PDM Avanzado Captura de Vídeo / Imaxes

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

As clases que interveñen na gravación son:

 • Clase Camera: danos acceso á cámara, as súas características. Usarémola se facemos unha aplicación na que queiramos xestionar a cámara por nos mesmos.
 • Clase SurfaceView: para previsualizar o que imos gravar.
 • Clase MediaRecorder: permítenos gravar vídeo dende a cámara.


Para facer uso da cámara para gravar un vídeo podemos utilizar un Intent, evitándonos ter que deseñar a aplicación para xestionar a cámara.


Permisos necesarios a engadir no arquivo AndroidManifest.xml:

 • Permiso de lectura sobre a tarxeta SD Externa (no caso de utilizar un dispositivo cunha API 23 ou superior).
 1. <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>


 • Permiso para facer uso da cámara:
 1. <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />


Nota: Se usamos a opción de chamar á cámara cun Intent non necesitamos dito permiso.

 • Permiso para indicar que a nosa aplicación fai uso da cámara:
 1. <uses-feature android:name="android.hardware.camera" required="true"/>

Se queremos facer uso doutras ‘características’, tanto da cámara coma doutro hardware que ten o dispositivo móbil, consultar: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-feature-element.html#hw-features

Desta forma Google Play impedirá que se instale á aplicación se o dispositivo non ten o hardware necesario coas características especificadas.

Neste caso, a nosa aplicación está requirindo ó uso da cámara, pero pode ocorrer que non a necesite para que funcione (podemos limitar a funcionalidade da nosa aplicación se o dispositivo non ten cámara, por exemplo). Para indicar isto temos que poñer:

 1. <uses-feature android:name="android.hardware.camera" android:required="false" />
 • Permiso de almacenamento: se a aplicación vai gardar os datos nunha tarxeta SD externa:
 1. <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />


 • Permiso para capturar audio (se é o caso):
 1. <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />IMPORTANTE: A partires da API 23 (Android 6), Android incorpora outro nivel de seguridade, de tal forma que agora, a maiores, teremos que solicitar dito permiso a nivel de programación. Máis información de como facelo neste enlace.


Captura de Vídeo / Audio

Neste manual imos aprender como facer uso das aplicacións que nos proporciona o S.O. Android para sacar unha foto ou vídeo.

Nos chamaremos a unha destas aplicacións e recolleremos o resultado de volta (que será a foto / vídeo sacado).Nota: Facer esta parte utilizando o emulador é extremadamente lenta.

Cando prememos o botón de gravar temos que agardar ata que o rectángulo do interior da pantalla se poña vermello:

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 1.jpgOs pasos a seguir son:

 • Crear un Intent que sexa dun destes tipo:
 1. Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);


Neste momento o S.O. lanzará unha aplicación para recoller a imaxe ou vídeo.
Lembrar que con esta forma de chamar a unha activity, esperamos un resultado (a foto ou vídeo sacado).
 1. startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
Cando chamamos a actitivity que lanza a aplicación de sacar foto ou gravar vídeo, podemos enviarlle como parámetros (no obxecto Bundle) unha serie de datos extras, como a calidade da foto, a calidade de vídeo, o tamaño máximo de gravación,onde queremos gardar a foto/vídeo...
Máis información en http://developer.android.com/reference/android/provider/MediaStore.html#EXTRA_OUTPUT.

Nota: Para asinar un nome único a cada imaxe / vídeo capturado imos facer uso da clase Date. Cando importemos dita clase lembrar escoller á que se atopa no paquete util:

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 2.jpg

No caso de non enviar como información extra ó Intent onde queremos gardar o vídeo /foto, estes van vir no obxecto Intent dentro do método onActivityResult():

No caso das imaxes, a imaxe ven no campo "data" dentro de getExtras do obxecto Bundle:
 1. protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 2.  
 3.   Bitmap bitMap= data.getExtras().get("data"));
 4.   .........
 5. }
Unha vez temos o BitMap podemos visualizalo nun control ImageView da seguinte forma:
 1. protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 2.  
 3.   Bitmap bitMap= data.getExtras().get("data"));
 4.   imgView.setImageBitmap(bitMap);
 5. }
Sendo imgView un obxecto da clase ImageView.


No caso do vídeo, obtemos o vídeo chamando ó método getData() do obxecto bundle. Isto devolve a URI do vídeo.
 1. protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 2.  
 3.   Uri uri = data.getData();
 4.   .........
 5. }
Para visualizalo necesitamos un obxecto da clase VideoView.
 1. protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 2.  
 3.         vidView.setVideoURI(data.getData());
 4.         vidView.start();
 5. }
Sendo vidView un obxecto da clase VideoView.

Accedendo ó Vídeo / Foto

Cando chamamos a activity que vai sacar a foto / vídeo podemos non indicar onde gardar esa foto

Neste punto imos ver como podemos acceder ó vídeo / foto que ven no Intent dentro do método onActivityResult().


Caso Práctico

O obxectivo desta práctica é visualizar nun control ImageView / VideoView a imaxe / vídeo obtida dende a aplicación do S.O. Android.

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 3.jpg

Nesta aplicación, debaixo do botón, se atopa un control ImageView e un control VideoView.

Dependendo da opción escollida no RadioButton, un deles estará invisible (propiedade visibility="gone").


Creamos a Activity

 • Nome do proxecto: UD6_04_MultimediaFotoVideo
 • Nome da activity: UD6_04_MultimediaFotoVideo.java


Código do layout xml

 1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.    android:layout_width="match_parent"
 4.    android:layout_height="match_parent" >
 5.  
 6.     <RadioGroup
 7.        android:id="@+id/UD6_04_rgrpOpcions"
 8.        android:layout_width="match_parent"
 9.        android:layout_height="wrap_content"
 10.        android:layout_alignParentLeft="true"
 11.        android:layout_alignParentTop="true"
 12.        android:gravity="center_horizontal"
 13.        android:orientation="horizontal" >
 14.        
 15.             <RadioButton
 16.                 android:id="@+id/UD6_04_rbtnFoto"
 17.                 android:layout_width="wrap_content"
 18.                 android:layout_height="wrap_content"
 19.                 android:text="Sacar Foto"
 20.                 android:textSize="15sp"
 21.                 android:checked="true" />
 22.        
 23.             <RadioButton
 24.                 android:id="@+id/UD6_04_rbtnVideo"
 25.                 android:layout_width="wrap_content"
 26.                 android:layout_height="wrap_content"
 27.                 android:textSize="15sp"
 28.                 android:text="Sacar Vídeo" />
 29.         </RadioGroup>
 30.     <Button
 31.        android:id="@+id/UD6_04_btnGravarVideoFoto"
 32.        android:layout_width="match_parent"
 33.        android:layout_height="wrap_content"
 34.        android:layout_alignParentLeft="true"
 35.        android:layout_below="@+id/UD6_04_rgrpOpcions"
 36.        android:textSize="14sp"
 37.        android:text="Lanzar Aplicación" />
 38.  
 39.  
 40.      <FrameLayout
 41.         android:layout_width="match_parent"
 42.         android:layout_height="match_parent"
 43.         android:layout_alignParentLeft="true"
 44.         android:layout_below="@+id/UD6_04_btnGravarVideoFoto">
 45.  
 46.          <ImageView
 47.             android:id="@+id/UD6_04_imgvwFoto"
 48.             android:layout_width="match_parent"
 49.             android:layout_height="match_parent"
 50.             android:contentDescription="foto a sacar"
 51.                  android:layout_gravity="center"
 52.             android:src="@drawable/ic_launcher" />
 53.  
 54.          <VideoView
 55.             android:id="@+id/UD6_04_vidvwVideo"
 56.             android:layout_width="match_parent"
 57.             android:layout_height="match_parent"
 58.             android:layout_gravity="center"
 59.             android:visibility="gone" />
 60.  
 61.      </FrameLayout>
 62.  
 63.  </RelativeLayout>


Código da clase UD6_04_MultimediaFotoVideo
Obxectivo: Comprobar como capturar unha imaxe / vídeo e visualizala nun control ImageView / VideoView

 1. import android.app.Activity;
 2. import android.content.Intent;
 3. import android.graphics.Bitmap;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.provider.MediaStore;
 6. import android.view.View;
 7. import android.view.View.OnClickListener;
 8. import android.widget.Button;
 9. import android.widget.ImageView;
 10. import android.widget.RadioButton;
 11. import android.widget.RadioGroup;
 12. import android.widget.RadioGroup.OnCheckedChangeListener;
 13. import android.widget.Toast;
 14. import android.widget.VideoView;
 15.  
 16. public class UD6_04_MultimediaFotoVideo extends Activity {
 17.  
 18.         /**
 19.          * Código para verificar que o resultado ven do intent de gravación
 20.          */
 21.         private final int REQUEST_CODE_GRAVACION_OK = 1;
 22.        
 23.        
 24.         /**
 25.      * Obtemos a imaxe ou video que ven da aplicacion Android
 26.      */
 27.         protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 28.                 if (requestCode == REQUEST_CODE_GRAVACION_OK) {
 29.                         if (resultCode == RESULT_OK) {
 30.  
 31.                                 if (data == null) {
 32.                                         Toast.makeText(getApplicationContext(), "NON HAI IMAXE/VIDEO A GARDAR", Toast.LENGTH_LONG).show();
 33.                                         return;
 34.                                 }
 35.  
 36.                                 RadioButton rb = (RadioButton) findViewById(R.id.UD6_04_rbtnFoto);
 37.                                 if (rb.isChecked()) { // Saca foto
 38.                                         ImageView imgview = (ImageView) findViewById(R.id.UD6_04_imgvwFoto);
 39.                                         imgview.setImageBitmap((Bitmap) data.getExtras()
 40.                                                         .get("data"));
 41.                                 } else { // Saca vídeo
 42.                                         VideoView vidview = (VideoView) findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 43.                                         vidview.setVideoURI(data.getData());
 44.                                         vidview.start();
 45.                                 }
 46.  
 47.                         } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
 48.                                 // Video ou Foto cancelada
 49.                         } else {
 50.                                 // Fallo na captura do Video ou foto.
 51.                         }
 52.                 }
 53.         }
 54.    
 55.         /**
 56.      * Programa o código dos click´s os botóns
 57.      */
 58.         private void xestionarEventos(){
 59.                 Button gravar = (Button)findViewById(R.id.UD6_04_btnGravarVideoFoto);
 60.                 gravar.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
 61.  
 62.                         @Override
 63.                         public void onClick(View arg0) {
 64.                                 // TODO Auto-generated method stub
 65.                                 RadioButton rb = (RadioButton)findViewById(R.id.UD6_04_rbtnFoto);
 66.  
 67.                                
 68.                                 if (rb.isChecked()){    // Saca foto
 69.                                        
 70.                                         Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
 71.                                         startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 72.                                        
 73.                                 }
 74.                                 else {  // Grava vídeo
 75.                                         Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);
 76.                                         startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 77.                                
 78.                                 }
 79.                                
 80.                         }
 81.                        
 82.                 });
 83.  
 84.                 RadioGroup rgroup = (RadioGroup)findViewById(R.id.UD6_04_rgrpOpcions);
 85.                 rgroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
 86.                        
 87.                         @Override
 88.                         public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
 89.                                 // TODO Auto-generated method stub
 90.                                 ImageView imgview;
 91.                                 VideoView videoview;
 92.                                
 93.                                 switch(checkedId){
 94.                                         case R.id.UD6_04_rbtnFoto:      // OCULTAMOS O VIDEO
 95.                                                 imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD6_04_imgvwFoto);
 96.                                                 imgview.setVisibility(View.VISIBLE);
 97.                                                 videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 98.                                                 videoview.setVisibility(View.GONE);
 99.                                                 break; 
 100.                                         case R.id.UD6_04_rbtnVideo:     // OCULTAMOS AS FOTOS
 101.                                                 imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD6_04_imgvwFoto);
 102.                                                 imgview.setVisibility(View.GONE);
 103.                                                 videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 104.                                                 videoview.setVisibility(View.VISIBLE);
 105.                                                 break;
 106.                                 }
 107.                         }
 108.                 });
 109.         }
 110.        
 111.        
 112.         @Override
 113.         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 114.                 super.onCreate(savedInstanceState);
 115.                 setContentView(R.layout.activity_ud6_04__multimedia_foto_video);
 116.                
 117.                 xestionarEventos();
 118.         }
 119. }
 • Liñas 38-39: Nestas liñas obtemos a foto da aplicación do S.O. e a visualiza no ImageView.
 • Liñas 42-44: Nestas liñas obtemos o vídeo do Intent e o cargamos no VideoView e comezamos a reprodución.
 • Liñas 70-71: Evento click sobre o botón. Se está a opción do RadioButton de sacar unha foto lanzamos o Intent ACTION_IMAGE_CAPTURE, esperando o resultado.
 • Liñas 75-76: Evento click sobre o botón. Se está a opción do RadioButton de sacar un vídeo lanzamos o Intent ACTION_VIDEO_CAPTURE, esperando o resultado.

Gardando o Vídeo / Foto

Neste punto imos facer unha modificación da práctica anterior e imos enviar ao Intent información sobre onde debe gardar a foto / vídeo.

Neste caso, o Intent do método onActivityResult NON DEVOLVERÁ NINGÚN DATO.


Caso Práctico

O obxectivo desta práctica é visualizar nun control ImageView / VideoView a imaxe / vídeo obtida dende a aplicación do S.O. Android PERO GARDANDO NA TARXETA SD O RESULTADO DE SACAR ESE VÍDEO / FOTO.

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 3.jpg


Neste caso as fotos gardadas se almacenan na tarxeta SD no cartafol PICTURES e os vídeos no cartafol MOVIES.


Creamos a Activity

 • Nome do proxecto: UD6_05_MultimediaFotoVideo
 • Nome da activity: UD6_05_MultimediaFotoVideo.java
 • O código do layout vai ser o mesmo que na activity anterior.


Código da clase UD6_05_MultimediaFotoVideo
Obxectivo: Variación da práctica anterior no que indicamos como dato extra a enviar ó intent que obtén a foto / vídeo onde queremos que o garde.

 1. import java.io.File;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.content.Intent;
 5. import android.graphics.Bitmap;
 6. import android.graphics.BitmapFactory;
 7. import android.net.Uri;
 8. import android.os.Bundle;
 9. import android.os.Environment;
 10. import android.provider.MediaStore;
 11. import android.view.View;
 12. import android.view.View.OnClickListener;
 13. import android.widget.Button;
 14. import android.widget.ImageView;
 15. import android.widget.RadioButton;
 16. import android.widget.RadioGroup;
 17. import android.widget.RadioGroup.OnCheckedChangeListener;
 18. import android.widget.VideoView;
 19.  
 20. public class UD6_05_MultimediaFotoVideo extends Activity {
 21.  
 22.         /**
 23.          * Código para verificar que o resultado ven do intent de gravación
 24.          */
 25.         private final int REQUEST_CODE_GRAVACION_OK = 1;
 26.  
 27.         final private String nomeVideo="video.mp4";
 28.         final private String nomeFoto="foto.jpg";
 29.  
 30.        
 31.         /**
 32.      * Obtemos a imaxe ou video que ven da aplicacion Android
 33.      */
 34.         protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 35.                 if (requestCode == REQUEST_CODE_GRAVACION_OK) {
 36.                         if (resultCode == RESULT_OK) {
 37.  
 38.                                 RadioButton rb = (RadioButton) findViewById(R.id.UD6_04_rbtnFoto);
 39.                                 if (rb.isChecked()) { // Saca foto
 40.                                         File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
 41.                                         File arquivo = new File(ruta,nomeFoto);
 42.                                         if (!arquivo.exists()) return;          // Non hai foto
 43.                                        
 44.                                         ImageView imgview = (ImageView) findViewById(R.id.UD6_04_imgvwFoto);
 45.                                         Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(arquivo.getAbsolutePath());
 46.                                         imgview.setImageBitmap(bitmap);
 47.                                        
 48.                                 } else { // Saca vídeo
 49.                                         File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_MOVIES);
 50.                                         File arquivo = new File(ruta,nomeVideo);
 51.                                         if (!arquivo.exists()) return;          // Non hai foto
 52.  
 53.                                         VideoView vidview = (VideoView) findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 54.                                         vidview.setVideoURI(Uri.fromFile(arquivo));
 55.                                         vidview.start();
 56.                                 }
 57.  
 58.                         } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
 59.                                 // Video ou Foto cancelada
 60.                         } else {
 61.                                 // Fallo na captura do Video ou foto.
 62.                         }
 63.                 }
 64.         }
 65.    
 66.         /**
 67.      * Programa o código dos click´s os botóns
 68.      */
 69.         private void xestionarEventos(){
 70.                 Button gravar = (Button)findViewById(R.id.UD6_04_btnGravarVideoFoto);
 71.                 gravar.setOnClickListener(new OnClickListener(){
 72.  
 73.                         @Override
 74.                         public void onClick(View arg0) {
 75.                                 // TODO Auto-generated method stub
 76.                                 RadioButton rb = (RadioButton)findViewById(R.id.UD6_04_rbtnFoto);
 77.  
 78.                                
 79.                                 if (rb.isChecked()){    // Saca foto
 80.                                         File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
 81.                                         File arquivo = new File(ruta,nomeFoto);
 82.                                        
 83.                                         Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
 84.                                         intento.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, Uri.fromFile(arquivo));
 85.                                         startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 86.                                        
 87.                                 }
 88.                                 else {  // Grava vídeo
 89.                                         File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_MOVIES);
 90.                                         File arquivo = new File(ruta,nomeVideo);
 91.  
 92.                                         Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);
 93.                                         intento.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, Uri.fromFile(arquivo));
 94.  
 95.                                         startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 96.                                
 97.                                 }
 98.                                
 99.                         }
 100.                        
 101.                 });
 102.  
 103.                 RadioGroup rgroup = (RadioGroup)findViewById(R.id.UD6_04_rgrpOpcions);
 104.                 rgroup.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() {
 105.                        
 106.                         @Override
 107.                         public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
 108.                                 // TODO Auto-generated method stub
 109.                                 ImageView imgview;
 110.                                 VideoView videoview;
 111.                                
 112.                                 switch(checkedId){
 113.                                         case R.id.UD6_04_rbtnFoto:      // OCULTAMOS O VIDEO
 114.                                                 imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD6_04_imgvwFoto);
 115.                                                 imgview.setVisibility(View.VISIBLE);
 116.                                                 videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 117.                                                 videoview.setVisibility(View.GONE);
 118.                                                 break; 
 119.                                         case R.id.UD6_04_rbtnVideo:     // OCULTAMOS AS FOTOS
 120.                                                 imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD6_04_imgvwFoto);
 121.                                                 imgview.setVisibility(View.GONE);
 122.                                                 videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 123.                                                 videoview.setVisibility(View.VISIBLE);
 124.                                                 break;
 125.                                 }
 126.                         }
 127.                 });
 128.         }
 129.        
 130.        
 131.         @Override
 132.         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 133.                 super.onCreate(savedInstanceState);
 134.                 setContentView(R.layout.activity_ud6_05__multimedia_foto_video);
 135.                
 136.                 xestionarEventos();
 137.         }
 138. }


 • Liñas 40-42: Obtemos un obxecto File que apunta ó nome da imaxe gardada. Este dato foi enviado como dato extra ó intent cando lanzamos a aplicación de obter unha foto.
 • Liña 45: Obtemos un obxecto da clase BitMap a partires do obxecto File.
 • Liñas 49-51: Obtemos un obxecto File que apunta ó nome do vídeo gardado. Este dato foi enviado como dato extra ó intent cando lanzamos a aplicación de obter o vídeo.
 • Liña 54: Obtemos a Uri a partires do obxecto File.
 • Liña 84: Enviamos como información extra no Intent a ruta onde debe gardar a foto sacada.
 • Liña 93: Enviamos como información extra no Intent a ruta onde debe gardar o vídeo sacado.


Importante: Como xa comentamos antes, getData() no Intent do método onActivityResult() non trae nada.

Información Extra

Como comentamos antes podemos enviar o Intent diversa información (como a ruta onde gardar a foto / vídeo).

Outra información que podemos enviar:

 • No caso de captura de fotos, podemos pasarlle o Intent (chamando o método putExtra da clase Intent):
MediaStore.EXTRA_OUTPUT : Directorio e arquivo (URI) onde se vai gardar a foto. Se non se especifica, o Intent gardará o imaxe cun nome e directorio por defecto que ven especificado no intent de retorno Intent.getData().
 • No caso do vídeo, algúns dos datos que podemos enviarlle a Intent son:
MediaStore.EXTRA_OUTPUT : Directorio e arquivo (URI) onde se vai gardar o vídeo.
Se non se especifica, o Intent gardará o imaxe cun nome e directorio por defecto que ven especificado no intent de retorno Intent.getData().
MediaStore.EXTRA_VIDEO_QUALITY: Calidade da imaxe. Se valor 0 sería calidad baixa (para mms) e se vale 1 calidade alta.
MediaStore.EXTRA_DURATION_LIMIT: Nº de segundos máximos para gravación.
MediaStore.EXTRA_SIZE_LIMIT: Tamaño máximo do arquivo en bytes.


Control para o VideoView

 • Cando creamos o layout e arrastramos o VideoView ó mesmo, podemos facer uso doutro control asociado ó mesmo que permite ter as opcións de 'Pause', 'Stop',...
Este control denomínase MediaController.


 • Para asocialo a un VideoView:
 1. MediaController controller = new MediaController(this);
 2. VideoView videoview = (VideoView)findViewById(R.id.vidvwVideo);
 3.  
 4. videoview.setMediaController(controller);


 • Se o aplicamos á nosa práctica:
 1.        import android.widget.MediaController;
 2.  
 3.         private void controlVideo(){
 4.                 MediaController controller = new MediaController(this);
 5.                 VideoView videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 6.                 videoview.setMediaController(controller);
 7.  
 8.         }
 9.        
 10.         @Override
 11.         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 12.                 super.onCreate(savedInstanceState);
 13.                 setContentView(R.layout.activity_ud6_04__multimedia_foto_video);
 14.                
 15.                 controlVideo();
 16.                 xestionarEventos();
 17.         }Gardando o Vídeo / Foto. Caso especial API >= 23 e API >= 24

 • Como comentamos antes, se queremos gardar unha imaxe/vídeo nun cartafol da SDCard e temos unha API >= 23 temos que solicitar dito permiso por programación.
Este punto xa está explicado neste punto da Wiki.
Neste caso necesitaríamos pedir permiso para escribir na tarxeta SDCard (ao facelo xa temos o permiso de lectura tamén). Mirar como facelo no enlace anterior.


 • Pero a maiores temos un problema, xa que se executamos o código anterior nun S.O. Android cunha API >=24 daranos unha excepción android.os.FileUriExposedException.
Isto é debido a que a partires desta versión xa non podemos empregar unha Uri como forma de envío á aplicación da cámara, xa que esta Uri está sendo compartida pola nosa aplicación e a aplicación da cámara e a partires desa versión non está permitido.
Para solucionalo temos que crear un provider (un recurso de Android que permite xestionar o acceso a información dende diferentes aplicacións, permitindo o acceso doutras aplicación para recuperar o gardar información na aplicación que ofrece o provider).
 • Paso 1: Definimos no AndroidManifiest.xml o provider da forma:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.     package="es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo">
 4.  
 5.     <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
 6.     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 7.     <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
 8.     <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />
 9.     <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
 10.  
 11.  
 12.  
 13.     <application
 14.         android:allowBackup="true"
 15.         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
 16.         android:label="@string/app_name"
 17.         android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
 18.         android:supportsRtl="true"
 19.         android:theme="@style/AppTheme">
 20.  
 21.         <provider
 22.             android:name="android.support.v4.content.FileProvider"
 23.             android:authorities="${applicationId}.provider"
 24.             android:exported="false"
 25.             android:grantUriPermissions="true">
 26.         </provider>


 • Na liña 23, ${applicationId} vaise substituír pola propiedade applicationId do arquivo build.gradle que coincide có nome do paquete.


 • Paso 2: Debemos de definir un arquivo en /res/xml/ que terá as rutas nas que deixaremos escribir.
Podemos consultar as diferentes rutas neste enlace.
No noso caso imos deixar escribir nos cartafoles '/sdcard/Movies' y '/sdcard/Pictures':
Arquivo /res/xml/provides_path.xml
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <paths xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 3.     <external-path name="external_files_pictures" path="Pictures/" />
 4.     <external-path name="external_files_movies" path="Movies/" />
 5. </paths>
Fixarse que neste caso estamos a empregar a etiqueta <external-path...> que vai devolver a seguinte ruta: Environment.getExternalStorageDirectory(). Sobre dita ruta estamos engadindo os cartafoles 'Pictures/' e 'Movies/' para crear dous 'external-path' que serán os path´s que se poderán compartir en forma de Uri entre aplicacións.
 • Paso 3: Modificamos o posto no arquivo AndroidManifiest.xml para que teña en conta as rutas postas no arquivo anterior:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.     package="es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo">
 4.  
 5.     <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
 6.     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 7.     <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
 8.     <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />
 9.     <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
 10.  
 11.  
 12.  
 13.     <application
 14.         android:allowBackup="true"
 15.         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
 16.         android:label="@string/app_name"
 17.         android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
 18.         android:supportsRtl="true"
 19.         android:theme="@style/AppTheme">
 20.  
 21.         <provider
 22.             android:name="android.support.v4.content.FileProvider"
 23.             android:authorities="${applicationId}.provider"
 24.             android:exported="false"
 25.             android:grantUriPermissions="true">
 26.             <meta-data
 27.                 android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
 28.                 android:resource="@xml/provides_path" />
 29.  
 30.         </provider> • Paso 4: Modificamos a aplicación para que no caso de que esteamos sobre un S.O. Api >=24 faga uso do método getUriForFile o cal vai facer uso do provider definido antes. Desta forma a cámara vai poder acceder tamén a este mesmo Uri para gardar a foto/vídeo:
Activity UD6_05_MultimediaFotoVideo.java modificada.
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Multimedia;
 2.  
 3. import android.Manifest;
 4. import android.app.Activity;
 5. import android.content.Intent;
 6. import android.content.pm.PackageManager;
 7. import android.graphics.Bitmap;
 8. import android.graphics.BitmapFactory;
 9. import android.net.Uri;
 10. import android.os.Build;
 11. import android.os.Bundle;
 12. import android.os.Environment;
 13. import android.provider.MediaStore;
 14. import android.view.View;
 15. import android.widget.Button;
 16. import android.widget.ImageView;
 17. import android.widget.RadioButton;
 18. import android.widget.RadioGroup;
 19. import android.widget.Toast;
 20. import android.widget.VideoView;
 21.  
 22. import java.io.File;
 23.  
 24. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 25.  
 26. import static android.support.v4.content.FileProvider.getUriForFile;
 27.  
 28. public class UD6_05_MultimediaFotoVideo extends Activity {
 29.  
 30.     private final int REQUEST_CODE_GRAVACION_OK = 1;    //Código para verificar que o resultado ven do intent de gravación
 31.     final private String nomeVideo="video.mp4";
 32.     final private String nomeFoto="foto.jpg";
 33.     private final int CODIGO_IDENTIFICADOR=1; // Usado por si necesitamos diferentes permisos, para identificar cual de ellos es
 34.  
 35.     /**
 36.      * Obtemos a imaxe ou video que ven da aplicacion Android
 37.      */
 38.     protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 39.         if (requestCode == REQUEST_CODE_GRAVACION_OK) {
 40.             if (resultCode == RESULT_OK) {
 41.  
 42.                 RadioButton rb = (RadioButton) findViewById(R.id.UD6_04_rbtnFoto);
 43.                 if (rb.isChecked()) { // Saca foto
 44.                     File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
 45.                     File arquivo = new File(ruta,nomeFoto);
 46.                     if (!arquivo.exists()) return;          // Non hai foto
 47.  
 48.                     ImageView imgview = (ImageView) findViewById(R.id.UD6_04_imgvwFoto);
 49.                     Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(arquivo.getAbsolutePath());
 50.                     imgview.setImageBitmap(bitmap);
 51.                 } else { // Saca vídeo
 52.                     File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_MOVIES);
 53.                     File arquivo = new File(ruta,nomeVideo);
 54.                     if (!arquivo.exists()) return;          // Non hai foto
 55.  
 56.                     VideoView vidview = (VideoView) findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 57.                     vidview.setVideoURI(Uri.fromFile(arquivo));
 58.                     vidview.start();
 59.                 }
 60.  
 61.             } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
 62.                 // Video ou Foto cancelada
 63.             } else {
 64.                 // Fallo na captura do Video ou foto.
 65.             }
 66.         }
 67.     }
 68.  
 69.     public void pedirPermiso(){
 70.  
 71.         if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
 72.             requestPermissions( new String[]{Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE},CODIGO_IDENTIFICADOR);
 73.         }
 74.  
 75.     }
 76.  
 77.     @Override
 78.     public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String permissions[], int[] grantResults) {
 79.  
 80.         switch (requestCode) {
 81.             case CODIGO_IDENTIFICADOR: {
 82.                 // Se o usuario premeou o boton de cancelar o array volve cun null
 83.                 Button btn = findViewById(R.id.UD6_04_btnGravarVideoFoto);
 84.                 if (grantResults.length > 0
 85.                         && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
 86.                     btn.setEnabled(true);
 87.                     // PERMISO CONCEDIDO
 88.                 } else {
 89.                     // PERMISO DENEGADO
 90.                     btn.setEnabled(false);      //Desabilitamos o botón se non temos o permiso de escritura
 91.                     Toast.makeText(this,"É NECESARIO O PERMISO DE ESCRITURA NA SDCARD",Toast.LENGTH_LONG).show();
 92.                 }
 93.                 return;
 94.             }
 95.  
 96.             // Comprobamos os outros permisos
 97.  
 98.         }
 99.     }
 100.  
 101.     /**
 102.      * Programa o código dos click´s os botóns
 103.      */
 104.     private void xestionarEventos(){
 105.         Button gravar = (Button)findViewById(R.id.UD6_04_btnGravarVideoFoto);
 106.         gravar.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
 107.  
 108.             @Override
 109.             public void onClick(View arg0) {
 110.                 // TODO Auto-generated method stub
 111.                 RadioButton rb = (RadioButton)findViewById(R.id.UD6_04_rbtnFoto);
 112.  
 113.  
 114.                 if (rb.isChecked()){    // Saca foto
 115.                     File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
 116.                     File arquivo = new File(ruta,nomeFoto);
 117.  
 118.                     Uri contentUri=null;
 119.                     if (Build.VERSION.SDK_INT >= 24) {
 120.                         contentUri = getUriForFile(getApplicationContext(), getApplicationContext()
 121.                                 .getPackageName() + ".provider", arquivo);
 122.                     }
 123.                     else {
 124.                         contentUri = Uri.fromFile(arquivo);
 125.                     }
 126.  
 127.                     Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
 128.                     intento.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, contentUri);
 129.  
 130.                     startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 131.                 }
 132.                 else {  // Grava vídeo
 133.                     File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_MOVIES);
 134.                     File arquivo = new File(ruta,nomeVideo);
 135.  
 136.                     Uri contentUri=null;
 137.                     if (Build.VERSION.SDK_INT >= 24) {
 138.                         contentUri = getUriForFile(getApplicationContext(), getApplicationContext()
 139.                                 .getPackageName() + ".provider", arquivo);
 140.                     }
 141.                     else {
 142.                         contentUri = Uri.fromFile(arquivo);
 143.                     }
 144.  
 145.                     Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);
 146.                     intento.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, contentUri);
 147.  
 148.                     startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 149.                 }
 150.  
 151.             }
 152.  
 153.         });
 154.  
 155.         RadioGroup rgroup = (RadioGroup)findViewById(R.id.UD6_04_rgrpOpcions);
 156.         rgroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
 157.  
 158.             @Override
 159.             public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
 160.                 // TODO Auto-generated method stub
 161.                 ImageView imgview;
 162.                 VideoView videoview;
 163.  
 164.                 switch(checkedId){
 165.                     case R.id.UD6_04_rbtnFoto:      // OCULTAMOS O VIDEO
 166.                         imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD6_04_imgvwFoto);
 167.                         imgview.setVisibility(View.VISIBLE);
 168.                         videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 169.                         videoview.setVisibility(View.GONE);
 170.                         break;
 171.                     case R.id.UD6_04_rbtnVideo:     // OCULTAMOS AS FOTOS
 172.                         imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD6_04_imgvwFoto);
 173.                         imgview.setVisibility(View.GONE);
 174.                         videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD6_04_vidvwVideo);
 175.                         videoview.setVisibility(View.VISIBLE);
 176.                         break;
 177.                 }
 178.             }
 179.         });
 180.     }
 181.  
 182.     @Override
 183.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 184.         super.onCreate(savedInstanceState);
 185.         setContentView(R.layout.activity_ud05_01__foto__reproducir);
 186.  
 187.         pedirPermiso();
 188.         xestionarEventos();
 189.     }
 190. }
 • Liñas 69-75: Se a API >=23 hai que pedir permiso de escritura por código.
 • Liñas 86/90: En caso de que o usuario non dea permiso, desabilitamos o botón.
 • Liñas 118-125: En caso de que a API>=24 necesitamos ao 'método getUriForFile' para obter a URI que lle imos pasar como dato extra a cámara de fotos. En caso contrario o facemos como ata o de agora.
Fixarse como o segundo parámetro pon: getApplicationContext().getPackageName() + ".provider" , que se corresponde coa entrada android:authorities="${applicationId}.provider" do AndroidManifiest.xml.
 • Liñas 136-143: O mesmo para o caso do vídeo.


 • A forma anterior é unha das posibilidades que temos de dar permiso a certa Uri para que sexa compartida. Neste caso o facemos enviamos con setData a Uri.
Existen outra formas como podemos consultar neste enlace.


 • Máis información:

Métodos útiles no manexo de Imaxes

 • Bitmap.createScaledBitmap(bitmaporixinal, witdh, height, boolean filter): devolve un obxecto da clase Bitmap e vainos servir para escalar un bitmap a outro tamaño indicado por width e height.

O filter debería ser posto a true se facemos a imaxe máis grande e a false se a facemos máis pequena. Para determinar o tamaño adecuado do Bitmap en función dos puntos por polgada do dispositivo onde nos atopamos podemos facer uso da propiedade densityDpi:

 1.         switch (getResources().getDisplayMetrics().densityDpi) {
 2.                                         case DisplayMetrics.DENSITY_LOW:
 3.                                             break;
 4.                                         case DisplayMetrics.DENSITY_MEDIUM:
 5.                                             break;
 6.                                         case DisplayMetrics.DENSITY_HIGH:
 7.                                             break;
 8.                                         case DisplayMetrics.DENSITY_XHIGH:
 9.                                             break;
 10.         }

En función do valor de densidade escalaremos a imaxe a un tamaño adecuado tendo en conta a proporción:

 • xhdpi: 2.0
 • hdpi: 1.5
 • mdpi: 1.0 (baseline)
 • ldpi: 0.75


Nota: Normalmente cando facemos fotos e queremos visualizalas todas xuntas (por exemplo utilizando un horizontalScrollView) faise uso deste método para ter unha imaxe en pequeno da foto e despois cargar a imaxe orixinal cando a visualicemos a pantalla completa.


 • Obxectobitmap.compress(CompressFormat.JPEG, 100,os): comprime un bitmap e o escribe a disco utilizando un FileOutputStream. O primeiro parámetro indica o tipo de compresión (se temos transparencias na imaxe orixinal deberemos usar BMP), o segundo indica o nivel de compresión (se é 50 sería o 50%, no exemplo o deixaría tal cal) e o terceiro parámetro é un obxecto da clase FileOutputStream para pasalo a disco.

Este método pode servirnos para pasar un bitmap a disco utilizando un obxecto da clase File (o veremos na unidade de Datos Persistentes) e obtendo o FileOutputStream a partires del. É importante asinarlle unha extensión ó arquivo que vai ser a imaxe gardada.

Se a foto a temos asinada a un ImageView e queremos recuperala coma un obxecto da clase Bitmap teremos que facer:

 1.         imgview.setDrawingCacheEnabled(true);
 2.         Bitmap imaxe = imgview.getDrawingCache();

Sendo imgview o obxecto que fai referencia ó ImageView.


O proceso contrario, é dicir, cargar unha foto nun ImageView será o seguinte (o veremos outra vez na unidade de datos persistentes):

 1.         Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(Obxecto_file_apuntando_á_imaxe_gardada);
 2.         img.setImageBitmap(bitmap);

Sendo img un obxecto da clase ImageView.

Métodos útil no manexo de Vídeos

Pode resultarnos necesario a partires dun vídeo obter unha foto del.

Para facelo debemos de utilizar a clase ThumbnailUtils

Vexamos un exemplo:

 1. BitMap preview_bitmap = ThumbnailUtils.createVideoThumbnail(uri_al_vídeo.toString(), Thumbnails.MICRO_KIND);


 • Queda como 'exercicio' que busquedes en Internet como cargar un vídeo gardado localmente no proxecto, no cartafol /res/raw/

Visualización de múltiples imaxes

Pode darse o caso de que necesitemos visualizar múltiples imaxes na nosa activity.

Nota: Como está comentado en liñas anteriores, o lóxico será ter unha versión 'en pequeno' da foto para non encher a memoria utilizando o método compress da clase BitMap ou ben utilizando o método Bitmap.createScaledBitmap, como está feito no exemplo que ven a continuación.


Temos varias posibilidades para facer isto:

 • Actualización 2018
A partires da API 22 aparece o Widget RecyclerView que permite facer o mesmo que o HorizontalScrollView pero de forma moito máis eficiente.
Lembrar que dito compoñente está dentro das opción de investigación para desenvolver a práctica.
Para cargar dito compoñente nunha API inferior á 22 (vos tedes que facer a aplicación cun API>=19) teredes que facer uso dunha biblioteca de compatibilidade, como xa vimos na Wiki.


Neste apartado imos ver como utilizar un HorizontalScrollView.

Caso Práctico

O obxectivo desta práctica é ver como podemos utilizar o HorizontalScrollView para visualizar imaxes en pequeno.

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 6.jpg

Como o seu propio nome indica, o HorizontalScrollView é un control que permite facer un scroll horizontal de View´s.

A idea é ter dentro deste control un LinearLayout coas imaxes.

Cada imaxe vai ter un layout cun tamaño (o tamaño da miniatura) e xestionaremos o evento de Click sobre a imaxe en miniatura para ver dita imaxe nun ImageView en grande.

Preparación

Será necesario copiar ó cartafol da SD onde o S.O. Android garda as imaxes por defecto, dúas imaxes calquera de nome foto1.jpg e foto2.jpg.

Utilizamos a clase EnvironMent (Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES)) para indicar a ruta onde se atopan as fotos.

Normalmente esta ruta se atopa en /sdcard/Pictures.

 • Se utilizades o emulador podedes copiar as fotos utilizando a perspectiva DDMS.
 • Se estades a utilizar un dispositivo real teredes que copiar as fotos conectando o dispositivo ó computador.


O alumno é libre de utilizar outra ruta calquera modificando o código convenientemente.

Creamos a Activity

 • Nome do proxecto: UD6_06_MultimediaHorizontalScrollView
 • Nome da activity: UD6_06_MultimediaHorizontalScrollView.java


Código do layout xml

 1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.    android:layout_width="match_parent"
 4.    android:layout_height="match_parent"
 5.    tools:context="${relativePackage}.${activityClass}" >
 6.  
 7.     <HorizontalScrollView
 8.        android:id="@+id/UD6_06_hsviewFotosPai"
 9.        android:layout_width="match_parent"
 10.        android:layout_height="wrap_content"
 11.        android:layout_alignParentTop="true"
 12.        android:layout_centerHorizontal="true"
 13.        android:layout_marginTop="26dp" >
 14.        
 15.        <LinearLayout
 16.                    android:id="@+id/UD6_06_linearLayoutFotosFillo"
 17.                    android:layout_width="wrap_content"
 18.                    android:layout_height="wrap_content"
 19.                    android:orientation="horizontal" />
 20.  
 21.     </HorizontalScrollView>
 22.  
 23.     <ImageView
 24.        android:id="@+id/UD6_06_imgvwFotoAmpliada"
 25.        android:layout_width="500dp"
 26.        android:layout_height="500dp"
 27.        android:layout_alignParentBottom="true"
 28.        android:layout_centerHorizontal="true"
 29.        android:layout_marginBottom="26dp"
 30.        android:src="@drawable/ic_launcher" />
 31.  
 32. </RelativeLayout>

Como vemos temos un HorizontalScrollView e un LinearLayout dentro do mesmo.

Código da clase UD6_06_MultimediaHorizontalScrollView
Obxectivo: Carga nun HorizontalScrollView dúas fotos gardadas na tarxeta SD do dispositivo.
Nota: Vos dará un erro xa que fai uso dunha clase explicada a continuación.

 1. import java.io.File;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.os.Environment;
 6. import android.widget.LinearLayout;
 7.  
 8. public class UD6_06_MultimediaHorizontalScrollView extends Activity {
 9.  
 10.         @Override
 11.         protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 12.                 super.onCreate(savedInstanceState);
 13.                 setContentView(R.layout.activity_ud6_06__multimedia_horizontal_scroll_view);
 14.        
 15.                 LinearLayout linear = (LinearLayout)findViewById(R.id.UD6_06_linearLayoutFotosFillo);
 16.                
 17.                 String ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES).getAbsolutePath();
 18.                
 19.                 UD6_06_ImaxeHorizontalScrollView imaxe = new UD6_06_ImaxeHorizontalScrollView(this, ruta+File.separator+"foto1.jpg");
 20.                 linear.addView(imaxe.getLayout());
 21.                 imaxe = new UD6_06_ImaxeHorizontalScrollView(this, ruta+File.separator+"foto2.jpg");
 22.                 linear.addView(imaxe.getLayout());
 23.  
 24.         }
 25. }
 • Liña 15: Obtemos a referencia ó LinearLayout que se atopa dentro do HorizontalScrollView.
 • Liña 17: Ruta onde se atopan as imaxes.
 • Liña 19,21: Creamos dous obxectos da clase UD6_06_ImaxeHorizontalScrollView (explicada posteriormente).
 • Liñas 20,22: Engadimos ditas imaxes ó LinearLayout.

Creamos o ImageView personalizado

Agora imos explicar a clase UD6_06_ImaxeHorizontalScrollView.

A idea é moi sinxela.

Vou engadir ó LinearLayout obxectos da clase ImageView.

A diferenza é que vou personalizar ditos obxectos para que estean (a imaxe) dentro dun Layout creado por min y cun tamaño concreto (o veremos no código).

Ademais xestionaremos o evento Click sobre a imaxe para facer que apareza en grande no ImageView da Activity principal.

O que hai que ter moi claro é que esta clase representa cada unha das imaxes en miniatura que vemos dentro do control HorizontalScrollView.

Código da clase UD6_06_ImaxeHorizontalScrollView
Obxectivo: Facemos un ImageView personalizado cun tamaño específico e xestionamos o evento Click sobre a imaxe.

 1. import java.io.File;
 2.  
 3. import android.graphics.Bitmap;
 4. import android.graphics.BitmapFactory;
 5. import android.view.Gravity;
 6. import android.view.View;
 7. import android.view.View.OnClickListener;
 8. import android.view.ViewGroup.LayoutParams;
 9. import android.widget.ImageView;
 10. import android.widget.LinearLayout;
 11.  
 12. public class UD6_06_ImaxeHorizontalScrollView extends ImageView implements OnClickListener {
 13.         protected UD6_06_MultimediaHorizontalScrollView context;
 14.         private File file;
 15.         private String path;
 16.         private LinearLayout layout;
 17.          
 18.         /**
 19.          * Crea unha imaxe e a engade nun layout que vai ser o que visualice o HorizontalView
 20.          * @param context
 21.          * @param path: ruta a imaxe
 22.          */
 23.         public UD6_06_ImaxeHorizontalScrollView(UD6_06_MultimediaHorizontalScrollView context,String path)  {
 24.                 super(context);
 25.                 this.context=context;
 26.                 this.path=path;
 27.                 file = new File(path);
 28.                  
 29.                 setOnClickListener(this);
 30.                 crearLayout();
 31.         }
 32.          
 33.         private void crearLayout() {
 34.                 LinearLayout layout = new LinearLayout(context);
 35.                 layout.setLayoutParams(new LayoutParams(135, 135));
 36.                 layout.setGravity(Gravity.CENTER);
 37.  
 38.                 this.setLayoutParams(new LayoutParams(120, 120));       // TAMAÑO DA IMAXE
 39.                 this.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER_CROP);
 40.                 Bitmap bit = BitmapFactory.decodeFile(file.getAbsolutePath());
 41.                 if (bit==null) { // Non a pode cargar
 42.                    this.layout=layout;
 43.                    return;
 44.                 }
 45.                 Bitmap bitmap;
 46.                 bitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bit, 220, 220,false);
 47.                 this.setImageBitmap(bitmap);
 48.  
 49.                 layout.addView(this);
 50.                 this.layout = layout;
 51.         }
 52.  
 53.         public LinearLayout getLayout(){
 54.                 return layout;
 55.         }
 56.  
 57.         public File getFile(){
 58.                 return file;
 59.         }
 60.         public String getPath(){
 61.                 return path;
 62.         }
 63.         @Override
 64.         public void onClick(View v) {
 65.                 // TODO Auto-generated method stub
 66.                  
 67.                 Bitmap bp = BitmapFactory.decodeFile(getPath());
 68.                 ImageView imgview = (ImageView)context.findViewById(R.id.UD6_06_imgvwFotoAmpliada);
 69.                 imgview.setImageBitmap(bp);
 70.         }
 71.                  
 72.  
 73. }
 • Liña 12: Fixarse como facemos unha clase que deriva de ImageView e implementa a interface onClickListener para xestionar o evento click sobre a imaxe
 • Liña 23: No constructor recibimos unha instancia da clase que utiliza o ImageView. Isto é necesario xa que cando prememos sobre a imaxe en miniatura temos que atopar o ImageView da activiry para cargar a imaxe en grande. Como segundo parámetro enviamos a ruta ó arquivo de imaxe.
 • Liñas 25-27: Gardamos os datos enviados.
 • Liña 29: Facemos que o evento de click se xestione dentro da clase.
 • Liña 30: Chamamos ó método que vai crea o Layout onde vai ir a imaxe.
 • Liñas 33-51: Creamos o layout (LinearLayout) que vai albergar a foto.
 • Liñas 34-36: Layout que alberga a imaxe.
 • Liñas 38-39: Tamaño e tipo de escala da imaxe dentro do layout.
 • Liña 40-47: Cargamos a imaxe dende a SD Externa e a asignamos ó ImageView.
 • Liñas 48-51: Engadimos o layout creado o ImageView cargado de disco.
 • Liñas 64-71: Xestionamos o evento do Click sobre a imaxe. Buscamos o control ImageView da activity principal (UD6_06_imgvwFotoAmpliada) e cargamos a partires do path a imaxe no ImageView.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2014).