PDM Button. OnLongClick. Control de eventos III

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Para continuar coa xestión de eventos imos ver como xestionar un click longo.
 • Este tipo de evento podemos asocialo a calquera view (unha ListView, un EditText, un TextView).
Normalmente levará consigo a aparición dalgún tipo de Dialog (por exemplo, nunha lista de elementos para borrar un deles,...)
Veremos máis adiante nesta Wiki como crear ventás de diálogos.Método onLongClick()

 • Cando sobre unha vista se preme por duración de 1 segundo ou máis lánzase o evento LongClick que é capturado polo método onLongClick() asociado á interface OnLongClickListener.
 • Igual que fixemos con a forma de xestionar un Click sobre un View, agora deberemos facer uso do método setOnLongClickListener() o cal permite 'rexistrar' a interface que xestiona o evento.
Dito método espera recibir como parámetro un obxecto dunha clase que implemente a interface OnLongClickListener.
Podemos facelo de forma anónima ou implementando dito interface nunha clase calquera ou na propia Activity.
Ao facelo deberemos de implementar o método da interface que neste caso é o método onLongClick().


 • O método onLongClick() devolve un booleano para poder comprobar se o evento se consumou ou non. Se chegamos a premer por un segundo (ou máis) ou non.
  • Devolve true se puidemos capturar o evento e xa non fai nada máis.
  • Devolve false se non se puido capturar o evento e continua chamando a outros escoitadores tipo on-Click.


 • Relacionado co anterior, podemos facer que un determinado view sexa ou non clickable da forma:
Pero ao facelo desta forma, se despois xestionamos o evento facendo uso do método setOnClickLisntener() ou setOnLongClickListener(), dita propiedade se modifica a true, polo que deixa de ter efecto.
 • Podemos facer que un determinado view deixe de ser xestionado o seu evento de click:
 • Desabilitando dito view:
 • Pasando como obxecto no método o valor null da forma:
 • view.setOnClickListener(null)
 • view.setOnLongClickListener(null)Caso Práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Buttons. • Dentro do paquete Buttons crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_02_Buttons_LongClick de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Esta actividade ten 2 vistas:
  • Un botón que se pode facer Click (capturado a través dun Listener) e LongClick (capturado a través dun Listener)
  • Unha etiqueta de texto (en 2 liñas) na que se pode facer Click (hai que habilitalo) e LongClick. Neste último caso os dous eventos captúranse con cadanseu Listener.

PDM LongClick 1.jpg
XML do Layout

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".UI.Buttons.UD02_02_Buttons_LongClick">
 8.  
 9.  
 10.     <Button
 11.        android:id="@+id/btnPulsame_UD02_02_Buttons_LongClick"
 12.        android:layout_width="0dp"
 13.        android:layout_height="wrap_content"
 14.        android:layout_marginEnd="8dp"
 15.        android:layout_marginStart="8dp"
 16.        android:layout_marginTop="8dp"
 17.        android:text="Botón:\n
 18.                     onClick Layout\n
 19.                     onLongClick Listener"
 20.        android:textAlignment="viewStart"
 21.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 22.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 23.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 24.  
 25.     <TextView
 26.        android:id="@+id/tvTexto_UD02_02_Buttons_LongClick"
 27.        android:layout_width="0dp"
 28.        android:layout_height="wrap_content"
 29.        android:layout_marginEnd="8dp"
 30.        android:layout_marginStart="8dp"
 31.        android:layout_marginTop="8dp"
 32.        android:text="Fai click e
 33.                     \nPreme aquí por máis de 1 seg"
 34.        android:textSize="20sp"
 35.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 36.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 37.        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnPulsame_UD02_02_Buttons_LongClick" />
 38. </android.support.constraint.ConstraintLayout>
Código Java

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Buttons;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.Button;
 7. import android.widget.TextView;
 8. import android.widget.Toast;
 9.  
 10. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 11.  
 12. public class UD02_02_Buttons_LongClick extends Activity {
 13.  
 14.     private void xesionarEventos(){
 15.  
 16.         // Rexistrmos os eventos de LongClick e Click sobre o botón
 17.         Button boton = (Button) findViewById(R.id.btnPulsame_UD02_02_Buttons_LongClick);
 18.         boton.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
 19.             @Override
 20.             public boolean onLongClick(View v) {
 21.                 // TODO Auto-generated method stub
 22.                 Toast.makeText(v.getContext(), "Premeches 1 seg no botón", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 23.                 return true;
 24.             }
 25.         });
 26.         boton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 27.             @Override
 28.             public void onClick(View v) {
 29.                 Toast.makeText(getApplicationContext(), "Fixeches Click no botón", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 30.             }
 31.         });
 32.  
 33.  
 34.         // Rexistrmos os eventos de LongClick e Click sobre o TextView
 35.         TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.tvTexto_UD02_02_Buttons_LongClick);
 36.         tv.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
 37.             @Override
 38.             public boolean onLongClick(View v) {
 39.                 // TODO Auto-generated method stub
 40.                 Toast.makeText(v.getContext(), "Premeches 1 seg na etiqueta de texto", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 41.                 return true;
 42.             }
 43.         });
 44.  
 45.         tv.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 46.  
 47.             @Override
 48.             public void onClick(View v) {
 49.                 // TODO Auto-generated method stub
 50.                 Toast.makeText(v.getContext(), "Fixeches click na etiqueta de texto", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 51.             }
 52.         });
 53.  
 54.     }
 55.  
 56.     @Override
 57.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 58.         super.onCreate(savedInstanceState);
 59.         setContentView(R.layout.activity_ud02_02__buttons__long_click);
 60.  
 61.         xesionarEventos();
 62.     }
 63. }
 • Liñas 18-25:
  • Cando se faga un LongClick en boton este executará o método onLonClick() que devolverá true se se chegou a consumar o evento.
  • Probar a cambiar a liña 26 a return false e executar a aplicación. Que pasa?


 • Liñas 36-43:
  • Acontece o mesmo que no caso anterior, so que para a etiqueta de texto.


 • Liñas 45-52:
  • Se na etiqueta sucede o evento Click chámase ao Listener correspondente da etiqueta.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).