Diferencia entre revisiones de «TextView. Definición de recursos XML»

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Atributos a coñecer)
(Atributos a coñecer)
Línea 581: Línea 581:
 
:* id
 
:* id
 
:* background
 
:* background
:* capitalize
 
 
:* clickable
 
:* clickable
 
:* contentDescription
 
:* contentDescription
Línea 591: Línea 590:
 
:* height
 
:* height
 
:* hint
 
:* hint
:* imeOptions
 
:* inputType
 
 
:* laberFor
 
:* laberFor
 
:* lineHeight
 
:* lineHeight

Revisión del 18:58 8 oct 2019

Introdución

 • Un TextView é unha etiqueta de texto que serve para amosar texto na aplicación.
 • Este control é unha subclase da clase View.
 • Opcionalmente pódese permitir editar o contido.
 • A clase que implementa o control vén configurada para non permitir a edición.


 • Aproveitando que este é o primeiro control que imos ver, tamén imos explicar como se definen constantes para usar nos recursos XML.


 • Referencias:
  • A clase View: http://developer.android.com/reference/android/view/View.html
   • Antes de continuar é importante familiarizarse (non fai falla aprender nada) cos métodos, subclases e atributos que ten esta clase de que van colgar todos os demais controis. Co cal, aparte de pararse na seguinte imaxe, é aconsellable premer no enlace anterior.

00 Part of Android View Hierarchy.pngCasos prácticos

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: CaixaTexto. • Dentro do paquete CaixaTexto crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_TextView de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
 • Imos comezar creando un layout con 2 TextViews, onde o segundo TextView se modifica en tempo de execución (ao iniciarse a aplicación).
Nota: No exemplo faise uso dun LineaLayout pero podedes facer uso de calquera dos layouts vistos anteriormente.


PDM TextView 7.JPG

 • A imaxe amosa en tempo de deseño os 2 TextViews.
 • Le o contido da etiqueta azul.
 • O XML do layout asociado a esa imaxe é:
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:padding="20sp"
 6   android:orientation="vertical" >
 7 
 8   <TextView
 9     android:id="@+id/txtOrixinal_UD02_01_TextView"
10     android:layout_width="wrap_content"
11     android:layout_height="wrap_content"
12     android:text="@string/hello_world" />
13 
14   <TextView
15     android:id="@+id/txtJava_UD02_01_TextView"
16     android:layout_width="wrap_content"
17     android:layout_height="wrap_content"
18     android:textColor="#00F"
19     android:text="Dá igual o que escribamos aquí. Neste exemplo, ao lanzar a aplicación, vaise cambiar este texto" />
20 
21 </LinearLayout>
 • Nas liñas 9 e 15 asóciase un ID a cada control, TextView, que logo usaremos en Java.
 • Observar as diferenzas entre as liñas 12 e 19. A primeira amosará o texto que contén a constante definida en XML (noutro ficheiro XML), a segunda amosa o texto directamente.
 • Deberedes de ter definida a constante @string/hello_world no ficheiro de recursos: /res/values/strings.xml, como está indicado despois da imaxe.

PDM TextView 2.JPG

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <resources>
3 
4   <string name="app_name">Aprendendo</string>
5   <string name="hello_world">Hello world!</string>
6 
7 </resources>
 • Como xa se dixo é recomendable usar o primeiro caso, pero no material vaise abusar do segundo caso para que se entendan os exemplos máis facilmente.
 • No segundo caso, como xa se indicou, o IDE Eclipse dará unha advertencia na liña 19 porque recomenda que esa propiedade se declare a través dunha constante.


 • As liñas 9 e 15 están creando o ID para os controis para que poidan ser accedidos dende Java a través da Clase R.
 • Observar na imaxe a declaración deses IDs.

PDM TextView 3.JPG

 • Isto xerase automaticamente cando se ten gardado o documento XML onde se declaran os controis.


 • Finalmente mirar como se define a cor azul (RGB), liña 18. Esta definición tamén podería estar usando unha constante declarada noutro ficheiro XML, como se verá ao final deste apartado.

Acceder e manipular o control dende Java

 • A continuación imos acceder ao control TextView declarado en XML dende Java e imos realizar accións sobre o control.
 • A forma de acceder a calquera compoñente gráfico é por medio da chamada ao método findViewById(int id) no que pasamos como parámetro o id do recurso, o cal o podemos obter a través da clase R, da forma: R.id.identificador_recurso.


Escribiremos esta liña:
1   @Override
2   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
3     super.onCreate(savedInstanceState);
4     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
5 
6     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
7 
8   }
Ao facelo, se temos axustado o IDE Android Studio, fará unha importación da clase de forma automática e aparecerá o impor na parte superior da clase, se non, teremos que facelo manualmente:
PDM TextView 4.JPG
A medida que imos escribindo o tipo se prememos CTRL+ Barra espaciadora xa sabemos que nos vai a autocompletar.
 • O método método findViewById(int id):
  • Recibe como parámetro unha constante da Clase R: neste caso o id asociado a un elemento visual. (CTRL+Barra espaciadora, para localizar a constante).
  • Devolve un obxecto de tipo View.
 • Todo control visual é unha subclase de View, por tanto como obtemos un obxecto View.
Anteriormente á versión 26, sería necesario facer un cast do método da forma:
TextView variable = (TextView) findViewById(R.id.id_text);
A partires da versión API 26 xa non é necesario.


 • A continuación amósase o código Java que vai manipular o TextView
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.CaixaTexto;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.widget.TextView;
 6 
 7 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 8 
 9 public class UD02_01_TextView extends Activity {
10 
11   @Override
12   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13     super.onCreate(savedInstanceState);
14     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
15 
16     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
17     final TextView tvJava = (TextView) findViewById(R.id.txtJava_UD02_01_TextView);
18 
19     tvJava.setText("Etiqueta modificada en java: "+txtOrixinal.getText());
20 
21   }
22 }
 • Liña 16: temos un obxecto que apunta a TextView orixinal, ao primeiro TextView do Layout.
 • Liña 17: temos un obxecto que apunta ao novo TextView, ao segundo do Layout.
 • Liña 19: modificamos o texto do segundo TextView. O contido é unha cadea de texto concatenada (+) co texto que ten o primeiro TextView.
 • Cando se lance a aplicación vaise executar ese código, co cal o texto do segundo TextView non vai ser o que se indicou no Layout en tempo de deseño senón o que se indica en tempo de execución.
 • A imaxe amosa a execución da aplicación:

PDM TextView 8.JPG

 • Observar o contido da segunda liña, non é o que se asignou no Layout.

Manipulación html dunha etiqueta de texto

 • As Etiquetas de texto non son texto (String) senón que son código semellante ao html.
 • Entón na liña 18 anterior parece que hai unha contradición: concatenar unha cadea con algo html.
 • Teríamos que ter usado o método toString(): tvOrixinal.getText().toString()
 • Pero en Java non fai falla poñelo porque ese método chámase automaticamente sempre que o obxecto se concatene con outro String (Neste caso a cadea de texto).


 • Para obter a seguinte imaxe non se vai tocar o XML e vaise facer todo en Java.

PDM TextView 5.JPG

 • Na segunda etiqueta cambiouse: cor, tamaño da fonte e púxose en negriña unha palabra.


 • Código JAVA ...
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.CaixaTexto;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.graphics.Color;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.text.Html;
 7 import android.widget.TextView;
 8 
 9 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
10 
11 public class UD02_01_TextView extends Activity {
12 
13   @Override
14   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15     super.onCreate(savedInstanceState);
16     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
17 
18     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
19     final TextView tvJava = (TextView) findViewById(R.id.txtJava_UD02_01_TextView);
20 
21     tvJava.setText("Etiqueta modificada en java: "+txtOrixinal.getText());
22     tvJava.append(". Máis texto. ");
23     tvJava.setTextColor(Color.RED);
24     tvJava.setTextSize(20);
25     tvJava.append(Html.fromHtml("<p><br>Isto está en <b>negriña</b> e noutra liña.</p>"));
26 
27   }
28 }
 • Para importar os paquetes premer (SHIFT + CTRL + O)


 • Liña 22: engade contido á etiqueta polo final da mesma e amosa o contido final.
 • Liña 23: cambiar a cor usando unha constante estática.
 • Liña 24: cambiar o tamaño da fonte
 • Liña 25: devolve a cadea en formato HTML no que en Android se podería chamar Texto con estilo mostrable


 • A continuación vaise modificar a aplicación para que poidamos recuperar o contido exacto dun TextView, non o que amosa por pantalla.
 • Tamén se vai usar o método toString() para ver o seu resultado.


 • A imaxe amosa o deseño do Layout

PDM TextView 9.JPG

 • Observar a liña de separación e despois desta, dúas etiquetas de texto.
 • O Ficheiro XML asociado
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical"
 6   android:padding="20sp" >
 7 
 8   <TextView
 9     android:id="@+id/tv_orixinal"
10     android:layout_width="wrap_content"
11     android:layout_height="wrap_content"
12     android:text="@string/hello_world" />
13 
14   <TextView
15     android:id="@+id/tv_java"
16     android:layout_width="wrap_content"
17     android:layout_height="wrap_content"
18     android:text="Dá igual o que escribamos aquí. Neste exemplo, ao lanzar a aplicación, vaise cambiar este texto"
19     android:textColor="#00F" />
20 
21   <View
22     android:layout_width="match_parent"
23     android:layout_height="2sp"
24     android:background="#000" />
25 
26   <TextView
27     android:id="@+id/txtTv_html_UD02_01_TextView"
28     android:layout_width="wrap_content"
29     android:layout_height="wrap_content"
30     android:text="Cadena html do tv_java. Realizarase en java" />
31 
32   <TextView
33     android:id="@+id/txtTv_string_UD02_01_TextView"
34     android:layout_width="wrap_content"
35     android:layout_height="wrap_content"
36     android:text="String do tv_java. Realizarase en java"
37     android:textColor="#00F"
38     android:textSize="16sp" />
39 
40 </LinearLayout>
 • Observar as liñas marcadas
 • A imaxe amosa a aplicación en execución:

PDM TextView 6.JPG

 • Observar como a primeira etiqueta despois da liña ten o contido do que almacena o EditText vermello.
 • A segunda etiqueta despois da liña amosa a etiqueta vermella pasada polo método toString. Observar como xa non hai negriña.


 • O código que fai iso posible é o seguinte:
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.CaixaTexto;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.graphics.Color;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.text.Html;
 7 import android.text.Spanned;
 8 import android.widget.TextView;
 9 
10 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
11 
12 public class UD02_01_TextView extends Activity {
13 
14   @Override
15   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16     super.onCreate(savedInstanceState);
17     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
18 
19     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
20     final TextView tvJava = (TextView) findViewById(R.id.txtJava_UD02_01_TextView);
21     final TextView tvHtml = (TextView) findViewById(R.id.txtTv_html_UD02_01_TextView);
22     final TextView tvString = (TextView) findViewById(R.id.txtTv_string_UD02_01_TextView);
23 
24     tvJava.setText("Etiqueta modificada en java: "+txtOrixinal.getText());
25     tvJava.append(". Máis texto. ");
26     tvJava.setTextColor(Color.RED);
27     tvJava.setTextSize(20);
28     tvJava.append(Html.fromHtml("<p><br>Isto está en <b>negriña</b> e noutra liña.</p>"));
29 
30     tvHtml.setText(Html.toHtml((Spanned)(tvJava.getText())));
31 
32     //tvString.setText(""+tvJava.getText());
33     tvString.setText(tvJava.getText().toString());
34   }
35 }
 • Liña 30: colle o valor da etiqueta vermella e a pasa a formato Html.
 • Liña 33: pasa a cadea vermella a String. Sería o equivalente á liña 35 (Concatenar cunha cadea).

Definición de constantes/recursos xml

 • Como xa vimos na definición XML do Layout temos valores postos á ferro.
 • Sería bo definir esas propiedades noutros ficheiros XML, deste xeito permítese a reutilización e a internacionalización.


 • Engadimos os novos recurso de tipo string. Observar as liñas marcadas.
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <resources>
3   <string name="app_name">Aprendendo</string>
4   <string name="hello_world">Hello world!</string>
5 
6   <string name="texto_tv_java">Dá igual o que escribamos aquí. Neste exemplo, ao lanzar a aplicación, vaise cambiar este texto</string>
7   <string name="texto_tv_html">Cadena html do tv_java. Realizarase en java</string>
8   <string name="texto_tv_string">String do tv_java. Realizarase en java</string>
9 </resources>
 • Gardar o ficheiro
 • A continuación vaise crear un ficheiro de recurso para as cores.
Cada cor está formado por 3 cores (RED, GREEN, BLUE) que van dende 00 a FF en hexadecimal (0 a 255 en decimal), aínda que tamén acepta un único díxito (de 0 a F).
Normalmente faríamos uso do que xa trae por defecto, pero imos crear un novo para que vexades cal sería o proceso...
As constantes dos recursos pódense crear directamente no deseñador ou ben crealas previamente e utilizalas no deseñador posteriormente.


 • Modifiquemos o ficheiro de recursos de meucores:
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <resources>
3   <color name="azul">#00F</color>
4   <color name="negro">#000</color>
5 
6 </resources>


 • Uso dos recursos no layout. Como sempre, observar as liñas marcadas
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4   android:layout_width="match_parent"
 5   android:layout_height="match_parent"
 6   android:padding="20sp"
 7   android:orientation="vertical" >
 8 
 9   <TextView
10     android:id="@+id/txtOrixinal_UD02_01_TextView"
11     android:layout_width="wrap_content"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:text="@string/hello_world" />
14 
15   <TextView
16     android:id="@+id/txtJava_UD02_01_TextView"
17     android:layout_width="wrap_content"
18     android:layout_height="wrap_content"
19     android:text="@string/texto_tv_java"
20     android:textColor="@color/azul" />
21 
22   <View
23     android:layout_width="match_parent"
24     android:layout_height="2sp"
25     android:background="@color/negro" />
26 
27   <TextView
28     android:id="@+id/txtTv_html_UD02_01_TextView"
29     android:layout_width="wrap_content"
30     android:layout_height="wrap_content"
31     android:text="@string/texto_tv_html" />
32 
33   <TextView
34     android:id="@+id/txtTv_string_UD02_01_TextView"
35     android:layout_width="wrap_content"
36     android:layout_height="wrap_content"
37     android:text="@string/texto_tv_string"
38     android:textColor="@color/azul"
39     android:textSize="16sp" />
40 </LinearLayout>


NOTA IMPORTANTE: Lembra que calquera recurso que cres, soamente aceptará como nome letras minúsculas e guión baixo. Os demais caracteres están prohibidos.


 • Anda!!! Quedounos na liña 24 e 39 dous valores candidatos a ser definidos nunhas constantes tipo dimen. Seguro que o participante no curso é quen de facelo.
A etiqueta para as dimensións é: <dimen> </dimen>. Lembra facer uso do atributo 'name'.
Os recursos de tamaño son bos telos para aplicar o mesmo tamaño a todos os views da nosa aplicación desa forma damos a impresión de ter un mesmo deseño.
 • Importante: O tamaño que se garde en <dimen> ten que especificar a unidade, sp ou dp da forma: <dimen name='nome'>10sp</dimen>Accesibilidade

Dito modo vai 'ler' a descrición de cada elemento.
 • Como norma xeral podemos dar as seguintes pautas:
Un <TextView> terá que ter o atributo 'android:contentDescription' como se amosa no seguinte exemplo:
 1   <TextView
 2     android:id="@+id/textView7"
 3     android:layout_width="wrap_content"
 4     android:layout_height="wrap_content"
 5     android:layout_marginStart="8dp"
 6     android:layout_marginTop="8dp"
 7     android:text="Dime o teu nome:"
 8     android:textSize="18sp"
 9     android:contentDescription="Nome a enviar"
10     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
11     app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/etNome_UD03_01_Intents" />


 • No caso de que o TextView estea asociado ao EditText, podemos substituír dito atributo polo atributo: android:labelFor o cal indica cal é o EditText asociado ao TextView.
 1   <TextView
 2     android:id="@+id/textView7"
 3     android:layout_width="wrap_content"
 4     android:layout_height="wrap_content"
 5     android:layout_marginStart="8dp"
 6     android:layout_marginTop="8dp"
 7     android:text="Dime o teu nome:"
 8     android:textSize="18sp"
 9     android:labelFor="@id/etNome_UD03_01_Intents"
10     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
11     app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/etNome_UD03_01_Intents" />
12 
13   <EditText
14     android:id="@+id/etNome_UD03_01_Intents"
15     android:layout_width="wrap_content"
16     android:layout_height="wrap_content"
17     android:layout_marginStart="8dp"
18     android:layout_marginTop="8dp"
19     android:ems="10"
20     android:inputType="textPersonName"
21     app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/textView7"
22     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />


 • Para comprobar que non temos problemas de accesibilidade:Empregando recursos definidos Res

 • Xa veremos na sección de internacionalización como podemos ter cadeas en varios idiomas e que Android recolla a correcta en función do idioma escollido a nivel de S.O. nos axustes.
Pero existen outras cadeas que poida que empreguemos directamente no código da aplicación e non a través de /res/ no layout da activity.
Esas cadeas tamén necesitarán que estean traducidas a diferentes idiomas (se a nosa aplicación ten esa funcionalidade).
Para iso non podemos 'teclear' directamente a cadea de texto no código como fixemos nos exercicios anteriores, da forma:
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.CaixaTexto;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.widget.TextView;
 6 
 7 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 8 
 9 public class UD02_01_TextView extends Activity {
10 
11   @Override
12   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13     super.onCreate(savedInstanceState);
14     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
15 
16     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
17     final TextView tvJava = (TextView) findViewById(R.id.txtJava_UD02_01_TextView);
18 
19     tvJava.setText("Etiqueta modificada en java: "+txtOrixinal.getText());
20 
21   }
22 }
Como vemos, temos o texto 'Etiqueta modificada en Java:' escrito directamente no código.


 • O que temos que facer é crear unha constante nun arquivo de recurso en '/res/values/' ou empregar un xa creado, por exemplo strings.xml.
Dentro deste arquivo (ou outro creado) definimos a constante có texto asociado da forma:
1 <resources>
2   <string name="app_name">Aprendiendo</string>
3   <string name="hello_world">Hello world!</string>
4   <string name="mensaxe_UD2_01_TextView">Etiqueta modificada en Java:</string>
5 
6 </resources>
Como vemos o nome da constante é mensaxe_UD2_01_TextView
 1 public class UD02_01_TextView extends AppCompatActivity {
 2 
 3   @Override
 4   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 5     super.onCreate(savedInstanceState);
 6     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__text_view);
 7 
 8     final TextView txtOrixinal = findViewById(R.id.txtOrixinal_UD02_01_TextView);
 9     final TextView tvJava = (TextView) findViewById(R.id.txtJava_UD02_01_TextView);
10 
11     String mensaxe = getResources().getString(R.string.mensaxe_UD2_01_TextView);
12     tvJava.setText(mensaxe + txtOrixinal.getText());
13   }
14 }
Atributos a coñecer

 • Dentro de este control tedes que coñecer e saber empregar os seguintes atributos:
 • id
 • background
 • clickable
 • contentDescription
 • enabled
 • fontFamily
 • foreground
 • foregroundGravity
 • gravity
 • height
 • hint
 • laberFor
 • lineHeight
 • lines
 • linksClickable
 • longClickable
 • maxlength
 • maxlines
 • minLines
 • nextFocusXXXXX (varios)
 • onClick
 • padding
 • singleline
 • style
 • Tag
 • text
 • textXXXX (varios)
 • visibility
 • width


 • A maiores todos os atributos relacionados cos layout´s e tamaños
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).