Spinner a través de adaptador

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución


 • Xa vimos na unidade 2 como crear un Spinner, pero o enlace dos datos co Spinner facíase a través dun atributo XML na definición do Spinner no Layout: android:entries.
 • Agora imos facer o mesmo pero usando un adaptador.
 • Colleremos os datos dende un array no código e logo dende un recurso XML.


 • Se queremos cargar ditos recursos por programación:
 • Deberemos facer uso dun obxecto da clase ArrayAdapter. Este obxecto serve coma ponte entre os datos e o spinner. A modificacións dos datos da lista sempre se fai no adaptador asociado á mesma e nunca sobre o spinner. Engadir, borrar, modificar, limpar,...todas esas operacións se teñen que facer sobre o adaptador.
 • Deberemos de obter os datos para encher o spinner. Estes datos poden vir dun array gardado en /res/ e para referencialo teremos que facer uso do método getResources().
 • Deberemos de establecer o aspecto (layout) que terá cada un dos 'views' que conforman cada elemento da lista (si, cada elemento da lista ten que ser un view :) )
 • Deberemos establecer o aspecto (layout) de cada elemento do spinner cando prememos na lista e se despregan todos eles.


 • Para crear un ArrayAdapter podemos seguir este código:
 1.         Spinner lista = findViewById(R.id.id_spinner);
 2.  
 3.         ArrayAdapter<CharSequence>adaptador = ArrayAdapter.createFromResource(this,R.array.planetas_UD02_01_spinner,android.R.layout.simple_list_item_1);
 4.         adaptador.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
 5.         lista.setAdapter(adaptador);


 • O contexto
 • Os datos do ArrayAdapter, que neste caso veñen dun recurso xa creado previamente noutro exercicio.
 • O Layout que vai ter asociado cada view (elemento da lista, que dependendo do layout serán views como TextViews).
Os layout que se poden empregar se poden consultar en http://wiki.cifprodolfoucha.es/index.php?title=Spinner#Caso_pr.C3.A1ctico
O código fonte de cada layout se pode consultar en https://github.com/aosp-mirror/platform_frameworks_base/tree/master/core/res/res/layout


 • Na liña 4, establecemos o layout que vai ter o spinner cando prememos sobre el e aparezan todos os elementos da lista. Podemos consultar o código fonte de dito layout.
 • Na liña 5 asociamos o ArrayAdapter ao Spinner.
 • Podemos facer o mesmo desta outra forma:
 1. ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_spinner_item,getResources().getStringArray(R.array.planetas_UD02_01_spinner));
Para referenciar o array teríamos que facer uso da clase getResource() e obter o tipo correspondente (array).


 • O ArrayAdapter está 'cheo' de métodos para engadir, borrar e modificar elementos da lista.
Por exemplo:
 • Importante: Calquera modificación que se faga sobre os elementos da lista facendo uso do adaptador, leva consigo a 'obriga' de informar ao view dos cambios para que os reflicta. Isto se consigo chamando ao método setNotifyOnChange(boolean notifyOnChange), cun valor true no parámetro.


 • Por exemplo, o código anterior se podería cambiar por:
 1. ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_spinner_item);
 2. adapter.addAll(getResources().getStringArray(R.array.planetas_UD02_01_spinner));
 3. adapter.setNotifyOnChange(true);Ao facelo, deberá implementarse estes dous método:
 1.             @Override
 2.             public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
 3.  
 4.             }
 5.  
 6.             @Override
 7.             public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
 8.  
 9.             }
O segundo método se chama cando non se selecciona ningún elemento e desaparece a lista.
O primeiro cando se selecciona un elemento da lista.
Leva como parámetros:
 • O adaptador asociado á lista.
 • O view que foi seleccionado (lembrar que cando se crea o adaptador se establece un layout para cada compoñente da lista)
 • A posición do elemento seleccionado na lista (empeza en 0)
 • Un identificador para a fila que foi seleccionada.

Caso práctico 1

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Adaptadores como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_01_Spinners de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
 • Cada ítem do Spinner é tratado como unha View, neste caso de tipo TextView.

O XML do layout

 • Observar como a vista Spinner non ten a entrada android:entries.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.     android:layout_width="match_parent"
 6.     android:layout_height="match_parent"
 7.     tools:context=".Adaptadores.UD04_01_Spinners">
 8.  
 9.     <Spinner
 10.         android:id="@+id/spnLista_UD02_02_spinner"
 11.         android:layout_width="0dp"
 12.         android:layout_height="wrap_content"
 13.         android:layout_marginEnd="8dp"
 14.         android:layout_marginStart="8dp"
 15.         android:layout_marginTop="8dp"
 16.         android:dropDownWidth="match_parent"
 17.         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 18.         app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 19.         app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 20. </android.support.constraint.ConstraintLayout>


 • Partimos do exercicio de spinner feito anteriormente, no que está definido un array de datos, nun arquivo de /res/values:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <resources>
 3.  
 4.     <string-array name="planetas_UD02_01_spinner">
 5.         <item>Mercurio</item>
 6.         <item>Venus</item>
 7.         <item>Terra</item>
 8.         <item>Marte</item>
 9.         <item>Xúpiter</item>
 10.         <item>Saturno</item>
 11.         <item>Urano</item>
 12.         <item>Neptuno</item>
 13.     </string-array>
 14.  
 15. </resources>


 • O código da Activity:
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Adaptadores;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.AdapterView;
 7. import android.widget.ArrayAdapter;
 8. import android.widget.Spinner;
 9. import android.widget.TextView;
 10. import android.widget.Toast;
 11.  
 12. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 13.  
 14. public class UD04_01_Spinners extends Activity {
 15.  
 16.     private void cargarLista() {
 17.  
 18.         Spinner lista = findViewById(R.id.spnLista_UD02_02_spinner);
 19.  
 20.         ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,android.R.layout.simple_list_item_1);
 21.         adapter.addAll(getResources().getStringArray(R.array.planetas_UD02_01_spinner));
 22.         lista.setAdapter(adapter);
 23.  
 24.         lista.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
 25.             @Override
 26.             public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
 27.                 //String datoLista = (String)parent.getItemAtPosition(position);    // Poderíamos obter o dato desta forma (fixarse no Cast)
 28.                 String datoLista = ((TextView) view).getText().toString();          // ou desta outra forma
 29.                 Toast.makeText(getApplicationContext(),"Elemento seleccionado:" + datoLista + " na posición "+ String.valueOf(position),Toast.LENGTH_LONG).show();
 30.             }
 31.  
 32.             @Override
 33.             public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
 34.  
 35.             }
 36.         });
 37.  
 38.     }
 39.     @Override
 40.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 41.         super.onCreate(savedInstanceState);
 42.         setContentView(R.layout.activity_ud04_01__spinners);
 43.  
 44.         cargarLista();
 45.  
 46.     }
 47. }
 • Liñas 20-22: Usamos unha das formas vistas para crear o adaptador e asocialo ao spinner.
 • Liña 24: Rexistramos a interface que xestiona o evento de selección dun elemento da lista.
 • Liñas 26-30: Facemos uso do método onItemSelected() e os seus parámetros para obter o dato da lista seleccionado.

Caso práctico 2: Usando un array estático en Java

 • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_02_Spinners de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base. • Neste caso cargaremos a fonte de datos dun array local.
PDM adaptador 3.jpgO código XML da activity é:

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Adaptadores.UD04_02_Spinners">
 8.  
 9.     <Spinner
 10.        android:id="@+id/spnLista_UD04_02_Spinner"
 11.        android:layout_width="wrap_content"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:layout_marginBottom="8dp"
 14.        android:layout_marginEnd="8dp"
 15.        android:layout_marginStart="8dp"
 16.        android:layout_marginTop="8dp"
 17.        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
 18.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 19.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 20.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 21. </android.support.constraint.ConstraintLayout> • Ao final do código explícase como se enlaza a fonte de datos co adaptador e este co spinner.
 • Observar as liñas marcadas.
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Adaptadores;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.AdapterView;
 7. import android.widget.ArrayAdapter;
 8. import android.widget.Spinner;
 9. import android.widget.TextView;
 10. import android.widget.Toast;
 11.  
 12. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 13.  
 14. public class UD04_02_Spinners extends Activity {
 15.  
 16.     private void cargarLista(){
 17.  
 18.             Spinner spinFroitas = (Spinner) findViewById(R.id.spnLista_UD04_02_Spinner);
 19.  
 20.             // Fonte de datos
 21.             String[] froitas = new String[] { "Pera", "Mazá", "Plátano" };
 22.  
 23.             // Enlace do adaptador cos datos
 24.             ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_spinner_item, froitas);
 25.  
 26.             // Opcional: layout usuado para representar os datos no Spinner
 27.             adaptador.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
 28.  
 29.             // Enlace do adaptador co Spinner do Layout.
 30.             spinFroitas.setAdapter(adaptador);
 31.  
 32.             // Escoitador
 33.             spinFroitas.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
 34.                 @Override
 35.                 public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) {
 36.                     //Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + parent.getItemAtPosition(pos), Toast.LENGTH_LONG).show();
 37.                     Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + ((TextView) view).getText(), Toast.LENGTH_LONG).show();
 38.  
 39.                 }
 40.  
 41.                 @Override
 42.                 public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
 43.                     // TODO Auto-generated method stub
 44.                 }
 45.             }); // Fin da clase anónima
 46.  
 47.     }
 48.  
 49.  
 50.     @Override
 51.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 52.         super.onCreate(savedInstanceState);
 53.         setContentView(R.layout.activity_ud04_02__spinners);
 54.  
 55.         cargarLista();
 56.     }
 57. }
 • Liña 23: Definimos a fonte de datos, neste caso un array estático.
 • Liña 26: Definimos o adaptador de tipo ArrayAdapter. Pasámoslle como parámetros:
  • Contexto,
  • O int, identificador de recurso de layout que se vai usar para representar a Vista de Selección, neste caso usamos un predefinido. O usuario pode experimentar con outros tipos (android.R.layout.... CTRL+ESPAZO) e ver que outras formas hai de presentar os datos nun Spinner.
  • Un array de obxectos, neste caso de Strings.
  • Para ver outros construtores e métodos: http://developer.android.com/reference/android/widget/ArrayAdapter.html
 • Liña 29: setDropDownViewResource(int), indica como se vai representar cada un dos ítems do Spinner. Usamos un layout xa predefinido. O usuario pode experimentar usando outros distintos, predefinidos ou propios.
 • Liña 32: establece o adaptador que subministra os datos ao Spinner.
 • Liña 35: O escoitador é o mesmo que cando non se usaba un adaptador.
 • Liñas 38,39: As dúas liñas fan o mesmo, pero no segundo caso observar como recollemos a vista (view) que nos devolve o evento ao premer nun ítem do Spinner. Esa view é do tipo TextView e por iso facemos un cast e logo xa lle podemos aplicar métodos da clase TextView, como getText().

Caso práctico 3: Uso dun array dinámico

 • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_03_Spinners de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base. • Neste caso cargaremos a fonte de datos dun array ArrayList. Cando vexamos o acceso a base de datos, os datos virán dunha táboa.
PDM adaptador 4.jpgO código XML da activity é:

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".Adaptadores.UD04_02_Spinners">
 8.  
 9.     <Spinner
 10.        android:id="@+id/spnLista_UD04_03_Spinner"
 11.        android:layout_width="wrap_content"
 12.        android:layout_height="wrap_content"
 13.        android:layout_marginBottom="8dp"
 14.        android:layout_marginEnd="8dp"
 15.        android:layout_marginStart="8dp"
 16.        android:layout_marginTop="8dp"
 17.        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
 18.        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 19.        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 20.        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 21. </android.support.constraint.ConstraintLayout>


 • Nos dous casos anteriores o contido do Spinner é estático e defínese en tempo de compilación, non de execución.
 • Se usamos arrays dinámicos podemos crear a fonte de datos en tempo de execución antes de pasarlla ao adaptador.
 • Así imos poder usar datos de ficheiros, bases de datos, etc e crear unha fonte de datos para un Spinner en tempo de execución.
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Adaptadores;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.AdapterView;
 7. import android.widget.ArrayAdapter;
 8. import android.widget.Spinner;
 9. import android.widget.TextView;
 10. import android.widget.Toast;
 11.  
 12. import java.util.ArrayList;
 13.  
 14. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 15.  
 16. public class UD04_03_Spinners extends Activity {
 17.  
 18.     private void cargarLista(){
 19.  
 20.         Spinner spinFroitas = (Spinner) findViewById(R.id.spnLista_UD04_03_Spinner);
 21.  
 22.         ArrayList<String> animais = new ArrayList<String>();
 23.  
 24.         animais.add("CABALLOS");
 25.         animais.add("GATITOS");
 26.         animais.add("PERROS");
 27.         animais.add("RATONES");
 28.  
 29.         // Enlace do adaptador cos datos
 30.         ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_spinner_item, animais);
 31.  
 32.         // Enlace do adaptador co Spinner do Layout.
 33.         spinFroitas.setAdapter(adaptador);
 34.  
 35.         // Escoitador
 36.         spinFroitas.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
 37.             @Override
 38.             public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) {
 39.                 //Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + parent.getItemAtPosition(pos), Toast.LENGTH_LONG).show();
 40.                 Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + ((TextView) view).getText(), Toast.LENGTH_LONG).show();
 41.  
 42.             }
 43.  
 44.             @Override
 45.             public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
 46.                 // TODO Auto-generated method stub
 47.             }
 48.         }); // Fin da clase anónima
 49.  
 50.     }
 51.  
 52.  
 53.     @Override
 54.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 55.         super.onCreate(savedInstanceState);
 56.         setContentView(R.layout.activity_ud04_03__spinners);
 57.  
 58.         cargarLista();
 59.     }
 60. }
 • Liñas 23-28: Neste caso os elementos do array engádense en tempo de execución ao array animais, que neste caso e do tipo ArrayList.
 • O resto é exactamente igual.Caso práctico 4: Personalizando o deseño

 • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_04_Spinners de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base. • Como indicamos dende o inicio, cando creamos o Spinner tamén creamos un adaptador sobre o cal indicamos o layout de cada compoñente da lista.
Podemos crear nos mesmos o deseño que queiramos cos datos que queiramos que aparezan na lista.
 • Para facer o anterior, temos que crear o noso propio adaptador.
 • Nesta práctica creamos un layout formado por unha imaxe e un texto para cada elemento da lista do spinner.
PDM adaptador 10.jpg • Como o que queremos é facer un deseño específico para cada 'fila' de elementos da lista / spinner, imos crear o Layout que vai representar cada fila:

Nome Arquivo do layout: spinner_ud04_04.xml

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    android:layout_width="match_parent"
 5.    android:layout_height="match_parent">
 6.  
 7.     <ImageView
 8.        android:id="@+id/imgVImaxen_UD04_04_Spinners"
 9.        android:layout_width="wrap_content"
 10.        android:layout_height="wrap_content"
 11.        android:layout_weight="1"
 12.         />
 13.  
 14.     <TextView
 15.        android:id="@+id/txtTexto_UD04_04_Spinners"
 16.        android:layout_width="wrap_content"
 17.        android:layout_height="wrap_content"
 18.        android:layout_weight="2"
 19.        android:text="TextView" />
 20. </LinearLayout>
Como vemos, estamos a definir un layout cun Imageview e un TextView. Pero poderíamos poñer calquera lauyout con calquera número de elementos e deseño.


Partimos dun exercicio anterior onte xa tiñamos definidos nun array os datos do exercicio:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <resources>
 3.  
 4.     <string-array name="planetas_UD02_01_spinner">
 5.         <item>Mercurio</item>
 6.         <item>Venus</item>
 7.         <item>Terra</item>
 8.         <item>Marte</item>
 9.         <item>Xúpiter</item>
 10.         <item>Saturno</item>
 11.         <item>Urano</item>
 12.         <item>Neptuno</item>
 13.     </string-array>
 14.  
 15. </resources> • Agora crearemos o Adaptador.
Despois de facer o anterior teremos un código coma isto:
Arquivo: Adaptador_UD04_04_Spinners
 1. public class Adaptador_UD04_04_Spinners extends ArrayAdapter {
 2.    
 3.     public AdaptadorPrueba(@NonNull Context context, int resource) {
 4.         super(context, resource);
 5.     }
 6. }


 • Agora debemos ter claro que o que imos a 'enviar' a este adaptador van ser os datos necesarios para que 'constrúa' a lista de elementos.
No noso caso, queremos que faga unha lista de elementos no que cada elemento vai ser un texto (TextView) e unha imaxe (ImageView).
Polo tanto teremos que enviar un array de cadeas (para o texto) e algo para facer unha imaxe. No exemplo imos a enviarlle imaxes gardadas en /res/drawable/ e polo tanto serán un array de enteiros (lembrar que en /res/ todo se referencia por números facendo uso da clase R). Poderíamos enviar URL e que o ImageView cargase a imaxe de dita URL.
Modificamos o construtor para que recolla estes datos. Como teremos que facer uso deles noutros métodos, crearemos propiedades locais na clase:
 1. public class Adaptador_UD04_04_Spinners extends ArrayAdapter {
 2.  
 3.     int[] imaxes;   // Lista de imaxes a cargar. Lembra que en res todo son números  Se foran url poderíamos cambialo por String[]
 4.     String[] textos;
 5.     Context mContext;
 6.  
 7.     public Adaptador_UD04_04_Spinners(@NonNull Context context, int[]imaxes,String[]textos) {
 8.         super(context, R.layout.spinner_ud04_04);       // Enviamos o layout que imos utilizar
 9.  
 10.         this.imaxes = imaxes;
 11.         this.textos = textos;
 12.         this.mContext = context;
 13.     }
 14.    
 15. }
Fixarse na liña 8, que enviamos ao construtor da clase ArrayAdapter o layout que vai 'gardar' cada elemento da lista no spinner.


 • Agora, para que funcione o adaptador temos que sobreescribir a lo menos tres métodos:
 • int getCount(): Devolve o número de elementos da lista. Fixarse que no noso caso, o número de elementos da lista o sabemos por calquera dos dous arrays onde gardamos os datos. Se creamos catro elementos, a propiedade textos.length será catro.
 • View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent): Este método ten que devolver o view de cada elemento da fila. Fixarse que este 'view' no noso caso será un LinearLayout formado por dos Views (un TextView e un ImageView). E o view que visualiza o elemento escollida da lista.
 • View getDropDownView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent): Devolve o view que conforma cada elemento da lista cando prememos sobre a mesma (a lista despregable). Pero aquí amosamos o view de cada elemento da lista despregable.
Fixarse que no caso dos métodos que devolven un view, podemos facer nos un dinamicamente e devolvelo.
Por exemplo, se fago isto:
 1.     @Override
 2.     public View getDropDownView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {
 3.         TextView proba = new TextView(mContext);
 4.         proba.setText("OOOOOOOO");
 5.         return proba;
 6.     }
Aparece isto:
PDM adaptador 11.jpg
Isto sería útil se queremos que cando escollamos un elemento apareza unha información e cando estea escollido apareza outra. Máis información neste enlace.


No noso caso queremos que visualmente apareza o mesmo cando temos un elemento escollido da lista, como cando aparece o despregable da mesma.
Como o view que representa o elemento seleccionado da lista o obtemos do método getView (como comentamos antes) o código quedaría así:
 1.     @Override
 2.     public int getCount() {
 3.         return textos.length;       // Poderíamos poñer tamén o número de imaxes.
 4.     }
 5.  
 6.     @Override
 7.     public View getDropDownView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {
 8.         return getView(position,convertView,parent);
 9.     }
 10.  
 11.     @NonNull
 12.     @Override
 13.     public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {
 14.         return super.getView(position, convertView, parent);
 15.     }
 • Liña 3: Devolvemos o número de textos enviados como parámetro do constructor.
 • Liña 8: Devolvemos o view do método getView que imos a modificar. • Agora ven o máis importante, que é crear o view que conforma o elemento seleccionado no Spinner:
PDM adaptador 12.jpg
O proceso para facelo é o seguinte:
Fixámonos na definición do método getView: public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {
Ese obxecto da clase View vai 'levar' o layout que temos definido para cada elemento da fila.
E os datos cos que vai encher dito layout van ir no método setTag xa comentado nesta wiki.
 • O primeiro é cargar o layout no 'convertView'.
Para iso temos que pasar o layout dun arquivo XML a un obxecto que poida ser empregado en programación.
Iso se fai facendo un 'inflate':
 1.             LayoutInflater mInflater = (LayoutInflater) mContext.
 2.                     getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
 3.             convertView = mInflater.inflate(R.layout.spinner_ud04_04, parent, false);
Xa analicaremos en detalle este código. Por agora quedade coa idea de que estas liñas fan que o LinearLayout co botón e a imaxe pasa a ser un obxecto que se garda en convertView.
 • Segundo, debemos de pasar os datos de cada elemento por medio do método setTag.
Non perdades a idea de que a este método se chama 'por cada elemento da lista', sendo o parámetro 'position' o que nos di a posición do elemento que se vai amosar.
Para facer isto, crearemos una clase na que gardaremos os views que se van pasar ao layout. Os views son un ImageView e un TextView:
 1.     private static class ViewHolder {
 2.         ImageView mImaxe;
 3.         TextView mTexto;
 4.     }
Agora creamos un obxecto de dita clase e indicamos a que se corresponde cada un dese views no arquivo de Layout. Ademáis gardamos dita información no convertView, na propiedade Tag:
 1.             Adaptador_UD04_04_Spinners.ViewHolder viewFila = new Adaptador_UD04_04_Spinners.ViewHolder();
 2.  
 3.             viewFila.mImaxe = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.imgVImaxen_UD04_04_Spinners);
 4.             viewFila.mTexto = (TextView) convertView.findViewById(R.id.txtTexto_UD04_04_Spinners);
 5.             convertView.setTag(viewFila);
 • Terceiro, asociamos os datos concretos de cada elemento aos datos de cada view e devolvemos o 'convertView':
 1.         viewFila.mImaxe.setImageResource(imaxes[position]);
 2.         viewFila.mTexto.setText(textos[position]);
 3.  
 4.         return convertView;


 • Cuarto, como a este método se pode chamar varias veces (é dicir, despregar a lista), a segunda ou sucesivas veces que se chame, os datos xa non cambian, polo que non é necesario volver a crear o 'converView' que xa virá con datos, incluído o tag, polo que podemos recuperar ditos datos có método getTag.
Agora se entende por que é necesario chamar ao método setNotifyOnChange(boolean notifyOnChange) ?
O código completo:

Arquivo: Adaptador_UD04_04_Spinners

 1. public class Adaptador_UD04_04_Spinners extends ArrayAdapter {
 2.  
 3.     int[] imaxes;   // Lista de imaxes a cargar. Lembra que en res todo son números  Se foran url poderíamos cambialo por String[]
 4.     String[] textos;
 5.     Context mContext;
 6.  
 7.     public Adaptador_UD04_04_Spinners(@NonNull Context context, int[]imaxes,String[]textos) {
 8.         super(context, R.layout.spinner_ud04_04);       // Enviamos o layout que imos utilizar
 9.  
 10.         this.imaxes = imaxes;
 11.         this.textos = textos;
 12.         this.mContext = context;
 13.     }
 14.  
 15.     @Override
 16.     public int getCount() {
 17.         //return super.getCount();
 18.         return textos.length;       // Poderíamos poñer tamén o número de imaxes.
 19.     }
 20.  
 21.     @Override
 22.     public View getDropDownView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {
 23.         return getView(position,convertView,parent);
 24.     }
 25.  
 26.     private static class ViewHolder {
 27.         ImageView mImaxe;
 28.         TextView mTexto;
 29.     }
 30.     @NonNull
 31.     @Override
 32.     public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) {
 33.         //return super.getView(position, convertView, parent);
 34.  
 35.         Adaptador_UD04_04_Spinners.ViewHolder viewFila = new Adaptador_UD04_04_Spinners.ViewHolder();
 36.         if (convertView == null) {
 37.             LayoutInflater mInflater = (LayoutInflater) mContext.
 38.                     getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
 39.             convertView = mInflater.inflate(R.layout.spinner_ud04_04, parent, false);
 40.             viewFila.mImaxe = (ImageView) convertView.findViewById(R.id.imgVImaxen_UD04_04_Spinners);
 41.             viewFila.mTexto = (TextView) convertView.findViewById(R.id.txtTexto_UD04_04_Spinners);
 42.             convertView.setTag(viewFila);
 43.         } else {
 44.             viewFila = (Adaptador_UD04_04_Spinners.ViewHolder) convertView.getTag();
 45.         }
 46.         viewFila.mImaxe.setImageResource(imaxes[position]);
 47.         viewFila.mTexto.setText(textos[position]);
 48.  
 49.         return convertView;
 50.     }
 51.  
 52. } • Unha vez que temos o adaptador creado teremos que ir á activity e asociar o spinner a dito adaptador.
Como non temos moitas imaxes en /res/ imos asociar a mesma imaxe a todos os elementos da lista. Partimos que temos unha imaxe en res de nome: R.drawable.ok (se non é o caso poñede outra calquera).

Arquivo: UD04_04_Spinners

 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Adaptadores;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.widget.Spinner;
 6.  
 7. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 8.  
 9. public class UD04_04_Spinners extends Activity {
 10.  
 11.     private void cargarLista(){
 12.         String datos[] = getResources().getStringArray(R.array.planetas_UD02_01_spinner);
 13.         int[] imaxes = new int[datos.length];
 14.        for(int cont=0;cont<datos.length;cont++){
 15.            imaxes[cont]=R.drawable.ok;
 16.        }
 17.  
 18.         Spinner lista = findViewById(R.id.spnLista_UD04_04_Spinners);
 19.  
 20.         Adaptador_UD04_04_Spinners meuAdaptador = new Adaptador_UD04_04_Spinners(this,imaxes,datos);
 21.         lista.setAdapter(meuAdaptador);
 22.  
 23.     }
 24.  
 25.     @Override
 26.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 27.         super.onCreate(savedInstanceState);
 28.         setContentView(R.layout.activity_ud04_04__spinners);
 29.  
 30.         cargarLista();
 31.     }
 32. }

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2018).