PHP Reutilización de código: Include / Require

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Cando programamos pode darse o caso de que teñamos un código (ven en forma de funcións, variables, constantes ou bloque de código) que teñamos que utilizar en moitas páxinas distintas.


 • Nestes casos é conveniente ter o código 'gardado' non arquivo separado e que poidamos utilizalo cando o necesitemos.
 • Isto o conseguimos coas ordes: include, include_once, require e require_once.

Include

 • Sintaxe: include('[path/]arquivo.inc.php');
 • A sentenza 'include' inclúe e avalía o arquivo especificado.
 • A sintaxe é:
include "[path/]nomearquivo.inc.php";
O [path] pode ser relativo ou absoluto. Se se fai relativo será con respecto ao cartafol onde se está a cargar o arquivo php que fai uso do include.
 • Podedes atopar arquivos include coa extensión .inc, .php, pero para diferencialos dos arquivos php e para non dar pistas sobre o tipo de arquivo que estamos a utilizar usaremos a extensión .inc.php
 • O arquivo .inc.php sempre deberá comezar e rematar coas etiquetas de php: <?php  ?> xa que sempre cando facemos uso dun destes arquivos, abandona o modo php e ingresa no modo HTML.
 • Vexamos un exemplo:
Arquivo: FuncionsExternas.inc.php
 1. <?php
 2.  
 3.     /*
 4.      * Función que crea un array cun número de elementos indicado no parámetro
 5.      *  Os inicializa ao valor null
 6.      * Parámetros:
 7.      *  $numElementos:número de elementos do array
 8.      */
 9.     function crearArray($numElementos){
 10.         $array = array();
 11.         for($cont=0;$cont<$numElementos;$cont++){
 12.             $array[$cont]=null;
 13.         }
 14.         return $array;
 15.     }
 16. ?>


Arquivo: ReutilzandoCodigo.php
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2.     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4.     <head>
 5.         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 6.         <title>Exemplos de códigos php</title>
 7.     </head>
 8. <?php
 9.     include ("./FuncionsExternas.inc.php");
 10. ?>
 11.     <body>
 12.         <?php
 13.         $datos = crearArray(10);
 14.        
 15.         foreach ($datos as $clave => $dato){
 16.             printf("Clave:%d - Valor:%s<br />",$clave,$valor==null ? 'Sen dato':$valor);
 17.         }
 18.        
 19.         ?>
 20.     </body>    
 21. </html>
Todas as funcións e clases definidas nun arquivo include teñen un ámbito global.
 • Fixarse que cando fagamos unha aplicación con acceso a base de datos teremos que facer uso dun usuario/password para facer a conexión e tamén faremos uso de sentenzas SQL ou procedementos almacenados.
Será unha boa idea gardar ditos datos nun arquivo fora da ruta onde apunte o servidor web.
Imaxinemos que o noso servidor web apunta por defecto a este cartafol: /var/www/html
Se as nosas páxinas php se atopan nese cartafol, podemos poñer nun arquivo (a información de login/password e consultas SQL) fora de dito cartafol, por exemplo en /var/www/informacion
Desta forma ninguén vai poder acceder a dita información a través do servidor web xa que se atopa fora do seu alcance.


include_once

 • Sintaxe: include_once('[path/]arquivo.inc.php');
 • É unha variante da anterior orde. Fai o mesmo pero coa diferenza de que se incluímos dúas veces o mesmo arquivo, a sentenza anterior da un erro e esta non, xa que 'sabe' que dito arquivo foi cargado previamente o non o volve cargar (teríamos erros de funcións duplicadas,...)
 • Computacionalmente custa bastante polo que debemos limitar o seu uso.
 • Pode darse o caso cando facemos include´s de forma condicional (dentro dun if) no que poida que xa foran cargados os arquivos anteriormente.


 • Os include, a maiores de utilizarse para gardar funcións, constantes ou variables, poden usarse para ter aqueles elementos comúns a todas as páxinas webs do sitio web e non ter que estar a repetir o mesmo código en todas elas.
Por exemplo, todos os sitios contan cun menú e unha cabeceira que soe ser a mesma.
O lóxico será ter definido en arquivos include o código dese menú e esa cabeceira e facer un include en todas as páxinas do sitios.
Desta forma, se necesitamos cambiar algo soamente teríamos que facelo nun arquivo.


 • En PHP existe outra forma de facer un 'modelo' cos elementos comúns e que despois todas as páxinas teñan o contido dese modelo máis o seu propio.
Podedes consultalo neste enlace da WIKI.


require

 • Sintaxe: require '[path/]arquivo.inc.php';
 • Fai o mesmo que no caso de include coa diferenza que se dito arquivo non existe, dará un erro de tipo fatal error e se parará a execución do script.
Isto non pasa con 'include'. Daría un warning pero seguiría executando o script e cargando a páxina.
 • Vexamos un exemplo:
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2.     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4.     <head>
 5.         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 6.         <title>Exemplos de códigos php</title>
 7.     </head>
 8. <?php
 9.     include ("./FuncionsExternasNonExiste.inc.php");
 10. ?>
 11.     <body>
 12.         <?php
 13.  
 14.            echo "Isto aparece...";
 15.         ?>
 16.     </body>    
 17. </html>
Dará como resultado:
 1. Warning: include(./FuncionsExternasNonExiste.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\phpArrays\ReutilizarCodigo.php on line 9
 2.  
 3. Warning: include(): Failed opening './FuncionsExternasNonExiste.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\xampp\htdocs\phpArrays\ReutilizarCodigo.php on line 9
 4.  
 5. Isto aparece...

require_once

 • Sintaxe: require_once '[path/]arquivo.inc.php';
 • Ten o mesmo efecto que require pero coa diferenza de que en caso de estar xa incluído o arquivo non vai volvelo a incluír.


Eliminando os warnings / erros que xera o PHP

 • Nos exemplos anteriores puidemos comprobar como cando se xera un warning este aparece por pantalla ao usuario.
Podemos modificar este comportamento de varias formas:

A través das páxinas PHP

Por exemplo, podemos facer que que so aparezan os erros e non os warning´s no exercicio anterior desta forma:
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2.     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4.     <head>
 5.         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 6.         <title>Exemplos de códigos php</title>
 7.     </head>
 8. <?php
 9.     error_reporting(E_ERROR);
 10.     include('./FuncionsExternasNonExiste.inc.php');
 11. ?>
 12.     <body>
 13.         <?php
 14.  
 15.            echo "Isto aparece...";
 16.         /*
 17.         $datos = crearArray(10);
 18.        
 19.         foreach ($datos as $clave => $dato){
 20.             printf("Clave:%d - Valor:%s<br />",$clave,$valor==null ? 'Sen dato':$valor);
 21.         }
 22.         */
 23.         ?>
 24.     </body>    
 25. </html>


 • Outros exemplos:
 1. // Notificar erros, warnings e erros de análises.
 2. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
 3.  
 4. // Notificar E_NOTICE implica informar de variables non inicializadas o capturar erros en nome de variables ...)
 5. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE);
 6.  
 7.  
 8. // Notificar todolos erros excepto E_NOTICE
 9. error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

A través do arquivo .htaccess

 • Normalmente, cando estamos non aloxamento compartido non imos poder ter acceso á configuración do apache e modificalo para que non apareza os erros.
 • Para facelo, podemos modificar ou crear un arquivo de nome .htaccess no cartafol onde estea 'apuntando' o servidor web.
O contido será:
 1. php_value error_reporting valor_numérico
 2. php_flag display_errors On
Sendo 'valor_numérico' un número integer que se corresponde a un valor da seguinte táboa: Táboa de constentes.-- Ángel D. Fernández González -- (2016).