PDM Avanzado Captura de Audio

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introducion

Nesta parte imos aprender como capturar audio dende Android.

A clase que imos utilizar é a Clase MediaRecorder.

Podedes ver os formatos de audio soportados en: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

Nota: Poderíamos usar a clase AudioRecord pero como non imos procesar e analizar o audio capturado e polo tanto non a usaremos.


Para facelo necesitaremos engadir unha serie de permisos ao arquivo AndroidManifiest.xml.

 • Permiso para capturar audio.
 1.     <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO"/>


 • Permiso para gardar o audio capturado na tarxeta SD.
 1.     <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>


IMPORTANTE: A partires da API 23 (Android 6), Android incorpora outro nivel de seguridade, de tal forma que agora, a maiores, teremos que solicitar dito permiso a nivel de programación. Máis información de como facelo neste enlace.

Clase MediaRecorder

Os pasos que temos que dar para capturar audio son os seguintes:

 • Crear un obxecto da clase MediaRecorder.
 1.  private MediaRecorder mediaRecorder;
 2.  ...........
 3.  mediaRecorder = new MediaRecorder();
 • Establecer de onde vén a fonte de audio. O normal é que sexa do MIC da cámara web. Isto se fai chamando ó método setAudioSource(fonte) onde fonte é unha constante que atopades en MediaRecorder.AudioSource.XXXXX.
 1. mediaRecorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
 • Establecer o formato de saída, chamando ó método setOutputFormat(formato) onde formato é unha constante que se atopa en MediaRecorder.OutputFormat.XXX
 1. mediaRecorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP);
PDM Avanzada Multimedia Reprod 10.jpg
Imaxe obtida de http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html

A columna de Supported File Type indica o formato de saída. No noso caso usaremos MediaRecorder.OutputFormat.TREE_GPP.


 • Optativo: Establecer o tempo máximo de gravación chamando o método setMaxDuration(int mseg) do obxecto MediaRecorder.

Nos imos poñer 10000 (10 segundos).

 1. mediaRecorder.setMaxDuration(10000);
 • Optativo: Indicar a tasa de bit´s, chamando ó método setAudioEncodingBitRate(int valor).

Os permitidos o tedes no na imaxe anterior.

Nota: A cantidade de bit´s vai establecer a calidade do audio capturado.

Algúns valores típicos:

 • Tasas de bits de compresión a MP3:
4 kbit/s Mínimo para recoñecer a fala.
8 kbit/s Calidade telefónica convencional
32 kbit/s Radio AM
96 kbit/s Radio FM
128 kbit/s Son calidade semi CD, muy común en MP3
192 kbit/s Son calidade CD en formato MP3
320 kbit/s Máxima calidade para formato MP3

Nos imos probar con 32 * 1024 = 32768

 1. mediaRecorder.setAudioEncodingBitRate(32768);
 • Optativo: Indicar a frecuencia de muestreo, chamando ó método setAudioSamplingRate(int valor).

ATENCION: No emulador este valor non pode ser superior a 8000.

PDM Avanzada Multimedia Reprod 11.jpg

Máis información: http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_muestreo

Un exemplo, no caso de calidade CD o simplerate é de 44,1Khz. No noso caso o valor estará limitado pola táboa de formatos de audio. Por exemplo AAC está limitado entre 8Khz e 96Khz, AMR_NB só a 8Khz e AMR_WB a 16Khz.

Nos imos probar con 8000 (8Khz) pola limitación do emulador.

 1. mediaRecorder.setAudioSamplingRate(8000); // No emulador só 8000


 • Indicar a codificación de audio utilizada chamando ó método setAudioEncoder(método) onde método é unha constante que se atopa en MediaRecorder.AudioEncoder.XXX.

No noso caso imos utilizar MediaRecorder.AudioEncoder.AAC.

 1. mediaRecorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AAC);
 • Indicar o arquivo a gravar, indicando a ruta nome e extensión do arquivo, chamando ó método setOutputFile(arquivogravar).

Aquí temos varias posibilidades. Unha delas é darlle coma valor un String no que vai a ruta e o nome de arquivo e extensión. A ruta será algún cartafol da SDCARD. Para obter esa ruta faremos uso da clase Environment.

Para saber onde gardar o arquivo tedes que facer uso da clase Environment: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html

Exemplos:

 1. Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()
Con isto obtemos a ruta a SDCARD (raíz).
 1. String state = Environment.getExternalStorageState();
 2. if(!state.equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)){
 3. // A TARXETA NON ESTA MONTADA
 4. }
Con isto sabemos se a tarxeta SD está montada.


Nota: Tamén podemos crear a ruta na SDCARD, facendo uso de obxectos da clase File, ou comprobando se existe o cartafol. O veremos máis adiante.

 1. private String arquivoGravar;
 2. ................
 3. String timeStamp = DateFormat.getDateTimeInstance().format(new Date()).replaceAll(":", "").replaceAll("/", "_") .replaceAll(" ", "_");
 4.  
 5. arquivoGravar = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_MUSIC) + timeStamp + ".3gp";
 6.  
 7. mediaRecorder.setOutputFile(arquivoGravar);

Neste exemplo creamos un nome para o arquivo gravado baseado na data-hora e o vai gardar no cartafol da SD Externa que o S.O. reserva para gardar música.


 • Chamar ó método prepare(). Pode producir excepcións (debe ir con try...catch).
 1. mediaRecorder.prepare();


 • Chamar ó método start().
 1. mediaRecorder.start();


Neste intre se procede a gravar no cartafol indicado. A gravación non parará ata que chamemos ó método stop do MediaRecorder ou se acade o tempo máximo de gravación.


É importante seguir a orden, xa que por exemplo, a chamada a setAudioEncoder non pode ir antes de setOutputFormat (mirade o diagrama de estados seguinte). Ó igual que o MediaPlayer, o MediaRecorder ten un diagrama de estados que xa non debería ter dificultade en entenderse:

PDM Avanzada Multimedia Reprod 12.jpg
Imaxe obtido de http://developer.android.com/reference/android/media/MediaRecorder.html


Cando rematemos de gravar (por tempo) ou se paramos nos premendo o botón correspondente se recomenda liberar os recursos do MediaRecorder.

O faremos así:

 • Chamando o método stop.
 • Chamando o método release.
 • Igualando a null o obxecto da clase MediaRecorder.

Tamén deberemos liberar os recursos se cambiamos de aplicación ou se a pechamos.

Caso práctico

O obxectivo desta práctica é gravar un arquivo de audio no cartafol da SD Externa reservado á música. Ó premer o botón Gravar amosaremos unha caixa de diálogo indicando que se está a gravar e o saír de dita caixa pararemos de gravar. Ó premer o botón Reproducir reproduciremos o arquivo gardado.

PDM Avanzada Multimedia Reprod 13.jpg

Creamos a Activity

 • Nome do proxecto: UD6_03_MultimediaGravador
 • Nome da activity: UD6_03_MultimediaGravador.java


Código do layout xml
Nota: Por motivos de tempo para o alumnado o deseño non fai uso de constantes externas definidas no cartafol values. Queda claro que esta debería ser a opción escollida para o deseño das Interfaces de Usuario.

 1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.    android:layout_width="match_parent"
 4.    android:layout_height="match_parent"
 5.    tools:context="${relativePackage}.${activityClass}" >
 6.  
 7.     <Button
 8.        android:id="@+id/UD6_03_btnGravar"
 9.        android:layout_width="wrap_content"
 10.        android:layout_height="wrap_content"
 11.        android:layout_alignParentTop="true"
 12.        android:layout_centerHorizontal="true"
 13.        android:text="GRAVAR AUDIO" />
 14.  
 15.     <Button
 16.        android:id="@+id/UD6_03_btnReproducir"
 17.        android:layout_width="wrap_content"
 18.        android:layout_height="wrap_content"
 19.        android:layout_below="@+id/UD6_03_btnGravar"
 20.        android:layout_centerHorizontal="true"
 21.        android:layout_marginTop="26dp"
 22.        android:text="REPRODUCIR AUDIO" />
 23. </RelativeLayout>


Código da clase UD6_03_MultimediaGravador
Obxectivo: Amosar como gravar un arquivo de audio.

 1. import java.io.File;
 2. import java.text.DateFormat;
 3. import java.util.Date;
 4.  
 5. import android.app.Activity;
 6. import android.app.AlertDialog;
 7. import android.content.DialogInterface;
 8. import android.media.AudioManager;
 9. import android.media.MediaPlayer;
 10. import android.media.MediaRecorder;
 11. import android.os.Bundle;
 12. import android.os.Environment;
 13. import android.view.View;
 14. import android.view.View.OnClickListener;
 15. import android.widget.Button;
 16. import android.widget.Toast;
 17.  
 18. public class UD6_03_MultimediaGravador extends Activity {
 19.  
 20.         private MediaRecorder mediaRecorder;
 21.         private String arquivoGravar;
 22.        
 23.        
 24.         private void abrirDialogo(String tipo){
 25.                 if (tipo == "GRAVAR") {
 26.                         AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(this)
 27.                                         .setMessage("GRAVANDO").setPositiveButton(
 28.                                                         "PREME PARA PARAR",
 29.                                                         new DialogInterface.OnClickListener() {
 30.  
 31.                                                                 @Override
 32.                                                                 public void onClick(DialogInterface dialog,
 33.                                                                                 int which) {
 34.                                                                         // TODO Auto-generated method stub
 35.                                                                         mediaRecorder.stop();
 36.                                                                         mediaRecorder.release();
 37.                                                                         mediaRecorder = null;
 38.                                                                 }
 39.                                                         });
 40.                         dialog.show();
 41.                 }              
 42.                
 43.                 if (tipo == "REPRODUCIR") {
 44.  
 45.                         if ((arquivoGravar==null) | arquivoGravar=="") return;
 46.                         File arquivo = new File(arquivoGravar);
 47.                         if (!arquivo.exists()) return;
 48.                        
 49.                         final MediaPlayer mediaPlayer = new MediaPlayer();
 50.                         try {
 51.                                 mediaPlayer.setDataSource(arquivoGravar);
 52.                                 mediaPlayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
 53.                                 mediaPlayer.prepare();
 54.                                 mediaPlayer.start();
 55.                         } catch (Exception e) {
 56.                                 Toast.makeText(getApplicationContext(),
 57.                                                 "ERRO:" + e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
 58.                         }
 59.  
 60.                         AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(this)
 61.                                         .setMessage("REPRODUCINDO").setPositiveButton(
 62.                                                         "PREME PARA PARAR",
 63.                                                         new DialogInterface.OnClickListener() {
 64.  
 65.                                                                 @Override
 66.                                                                 public void onClick(DialogInterface dialog,
 67.                                                                                 int which) {
 68.                                                                         // TODO Auto-generated method stub
 69.                                                                         mediaPlayer.stop();
 70.                                                                         mediaPlayer.release();
 71.                                                                 }
 72.                                                         });
 73.                         dialog.show();
 74.  
 75.                 }
 76.  
 77.         }
 78.        
 79.         private void xestionarEventos(){
 80.                
 81.                 Button btnGravar = (Button)findViewById(R.id.UD6_03_btnGravar);
 82.                 btnGravar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 83.                        
 84.                         @Override
 85.                         public void onClick(View v) {
 86.                                 // TODO Auto-generated method stub
 87.                                 String timeStamp = DateFormat.getDateTimeInstance().format(
 88.                                                 new Date()).replaceAll(":", "").replaceAll("/", "_")
 89.                                                 .replaceAll(" ", "_");
 90.  
 91.                                 mediaRecorder = new MediaRecorder();
 92.                                 arquivoGravar = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_MUSIC) + timeStamp + ".3gp";
 93.                                 mediaRecorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
 94.                                 mediaRecorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP);
 95.                                 mediaRecorder.setMaxDuration(10000);
 96.                                 mediaRecorder.setAudioEncodingBitRate(32768);
 97.                                 mediaRecorder.setAudioSamplingRate(8000); // No emulador só 8000 coma
 98.                                 mediaRecorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AAC);
 99.                                 mediaRecorder.setOutputFile(arquivoGravar);
 100.                                 try {
 101.                                         mediaRecorder.prepare();
 102.                                 } catch (Exception e) {
 103.                                 // TODO Auto-generated catch block
 104.                                         mediaRecorder.reset();
 105.                                 }
 106.                                 mediaRecorder.start();
 107.                                 abrirDialogo("GRAVAR");
 108.                        
 109.                                
 110.                         }
 111.                 });
 112.                
 113.                 Button btnReproducir = (Button)findViewById(R.id.UD6_03_btnReproducir);
 114.                 btnReproducir.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 115.                        
 116.                         @Override
 117.                         public void onClick(View v) {
 118.                                 // TODO Auto-generated method stub
 119.                                 abrirDialogo("REPRODUCIR");
 120.                         }
 121.                 });
 122.                
 123.                
 124.         }
 125.        
 126.         @Override
 127.         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 128.                 super.onCreate(savedInstanceState);
 129.                 setContentView(R.layout.activity_ud6_03__multimedia_gravador);
 130.                
 131.                 xestionarEventos();
 132.                
 133.         }
 134. }
 • Liña 20: Definimos o MediaRecorder.
 • Liña 21: Propiedade que garda o nome e ruta do arquivo gravado. Necesario para cando prememos o botón de reproducir.
 • Liñas 25-41: Diálogo que aparece cando prememos sobre o botón de Gravar. Se prememos o botón de Aceptar dentro do diálogo paramos de gravar e liberamos o MediaRecorder.
 • Liñas 43-75: Diálogo que aparece cando prememos sobre o botón de Reproducir. Xa visto no punto anterior desta Unidade Didáctica.
 • Liñas 91-107: Xestión do evento click sobre o botón de gravar. Preparamos o MediaRecorder e chamamos a abrir o diálogo de gravación.
 • Liñas 117-120: Xestión do evento click sobre o botón de reproducir. Abrimos o diálogo de Reproducir.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2014).