PHP EXERCICIOS COOKIES

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Exercicio 1

 • Crea unha páxina de nome 'UD4_cookie_ex1_paxina1.???' que cargue nunha cookie de nome 'tempo' o momento no que se conecta a dita páxina (en segundos => mirar función time()).
Se a cookie existe cando volvas a cargar a páxina amosará o tempo en minutos e segundos de canto tempo pasou dende a primeira vez que se conectou.
Para obter o tempo en minutos deberedes dividir entre 60, pero ides obter un número decimal polo que teredes que aplicar a función intval.
Terá un enlace que cargará a páxina 'UD4_cookie_ex1_borrar.???' que borre a cookie 'tempo' e cargue a páxina inicial.
O tempo de vida da cookie será de 3 minutos.


Solución Exercicio 1

Páxina UD4_cookie_ex1_paxina1.php

 1 <?php
 2 
 3   $segundos=0;
 4   $minutos=0;
 5   if (empty($_COOKIE['tempo'])){
 6     setcookie('tempo',time(),time()+3*60);
 7   }
 8   else { // Xa estaba a cookie gardada
 9     $segundos = time()-$_COOKIE['tempo'];
10     $minutos = intval($segundos/60);
11     $segundos = $segundos-($minutos*60);
12   }
13   
14   
15 ?>
16 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
17   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
18 
19 <html>
20   <head>
21     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
22     <title>Exercicios de cookies</title>
23   </head>
24   <body>
25     <p>
26       <?php
27         printf("Levas %s minutos e %s segundos conectados.",$minutos,$segundos);
28       ?>
29     </p>
30     
31     <h2>Pulsa <a href='UD4_cookie_ex1_borrar.php'> para borrar a cookie</a></h2>
32     
33   </body>
34 </html>

Páxina UD4_cookie_ex1_borrar.php

1 <?php
2 
3 if (!empty($_COOKIE['tempo'])){
4   setcookie('tempo',null,1);
5 
6 }
7 
8 header("Location: UD4_cookie_ex1_paxina1.php");


Exercicio 2

Chama as páxinas: UD4_cookies_ex2_????????????? en vez do nome indicado no exercicio 4.


Solución Exercicio 2

Páxina UD4_cookies_ex2_preferencias.html

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4   <head>
 5     <title>Exercicio de cookies</title>
 6     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 7 
 8   </head>
 9   <body>
10     <form action="UD4_cookies_ex2_pref_paxina1.php" method='post'>
11       <div>
12         Cor de fondo:<select name='lstCorFondo'>
13           <option value='#ff0000'>Vermello</option>
14           <option value='#00ff00'>Verde</option>
15           <option value='#0000ff'>Azul</option>
16         </select>  
17       </div>  
18       <div>
19         Cor de texto:<select name='lstCorTexto'>
20           <option value='#ff0000'>Vermello</option>
21           <option value='#00ff00'>Verde</option>
22           <option value='#0000ff'>Azul</option>
23         </select>  
24       </div>  
25 
26       <input type='submit' value='GARDAR' />
27 
28     </form>
29   </body>
30 </html>


Páxina UD4_cookies_ex2_paxina1.php

 1 <?php
 2 
 3   if(!empty($_POST)){ // Miramos se temos datos que veñan dun formulario
 4     if (!empty($_POST['lstCorTexto'])){
 5       setcookie('cor_texto',$_POST['lstCorTexto'],time()+10*60);
 6       // ATENCIÓN
 7       // Non se vai gardar no cliente ata que se remate de procesar a páxina.
 8       // Por tanto $_COOKIE['cor_texto'] non vale nada.
 9       // Se tivesemos unha páxinas 'intermedia' para crear a cookie e despois facer un header(location) xa funcionaría.
10       // Para solucionalo, asinamos ao array $_COOKIE o valor directamente.
11       $_COOKIE['cor_texto']=$_POST['lstCorTexto'];
12     }  
13 
14     if (!empty($_POST['lstCorFondo'])){
15       setcookie('cor_fondo',$_POST['lstCorFondo'],time()+10*60);
16       $_COOKIE['cor_fondo']=$_POST['lstCorFondo'];
17     }
18   }
19   else{
20     if (empty($_COOKIE['cor_texto'])){
21       setcookie('cor_texto','green',time()+10*60);
22       $_COOKIE['cor_texto']='green';
23     }
24     if (empty($_COOKIE['cor_fondo'])){
25       setcookie('cor_fondo','brown',time()+10*60);
26       $_COOKIE['cor_fondo']='brown';
27     }
28   }
29 ?>
30 
31 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
32   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
33 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
34   <head>
35     <title>Exercicio de cookies</title>
36     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
37     <style type="text/css">
38       .estilo{
39         background-color: <?php echo $_COOKIE['cor_fondo'];?>;
40         color: <?php echo $_COOKIE['cor_texto'];?>;
41       }
42     </style>
43   </head>
44   <body>
45     <div class='estilo'>Este é un texto calquera sobre o que se vai a aplicar o estilo escollido na pantalla de preferencias....</div>
46 
47     <a href='UD4_cookies_ex2_pref_paxina2.php' >Enlace á páxina 2</a>
48   </body>
49 </html>


Páxina UD4_cookies_ex2_paxina2.php

 1 <?php
 2   if(!empty($_GET['borrarPreferencias'])){ // Miramos se vimos de premer o enlace de borrar preferencias desta páxina
 3     if ($_GET['borrarPreferencias']==1){  // Comprobamos que valga 1 (poderíamos poñer esta condición cun && na liña anterior.
 4      setcookie('cor_fondo',null,1);
 5      setcookie('cor_texto',null,1);
 6      
 7      $_COOKIE['cor_fondo']=null;
 8      $_COOKIE['cor_texto']=null;
 9     }
10   }
11 ?>
12 <?php echo $_COOKIE['cor_fondo'];?>
13 <?php echo $_COOKIE['cor_texto'];?>
14 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
15   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
16 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
17   <head>
18     <title>Exercicio de cookies</title>
19     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
20     <style type="text/css">
21       .estilo{
22         background-color: <?php echo $_COOKIE['cor_fondo'];?>; /* Isto dará un warning se temos o display_errors a on xa que se vimos de borrar as variables de session non terá valor */
23         color: <?php echo $_COOKIE['cor_texto'];?>;      /* Teríamos que comprobar se ten valor (usar o operador ternario) antes de utilizalo */
24       }
25     </style>
26   </head>
27   <body>
28     <div class='estilo'>Este é un texto calquera sobre o que se vai a aplicar o estilo escollido na pantalla de preferencias....</div>
29 
30     <a href='UD4_cookies_ex2_preferencias.html' >Enlace á páxina inicial</a>
31     <a href='UD4_cookies_ex2_pref_paxina1.php' >Enlace á páxina 1</a>
32     <a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?borrarPreferencias=1" >Borrar preferencias</a>
33   </body>
34 </html>


Exercicio 3

 • Nota: Utiliza variable de sesión.
 • Crea unha páxina de nome UD4_cookies_ex3_listado.???' na que apareza un formulario cunha lista de tres nomes que representan a alumnos e unha caixa de texto que representa a nota que se lle vai dar ao alumno seleccionado na lista.
Os nomes dos alumnos veñen dunha variable $alumnos que é un array cos nomes dos alumnos.
O action do formulario 'apunta' á páxina 'UD4_cookies_ex3_gardar_cookie.???'.
A páxina amosará na parte baixa (despois do formulario) a lista de alumnos aos que se lles asinou unha nota así como o nome do último alumnos ao que se asinou a nota.
A lista de alumnos xunto coas notas estarán gardados nun array dentro dunha variable de sesión de nome 'notas' e o nome do alumno estará nunha cookie de nome 'nome'.
 • Páxina 'UD4_cookies_ex3_gardar_cookie.???': Se non se envían datos do formulario cargará a páxina anterior. Se se envían datos, gardarase nun array asociativo, formado polos campos 'nome' e 'nota', o nome do alumno seleccionado e a nota introducida no formulario anterior. Este dato gardarase nun array na variable de sesión 'notas'. Polo tanto dita variable estará formada por un array de arrays.
O nome do alumno seleccionado será gardado nunha cookie de nome 'nome'.
Unha vez gardados os datos cargarase a páxina UD4_cookies_ex3_listado.???'.


Solución Exercicio 3

Páxina UD4_cookies_ex3_listado.php

 1 <?php
 2 session_start();
 3 
 4 ?>
 5 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 6   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 7 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 8   <head>
 9     <title>Exercicios cookies</title>
10     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
11 
12   </head>
13   <body>
14     <form action="UD4_cookies_ex3_gardar_cookie.php" method='post'>
15       <div>
16         Nome:<select name='lstNome'>
17         <?php
18           $usuarios=['Pedro','Luis','Juan'];
19           foreach($usuarios as $usuario){
20             printf("<option>%s</option>",$usuario);
21           }
22         ?>
23         </select>  
24       </div>  
25       <div>
26         Nota:<input type='text' size='2' maxlength="2" name="txtNota" />  
27       </div>  
28 
29       <input type='submit' value='GARDAR' />
30 
31     </form>
32     
33     <?php
34       if(!empty($_SESSION['notas'])){
35         echo "As notas dadas ata o de agora son:<br />";
36         $notas = $_SESSION['notas'];
37         
38         echo "<ol>";
39         foreach($notas as $nota) {
40           printf("<li>Nome:%s--->%s",$nota['nome'],$nota['nota']);
41         }
42         echo "</ol>";
43         
44       }
45       if(!empty($_COOKIE['nome'])){
46         printf("<p>O último alumno engadida a nota foi %s",$_COOKIE['nome']);
47       }
48     ?>
49     
50   </body>
51 </html>


Páxina UD4_cookies_ex3_gardar_cookie.php

 1 <?php
 2 session_start();
 3 
 4 if (!empty($_POST)){
 5   $nome=filter_var($_POST['lstNome'],FILTER_SANITIZE_STRING);
 6   if (filter_var($_POST['txtNota'],FILTER_VALIDATE_INT) &&
 7     $_POST['txtNota'] > 0 &&
 8     $_POST['txtNota'] <= 10) {
 9   
10     $nota = ['nome'=>$nome,'nota'=>$_POST['txtNota']];
11     $_SESSION['notas'][] = $nota;
12     setcookie("nome",$nome);
13   }
14 }
15 
16 header("Location:UD4_cookies_ex3_listado.php");-- Ángel D. Fernández González -- (2017).