.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 99.         super.onCreate(savedInstanceState);
 100.         setContentView(R.layout.activity_ud04_02__menus);
 101.  
 102.         rexistarMenusEmerxentes();
 103.         engadirDatosLista();
 104.     }
 105.  
 106.  
 107. }
 • Liña 26: indicamos que TextView vai ter un menú contextual asociado.
 • Liña 29: indica que o ListView de froitas vai ter un menú contextual asociado.
 • Liñas 33,34: Creamos un Array estático que logo asignamos a un dinámico.
 • Liña 36: usamos o array dinámico para logo en tempo de execución poder engadir/borrar elementos do adaptador e por tanto do ListView.
Nota: Se poñemos un array como parámetro no ArrayAdapter, non poderíamos facer operacións de borrado e engadir novos elementos.


 • Liñas 46-60: onCreateContexMenu() vai ser chamado cando se prema durante un anaco sobre unha view, neste caso comprobamos sobre que view se premeu e lánzase ("inflase") o correspondente menú contextual, cada un deles definido nun ficheiro xml distinto.


 • Liñas 62-95: En función do id do ítem premido realizamos unhas accións ou outras como no caso dos menús básicos. Só que neste caso os ids proveñen de ítems de menús declarados en 2 ficheiros distintos.Personalizar título do menú contextual

 • Se queremos que o menú contextual teña un título debemos usar o método: setHeaderTitle()
 • As seguintes imaxes amosan un exemplo para o caso do TextView e o ListView:


 • Os cambios a realizar no código Java son os seguintes:
 • No memento no que hai que crear o menú contextual:
 1.     @Override
 2.     public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
 3.         super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
 4.         MenuInflater inflater = getMenuInflater();
 5.  
 6.         // Comprobamos se o menú contextual se lanzou sobre a etiqueta ou sobre
 7.         // a lista
 8.         if (v.getId() == R.id.tvTexto_UD04_02_Menus) {
 9.             menu.setHeaderTitle("Etiqueta de texto");
 10.             inflater.inflate(R.menu.menu_ud04_02_context_etiqueta, menu);
 11.         }
 12.         else if (v.getId() == R.id.lvFroitas_UD04_02_Menus) {
 13.             AdapterView.AdapterContextMenuInfo info = (AdapterView.AdapterContextMenuInfo) menuInfo;
 14.  
 15.             ListView lv = findViewById(R.id.lvFroitas_UD04_02_Menus);
 16.             menu.setHeaderTitle(lv.getAdapter().getItem(info.position).toString());
 17.             inflater.inflate(R.menu.menu_ud04_02_context_lista, menu);
 18.         }
 19.     }
 • Liñas 9,16: establecemos o título para o menú contextual.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).