PDM Avanzado Obtendo información Multimedia

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • A partires da API 23 o acceso a SD considérase un permiso perigoso polo que temos que solicitar dentro da aplicación o permiso ao usuario.
Isto está explicado no enlace seguinte: Permisos especiais Android 6.0 API 23.
Teremos que solicitar o permiso Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE se queremos acceder a tarxeta SD Externa e temos no AndroidManifiest un target=23 e estamos a probar cun dispositivo cunha API 23.


 • Pode suceder que queiramos facer unha aplicación que teña acceso a os arquivos multimedia da nosa tarxeta SD e obter a información multimedia (autor, título, xénero,...) asociada a ela.
 • Imos ver dúas formas de facer isto, tendo en conta que o acceso á SD Externa para buscar arquivos pode non funcionar en versións iguais ou superiores á API 23.

Obtendo a información dos arquivos multimedia: Método 1

Nas versións anteriores de Android podíamos percorrer toda a tarxeta buscando os arquivos de tipo 'multimedia' e extraendo as súas propiedades (título, xénero,...).
Un exemplo de código:


Clase onde gardaríamos as propiedades:

 1. public class Cancion {
 2.  
 3.         public int id;
 4.         public String titulo;
 5.         public String artista;
 6.         public String album;
 7.         public String genero;
 8.         public String year;// Tiene que ser un String porque en algunas canciones no esta en formato de numero
 9.         public String duracion;
 10.         public String numeroPista;
 11.         public byte[] imagen;
 12.         public String fechaAdd;
 13.         public String ruta;
 14.        
 15.         public Cancion(){
 16.                
 17.         }
 18.         public Cancion(int id,String titulo,String artista,String album,String genero,
 19.                         String duracion,String year,byte[] imagen,String fechaAdd,String numeroPista,String ruta){
 20.                
 21.                 this.id=id;
 22.                 this.titulo=titulo;
 23.                 this.artista=artista;
 24.                 this.album=album;
 25.                 this.genero=genero;
 26.                 this.year=year;
 27.                 this.duracion=duracion;
 28.                 this.numeroPista=numeroPista;
 29.                 this.fechaAdd=fechaAdd;
 30.                 this.ruta=ruta;
 31.         }
 32.        
 33. }Método que devolve un obxecto da clase Cancion cos datos obtidos a partires dun File:

 1.         public static Cancion crearCanciones(File cancion){
 2.                
 3.                 MediaMetadataRetriever mmr = new MediaMetadataRetriever();
 4.  
 5.                         Cancion c= new Cancion();
 6.                         c.titulo=mmr.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_TITLE);
 7.                         c.artista=mmr.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_ARTIST);
 8.                         c.album=mmr.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_ALBUM);
 9.                         c.genero=mmr.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_GENRE);
 10.                         c.numeroPista=mmr.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_CD_TRACK_NUMBER);                
 11.                         c.duracion=String.format("%1$TM:%1$TS",Long.parseLong(mmr.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_DURATION)));
 12.                         c.year=mmr.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_YEAR);
 13.                         c.ruta=cancion.getAbsolutePath();      
 14.                 return c;
 15.         }


Obtendo a información dos arquivos multimedia: Método 2

 • Outra forma de acceder aos contidos multimedia tanto da tarxeta SD Interna como a SD Externa é a través da clase MediaStore.
 • A forma de acceder é a seguinte:
 • Determinamos o tipo de arquivo que queremos explorar:
 1. Uri allsongsuri = MediaStore.Audio.Media.INTERNAL_CONTENT_URI;
Neste caso estamos a buscar os arquivos de audio da tarxeta SD Interna.
Podemos utilizar:
 • MediaStore.Audio: Arquivos de audio.
 • MediaStore.Files: Arquivos multimedia e non multimedia.
 • MediaStore.Images: Arquivos de imaxe
 • MediaStore.Video: Arquivos de vídeo.
E podemos indicar a tarxeta externa coa constante: EXTERNAL_CONTENT_URI.


 • Debemos de facer unha query buscando os arquivos que pertenzan a ese tipo. O resultado da query será un curso coas referencias aos arquivos:
 1.  Cursor cursor;
 2.  Uri allsongsuri = MediaStore.Audio.Media.INTERNAL_CONTENT_URI;
 3.  
 4.   cursor = getContentResolver().query(allsongsuri, null, null, null, "_id");


 • Percorremos o listado de arquivos e obtemos a información multimedia:
 1.                     do {
 2.                         String nomeCancion = cursor
 3.                                 .getString(cursor
 4.                                         .getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME));
 5.                         int idCancion = cursor.getInt(cursor
 6.                                 .getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media._ID));
 7.  
 8.                         String fullPath = cursor.getString(cursor
 9.                                 .getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.DATA));
 10.  
 11.                         String nomeAlbum = cursor.getString(cursor
 12.                                 .getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.ALBUM));
 13.  
 14.  
 15.                     } while (cursor.moveToNext());


Podemos obter moita máis información multimedia nestes enlaces:


Obtendo a xénero

 • Á hora de buscar o xénero xa se complica a cousa. A idea é de buscar por cada canción o/os xéneros aos que pertence.
Polo tanto necesitamos facer unha nova consulta levando como parámetro o ID da canción obtida do paso anterior:


 1.                         String[] genresProjection = {          // Indicamos os campos que imos recuperar da consulta
 2.                                 MediaStore.Audio.Genres.NAME,
 3.                                 MediaStore.Audio.Genres._ID
 4.                         };
 5.  
 6.                         Uri uri = MediaStore.Audio.Genres.getContentUriForAudioId("external", idCancion);
 7.  
 8.                         Cursor genresCursor;
 9.                         String info="";
 10.                         genresCursor = getContentResolver().query(uri, genresProjection, null, null, null);   // Facemos a consulta
 11.                         int genre_column_index = genresCursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Genres.NAME);
 12.  
 13.                         if (genresCursor.moveToFirst()) {
 14.                             info += "Xéneros: ";
 15.                             do {
 16.                                 info += genresCursor.getString(genre_column_index) + " ";
 17.                             } while (genresCursor.moveToNext());
 18.                         }
Info tería os xéneros da canción.


 • Outra forma sería a de buscar todas as cancións que teñan un determinado xénero:
 1.     public void listarXeneros(){
 2.         int index;
 3.         long genreId;
 4.         Uri uri;
 5.         Cursor genrecursor;
 6.         Cursor tempcursor;
 7.         String[] proj1 = {MediaStore.Audio.Genres.NAME, MediaStore.Audio.Genres._ID};
 8.         String[] proj2 = {MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME};
 9.  
 10.         genrecursor = getContentResolver().query(MediaStore.Audio.Genres.EXTERNAL_CONTENT_URI, proj1, null, null, null);
 11.         if (genrecursor.moveToFirst()) {
 12.             do {
 13.                 index = genrecursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Genres.NAME);
 14.                 Log.i("Nome do xénero:", genrecursor.getString(index));
 15.  
 16.                 index = genrecursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Genres._ID);
 17.                 genreId = Long.parseLong(genrecursor.getString(index));
 18.                 uri = MediaStore.Audio.Genres.Members.getContentUri("external", genreId);
 19.  
 20.                 tempcursor = getContentResolver().query(uri, proj2, null,null,null);
 21.                 Log.i("Número de cancións dese xénero:", tempcursor.getCount() + "");
 22.                 if (tempcursor.moveToFirst()) {
 23.                     do {
 24.                         index = tempcursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME);
 25.                         Log.i("Nome da canción:", tempcursor.getString(index));
 26.                     } while(tempcursor.moveToNext());
 27.                 }
 28.             } while(genrecursor.moveToNext());
 29.         }
 30.  
 31.     }

Caso práctico

Neste código imos ver un exemplo de como conseguir información multimedia dos arquivos de audio que se atopan na SD-EXTERNA.


 1. import android.Manifest;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.content.pm.PackageManager;
 5. import android.database.Cursor;
 6. import android.net.Uri;
 7. import android.os.Build;
 8. import android.provider.MediaStore;
 9. import android.os.Bundle;
 10. import android.util.Log;
 11. import android.view.Menu;
 12. import android.view.MenuItem;
 13. import android.widget.Toast;
 14.  
 15. import java.util.List;
 16.  
 17. public class MainActivity extends Activity {
 18.  
 19.     private String[] STAR = { "*" };
 20.  
 21.     // Usado por si necesitamos diferentes permisos, para identificar cual de ellos es
 22.     private final int CODIGO_IDENTIFICADOR=1;
 23.  
 24.  
 25.     public void pedirPermiso(){
 26.  
 27.         if (Build.VERSION.SDK_INT > Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP_MR1) {
 28.             requestPermissions(new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE}, CODIGO_IDENTIFICADOR);
 29.         }
 30.         else
 31.             listarCancions();
 32.  
 33.  
 34.     }
 35.  
 36.     @Override
 37.     public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String permissions[], int[] grantResults) {
 38.  
 39.         switch (requestCode) {
 40.             case CODIGO_IDENTIFICADOR: {
 41.                 // Se o usuario premeou o boton de cancelar o array volve cun null
 42.                 if (grantResults.length > 0
 43.                         && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
 44.                     // PERMISO CONCEDIDO
 45.                     listarCancions();
 46.                 } else {
 47.                     // PERMISO DENEGADO
 48.                     Toast.makeText(this, "É NECESARIO O PERMISO PARA ACCEDER Á TARXETA EXTERNA", Toast.LENGTH_LONG).show();
 49.                 }
 50.                 return;
 51.             }
 52.  
 53.             // Comprobamos os outros permisos
 54.  
 55.         }
 56.     }
 57.  
 58.     }
 59.     public void listarCancions()
 60.     {
 61.  
 62.         Cursor cursor;
 63.         Uri allsongsuri = MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI;
 64.  
 65.         if (isSdPresent()) {
 66.  
 67.             cursor = getContentResolver().query(allsongsuri, null, null, null, "_id");
 68.             if (cursor != null) {
 69.                 if (cursor.moveToFirst()) {
 70.                     do {
 71.                         String songname = cursor
 72.                                 .getString(cursor
 73.                                         .getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.DISPLAY_NAME));
 74.                         int song_id = cursor.getInt(cursor
 75.                                 .getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media._ID));
 76.  
 77.                         String fullpath = cursor.getString(cursor
 78.                                 .getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.DATA));
 79.  
 80.                         String albumname = cursor.getString(cursor
 81.                                 .getColumnIndex(MediaStore.Audio.Media.ALBUM));
 82.  
 83.  
 84.                         Uri uri = MediaStore.Audio.Genres.getContentUriForAudioId("external", song_id);
 85.  
 86.                         String[] genresProjection = {
 87.                                 MediaStore.Audio.Genres.NAME,
 88.                                 MediaStore.Audio.Genres._ID
 89.                         };
 90.                         Cursor genresCursor;
 91.                         String info="";
 92.                         genresCursor = getContentResolver().query(uri,
 93.                                 genresProjection, null, null, null);
 94.                         int genre_column_index = genresCursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Genres.NAME);
 95.  
 96.                         if (genresCursor.moveToFirst()) {
 97.                             info += "Xéneros: ";
 98.                             do {
 99.                                 info += genresCursor.getString(genre_column_index) + " ";
 100.                             } while (genresCursor.moveToNext());
 101.                         }
 102.                         Log.i("INFO", songname);
 103.                         Log.i("INFO", albumname);
 104.                         Log.i("INFO", info);
 105.  
 106.                     } while (cursor.moveToNext());
 107.                 }
 108.                 cursor.close();
 109.             }
 110.         }
 111.     }
 112.  
 113.  
 114.     public static boolean isSdPresent()
 115.     {
 116.         return android.os.Environment.getExternalStorageState().equals(
 117.                 android.os.Environment.MEDIA_MOUNTED);
 118.     }
 119.  
 120.     @Override
 121.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 122.         super.onCreate(savedInstanceState);
 123.         setContentView(R.layout.activity_main);
 124.  
 125.  
 126.         pedirPermiso();
 127.  
 128.     }
 129.  
 130.     @Override
 131.     public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 132.         // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 133.         getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
 134.         return true;
 135.     }
 136.  
 137.     @Override
 138.     public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
 139.         // Handle action bar item clicks here. The action bar will
 140.         // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
 141.         // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
 142.         int id = item.getItemId();
 143.  
 144.         //noinspection SimplifiableIfStatement
 145.         if (id == R.id.action_settings) {
 146.             return true;
 147.         }
 148.  
 149.         return super.onOptionsItemSelected(item);
 150.     }
 151. }

-- Ángel D. Fernández González -- (2015).