RadioButton

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • O control RadioButton permite escoller unha opción entre varias posibles.
 • Aconséllase usar este control sempre que se queiran amosar ao usuario múltiples opcións, unha ao carón doutra.
 • En caso contrario débese usar un Spinner (Lista despregable).
 • No layout os RadioButton organízanse dentro dun RadioGroup que vai controlar que non haxa máis dunha opción marcada.

Radiobuttons.png

 • Nota: polas opcións que ofrece a imaxe, tomada de Android SDK, aí debe traballar un galego.


 • RadioGroup herda da clase LinearLayout co cal terá as súas propiedades, entre elas: android:orientation


 • RadioButton herda da clase CompoundButton ao igual que CheckBox. Por tanto, teremos dispoñible a propiedade android:onCLick.

00 Part of Android View Hierarchy.png


Caso práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: RadioButtons. • Dentro do paquete RadioButtons crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_RadioButtons de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Imos crear unha aplicación na que o usuario indique se é ou non maior de idade e que se amose a opción escollida no EditText.XML do Layout

 • Observar como RadioGroup é un layout máis de tipo Linear.
 • Observar como a primeira opción está activada por defecto.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.   android:layout_width="match_parent"
 4.   android:layout_height="match_parent"
 5.   android:orientation="vertical" >
 6.  
 7.   <RadioGroup
 8.     android:layout_width="fill_parent"
 9.     android:layout_height="wrap_content"
 10.     android:orientation="vertical" >
 11.  
 12.     <RadioButton
 13.       android:id="@+id/rbtnMaior18_UD02_01_Radio"
 14.       android:layout_width="wrap_content"
 15.       android:layout_height="wrap_content"
 16.       android:checked="true"
 17.       android:onClick="controlarIdade"
 18.       android:text=">18 anos" />
 19.  
 20.     <RadioButton
 21.       android:id="@+id/rbtnMenor18_UD02_01_Radio"
 22.       android:layout_width="wrap_content"
 23.       android:layout_height="wrap_content"
 24.       android:onClick="controlarIdade"
 25.       android:text="&lt;=18 anos" />
 26.   </RadioGroup>
 27.  
 28.   <EditText
 29.     android:id="@+id/txtResultado_UD02_01_Radio"
 30.     android:layout_width="match_parent"
 31.     android:layout_height="wrap_content"
 32.     android:hint="Resultado" />
 33.  
 34. </LinearLayout>Código Java

 • Implementamos o método controlarIdade
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.RadioButtons;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.EditText;
 7.  
 8. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 9.  
 10. public class UD02_01_RadioButtons extends Activity {
 11.  
 12.   public void controlarIdade(View view) {
 13.  
 14.     EditText caixa = (EditText) findViewById(R.id.txtResultado_UD02_01_Radio);
 15.  
 16.     switch (view.getId()) {
 17.       case R.id.rbtnMaior18_UD02_01_Radio:
 18.         caixa.setText("Tes máis de 18 anos");
 19.         break;
 20.       case R.id.rbtnMenor18_UD02_01_Radio:
 21.         caixa.setText("Tes menos de 18 anos");
 22.         break;
 23.     }
 24.   }
 25.  
 26.  
 27.   @Override
 28.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 29.     super.onCreate(savedInstanceState);
 30.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__radio_buttons);
 31.   }
 32. }
 • Liña 16: Indagamos que cal é o ID da opción na que se fixo click.


 • Nota: Este código ten un exercicio asociado no Moodle.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).