TextView. Definición de recursos XML

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Un TextView é unha etiqueta de texto que serve para amosar texto na aplicación.
 • Este control é unha subclase da clase View.
 • Opcionalmente pódese permitir editar o contido.
 • A clase que implementa o control vén configurada para non permitir a edición.


 • Aproveitando que este é o primeiro control que imos ver, tamén imos explicar como se definen constantes para usar nos recursos XML.


 • Referencias:
  • A clase View: http://developer.android.com/reference/android/view/View.html
   • Antes de continuar é importante familiarizarse (non fai falla aprender nada) cos métodos, subclases e atributos que ten esta clase de que van colgar todos os demais controis. Co cal, aparte de pararse na seguinte imaxe, é aconsellable premer no enlace anterior.

00 Part of Android View Hierarchy.pngCasos prácticos

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: CaixaTexto. • Dentro do paquete CaixaTexto crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_TextView de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
 • Imos comezar creando un layout con 2 TextViews, onde o segundo TextView se modifica en tempo de execución (ao iniciarse a aplicación).
Nota: No exemplo faise uso dun LineaLayout pero podedes facer uso de calquera dos layouts vistos anteriormente.


PDM TextView 7.JPG

 • A imaxe amosa en tempo de deseño os 2 TextViews.
 • Le o contido da etiqueta azul.
 • O XML do layout asociado a esa imaxe é:
 1. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.    android:layout_width="match_parent"
 4.    android:layout_height="match_parent"
 5.    android:padding="20sp"
 6.    android:orientation="vertical" >
 7.  
 8.     <TextView
 9.        android:id="@+id/txtOrixinal_UD02_01_TextView"
 10.        android:layout_width="wrap_content"
 11.        android:layout_height="wrap_content"
 12.        android:text="@string/hello_world" />
 13.  
 14.     <TextView
 15.        android:id="@+id/txtJava_UD02_01_TextView"
 16.        android:layout_width="wrap_content"
 17.        android:layout_height="wrap_content"
 18.        android:textColor="#00F"
 19.        android:text="Dá igual o que escribamos aquí. Neste exemplo, ao lanzar a aplicación, vaise cambiar este texto" />
 20.  
 21. </LinearLayout>
 • Nas liñas 9 e 15 asóciase un ID a cada control, TextView, que logo usaremos en Java.
 • Observar as diferenzas entre as liñas 12 e 19. A primeira amosará o texto que contén a constante definida en XML (noutro ficheiro XML), a segunda amosa o texto directamente.
 • Deberedes de ter definida a constante @string/hello_world no ficheiro de recursos: /res/values/strings.xml, como está indicado despois da imaxe.

PDM TextView 2.JPG

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <resources>
 3.  
 4.   <string name="app_name">Aprendendo</string>
 5.   <string name="hello_world">Hello world!</string>
 6.  
 7. </resources>
 • Como xa se dixo é recomendable usar o primeiro caso, pero no material vaise abusar do segundo caso para que se entendan os exemplos máis facilmente.
 • No segundo caso, como xa se indicou, o IDE Eclipse dará unha advertencia na liña 19 porque recomenda que esa propiedade se declare a través dunha constante.


 • As liñas 9 e 15 están creando o ID para os controis para que poidan ser accedidos dende Java a través da Clase R.
 • Observar na imaxe a declaración deses IDs.

PDM TextView 3.JPG

 • Isto xerase automaticamente cando se ten gardado o documento XML onde se declaran os controis.


 • Finalmente mirar como se define a cor azul (RGB), liña 18. Esta definición tamén podería estar usando unha constante declarada noutro ficheiro XML, como se verá ao final deste apartado.

Acceder e manipular o control dende Java

 • A continuación imos acceder ao control TextView declarado en XML dende Java e imos realizar accións sobre o control.
 • A forma de acceder a calquera compoñente gráfico é por medio da chamada ao método findViewById(int id) no que pasamos como parámetro o id do recurso, o cal o podemos obter a través da clase R, da forma: R.id.identificador_recurso.


Escribiremos esta liña:
 1.   @Override
 2.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 3.     super.onCreate(savedInstanceState);
 4.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
 5.  
 6.     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
 7.  
 8.   }
Ao facelo, se temos axustado o IDE Android Studio, fará unha importación da clase de forma automática e aparecerá o impor na parte superior da clase, se non, teremos que facelo manualmente:
PDM TextView 4.JPG
A medida que imos escribindo o tipo se prememos CTRL+ Barra espaciadora xa sabemos que nos vai a autocompletar.
 • O método método findViewById(int id):
  • Recibe como parámetro unha constante da Clase R: neste caso o id asociado a un elemento visual. (CTRL+Barra espaciadora, para localizar a constante).
  • Devolve un obxecto de tipo View.
 • Todo control visual é unha subclase de View, por tanto como obtemos un obxecto View.
Anteriormente á versión 26, sería necesario facer un cast do método da forma:
TextView variable = (TextView) findViewById(R.id.id_text);
A partires da versión API 26 xa non é necesario.


 • A continuación amósase o código Java que vai manipular o TextView
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.CaixaTexto;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.widget.TextView;
 6.  
 7. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 8.  
 9. public class UD02_01_TextView extends Activity {
 10.  
 11.   @Override
 12.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 13.     super.onCreate(savedInstanceState);
 14.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
 15.  
 16.     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
 17.     final TextView tvJava = (TextView) findViewById(R.id.txtJava_UD02_01_TextView);
 18.  
 19.     tvJava.setText("Etiqueta modificada en java: "+txtOrixinal.getText());
 20.  
 21.   }
 22. }
 • Liña 16: temos un obxecto que apunta a TextView orixinal, ao primeiro TextView do Layout.
 • Liña 17: temos un obxecto que apunta ao novo TextView, ao segundo do Layout.
 • Liña 19: modificamos o texto do segundo TextView. O contido é unha cadea de texto concatenada (+) co texto que ten o primeiro TextView.
 • Cando se lance a aplicación vaise executar ese código, co cal o texto do segundo TextView non vai ser o que se indicou no Layout en tempo de deseño senón o que se indica en tempo de execución.
 • A imaxe amosa a execución da aplicación:

PDM TextView 8.JPG

 • Observar o contido da segunda liña, non é o que se asignou no Layout.

Manipulación html dunha etiqueta de texto

 • As Etiquetas de texto non son texto (String) senón que son código semellante ao html.
 • Entón na liña 18 anterior parece que hai unha contradición: concatenar unha cadea con algo html.
 • Teríamos que ter usado o método toString(): tvOrixinal.getText().toString()
 • Pero en Java non fai falla poñelo porque ese método chámase automaticamente sempre que o obxecto se concatene con outro String (Neste caso a cadea de texto).


 • Para obter a seguinte imaxe non se vai tocar o XML e vaise facer todo en Java.

PDM TextView 5.JPG

 • Na segunda etiqueta cambiouse: cor, tamaño da fonte e púxose en negriña unha palabra.


 • Código JAVA ...
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.CaixaTexto;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.graphics.Color;
 5. import android.os.Bundle;
 6. import android.text.Html;
 7. import android.widget.TextView;
 8.  
 9. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 10.  
 11. public class UD02_01_TextView extends Activity {
 12.  
 13.   @Override
 14.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 15.     super.onCreate(savedInstanceState);
 16.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
 17.  
 18.     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
 19.     final TextView tvJava = (TextView) findViewById(R.id.txtJava_UD02_01_TextView);
 20.  
 21.     tvJava.setText("Etiqueta modificada en java: "+txtOrixinal.getText());
 22.     tvJava.append(". Máis texto. ");
 23.     tvJava.setTextColor(Color.RED);
 24.     tvJava.setTextSize(20);
 25.     tvJava.append(Html.fromHtml("<p><br>Isto está en <b>negriña</b> e noutra liña.</p>"));
 26.  
 27.   }
 28. }
 • Para importar os paquetes premer (SHIFT + CTRL + O)


 • Liña 22: engade contido á etiqueta polo final da mesma e amosa o contido final.
 • Liña 23: cambiar a cor usando unha constante estática.
 • Liña 24: cambiar o tamaño da fonte
 • Liña 25: devolve a cadea en formato HTML no que en Android se podería chamar Texto con estilo mostrable


 • A continuación vaise modificar a aplicación para que poidamos recuperar o contido exacto dun TextView, non o que amosa por pantalla.
 • Tamén se vai usar o método toString() para ver o seu resultado.


 • A imaxe amosa o deseño do Layout

PDM TextView 9.JPG

 • Observar a liña de separación e despois desta, dúas etiquetas de texto.
 • O Ficheiro XML asociado
 1. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3.    android:layout_width="match_parent"
 4.    android:layout_height="match_parent"
 5.    android:orientation="vertical"
 6.    android:padding="20sp" >
 7.  
 8.     <TextView
 9.        android:id="@+id/tv_orixinal"
 10.        android:layout_width="wrap_content"
 11.        android:layout_height="wrap_content"
 12.        android:text="@string/hello_world" />
 13.  
 14.     <TextView
 15.        android:id="@+id/tv_java"
 16.        android:layout_width="wrap_content"
 17.        android:layout_height="wrap_content"
 18.        android:text="Dá igual o que escribamos aquí. Neste exemplo, ao lanzar a aplicación, vaise cambiar este texto"
 19.        android:textColor="#00F" />
 20.  
 21.     <View
 22.        android:layout_width="match_parent"
 23.        android:layout_height="2sp"
 24.        android:background="#000" />
 25.  
 26.     <TextView
 27.        android:id="@+id/txtTv_html_UD02_01_TextView"
 28.        android:layout_width="wrap_content"
 29.        android:layout_height="wrap_content"
 30.        android:text="Cadena html do tv_java. Realizarase en java" />
 31.  
 32.     <TextView
 33.        android:id="@+id/txtTv_string_UD02_01_TextView"
 34.        android:layout_width="wrap_content"
 35.        android:layout_height="wrap_content"
 36.        android:text="String do tv_java. Realizarase en java"
 37.        android:textColor="#00F"
 38.        android:textSize="16sp" />
 39.  
 40. </LinearLayout>
 • Observar as liñas marcadas
 • A imaxe amosa a aplicación en execución:

PDM TextView 6.JPG

 • Observar como a primeira etiqueta despois da liña ten o contido do que almacena o EditText vermello.
 • A segunda etiqueta despois da liña amosa a etiqueta vermella pasada polo método toString. Observar como xa non hai negriña.


 • O código que fai iso posible é o seguinte:
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.CaixaTexto;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.graphics.Color;
 5. import android.os.Bundle;
 6. import android.text.Html;
 7. import android.text.Spanned;
 8. import android.widget.TextView;
 9.  
 10. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 11.  
 12. public class UD02_01_TextView extends Activity {
 13.  
 14.   @Override
 15.   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 16.     super.onCreate(savedInstanceState);
 17.     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
 18.  
 19.     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
 20.     final TextView tvJava = (TextView) findViewById(R.id.txtJava_UD02_01_TextView);
 21.     final TextView tvHtml = (TextView) findViewById(R.id.txtTv_html_UD02_01_TextView);
 22.     final TextView tvString = (TextView) findViewById(R.id.txtTv_string_UD02_01_TextView);
 23.  
 24.     tvJava.setText("Etiqueta modificada en java: "+txtOrixinal.getText());
 25.     tvJava.append(". Máis texto. ");
 26.     tvJava.setTextColor(Color.RED);
 27.     tvJava.setTextSize(20);
 28.     tvJava.append(Html.fromHtml("<p><br>Isto está en <b>negriña</b> e noutra liña.</p>"));
 29.  
 30.     tvHtml.setText(Html.toHtml((Spanned)(tvJava.getText())));
 31.  
 32.     //tvString.setText(""+tvJava.getText());
 33.     tvString.setText(tvJava.getText().toString());
 34.   }
 35. }
 • Liña 30: colle o valor da etiqueta vermella e a pasa a formato Html.
 • Liña 33: pasa a cadea vermella a String. Sería o equivalente á liña 35 (Concatenar cunha cadea).

Definición de constantes/recursos xml

 • Como xa vimos na definición XML do Layout temos valores postos á ferro.
 • Sería bo definir esas propiedades noutros ficheiros XML, deste xeito permítese a reutilización e a internacionalización.


 • Engadimos os novos recurso de tipo string. Observar as liñas marcadas.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <resources>
 3.     <string name="app_name">Aprendendo</string>
 4.     <string name="hello_world">Hello world!</string>
 5.  
 6.     <string name="texto_tv_java">Dá igual o que escribamos aquí. Neste exemplo, ao lanzar a aplicación, vaise cambiar este texto</string>
 7.     <string name="texto_tv_html">Cadena html do tv_java. Realizarase en java</string>
 8.     <string name="texto_tv_string">String do tv_java. Realizarase en java</string>
 9. </resources>
 • Gardar o ficheiro
 • A continuación vaise crear un ficheiro de recurso para as cores.
Cada cor está formado por 3 cores (RED, GREEN, BLUE) que van dende 00 a FF en hexadecimal (0 a 255 en decimal), aínda que tamén acepta un único díxito (de 0 a F).
Normalmente faríamos uso do que xa trae por defecto, pero imos crear un novo para que vexades cal sería o proceso...
As constantes dos recursos pódense crear directamente no deseñador ou ben crealas previamente e utilizalas no deseñador posteriormente.


 • Modifiquemos o ficheiro de recursos de meucores:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <resources>
 3.   <color name="azul">#00F</color>
 4.   <color name="negro">#000</color>
 5.  
 6. </resources>


 • Uso dos recursos no layout. Como sempre, observar as liñas marcadas
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4.   android:layout_width="match_parent"
 5.   android:layout_height="match_parent"
 6.   android:padding="20sp"
 7.   android:orientation="vertical" >
 8.  
 9.   <TextView
 10.     android:id="@+id/txtOrixinal_UD02_01_TextView"
 11.     android:layout_width="wrap_content"
 12.     android:layout_height="wrap_content"
 13.     android:text="@string/hello_world" />
 14.  
 15.   <TextView
 16.     android:id="@+id/txtJava_UD02_01_TextView"
 17.     android:layout_width="wrap_content"
 18.     android:layout_height="wrap_content"
 19.     android:text="@string/texto_tv_java"
 20.     android:textColor="@color/azul" />
 21.  
 22.   <View
 23.     android:layout_width="match_parent"
 24.     android:layout_height="2sp"
 25.     android:background="@color/negro" />
 26.  
 27.   <TextView
 28.     android:id="@+id/txtTv_html_UD02_01_TextView"
 29.     android:layout_width="wrap_content"
 30.     android:layout_height="wrap_content"
 31.     android:text="@string/texto_tv_html" />
 32.  
 33.   <TextView
 34.     android:id="@+id/txtTv_string_UD02_01_TextView"
 35.     android:layout_width="wrap_content"
 36.     android:layout_height="wrap_content"
 37.     android:text="@string/texto_tv_string"
 38.     android:textColor="@color/azul"
 39.     android:textSize="16sp" />
 40. </LinearLayout>


NOTA IMPORTANTE: Lembra que calquera recurso que cres, soamente aceptará como nome letras minúsculas e guión baixo. Os demais caracteres están prohibidos.


 • Anda!!! Quedounos na liña 24 e 39 dous valores candidatos a ser definidos nunhas constantes tipo dimen. Seguro que o participante no curso é quen de facelo.
A etiqueta para as dimensións é: <dimen> </dimen>. Lembra facer uso do atributo 'name'.
Os recursos de tamaño son bos telos para aplicar o mesmo tamaño a todos os views da nosa aplicación desa forma damos a impresión de ter un mesmo deseño.
 • Importante: O tamaño que se garde en <dimen> ten que especificar a unidade, sp ou dp da forma: <dimen name='nome'>10sp</dimen>Accesibilidade

Dito modo vai 'ler' a descrición de cada elemento.
 • Como norma xeral podemos dar as seguintes pautas:
Un <TextView> terá que ter o atributo 'android:contentDescription' como se amosa no seguinte exemplo:
 1.   <TextView
 2.     android:id="@+id/textView7"
 3.     android:layout_width="wrap_content"
 4.     android:layout_height="wrap_content"
 5.     android:layout_marginStart="8dp"
 6.     android:layout_marginTop="8dp"
 7.     android:text="Dime o teu nome:"
 8.     android:textSize="18sp"
 9.     android:contentDescription="Nome a enviar"
 10.     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 11.     app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/etNome_UD03_01_Intents" />


 • No caso de que o TextView estea asociado ao EditText, podemos substituír dito atributo polo atributo: android:labelFor o cal indica cal é o EditText asociado ao TextView.
 1.   <TextView
 2.     android:id="@+id/textView7"
 3.     android:layout_width="wrap_content"
 4.     android:layout_height="wrap_content"
 5.     android:layout_marginStart="8dp"
 6.     android:layout_marginTop="8dp"
 7.     android:text="Dime o teu nome:"
 8.     android:textSize="18sp"
 9.     android:labelFor="@id/etNome_UD03_01_Intents"
 10.     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 11.     app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/etNome_UD03_01_Intents" />
 12.  
 13.   <EditText
 14.     android:id="@+id/etNome_UD03_01_Intents"
 15.     android:layout_width="wrap_content"
 16.     android:layout_height="wrap_content"
 17.     android:layout_marginStart="8dp"
 18.     android:layout_marginTop="8dp"
 19.     android:ems="10"
 20.     android:inputType="textPersonName"
 21.     app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/textView7"
 22.     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />


 • Para comprobar que non temos problemas de accesibilidade:


-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).