LIBGDX Animacions3D

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 4: Animacións en 3D

Introdución

Neste apartado imos ver como podemos animar (mover, trasladar e rotar) os obxectos 3D.

Como ven pensades, imos necesitar unha matriz :)

O que imos facer será animar un cubo.

Preparación:

 • Copiar a seguinte textura ó cartafol assets do proxecto Android:


Crate.png
 • Imos crear un obxecto Mesh onde imos definir os vértices que conforman os cubos de acordo co seguinte esquema:
LIBGDX UD4 Animacion 1.jpg

Para facelo imos a utilizar os conceptos aprendidos cos triángulos, pero facendo algunha modificación. Cando fixemos o proxecto dos triángulos definimos dous grupos de vértices, un para cada triángulo. Pero tamén podemos definir os dous triángulos nun mesmo grupo de vértices.

triangulos = new Mesh(true,6,6,new VertexAttribute(Usage.Position,3,"a_position"),new VertexAttribute(Usage.ColorPacked,4,"a_color"));
triangulos.setVertices(new float[] {-0.5f,-0.5f,-3f,1f,0,0,1f, 0.5f,-0.5f,-3f,1f,0,0,1f, 0f,0.5f,-3f,1f,0,0,1f, 0f,-0.5f,-5f,1f,0,0,1f, 1f,-0.5f,-5f,1f,0,0,1f, 0.5f,0.5f,-5f,1f,0,0,1f});
triangulos.setIndices(new short[]{0,1,2,3,4,5});
.....
triangulos.render(GL10.GL_TRIANGLES,0,3);
triangulos.render(GL10.GL_TRIANGLES,3,3);


Está marcado en negrilla os cambios. Agora os vértices están xuntos. Cando debuxamos (render) informamos que imos debuxar un triángulo que ten a información dos vértices no array de vértices. Un dos triángulos empeza na posición 0 do array e ten tres vértices, mentres que o triángulo2 empeza na posición 3 e ten tres vértices. A orde de debuxo dos vértices ven indicado polo array de índices (triángulo1 => 0,1,2 ; triángulo2 => 3,4,5).

Nota: Poderíamos aproveitar os triángulos que comparten lados e aforrarnos puntos no array de vértices.

LIBGDX UD4 Animacion 2.jpgVolvendo ó Cubo, vemos que cada lado do cubo vai necesitar 4 vértices, por 6 caras = 24 vértices. Por outra banda cada triángulo necesita 3 índices. Se cada cara ten dous triángulos isto da:

3 índices por triángulo x 2 triángulos por cara x 6 caras = 36 índices.

Crear unha clase de nome Shapes. Dita clase o que vai definir será un Cubo cos seus vértices e índices así como as coordenadas da textura.

Código da clase Shapes
Obxectivo: Xera un obxecto Mesh coa forma dun cubo en 3D.

 1. import com.badlogic.gdx.graphics.Mesh;
 2. import com.badlogic.gdx.graphics.VertexAttribute;
 3.  
 4. public class Shapes {
 5.         public static Mesh genCube() {
 6.                 Mesh mesh = new Mesh(true, 24, 36, VertexAttribute.Position(),VertexAttribute.TexCoords(0));
 7.  
 8.                 float[] vertices = { -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0, 1, 0.5f, -0.5f, 0.5f, 1, 1,
 9.                                 0.5f, 0.5f, 0.5f, 1, 0, -0.5f, 0.5f, 0.5f, 0, 0, 0.5f, -0.5f,
 10.                                 0.5f, 0, 1, 0.5f, -0.5f, -0.5f, 1, 1, 0.5f, 0.5f, -0.5f, 1, 0,
 11.                                 0.5f, 0.5f, 0.5f, 0, 0, 0.5f, -0.5f, -0.5f, 0, 1, -0.5f, -0.5f,
 12.                                 -0.5f, 1, 1, -0.5f, 0.5f, -0.5f, 1, 0, 0.5f, 0.5f, -0.5f, 0, 0,
 13.                                 -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0, 1, -0.5f, -0.5f, 0.5f, 1, 1, -0.5f,
 14.                                 0.5f, 0.5f, 1, 0, -0.5f, 0.5f, -0.5f, 0, 0, -0.5f, 0.5f, 0.5f,
 15.                                 0, 1, 0.5f, 0.5f, 0.5f, 1, 1, 0.5f, 0.5f, -0.5f, 1, 0, -0.5f,
 16.                                 0.5f, -0.5f, 0, 0, -0.5f, -0.5f, 0.5f, 0, 1, 0.5f, -0.5f, 0.5f,
 17.                                 1, 1, 0.5f, -0.5f, -0.5f, 1, 0, -0.5f, -0.5f, -0.5f, 0, 0 };
 18.                 short[] indices = { 0, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9,
 19.                                 10, 11, 12, 13, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 17, 18, 19, 20, 21,
 20.                                 23, 21, 22, 23, };
 21.  
 22.                 mesh.setVertices(vertices);
 23.                 mesh.setIndices(indices);
 24.                 return mesh;
 25.         }
 26. }


Como vemos non mandamos información de cor, só posición e textura polo que temos que modificar os arquivos de vertex.vert e fragment.frag.

 • Arquivo vertex.vert:
 1. attribute vec3 a_position;
 2. attribute vec2 a_texCoord0;
 3. varying vec2 v_textCoord;
 4. uniform mat4 u_worldView;
 5. void main()
 6. {
 7.   gl_Position =  u_worldView *vec4(a_position,1);
 8.   v_textCoord = a_texCoord0;
 9. }
 • Arquivo fragment.frag:
 1. #ifdef GL_ES
 2.   precision mediump float;
 3. #endif  
 4. varying vec2 v_textCoord;
 5. uniform sampler2D u_texture;
 6. void main()
 7. {
 8.   vec4 texColor = texture2D(u_texture, v_textCoord);
 9.   gl_FragColor = texColor;
 10.  
 11. }


 • Lembrar que o programa Vertex.vert e Fragment.frag xa os explicamos neste punto.


 • Crear unha clase de nome UD4_5_Animacion3D, que derive da clase Game e sexa chamada pola clase principal das diferentes versións (desktop, android,...).


Código da clase UD4_5_Animacion3D
Obxectivo: Visualiza un cubo en 3D cunha cámara en perspectiva.

 1. import com.badlogic.gdx.Game;
 2. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 3. import com.badlogic.gdx.files.FileHandle;
 4. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.Mesh;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.glutils.ShaderProgram;
 9.  
 10. /**
 11.  * Funcionamento do ShaderProgram
 12.  * @author ANGEL
 13.  */
 14.  
 15. public class UD4_5_Animacion3D extends Game {
 16.  
 17.         private Mesh cubo;
 18.         private ShaderProgram shaderProgram;
 19.  
 20.         private Texture textura;
 21.         private PerspectiveCamera camara3d;
 22.        
 23.         @Override
 24.         public void create() {
 25.                 // TODO Auto-generated method stub
 26.  
 27.                 shaderProgram = new ShaderProgram(Gdx.files.internal("vertex.vert"), Gdx.files.internal("fragment.frag"));
 28.                 if (shaderProgram.isCompiled() == false) {
 29.                         Gdx.app.log("ShaderError", shaderProgram.getLog());
 30.                         System.exit(0);
 31.                 }
 32.        
 33.                 cubo = Shapes.genCube();
 34.        
 35.                 FileHandle imageFileHandle = Gdx.files.internal("crate.png");
 36.                 textura = new Texture(imageFileHandle);
 37.                
 38.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 39.         }
 40.        
 41.        
 42.         @Override
 43.         public void render() {
 44.  
 45.                 Gdx.gl20.glClearColor(0f, 0f, 0f, 1f);
 46.                 Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 47.  
 48.                 Gdx.gl20.glEnable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 49.                
 50.                
 51.                 shaderProgram.begin();
 52.                 shaderProgram.setUniformMatrix("u_worldView", camara3d.combined);
 53.                
 54.                 textura.bind(0);               
 55.                 shaderProgram.setUniformi("u_texture", 0);
 56.                
 57.                 cubo.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES);
 58.  
 59.                 shaderProgram.end();
 60.                
 61.                 Gdx.gl20.glDisable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 62.  
 63.         }
 64.        
 65.         @Override
 66.         public void resize (int width,int height){
 67.                 // Definimos os parámetros da cámara
 68.                 float aspectRatio = (float) width / (float) height;
 69.                 camara3d.viewportWidth=aspectRatio*1f;
 70.                 camara3d.viewportHeight=1f;
 71.                 camara3d.far=1000f;
 72.                 camara3d.near=0.1f;
 73.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 74.                 camara3d.position.set(0f,0f,5f);
 75.                 camara3d.update();
 76.         }
 77.        
 78.         @Override
 79.         public void dispose(){
 80.                 shaderProgram.dispose();
 81.                 cubo.dispose();
 82.  
 83.         }
 84.  
 85. }


Se probades a executar o código aparecerá un cubo na pantalla.

Nota: Loxicamente os modelos 3D non os temos que definir desta forma, se non que usaremos programas de deseño en 3D ou modelos xa feitos.

Animando o cubo: translación, rotación e escalado


Clase utilizada: Matrix4.

Información na wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Vectors,-matrices,-quaternionsEn OPEN GL imos poder facer tres tipos de operacións:

 • TRASLACIÓN: Lembrar que por defecto todos os obxectos se debuxan nas coordenadas (0,0,0). No noso mundo os obxectos (figuras Mesh) estarán nunha posición no espazo 3D. Será necesario trasladalos dende a posición (0,0,0) á posición no noso mundo.
 • ROTACIÓN: Podemos rotar a figura Mesh en calquera dos eixes (x,y,z). Lembrar que para saber como se rota a figura en cada un deles temos que imaxinar que a nosa cabeza está atravesado por unha lanza en cada un dos eixes. Así:
Eixe X: Moveríamos arriba-abaixo.
Eixe Y: Moveríamos esquerda-dereita.
Eixe Z; Moveríamos de lado, levando a cabeza ós ombreiros.
 • ESCALADO: O da escala o entenderedes mellor cando vexades o vídeo de como facer unha figura xeométrica 3D nun programa de deseño. Nestes programas a visualización 3D está dividida en cadrados. Cada cadrado ven ser unha unidade, de tal forma que se achegamos a cámara ata o obxecto, por defecto , o ancho e alto da cámara será dunha unidade. O que nos interesa é facer os obxectos de forma proporcional uns con outros. Así, se teño un modelo dun coche e está ocupando 4 unidades, se agora engado un deseño dun barco, non pode ser que o barco ocupe 4 unidades. Proporcionalmente ten que haber unha relación entre un modelo e outro.


LIBGDX UD4 Animacion 3.jpg
Exemplo dunha esfera ocupando 2x2x2 unidades.


Como ven vos estaredes imaxinando imos necesitar gardar unha matriz, unha matriz de modelado. Esta matriz é un vector 4x4.LIBGDX UD4 Animacion 4.jpg


Exemplo de definición de matriz:

 1. public Matrix4 matriz;


A matriz que aparece na imaxe se denomina matriz de identidade e ven a ser o número 1 na multiplicación, é dicir, que non fai nada.

Para cargar a matriz de identidade temos que chamar ó método idt():

 1. public Matrix4 matriz;
 2. ..........
 3.  
 4. matriz.idt();

Agora será necesario aplicar os 3 tipos de operacións:

 • Traslación:
Método translate:
Exemplo: matriz.translate(posicion);
Sendo 'posicion' un Vector3 que indica cara onde se ten que trasladar. Este método está sobrecargado e temos varias opcións.
É importante comprender que sempre debemos de partir da matriz identidade e aplicar a nova posición que queremos chegar. Non o podemos facer a partires da última posición gardada.

Exemplo de código:

 1. public Matrix4 matriz;
 2. ..........
 3. matriz.idt();
 4. matriz.translate(10,1,0);
 • Rotación:
Método rotate:
Este método está sobrecargado e temos varias posibilidades.

Un exemplo:

 1. public Matrix4 matriz;
 2. ..........
 3. matriz.idt();
 4. matriz.translate(10,1,0);
 5. matriz.rotate(1,0,0,90);

Neste caso estaremos rotando no eixe X a figura 90º. Neste caso o método rotate leva catro parámetros:

 • param1: Indica se o eixe X debe rotarse. Se ten valor 1 o rota e se ten 0 non fai nada nese eixe.
 • param2: Indica se o eixe Y debe rotarse. Se ten valor 1 o rota e se ten 0 non fai nada nese eixe.
 • param3: Indica se o eixe Z debe rotarse. Se ten valor 1 o rota e se ten 0 non fai nada nese eixe.
 • param4: Indica o número de grados da rotación.

Aviso: É importante primeiro facer a traslación e despois a rotación, xa que se o facemos ó revés, o punto está rotado cando aplicamos a traslación e por tanto se moverá a outro lugar diferente o que queremos. Se o fixeramos cunha esfera, teríamos o efecto dun movemento de traslación arredor do sol.


 • Escala:
Método scale:

Podemos modificar a escala en cada un dos eixes (X-Y-Z).

Por exemplo:

 1. public Matrix4 matriz;
 2. ..........
 3. matriz.idt();
 4. matriz.translate(10,1,0);
 5. matriz.rotate(1,0,0,90);
 6. matriz.scale(2,1,1);

Neste exemplo indicamos que o tamaño X da figura debe ser o dobre que o tamaño Y e Z.


Moi ben, chegou a hora de mover ese cubo :).

Preparación: Sen programar totalmente seguindo o MVC imos definir o noso mundo cun array de cubos. A clase Cubo terá a información necesaria, que será parecida a que tiñamos cando fixemos o xogo en 2D, pero tendo en conta as particularidades do 3D.

Código da clase Cubo
Obxectivo: Definimos a clase Cubo para engadir cubos ó noso mundo.

 1. import com.badlogic.gdx.math.Matrix4;
 2. import com.badlogic.gdx.math.Vector3;
 3.  
 4. public class Cubo {
 5.        
 6.         public Matrix4 matriz;
 7.         public Vector3 posicion;
 8.         public float escala;
 9.         public Vector3 velocidade;
 10.         private float rotar;
 11.         private Vector3 temp;
 12.        
 13.        
 14.         public Cubo(Vector3 pos, float escala,Vector3 velocidade){
 15.                 matriz = new Matrix4();
 16.                 posicion = pos;
 17.                 this.escala=escala;
 18.                 this.velocidade = velocidade;
 19.                
 20.                 temp = new Vector3();
 21.                
 22.         }
 23.         public void update(float delta){
 24.                
 25.                 temp.set(velocidade);
 26.                 posicion.add(temp.scl(delta));
 27.                
 28.                 matriz.idt();
 29.                 matriz.translate(posicion);
 30.         }
 31.  
 32. }

Comentemos o código:

 • Liñas 6-11: O que necesitamos gardar da figura.
Liña 6: A matriz de modelado que vai gardar os datos necesarios a aplicar en cada punto do Mesh.
Liña 7: Como vemos temos unha posición (Vector3). Aplicaremos ó método translate sobre a matriz.
Liña 8: A escala (que vai ser aplicada ós tres eixes) e que tamén pode non ser necesaria, dependendo do xogo.
Liña 9: A velocidade. Tamén pode non ser necesaria (se non se move). Neste caso poderíamos ter diferentes velocidades en cada un dos eixes. Se a velocidade é a mesma en calquera dos eixes no que se mova podería ser un float en vez dun Vector3.
Liña 10: O ángulo de rotación, pero se no noso xogo non o necesitamos podemos eliminar esta propiedade.
Liña 11: Vector temporal para non ten que estar creando novos no método update. Lembrar que os métodos cpy, scl,...aplicados a un vector3 modifican o vector orixinal.
 • Liñas 14-22: Gardamos nas propiedades os valores enviados no constructor.
 • Liña 26: Modificamos o vector posición en función de delta igual que fixemos no xogo 2D.
 • Liñas 28-29: Modificamos a matriz de modelado cos datos da nova posición. Fixarse como temos que partir da matriz identidade (liña 28).

Máis adiante faremos a rotación e escalado. Polo de agora o deixamos así...


Agora chega o momento de definir o mundo:

Código da clase Mundo
Obxectivo: Engadir dous cubos ó mundo.

 1. import java.util.ArrayList;
 2.  
 3. import com.badlogic.gdx.math.Vector3;
 4.  
 5. public class Mundo {
 6.         public ArrayList<Cubo>cubos;
 7.        
 8.         public Mundo(){
 9.                 cubos = new ArrayList<Cubo>();
 10.                
 11.                 cubos.add(new Cubo(new Vector3(0,0,-3f),1f,new Vector3(1,0,0)));
 12.  
 13.                 cubos.add(new Cubo(new Vector3(4f,0,-3f),5f,new Vector3(-1,0,0)));
 14.  
 15.         }
 16.  
 17. }

Esta clase non ten nada que comentar. Creamos dous cubos.


Agora chega o momento de pasarlle esta matriz ó Shader Program para que teña en conta onde están situados os puntos. Para iso temos que multiplicar a matriz combinada da cámara coa matriz de modelado do obxecto, pero tendo coidado de ter gardada a matriz combinada xa que a operación de multiplicación modifica a matriz.

Código da clase UD4_5_Animacion3D
Obxectivo: Movemos os cubos.

 1.         @Override
 2.         public void render() {
 3.  
 4.                 Gdx.gl20.glClearColor(0f, 0f, 0f, 1f);
 5.                 Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 6.  
 7.                 Gdx.gl20.glEnable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 8.                
 9.                
 10.                 shaderProgram.begin();
 11.                
 12.                 textura.bind(0);               
 13.                 shaderProgram.setUniformi("u_texture", 0);
 14.                
 15.                 for (Cubo cub : mundo.cubos){
 16.                         cub.update(Gdx.graphics.getDeltaTime());
 17.                         shaderProgram.setUniformMatrix("u_worldView", camara3d.combined.cpy().mul(cub.matriz));
 18.                         cubo.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES);
 19.                        
 20.                         if (Math.abs(cub.posicion.x)>=10){
 21.                                 cub.velocidade.x *=-1;
 22.                         }
 23.                        
 24.                 }
 25.  
 26.                 shaderProgram.end();
 27.                
 28.                 Gdx.gl20.glDisable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 29.  
 30.         }

Liña 17: Por cada cubo do mundo (estamos a percorrer o array) multiplicamos unha copia da matriz combinada da cámara, polo matriz de modelado do obxecto. Chamamos ó método cpy() para facer unha copia. O ideal é ter unha matriz temporal xa instanciada no constructor e asinarlle o valor da matriz combinada antes de multiplicar.

Liña 20-22: Código posto para que os cubos cambien de dirección.


Imos modificar ó método update da clase Cubo para que rote e escale os cubos de acordo ós datos enviados no constructor.

 1.         public void update(float delta){
 2.                
 3.                 temp.set(velocidade);
 4.                 posicion.add(temp.scl(delta));
 5.                
 6.                 rotar+=60f*delta;
 7.  
 8.                 matriz.idt();
 9.                 matriz.translate(posicion);
 10.                 matriz.scl(escala);
 11.                 matriz.rotate(1, 1, 1, rotar);
 12.         }
 • Liña 6: Gardamos o ángulo de rotación.
 • Liña 10: Escalamos a matriz en todos os eixes.
 • Liñá 11: Rotamos a matriz en todos os eixes.

Dará como resultado isto:


LIBGDX UD4 Animacion 5.jpgComo vemos un dos cubos é moi grande pola escala que enviamos no constructor.


NOTA: Lembrar que cando fagamos unha rotación, primeiro debemos de aplicar a escala á matriz.
-- Ángel D. Fernández González -- (2015).