Diferencia entre revisiones de «Intents implícitos. Permisos. Filtros.»

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Etiqueta category)
(Etiqueta category)
 
Línea 240: Línea 240:
 
Intent intento = new Intent(Intent.ACTION_MAIN, null);
 
Intent intento = new Intent(Intent.ACTION_MAIN, null);
 
intento.addCategory(Intent.CATEGORY_LAUNCHER);
 
intento.addCategory(Intent.CATEGORY_LAUNCHER);
startActivity(i);
+
startActivity(intento);
 
</syntaxhighlight>  
 
</syntaxhighlight>  
  

Revisión actual del 16:35 9 nov 2019

Intent en Activities

 • Para lanzar outra activity se fai uso dos Intent.
 • Nota Importante: En Android cando lanzamos unha nova activity, a anterior queda en memoria formando unha cola LIFO. O pechar a nova activity aparecerá a anterior. SE QUEREMOS PECHAR UNHA ACTIVITY PARA ABRIR UNHA NOVA DEBEMOS DE ABRIR A NOVA ACTIVITY E CHAMAR Ó MÉTODO finish() da activity que chama.Construíndo un Intent


 • A efectos prácticos, unha activity vense a identificar cunha pantalla. Os intent´s vannos servir para chamar a ditas pantallas entre outras cousas.
Tamén van servir para chamar a outras aplicacións ANDROID e esperar unha resposta (ou non).
 • Un intent prové un enlace entre diferentes compoñentes coma poden ser dúas activity´s. Se pode traducir coma a intención da aplicación de facer algo.
Cando chama, o pode facer indicando a Activity que quere lanzar (Intent Explícitos) ou simplemente indica a acción que quere realizar e é o S.O. quen decide en base a acción e o tipo de información, que aplicación debe lanzar (Intent Implícitos).


 • Para chamar a unha activity dende outra temos o seguinte código:
1 Intent intent = new Intent(this, DisplayMessageActivity.class);


 • O primeiro parámetro é unha referencia ó contexto (a clase Activity é unha subclase de Context, por iso poñemos this).
O segundo parámetro é a clase que o Sistema Operativo ‘intentará’ cargar (no noso caso a activity a cargar).


 • Nota: O context é unha interface que nos permite acceder os recursos da aplicación, clases e outras operacións, como acceso as activities…Etiqueta action

 • Como vimos anteriormente, cada vez que se crea unha activity se engade no AndroidManifiest.xml.
Dita activity ten asociado un filtro de intento (<intent-filter>) ou podemos engadirllo en caso de non ser un tipo 'launcher'.
Dentro deste temos a etiqueta <action....> no que se define o nome do filtro para a activity.
Desta forma podemos chamar a outra activity polo seu nome:
 • startActivity(new Intent(this,NomeClase.class); :Esta é a opción vista ata o de agora.
 • startActivity(new Intent(“nome.definido.etiqueta.action”)); :Chamamos co nome definido na etiqueta action.
Neste segundo caso teremos que definir unha categoría por defecto, para poder chamar a activity polo seu nome (<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />)Vexamos un exemplo:
 1     <activity
 2       android:name="com.example.variasactiviy.MainActivity1"
 3       android:label="@string/app_name1" >
 4       <intent-filter>
 5         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 6         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 7       </intent-filter>
 8     </activity>
 9     <activity
10       android:name="com.example.variasactiviy.MainActivity2"
11       android:label="@string/app_name2" >
12       <intent-filter>
13         <action android:name="com.example.variasactiviy.ActionMainActivity2" />
14  	    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
15       </intent-filter>
16     </activity>
Para chamar a segunda activity:
1 startActivity(new Intent("com.example.variasactiviy.ActionMainActivity2"));
 • Nome dos action:
 • Aínda que o action pode ter calquera nome, por convención se usa este formato nos action definidos por Android: .intent.action.nome_acción.
Por exemplo, 'android.intent.action.MAIN' é o action que define Android para unha activity de categoría 'Launcher'.
Podemos consultar todos os action definidos no seguinte enlace.
Se queremos chamar a unha activity que 'atenda' a un tipo de acción teríamos que poñer:
1 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);  // Neste caso buscamos as que atendan o tipo ACTION_MAIN.
2 startActivity(intent);


 • No caso das activities definidas por nos que non teñen un action 'predefinido' de Android, o name terá o formato: nome_paquete.nome_accion.
No exemplo anterior: com.example.variasactiviy.ActionMainActivity2
Unha activity pode levar varias accións asociadas.
Se existen varias activities co mesmo nome o S.O. amosará unha mensaxe para que escollamos cal delas debe abrir.


 • Os intent´s vainos servir para chamar a outras aplicacións que estean instaladas no sistema operativo Android. A idea é chamar a unha aplicación cun tipo de dato, e que sexa o S.O. en base os 'filter' das aplicacións instaladas, o que chame á aplicación correspondente.

Dentro do Intent irán os datos necesarios para que a aplicación que reciba a petición poida dar o servizo. Así, se abro o navegador, podo enviarlle a url que quero que abra (é opcional mandalo). Para mandar os datos faremos uso do método putExtra da clase Intent (o veremos despois noutro punto).

Así, grazas a esta forma de traballar, podemos usar Intent´s:
 • Para chamar a un teléfono
 • Para enviar un sms/correo
 • Para abrir o navegador
 • Para abrir unha localización dentro dun mapa
 • Ou para chamar a Activities doutras aplicacións.


Por exemplo:
 • Un intent para enviar un correo electrónico:
1 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
2 intent.setType("application/octet-stream");
3 intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Subject");
4 intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Texto do Mail");
5 intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[]{"android@cursoandroid.es"});
6 startActivity(intent);
 • Un intent para amosar o dial de teléfono:
1 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);
2 startActivity(intent);
 • Un intent para lanzar unha busca do navegador web:
1 Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_WEB_SEARCH);
2 intent.putExtra(SearchManager.QUERY, "Android");
3 startActivity(intent); • A un Intent podemos asociarlle unha acción, uns datos e unha categoría.
As activities poden declarar o tipo de accións que poden levar a cabo e os tipos de datos que poden xestionar.
As accións son cadeas de texto estándar que describen o que unha activity pode facer.
Por exemplo android.intent.action.VIEW é unha acción que indica que a actividade pode amosar datos ó usuario.
Máis información en:
Cando definimos unha activity normalmente aparece isto no AndroidManifiest,xml:
1     <activity
2       android:name=".MainActivity"
3       android:label="@string/title_activity_main" >
4       <intent-filter>
5         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
6         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
7       </intent-filter>
8     </activity>
Como vemos temos:
 • <action android:name="android.intent.action.MAIN" />: indica que é unha activity inicial que non se lle vai a enviar datos nin devolver datos.
 • <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />: indica que a activity pode aparecer no Launcher do S.O. (o programa que 'lanza' as aplicacións).


Outro exemplo sería o seguinte:
1  <intent-filter >
2 		<action android:name="android.intent.action.VIEW" />
3 		<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
4 		<category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
5 		<data android:scheme="http" android:pathPattern=".*mp3" android:mimeType="audio/*" />
6  </intent-filter>
 • <action android:name="android.intent.action.VIEW" />: indica que vai poder visualizar algún tipo de información.
 • <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />: Indica que a activity vai poder ser invocada dende o navegador ao premer nalgún enlace.
 • <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> : Necesaria para que a activity poida ser invocada de forma implícita.
Neste caso cando esteamos navegando, ó premer sobre unha canción mp3 abrirase a posibilidade de reproducila coa nosa activity. Xa dentro da nosa activity, o dato que podemos obter é a URL da canción a reproducir os poderíamos obter da seguinte forma:
1 	Intent intent = getIntent();
2     // Por se voltamos do navegador web.
3     if (intent != null && intent.getData() != null) {	
4 	    TextView txturl = (TextView)findViewById(R.id.txtURL);
5 	    txturl.setText(intent.getData().toString());
6     } • No caso da ACTION_VIEW é unha acción moi xenérica e Android ten que descubrir que activity pode chamar facendo uso da composición da URI.
Para iso mira o esquema que posúe a URI (neste caso http) e pregunta a todas as actividades cal delas entende dito esquema.
Poderíamos ter rexistrados varios esquemas:
1 <activity ...>
2  <intent -filter>
3    <action android:name="android.intent.action.VIEW"/>
4    <data android:scheme="http" />
5    <data android:scheme="https" />
6  </intent>
7 </activity>
Máis información sobre a etiqueta en http://developer.android.com/guide/topics/manifest/data-element.html

Etiqueta category

 • No que se refire a etiqueta <category> esta se utiliza para categorizar as activities e que se podan atopar máis facilmente.


 • Anteriormente vimos un exemplo no que tiñamos: <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
Se ides o enlace anterior e buscades dita categoría, vos informa que dita categoría é necesaria para que unha activity sexa chamada dende o navegador.
Por exemplo, mentres que o sistema se está iniciando busca as activities que teñan a category de launcher: <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />


Por exemplo, poderíamos lanzar unha activity en base a súa categoría:
1 		Intent intento = new Intent(Intent.ACTION_MAIN, null);
2 		intento.addCategory(Intent.CATEGORY_LAUNCHER);
3 		startActivity(intento);

Dará como resultado:

PDM Activity 25.jpg • Para lanzar a calculadora, en vez de empregar o nome do paquete xunto coa clase (estes nomes poden variar dun teléfono a outro debido a persoalización do S.O. Android que fai os diferentes fabricantes) podemos empregar unha categoría:
1 Intent intent = new Intent();
2 intent.setAction(Intent.ACTION_MAIN);
3 intent.addCategory(Intent.CATEGORY_APP_CALCULATOR);
4 startActivity(intent);
Pero tamén neste caso pode dar problemas, xa que para que unha aplicación poida ser chamada de forma implícita ten que ter no seu AndroidManifiest.xml esta outra categoría: <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
Se non a ten, dará un erro.
Veremos a continuación como comprobar se existe unha aplicación que atenda ao noso intento antes de lanzala.
Comprobando a disponibilidade

 • Sempre que facemos uso das chamadas de tipo implícito deberíamos comprobar si existe algunha Activity que poide responder ao tipo de Action que imos solicitar.
Isto é necesario xa que se non o comprobamos, a aplicación deixará de funcionar e se pechará.
Para comprobalo temos que chamar ao método resolveActivity da clase Intent.
1         Intento intent = new Intent(INDICAMOS A ACCIÓN);
2         if (intent.resolveActivity(getPackageManager())!=null){ // Comprobamos sempre nas chamadas implicitas se existe algunha activity que poida atender a miña petición
3           startActivity(intent);
4         }


1         Intent intent = new Intent();
2         intent.setAction(Intent.ACTION_MAIN);

Caso Práctico 1

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Intents como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Intents crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_02_A1_Intents de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
 • Dentro do paquete Intents crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_02_A2_Intents de tipo no Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
 • Dentro do paquete Intents crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_02_A3_Intents de tipo no Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base. • O que imos facer é crear tres activities, unha principal cun botón dende a cal se chamará a outra das dúas activities creadas, pero en base ao seu Action:O XML da Activity Principal

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Intents.UD03_02_A1_Intents">
 8 
 9   <Button
10     android:id="@+id/btnLanzar_UD03_02_A1_Intents"
11     android:layout_width="0dp"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:layout_marginEnd="8dp"
14     android:layout_marginStart="8dp"
15     android:layout_marginTop="8dp"
16     android:text="Lanzar Activity Implicita"
17     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
18     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
19     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
20 </android.support.constraint.ConstraintLayout>Código da Activity Principal

 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.View;
 7 
 8 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 9 
10 public class UD03_02_A1_Intents extends Activity {
11 
12   @Override
13   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
14     super.onCreate(savedInstanceState);
15     setContentView(R.layout.activity_ud03_02__a1__intents);
16 
17 
18     findViewById(R.id.btnLanzar_UD03_02_A1_Intents).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
19       @Override
20       public void onClick(View v) {
21         Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);
22         if (intent.resolveActivity(getPackageManager())!=null){ // Comprobamos sempre nas chamadas implicitas se existe algunha activity que poida atender a miña petición
23           startActivity(intent);
24         }
25       }
26     });
27 
28   }
29 }
Neste caso estamos a utilizar un dos Actions predefinidos do S.O. Android.O XML da Segunda Activity

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Intents.UD03_02_A2_Intents">
 8 
 9   <TextView
10     android:id="@+id/textView7"
11     android:layout_width="wrap_content"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:layout_marginEnd="8dp"
14     android:layout_marginStart="8dp"
15     android:layout_marginTop="8dp"
16     android:text="Segunda Activity"
17     android:textSize="24sp"
18     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
19     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
20     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
21 </android.support.constraint.ConstraintLayout>O XML da Terceira Activity

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Intents.UD03_02_A1_Intents">
 8 
 9 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
10 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
11   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
12   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
13   android:layout_width="match_parent"
14   android:layout_height="match_parent"
15   tools:context=".Intents.UD03_02_A3_Intents">
16 
17   <TextView
18     android:id="@+id/textView8"
19     android:layout_width="wrap_content"
20     android:layout_height="wrap_content"
21     android:layout_marginBottom="8dp"
22     android:layout_marginEnd="8dp"
23     android:layout_marginStart="8dp"
24     android:layout_marginTop="8dp"
25     android:text="TERCEIRA ACTIVITY"
26     android:textSize="30sp"
27     app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
28     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
29     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
30     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
31 </android.support.constraint.ConstraintLayout>O Arquivo AndroidManifiest.xml

 1     <activity
 2       android:name=".Intents.UD03_02_A1_Intents"
 3       android:label="UD03_02_A1_Intents">
 4       <intent-filter>
 5         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 6 
 7         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
 8       </intent-filter>
 9     </activity>
10     <activity android:name=".Intents.UD03_02_A2_Intents"
11       android:label="UD03_02_A2_Intents">
12       <intent-filter>
13         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
14         <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
15       </intent-filter>
16     </activity>
17 
18     <activity android:name=".Intents.UD03_02_A3_Intents"
19       android:label="UD03_02_A3_Intents">
20       <intent-filter>
21         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
22         <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
23       </intent-filter>
24     </activity>


Liñas 14,22: Vemos como debes incluír a categoría CATEGORY_DEFAULT no filtro de intents. Se non se pon, startActivity() ou startActivityForResult() non funcionarán. • Podemos facer o mesmo, pero definindo a noso propio Action (lembrar que nese caso o nome do Action ten que estar precedido polo nome do paquete):
Modificamos o AndroidManifiest.xml
 1     <activity android:name=".Intents.UD03_02_A2_Intents"
 2       android:label="UD03_02_A2_Intents">
 3       <intent-filter>
 4         <action android:name="es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.ACCION_VISUALIZAR" />
 5         <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
 6       </intent-filter>
 7     </activity>
 8 
 9     <activity android:name=".Intents.UD03_02_A3_Intents"
10       android:label="UD03_02_A3_Intents">
11       <intent-filter>
12         <action android:name="es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.ACCION_VISUALIZAR" />
13         <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
14       </intent-filter>
15     </activity>


 • E modificamos o código da Activity Principal:
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.View;
 7 
 8 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 9 
10 public class UD03_02_A1_Intents extends Activity {
11 
12   public final String ACCION_VISUALIZAR = "es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.ACCION_VISUALIZAR";
13 
14   @Override
15   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16     super.onCreate(savedInstanceState);
17     setContentView(R.layout.activity_ud03_02__a1__intents);
18 
19 
20     findViewById(R.id.btnLanzar_UD03_02_A1_Intents).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
21       @Override
22       public void onClick(View v) {
23         Intent intent = new Intent();
24         intent.setAction(ACCION_VISUALIZAR);
25         if (intent.resolveActivity(getPackageManager())!=null){ // Comprobamos sempre nas chamadas implicitas se existe algunha activity que poida atender a miña petición
26           startActivity(intent);
27         }
28       }
29     });
30 
31   }
32 }Caso Práctico 2

NOTA ACLARATORIA:

 • Chegados a este punto, aínda non vimos o tema dos permisos en Android.
Se o alumno quere ir mirando o pode facer neste punto da WIKI.
Ata o de agora estamos a facer as probas sobre un emulador API 27.
A partires da API 23, o sistema de permisos cambia e agora, certos permisos necesitan ser solicitados pola aplicación para poder funcionar.
Este caso práctico fai uso de certos permisos que están dentro da categoría anterior, polo que o alumno necesitaría engadir o código que se atopa na sección da WIKI indicada anteriormente para poder funcionar sobre o emulador API 27.
Se non se quere facer isto, este caso práctico (e o seguinte desta sección) facelo sobre un emulador cunha API < 23, por exemplo API 22 ou API 21.
Nota: Mellor crear un novo emulador que cambiar de API nun emulador existente, xa que a min doume problemas e non arrancaba.Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Intents como un subpaquete do teu paquete principal.


 • Dentro do paquete Intents crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_03_A1_Intents de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
 • Dentro do paquete Intents crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_03_A2_Intents de tipo no Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
Permisos

 • Cando instalamos unha aplicación nun dispositivo real (non nun AVD) se precisa acceder a características que esixen algún tipo de permiso, o proceso de instalación pregunta se estamos dispostos a dar eses permisos para que a aplicación poida funcionar con tódalas súas funcionalidades.
 • Por exemplo, instalando Gmail:

Gmail.png

 • O proceso de instalación pregunta ao usuario se por exemplo lle deixa acceder a esta aplicación á súa lista de contactos.
 • No ficheiro AndroidManifest.xml é onde se declaran os permisos que precisa a aplicación para poder facer uso de funcionalidades protexidas: contactos, cámara, mermoria usb, gps, etc.
 • A través de unha ou varias etiquetas <uses-permission> vanse declarar os permisos que precisa a aplicación.

Exemplos de permisos no ficheiro AndroidManifest.xml

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   package="es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo">
 4 
 5 
 6   <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
 7   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 8   <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />
 9 
10   
11   <application
12     android:allowBackup="true"
13     android:icon="@mipmap/ic_launcher"
14     android:label="@string/app_name"
15     android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
16     android:supportsRtl="true"
17     android:theme="@style/AppTheme">
18     <activity android:name=".MainActivity" />
 • Liña 6: Permiso que "permite" realizar unha chamada de telefono sen pasar a través do interface do teléfono para que o usuario marque.
 • Liña 7: Permítelle á aplicación abrir conexións de rede.
 • Liña 8: Da súa lectura pódese concluír o que permite.


 • Se imos a instalar a aplicación nun dispositivo cunha API 23 ou superior, dependendo do tipo de permiso, teremos solicitalo especificamente por programación a maiores de telo posto no arquivo AndroidManifiest.xml como podemos ver neste sección da WIKI.


 • Lembrar que os permisos asígnanse no momento da instalación a aplicación. Nun dispositivo real pídeselle consentimento ao usuario, non así nun AVD.

Chamadas a intents de modo implícito

 • Como xa se dixo, un compoñente pode ser lanzado de forma implícita cando se indica a acción que se desexa realizar e se é o caso os datos sobre os que se desexa realizar a acción.
 • Non se vai especificar cal é a activity que vai atender o intent. Incluso se hai varias Activities que poidan atender ese intent o sistema ofrecerá ao usuario as distintas posibilidades para que escolla.
 • Por exemplo, cando dende contactos se desexa enviar unha mensaxe a un número de teléfono o sistema ofrece a posibilidade de que se envíe a través de sms, Whatsapp, Viber, etc, se se teñen instalados estes últimos.
 • A seguinte imaxe amosa un exemplo no que para abrir unha URL hai dúas aplicacións que o poden facer.

Android implicit intent choice chrome.png


 • Para lanzar un intent de modo implícito precísase indicar:
  • Acción (action): A acción que se desexa levar a cabo. Por exemplo,
   • ACTION_VIEW, para mostrar datos ao usario
   • ACTION_EDIT, para editar os datos que nos pasan
   • ACTION_PICK. selecciona un ítem dun conxunto de datos e devolve o selccionado.
   • ACTION_WEB_SEARCH. busca no navegador as palabras indicadas.
   • etc.
  • Datos (data): os datos sobre os que se vai operar, por exemplo, unha url, os datos dun contacto,a cadea de busca, etc.
 • Exemplo:
  • ACTION_VIEW content://contacts/people/1 -- Amosa a información sobre a persoa con identificador 1.


Filtros de intencións (Intent Filters)

 • Android busca os compoñentes que poden responder a unha Acción nos filtros de intención que se definen no ficheiro AndroidManifest.xml de tódalas aplicacións que están instaladas no dispositivo.
 • Cando se constrúe unha activity nunha aplicación, pódese indicar os filtros de intención de manifestan que esa activity pode dar resposta as Accións que lanzan outras aplicacións.


 • No noso caso, imos modificar un chisco o código da actividade secundaria para que poida atender a peticións de visionar urls de tipo http.
 • Así cando se lance, por exemplo, que se desexa ver http://www.google.es o sistema vai ofrecer 2 opcións: o navegador de internet e a nosa actividade secundaria do proxecto (RecibirDatos).

Android 2014 U3 20 LanzarActivity 22.jpg


 • Para iso é preciso definir que esa Activity pode atender Accións de visionado de datos tipo http.
Modificamos o arquivo AndroidManifiest.xml para a segunda activity.
1     <activity android:name=".Intents.UD03_03_A2_Intents"
2       android:label="UD03_03_02_Intents">
3       <intent-filter>
4         <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
5         <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
6         <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
7         <data android:scheme="http" />
8       </intent-filter>
9     </activity>
 • Liña 4: indica para que tipo de accións esta dispoñible esta activity.
 • Liña 5,6: A categoría indica as circunstancias nas que se debe desenvolver a acción.
 • Liña 7: o tipo de datos que pode atender esta activity cando haxa unha intención preguntando por recursos http.XML do Layout principal

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Intents.UD03_03_A1_Intents">
 8 
 9   <Button
10     android:id="@+id/btnAmosarContact_UD03_03_01_Intents"
11     android:layout_width="0dp"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:layout_marginEnd="8dp"
14     android:layout_marginStart="8dp"
15     android:layout_marginTop="8dp"
16     android:text="Amosar Contacto"
17     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
18     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
19     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
20 
21   <Button
22     android:id="@+id/btnSelContacts_UD03_03_01_Intents"
23     android:layout_width="0dp"
24     android:layout_height="wrap_content"
25     android:layout_marginEnd="8dp"
26     android:layout_marginStart="8dp"
27     android:layout_marginTop="8dp"
28     android:text="Seleccionar Contacto"
29     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
30     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
31     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnAmosarContact_UD03_03_01_Intents" />
32 
33   <Button
34     android:id="@+id/btnChamar_UD03_03_01_Intents"
35     android:layout_width="0dp"
36     android:layout_height="wrap_content"
37     android:layout_marginEnd="8dp"
38     android:layout_marginStart="8dp"
39     android:layout_marginTop="8dp"
40     android:text="Chamar por teléfono"
41     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
42     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
43     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnSelContacts_UD03_03_01_Intents" />
44 
45   <Button
46     android:id="@+id/btnMarcar_UD03_03_01_Intents"
47     android:layout_width="0dp"
48     android:layout_height="wrap_content"
49     android:layout_marginEnd="8dp"
50     android:layout_marginStart="8dp"
51     android:layout_marginTop="8dp"
52     android:text="Marcar número de teléfono"
53     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
54     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
55     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnChamar_UD03_03_01_Intents" />
56 
57   <Button
58     android:id="@+id/btnAbrirNav_UD03_03_01_Intents"
59     android:layout_width="0dp"
60     android:layout_height="50dp"
61     android:layout_marginEnd="8dp"
62     android:layout_marginStart="8dp"
63     android:layout_marginTop="8dp"
64     android:text="Abrir Navegador"
65     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
66     app:layout_constraintHorizontal_bias="0.502"
67     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
68     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnMarcar_UD03_03_01_Intents" />
69 
70 </android.support.constraint.ConstraintLayout>
Código Java da activity principal

 • Neste caso optouse por implemtar a Interface ActionListener na Activity.
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.database.Cursor;
 6 import android.net.Uri;
 7 import android.os.Bundle;
 8 import android.provider.ContactsContract;
 9 import android.view.View;
10 import android.widget.Toast;
11 
12 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
13 
14 public class UD03_03_A1_Intents extends Activity implements View.OnClickListener {
15 
16 
17   private static final int COD_CONTACTOS = 7;
18 
19   @Override
20   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
21     super.onCreate(savedInstanceState);
22     setContentView(R.layout.activity_ud03_03_a1__intents);
23 
24     xestionarEventos();
25   }
26 
27   protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
28 
29     if (requestCode == COD_CONTACTOS && resultCode == RESULT_OK) {
30       Uri contactoData = data.getData();
31       Cursor cursor = getContentResolver().query(contactoData, null, null, null, null);
32       if (cursor.moveToFirst()) {
33         String nombre = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME));
34         Toast.makeText(this, "Contacto: " + nombre, Toast.LENGTH_LONG).show();
35       }
36     }
37 
38 
39   }
40 
41   private void xestionarEventos(){
42     findViewById(R.id.btnSelContacts_UD03_03_01_Intents).setOnClickListener(this);
43     findViewById(R.id.btnAmosarContact_UD03_03_01_Intents).setOnClickListener(this);
44     findViewById(R.id.btnMarcar_UD03_03_01_Intents).setOnClickListener(this);
45     findViewById(R.id.btnChamar_UD03_03_01_Intents).setOnClickListener(this);
46     findViewById(R.id.btnAbrirNav_UD03_03_01_Intents).setOnClickListener(this);
47   }
48 
49   @Override
50   public void onClick(View v) {
51     Intent intent = null;
52 
53     switch (v.getId()) {
54       case R.id.btnSelContacts_UD03_03_01_Intents:
55         intent = new Intent(Intent.ACTION_PICK, Uri.parse("content://contacts/people/"));
56         startActivityForResult(intent, COD_CONTACTOS);
57         break;
58       case R.id.btnAmosarContact_UD03_03_01_Intents:
59         intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("content://contacts/people/"));
60         startActivity(intent);
61         break;
62       case R.id.btnMarcar_UD03_03_01_Intents:
63         intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel:(+34)981445566"));
64         startActivity(intent);
65         break;
66       case R.id.btnChamar_UD03_03_01_Intents:
67         intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:(+34)986112233"));
68         startActivity(intent);
69         break;
70       case R.id.btnAbrirNav_UD03_03_01_Intents:
71         intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.google.es/"));
72         startActivity(intent);
73         break;
74 
75     }
76 
77 
78 
79   }
80 }
 • Liña 17: Créase unha nova constante de tipo enteiro cun valor calquera para cando chamemos a activity de contactos para que nos devolva un contacto.
 • Liñas 27-39: Revisamos cando se volva dunha actividade secundaria, se é a de Contactos. Nese caso (escápase aos obxectivos desta unidade) créase un cursos para procesar os datos recibidos da activity contactos.
 • Liñas 41-47: Rexístrase o evento de Click en todos os botóns.
 • Liñas 50-75: Procesado dos distintos botóns, creación dos intents en función do tipo de acción e datos que se desexan procesar.
 • Liñas 56: Observar como se chama a activity de contactos para que logo nos devolva o contacto seleccionado.XML do Layout da Activity Secundaria: UD03_03_A2_Intents

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4   android:layout_width="match_parent"
 5   android:layout_height="match_parent"
 6   android:orientation="vertical" >
 7 
 8   <TextView
 9     android:id="@+id/tvResultado_UD03_03_A2_Intents"
10     android:layout_width="wrap_content"
11     android:layout_height="wrap_content"
12     android:layout_gravity="center_horizontal"
13     android:text="resultado"
14     android:textSize="20sp" />
15 
16 
17   <Button
18     android:id="@+id/btnPechar_UD03_03_A2_Intents"
19     android:layout_width="wrap_content"
20     android:layout_height="wrap_content"
21     android:layout_gravity="center_horizontal"
22     android:text="Pechar" />
23 </LinearLayout>O código Java da Activity Secundaria: UD03_03_A2_Intents

 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.TextView;
 8 
 9 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
10 
11 public class UD03_03_A2_Intents extends Activity {
12 
13   @Override
14   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15     super.onCreate(savedInstanceState);
16     setContentView(R.layout.activity_ud03_03__a2__intents);
17 
18     TextView tvResultado = (TextView) findViewById(R.id.tvResultado_UD03_03_A2_Intents);
19     Intent intent = getIntent();
20     tvResultado.setText("URL: " + intent.getDataString());
21 
22     findViewById(R.id.btnPechar_UD03_03_A2_Intents).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
23       @Override
24       public void onClick(View v) {
25         finish();
26       }
27     });
28   }
29 }
 • Liñas 18-20: Engadiuse a posibilidade de poder procesar intents cuxo esquema (getSchema) sexa de tipo http. Nese caso simplemente amosamos a URL á que desexaba conectarse o usuario.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2018).