Toast

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

 • Un Toast proporciona un simple feedback de algo que pasa na aplicación a través dunha pequena mensaxe popup.
 • Chámaselle así "Tostada" porque aparece na pantalla do mesmo xeito que as tostadas saltan na torradora cando están feitas.

00 toast.png

 • So usa o espazo que precise a mensaxe e a pantalla actual permanece visible.
 • Desaparecen automaticamente pasado un pequeno espazo de tempo.


 • Para usar o Toast:
 1. Context context = getApplicationContext();
 2. CharSequence text = "Hello toast!";
 3. int duration = Toast.LENGTH_SHORT;
 4.  
 5. Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration);
 6. toast.show();
 • Context: é un interface que permite acceder aos recursos da nosa aplicación
 • duration:
  • LENGTH_SHORT: constante que equivale a 2 segundos
  • LENGTH_LONG: constante que equivale a 3,5 segundos


 • As liñas 5 e 6 anteriores poden ser substituídas pola seguinte:
 1. Toast.makeText(context, text, duration).show();


Caso práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Toasts. • Dentro do paquete Toasts crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_Toast de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Collendo como base a primeira versión da aplicación dos planetas: U2_12_Spinner.
 • Simplemente agora a nova aplicación ten unha entrada máis ao principio do Spinner Selecciona un planeta.Arquivo de recursos: array_planetas.xml

 • Copiamos o ficheiro array_planetas.xml ubicado en /res/values/ dunha aplicación á outra.
 • Engadimos un ítem ao principio:
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <resources>
 3.  
 4.     <string-array name="planetas_UD02_01_spinner">
 5.         <item>Mercurio</item>
 6.         <item>Venus</item>
 7.         <item>Terra</item>
 8.         <item>Marte</item>
 9.         <item>Xúpiter</item>
 10.         <item>Saturno</item>
 11.         <item>Urano</item>
 12.         <item>Neptuno</item>
 13.     </string-array>
 14.  
 15.     <string-array name="planetas_UD02_01_toast">
 16.         <item>Selecciona un planeta</item>
 17.         <item>Mercurio</item>
 18.         <item>Venus</item>
 19.         <item>Terra</item>
 20.         <item>Marte</item>
 21.         <item>Xúpiter</item>
 22.         <item>Saturno</item>
 23.         <item>Urano</item>
 24.         <item>Neptuno</item>
 25.     </string-array>
 26. </resources>O XML do layout

 • É igual ao da aplicación orixinal, cambiando a fonte de datos do spinner e actualizando os id´s dos controis.
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5.    android:layout_width="match_parent"
 6.    android:layout_height="match_parent"
 7.    tools:context=".UI.Toasts.UD02_01_Toast">
 8.  
 9.     <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 10.        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 11.        android:layout_width="match_parent"
 12.        android:layout_height="match_parent"
 13.        android:orientation="vertical" >
 14.  
 15.         <Spinner
 16.            android:id="@+id/spnPlanetas_UD02_01_Toast"
 17.            android:layout_width="wrap_content"
 18.            android:layout_height="wrap_content"
 19.            android:entries="@array/planetas_UD02_01_toast" />
 20.  
 21.         <Button
 22.            android:id="@+id/btnSeleccion_UD02_01_Toast"
 23.            android:layout_width="wrap_content"
 24.            android:layout_height="wrap_content"
 25.            android:onClick="onButtonClick"
 26.            android:text="Preme cando selecciones" />
 27.  
 28.         <TextView
 29.            android:id="@+id/tvResultado_UD02_01_Toast"
 30.            android:layout_width="wrap_content"
 31.            android:layout_height="wrap_content"
 32.            android:text="Selecciona un planeta" />
 33.  
 34.     </LinearLayout>
 35. </android.support.constraint.ConstraintLayout>Código Java

 • Ao método da aplicación orixinal engadímoslle un control: se esta seleccionada ou non a posición 0 do Spinner.
 1. package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Toasts;
 2.  
 3. import android.app.Activity;
 4. import android.os.Bundle;
 5. import android.view.View;
 6. import android.widget.Spinner;
 7. import android.widget.TextView;
 8. import android.widget.Toast;
 9.  
 10. import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 11.  
 12. public class UD02_01_Toast extends Activity {
 13.  
 14.     public void onButtonClick(View v) {
 15.         Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_Toast);
 16.         TextView lblResultado = (TextView) findViewById(R.id.tvResultado_UD02_01_Toast);
 17.  
 18.         if (spinPlanetas.getSelectedItemId() == 0) {
 19.             Toast.makeText(this, "Por favor selecciona un planeta",Toast.LENGTH_LONG).show();
 20.             lblResultado.setText("");
 21.         } else
 22.  
 23.             lblResultado.setText("Seleccionaches "
 24.                     + spinPlanetas.getSelectedItem()
 25.                     + "\nque está na posición "
 26.                     + spinPlanetas.getSelectedItemId());
 27.     }
 28.  
 29.  
 30.     @Override
 31.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 32.         super.onCreate(savedInstanceState);
 33.         setContentView(R.layout.activity_ud02_01__toast);
 34.     }
 35. }
 • Liña 18: Comprobamos se a posición seleccionada no Spinner é a 0 de ser así ...
 • Liña 19: realizamos un Toast.
 • Liña 20: Poñemos a etiqueta a baleiro.Personalizando o Toast

 • O toast é un obxecto da clase Toast que se crea cando chamamos o makeToast.
Unha vez creado podemos acceder as súas propiedades e métodos.
 • Por exemplo:


 • Vexamos un exemplo, baseado no mesmo código do exemplo anterior, no que imos crear un View de tipo TextView que imos asociado a o Toast e tamén imos modificar a posición na que aparece a mensaxe:
PDM toast 4.jpg


 • O código modificado:
 1.     public void onButtonClick(View v) {
 2.         Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_Toast);
 3.         TextView lblResultado = (TextView) findViewById(R.id.tvResultado_UD02_01_Toast);
 4.  
 5.         if (spinPlanetas.getSelectedItemId() == 0) {
 6.             Toast toast =  Toast.makeText(this, "",Toast.LENGTH_LONG);   // Creamos o obxecto Toast
 7.  
 8.             TextView viewToast = new TextView(this);    // Creamos un view que imos asociado ao Toast en vez dunha cadea de texto. Podería ser calquera view
 9.             viewToast.setText("Por favor selecciona un planeta");
 10.             viewToast.setTextColor(Color.RED);
 11.  
 12.             toast.setGravity(Gravity.TOP|Gravity.RIGHT,10,10);  // Cambiamos as propiedades do toast
 13.             toast.setView(viewToast);
 14.            
 15.             toast.show();   // Amosamos o toast
 16.             lblResultado.setText("");
 17.         } else {
 18.  
 19.             lblResultado.setText("Seleccionaches "
 20.                     + spinPlanetas.getSelectedItem()
 21.                     + "\nque está na posición "
 22.                     + spinPlanetas.getSelectedItemId());
 23.        }
 24.     }

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2018).