PDM Avanzado Reprodución de Audio

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

No caso da reprodución do audio, teremos que facer uso das clases MediaPlayer e AudioManager.

Clase utilizadas: MediaPlayer: esta clase é a principal utilizada para reproducir audio – vídeo. AudioManager: manexa fontes de audio e gravacións de audio en dispositivos. Nesta parte só imos utilizala para indicar o tipo de audio.

Permisos necesarios a engadir no arquivo AndroidManifest.xml (nos imos engadir todos):

 • Se o dispositivo necesita conexión a internet (para escoitar música en streaming, por exemplo) temos que engadir o permiso:
 1. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />


 • Permiso Wake-Lock: no momento no que o S.O. non vexa ‘movemento’ no dispositivo (ou sexa uso) pasará a un estado de modo suspendido. Se queremos que a nosa activity non entre en dito estado podemos facer uso do método MediaPlayer.setWakeMode() e polo tanto necesitaremos o permiso wake_lock:
 1. <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />


 • Permiso de escritura na SD Card: Para ter acceso á memoria externa teremos que especificar no arquivo AndroidManifest.xml que a nosa aplicación necesita permiso de lectura/escritura en dicha memoria.
 • Se imos ler na tarxeta SD:
 • Se a versión do S.O. Android é inferior á 4.1 non precisamos ningún permiso.
 • Se a versión do S.O. Android é superior ou igual á 4.1 debemos engadir o permiso: <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
 • Se imos escribir na tarxeta SD:
 • Se a versión do S.O. Android é inferior á 4.4 o permiso é: <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> .
 • Se a versión do S.O. Android é a 4.4 ou superior. Podemos poñer o mesmo permiso anterior pero as aplicacións dispoñen dun cartafol para escribir na SD (cartafol Android/data/paquete/) sen necesidade de ter o permiso anterior.

Os permisos necesarios son postos no ficheiro AndroidManifest.xml da aplicación.

PDM Avanzada DatosPersistentes 14C.jpg


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  package="com.example.angel.olamundo" >
 3.  
 4.     <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
 5.  
 6.     <application
 7.         android:allowBackup="true"
 8.         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
 9.         android:label="@string/app_name"
 10.         android:supportsRtl="true"
 11.         android:theme="@style/AppTheme" >
 12.         <activity android:name=".MainActivity" >
 13.             <intent-filter>
 14.                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 15.  
 16.                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 17.             </intent-filter>
 18.         </activity>
 19.     </application>
 20.  
 21. </manifest>
 • Importante: Débense poñer antes da etiqueta <application>.

Nota: se queremos ter unha música de fondo na nosa aplicación o máis lóxico sería ter un servizo.


 • Nota importante: A maiores, se imos instalar a nosa aplicación sobre un dispositivo cunha API>=23 é necesario pedir o permiso de acceso á tarxeta SD por programación como está indicado neste punto da Wiki.

MediaPlayer

Os recursos (arquivos de audio) que podemos utilizar con esta clase poden ser:

 • Locais: arquivos locais gardados no cartafol /res/raw/ (deberemos crear o cartafol /raw/ se non existe).
 • URIs internas: unha URI é unha forma de identificar de forma unívoca un recurso (neste caso multimedia). Podemos referenciar arquivos multimedia gardados nas diferentes tarxetas de memoria do dispositivo.
 • URL Externos (streaming): arquivos multimedia que se atopan en Internet.


Podedes consultar a lista de formatos de audio – vídeo soportados en http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html


Imos facer unha pequena práctica na que imos reproducir un arquivo multimedia. Creamos no proxecto de Android - Multimedia un cartafol de nome 'raw' dentro do cartafol /res/ do proxecto:

PDM Audio 1.jpgReproducir música

Para cargar un arquivo de audio temos que seguir os seguintes pasos:

 • Crear un obxecto da clase MediaPlayer.
 1.         private  MediaPlayer mediaplayer;
 2.         .............
 3.         mediaplayer = new MediaPlayer();
 • Chamar ao método setDataSource que queiramos (pode dar lugar a varios tipos de excepcións, polo que teremos que usar try catch para cada tipo delas ou ben capturalos cunha clase Exception aínda que esta forma non é a recomendada).
No exemplo usamos Exception para simplificar o código xa que se non teríamos que ter isto:
 1.                         try {
 2.                                 mediaplayer.setDataSource(path);
 3.                         } catch (IllegalArgumentException e) {
 4.                                 // TODO Auto-generated catch block
 5.                                 e.printStackTrace();
 6.                         } catch (SecurityException e) {
 7.                                 // TODO Auto-generated catch block
 8.                                 e.printStackTrace();
 9.                         } catch (IllegalStateException e) {
 10.                                 // TODO Auto-generated catch block
 11.                                 e.printStackTrace();
 12.                         } catch (IOException e) {
 13.                                 // TODO Auto-generated catch block
 14.                                 e.printStackTrace();
 15.                         }

Con este método indicamos de onde imos a cargar o audio.

Podemos ter varias posibilidades:

 • O arquivo se atopa en /res/raw:
 1.         MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
 2.         Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.snowflake_persephone);
 3.         try {
 4.                         mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(), uri);
 5.                         .....
 6.         }


 • O arquivo provén da tarxeta SD.
Temos varias opcións:
 1. MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
 2. String path=Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()+File.separator + "snowflake_persephone.mp3";
 3. try {
 4.         mediaplayer.setDataSource(Uri.encode(path));
 5.         .....
 6.         }
 1. MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
 2. String path =Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()+File.separator + "snowflake_persephone.mp3";
 3. Uri uri = Uri.parse(path);             
 4. try {
 5.         mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
 6.         .....
 7.         }


 • O arquivo provén de Internet (música en Streaming).
Nota: Se estades a utilizar un dispositivo real ten que ter conexión a Internet para que funcione.
Temos varias opcións:
 1. MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
 2. String url="http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
 3. try {
 4.         mediaplayer.setDataSource(url);
 5.         .....
 6.         }


Pode suceder que a dirección da URL teña espazos en branco ou caracteres especiais. Nese caso teremos que 'codificar' antes a url a partires do último carácter '/':

 1. MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
 2. String url="http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
 3. int pos = url.lastIndexOf('/') + 1;
 4. Uri uri = Uri.parse(url.substring(0, pos) + Uri.encode(url.substring(pos)));
 5. try {
 6.         mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
 7.         .....
 8.         }


 • Chamar ao método setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC) para indicarlle que o que imos reproducir será música e poñerá o volume que teña o S.O. (lembrar que en Android podemos cambiar o volume da música, notificacións e alarmas).
 • Chamar ao método prepare (pode lanzar unha excepción IOException).
 • Chamar ao método start.

Todos estes pasos son necesarios facelos nesta orde xa que o MediaPlayer vai pasar por unha serie de estados que nos van obrigar a poder facer só unha accións determinadas dependendo do estado no que nos atopemos.

Vexamos o diagrama de estados do MediaPlayer:

PDM Avanzada Multimedia Reprod 07.jpg
Gráfico obtido dende http://developer.android.com/reference/android/media/MediaPlayer.html


Imos analizar dito diagrama.

Cando instanciamos o MediaPlayer (facemos o new) nos situamos no estado idle. Dende dito estado so podemos pasar o estado initialized chamando o método setDataSource.

Se intentemos chamar a outro método (coma start(),...) daranos unha excepción (IlegalStateException). Cando estamos a tocar unha canción non podemos cambiar por outra, xa que aínda que chamemos o método stop e pasemos o estado de stop, dende dito estado non podemos chamar ao método setDataSource (mirar diagrama).

A única forma de cambiar de canción será chamando ao método reset(), que volve ao estado Idle como amosamos neste anaco do diagrama anterior:

PDM Avanzada Multimedia Reprod 08.jpg
Podemos cargar un arquivo de audio sen facer os pasos anteriores da seguinte forma:

 1.         MediaPlayer mediaPlayer=MediaPlayer.create(this, R.raw.snowflake_persephone);
 2.         mediaPlayer.start();

Sendo R.raw.snowflake_persephone un arquivo de audio que se atopa no cartafol /res/raw.

Desta forma estamos a pasar directamente ao estado Prepared do diagrama anterior. No nosa práctica non usaremos esta forma de cargar o audio.
Caso práctico

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Multimedia como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD05_01_Audio_Reproducir de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


Nota: Nos volcados de pantalla pode ser que apareza outra unidade no título. Non facede caso.O obxectivo desta práctica é reproducir un arquivo de música gardado en /res/raw e outro en streaming de Internet.
Nota: Se instalades a aplicación nun dispositivo real tedes que ter conexión a Internet para que funcione a reprodución en streaming e deberedes de poñer o permiso correspondente no AndroidManifiest.xml

PDM Avanzada Multimedia Reprod 09.jpg


Preparación

 • Copiamos o arquivo de audio (ou outro calquera que podades utilizar) ao cartafol /res/raw.

Media:snowflake_persephone.mp3 .

ATENCIÓN: Ao ser un arquivo que vai ser gardado no interior do cartafol /res de Android, o arquivo non pode ter letras maiúsculas.

Código do layout xml

Nota: Por motivos de tempo para o alumnado o deseño non fai uso de constantes externas definidas no cartafol values. Queda claro que esta debería ser a opción escollida para o deseño das Interfaces de Usuario.

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4.    android:id="@+id/LinearLayout1"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="wrap_content"
 7.    android:orientation="vertical" >
 8.  
 9.  
 10.     <TextView
 11.        android:layout_width="match_parent"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:gravity="center_horizontal"
 14.        android:layout_marginBottom="20dp"
 15.        android:text="UD6_01_Multimedia"
 16.        android:textSize="20sp" />
 17.  
 18.  
 19.     <TableLayout
 20.        android:layout_width="match_parent"
 21.        android:layout_height="wrap_content"
 22.        android:layout_gravity="bottom"
 23.        android:isScrollContainer="true"
 24.        >
 25.  
 26.         <TableRow
 27.            android:id="@+id/tableRow1"
 28.            android:layout_width="match_parent"
 29.            android:layout_height="wrap_content" >
 30.  
 31.  
 32.             <Button
 33.                android:id="@+id/btnReprLocal_UD05_01_audio_repr"
 34.                android:width="0dp"
 35.                android:layout_weight="1"
 36.                android:layout_width="wrap_content"
 37.                android:layout_height="wrap_content"
 38.                android:text="LOCAL"
 39.                android:textSize="10sp"
 40.                />
 41.  
 42.             <Button
 43.                android:id="@+id/btnReprInternet_UD05_01_audio_repr"
 44.                android:width="0dp"
 45.                android:layout_weight="1"
 46.                android:layout_width="wrap_content"
 47.                android:layout_height="wrap_content"
 48.                android:text="INTERNET"
 49.                android:textSize="10sp"
 50.                />
 51.  
 52.         </TableRow>
 53.  
 54.         <TableRow
 55.            android:id="@+id/tableRow2"
 56.            android:layout_width="match_parent"
 57.            android:layout_height="wrap_content" >
 58.  
 59.             <Button
 60.                android:id="@+id/btnPararRepr_UD05_01_audio_repr"
 61.                android:layout_width="0dp"
 62.                android:layout_height="wrap_content"
 63.                android:layout_weight="1"
 64.                android:text="PARAR"
 65.                android:textSize="10sp" />
 66.  
 67.         </TableRow>
 68.         <TableRow
 69.            android:id="@+id/tableRow4"
 70.            android:layout_width="match_parent"
 71.            android:layout_height="wrap_content" >
 72.  
 73.             <Button
 74.                android:id="@+id/btnSair_UD05_01_audio_repr"
 75.                android:layout_width="0dp"
 76.                android:layout_height="wrap_content"
 77.                android:layout_weight="1"
 78.                android:text="SAIR"
 79.                android:textSize="10sp"
 80.                />
 81.  
 82.         </TableRow>
 83.  
 84.  
 85.     </TableLayout>
 86.  
 87. </LinearLayout>Código da Activity

Obxectivo: Reproducir e parar música local e de Internet.

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Multimedia;
 2.  
 3. import android.Manifest;
 4. import android.app.Activity;
 5. import android.content.pm.PackageManager;
 6. import android.media.AudioManager;
 7. import android.media.MediaPlayer;
 8. import android.net.Uri;
 9. import android.os.Build;
 10. import android.os.Bundle;
 11. import android.util.Log;
 12. import android.view.View;
 13. import android.widget.Button;
 14. import android.widget.Toast;
 15. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 16.  
 17. public class UD05_01_Audio_Reproducir extends Activity {
 18.     private  MediaPlayer mediaplayer;
 19.     private boolean pause;      // Indica se o mediaplayer estaba tocando cando cambiamos de aplicación
 20.  
 21.  
 22.     /**
 23.      * Cambia a canción no MediaPlayer
 24.      * @param uri
 25.      */
 26.     private void cambiarCancion(Uri uri){
 27.         try {
 28.             mediaplayer.reset();
 29.  
 30.             mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
 31.             mediaplayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
 32.             mediaplayer.prepare();
 33.             mediaplayer.start();
 34.         } catch (Exception e) {
 35.             // TODO Auto-generated catch block
 36.             e.printStackTrace();
 37.             Log.e("MULTIMEDIA",e.getMessage());
 38.         }
 39.  
 40.     }
 41.  
 42.     private void xestionarEventos(){
 43.  
 44.         Button btnLocal = (Button)findViewById(R.id.btnReprLocal_UD05_01_audio_repr);
 45.         btnLocal.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 46.  
 47.             @Override
 48.             public void onClick(View v) {
 49.                 // TODO Auto-generated method stub
 50.                 Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.snowflake_persephone);
 51.                 cambiarCancion(uri);
 52.             }
 53.         });
 54.  
 55.         Button btnInternet = (Button)findViewById(R.id.btnReprInternet_UD05_01_audio_repr);
 56.         btnInternet.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 57.  
 58.             @Override
 59.             public void onClick(View v) {
 60.                 // TODO Auto-generated method stub
 61.                 String url = "http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
 62.                 // Se a URL ven con espacios en branco teremos que facer un parteUrl + Uri.encode(parteUltinaURL) sendo parteUltinaURL a parte que vai no último lugar.
 63.                 Uri uri = Uri.parse(url);
 64.                 cambiarCancion(uri);
 65.             }
 66.         });
 67.         Button btnParar = (Button)findViewById(R.id.btnPararRepr_UD05_01_audio_repr);
 68.         btnParar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 69.  
 70.             @Override
 71.             public void onClick(View v) {
 72.                 // TODO Auto-generated method stub
 73.                 if (mediaplayer.isPlaying())
 74.                     mediaplayer.stop();
 75.                 pause=false;
 76.             }
 77.         });
 78.  
 79.         Button btnSair = (Button) findViewById(R.id.btnSair_UD05_01_audio_repr);
 80.         btnSair.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 81.  
 82.             @Override
 83.             public void onClick(View v) {
 84.                 // TODO Auto-generated method stub
 85.                 finish();
 86.             }
 87.         });
 88.  
 89.  
 90.     }
 91.  
 92.     @Override
 93.     protected void onPause() {
 94.         super.onPause();
 95.  
 96.         if (mediaplayer.isPlaying()){
 97.             mediaplayer.pause();
 98.             pause = true;
 99.         }
 100.     }
 101.  
 102.     @Override
 103.     protected void onResume() {
 104.         super.onResume();
 105.  
 106.         if (pause) {
 107.             mediaplayer.start();
 108.             pause = false;
 109.         }
 110.     }
 111.  
 112.  
 113.  
 114.     @Override
 115.     protected void onDestroy() {
 116.         super.onDestroy();
 117.  
 118.         if (mediaplayer.isPlaying()) mediaplayer.stop();
 119.  
 120.         if (mediaplayer != null) mediaplayer.release();
 121.         mediaplayer = null;
 122.  
 123.     }
 124.  
 125.     @Override
 126.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 127.         super.onCreate(savedInstanceState);
 128.         setContentView(R.layout.activity_ud05_01__audio__reproducir);
 129.  
 130.         mediaplayer = new MediaPlayer();
 131.         pause = false;
 132.         xestionarEventos();
 133.  
 134.  
 135.     }
 136. }
 • Liña 18: Definimos o reprodutor.
 • Liña 19: Definimos unha variable booleana que nos indique cando o reprodutor está en estado de PAUSE.
 • Liñas 26-40: Cambiamos de canción. Fixarse como sempre chamamos ao método reset() para pasar ao estado que nos permite cambiar a fonte de audio.
 • Liñas 48-52: Prememos o botón de LOCAL e definimos a URI para buscar o arquivo en /res/raw.
 • Liñas 59-64: Prememos o botón de INTERNET e definimos a URI para buscar o arquivo indicada na URL.
 • Liñas 71-76: Prememos o botón de STOP. Comprobamos se o mediaplayer está tocando para paralo.
 • Liñas 106-109: Comprobamos se o mediaplayer está tocando para poñelo en pause. Cambiamos o valor da variable pause a true. Isto é necesario xa que non temos forma de saber a través do mediaplayer se este se atopa nese estado.
 • Liñas 106-109: Se volvemos á aplicación comprobamos se o mediaplayer estaba tocando (pause=true) e nese caso continuamos tocando a canción. Isto pasará cando cambiemos de aplicación sen pechala.
 • Liñas 118-121: Se saímos da aplicación paramos de tocar e liberamos o mediaplayer.
 • Liña 128: Instanciamos o mediaplayer.

Carga asíncrona

Cando poñemos en marcha un arquivo de audio que non se atopa localmente, non é boa idea facelo no fío principal da aplicación, xa que se leva un tempo cargar a música, e a aplicación quedaría bloqueada mentres tanto. Para evitalo teríamos que crear nós un fío de execución separado do principal, pero este traballo xa o temos feito, se chamamos ao método prepareAsync() . Cando a mediaplayer estea listo, chamará automaticamente ao método onPrepared da interface MediaPlayer.OnPreparedListener. Para asociar dita interface o mediaplayer, faremos uso do método setOnPreparedListener().

Os pasos serían:

 • Asociar a interface ao mediaplayer:
 1.         mediaplayer.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener(){
 2.                
 3.         }
 4.         );
 • Ao definir internamente a clase que xestionará o preparedlistener, é necesario implementar o método da interface dentro da definición:
 1.         mediaplayer.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener(){
 2.  
 3.                         public void onPrepared(MediaPlayer arg0) {
 4.                                 // TODO Auto-generated method stub
 5.                                
 6.                         }
 7.         }
 8.         );
 • Agora xa podemos codificar o método onPrepared que será chamado automaticamente cando o música estea preparada. O único que temos que facer dentro de dito método será unha chamada ao método start() da clase MediaPlayer.


Nota: Agora en vez de chamar o método prepare, teremos que chamar o método prepareAsync().


Caso práctico

O obxectivo desta práctica é facer o mesmo que na práctica anterior pero chamando ao método prepareAsync.

Preparación

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Multimedia como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD05_02_Audio_Reproducir de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
Na activity cargaremos o mesmo layout que no caso práctico anterior.
Quen o prefira pode facelo sobre un layout novo copiando todo o código e cambiando os nomes (id´s) dos views.Código da Activity

Obxectivo: Amosar como cargar unha canción de forma asíncrona.

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Multimedia;
 2.  
 3.  
 4. import android.app.Activity;
 5. import android.media.AudioManager;
 6. import android.media.MediaPlayer;
 7. import android.net.Uri;
 8. import android.os.Bundle;
 9. import android.util.Log;
 10. import android.view.View;
 11. import android.widget.Button;
 12.  
 13. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 14.  
 15. public class UD05_02_Audio_Reproducir extends Activity {
 16.     private  MediaPlayer mediaplayer;
 17.     private boolean pause;      // Indica se o mediaplayer estaba tocando cando cambiamos de aplicación
 18.  
 19.  
 20.     /**
 21.      * Cambia a canción no MediaPlayer
 22.      * @param uri
 23.      */
 24.     private void cambiarCancion(Uri uri){
 25.         try {
 26.             mediaplayer.reset();
 27.  
 28.             mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
 29.             mediaplayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
 30.             mediaplayer.prepareAsync();
 31. //              mediaplayer.start();            O FACEMOS DE FORMA ASINCRONA
 32.         } catch (Exception e) {
 33.             // TODO Auto-generated catch block
 34.             e.printStackTrace();
 35.             Log.e("MULTIMEDIA",e.getMessage());
 36.         }
 37.  
 38.     }
 39.  
 40.     private void xestionarEventos(){
 41.  
 42.         mediaplayer.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() {
 43.  
 44.             @Override
 45.             public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
 46.                 // TODO Auto-generated method stub
 47.                 mediaplayer.start();
 48.             }
 49.         });
 50.  
 51.         Button btnLocal = (Button)findViewById(R.id.btnReprLocal_UD05_01_audio_repr);
 52.         btnLocal.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 53.  
 54.             @Override
 55.             public void onClick(View v) {
 56.                 // TODO Auto-generated method stub
 57.                 Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.snowflake_persephone);
 58.                 cambiarCancion(uri);
 59.             }
 60.         });
 61.  
 62.         Button btnInternet = (Button)findViewById(R.id.btnReprInternet_UD05_01_audio_repr);
 63.         btnInternet.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 64.  
 65.             @Override
 66.             public void onClick(View v) {
 67.                 // TODO Auto-generated method stub
 68.                 String url = "http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
 69.                 // Se a URL ven con espacios en branco teremos que facer un parteUrl + Uri.encode(parteUltinaURL) sendo parteUltinaURL a parte que vai no último lugar.
 70.                 Uri uri = Uri.parse(url);
 71.                 cambiarCancion(uri);
 72.             }
 73.         });
 74.         Button btnParar = (Button)findViewById(R.id.btnPararRepr_UD05_01_audio_repr);
 75.         btnParar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 76.  
 77.             @Override
 78.             public void onClick(View v) {
 79.                 // TODO Auto-generated method stub
 80.                 if (mediaplayer.isPlaying())
 81.                     mediaplayer.stop();
 82.                 pause=false;
 83.             }
 84.         });
 85.  
 86.         Button btnSair = (Button) findViewById(R.id.btnSair_UD05_01_audio_repr);
 87.         btnSair.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 88.  
 89.             @Override
 90.             public void onClick(View v) {
 91.                 // TODO Auto-generated method stub
 92.                 finish();
 93.             }
 94.         });
 95.  
 96.  
 97.     }
 98.  
 99.     @Override
 100.     protected void onPause() {
 101.         super.onPause();
 102.  
 103.         if (mediaplayer.isPlaying()){
 104.             mediaplayer.pause();
 105.             pause = true;
 106.         }
 107.     }
 108.  
 109.     @Override
 110.     protected void onResume() {
 111.         super.onResume();
 112.  
 113.         if (pause) {
 114.             mediaplayer.start();
 115.             pause = false;
 116.         }
 117.     }
 118.  
 119.     @Override
 120.     protected void onDestroy() {
 121.         super.onDestroy();
 122.  
 123.         if (mediaplayer.isPlaying()) mediaplayer.stop();
 124.  
 125.         if (mediaplayer != null) mediaplayer.release();
 126.         mediaplayer = null;
 127.  
 128.     }
 129.  
 130.     @Override
 131.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 132.         super.onCreate(savedInstanceState);
 133.         setContentView(R.layout.activity_ud05_01__audio__reproducir);
 134.  
 135.         mediaplayer = new MediaPlayer();
 136.         pause = false;
 137.         xestionarEventos();
 138.  
 139.  
 140.     }
 141. }
 • Liña 133: Fixarse como estamos a cargar o layout da práctica 1.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2014).