LIBGDX Carga Modelos3D

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

UNIDADE 4: Carga de Modelos 3D


Deseñando os nosos modelos 3D

Loxicamente os nosos modelos 3D non vai ser creados 'manualmente', se non utilizando programas gráficos.

Algún deles:

Moi completo pero tamén bastante complexo.
Bastante máis sinxelo.

Nos imos usar o wings3d aínda que os alumnos podedes utilizar calquera que manexedes.


A continuación tedes un enlace con tres vídeos (e o códec de vídeo por se non o visualizades) de como se manexa o Wings3D e como podemos crear un obxecto 3D e asinarlle unha textura.


Enlace a vídeos explicativos Wings3DConversión de formatos en 3D

En canto os formatos gráficos que podemos cargar están, entre outros:


Para pasar dun formato a outro podemos utilizar unha ferramenta: fbx-conv.

Podemos ver o código fonte en: https://github.com/libgdx/fbx-conv

Podemos descargar a versión compilada en: http://libgdx.badlogicgames.com/fbx-conv/

Información na wiki: https://github.com/libgdx/fbx-conv


O proceso para pasar dun obj a un g3db sería:

 • Descargar a versión compilada do enlace anterior.
 • Descomprimide e abride unha consola.
 • Vos situades onde se atopan os executables e escolledes a versión correspondente ó voso S.O.:
  • fbx-conv-win32.exe: Windows
  • fbx-conv-lin64: Linux
  • fbx-conv-mac: Mac
 • A orde para pasar por exemplo de obj a g3db seria:
 1. fbx-conv-win32.exe modelo_entrada.obj modelo_saida.g3db


NOTA: Sempre que queiramos acelerar a carga dos modelos deberemos de pasalos a binario.

Carga de Modelos 3D

Nota: O que imos ver aquí é unha forma de cargar os Mesh cun formato obj. Dito formato non leva información de cor en cada vértice como vimos nos anteriores puntos, e polo tanto o ShaderProgram non ten que recoller o parámetro de cor.

Polo tanto os arquivos vertex.vrt e fragment.frag quedarían da seguinte maneira:

Arquivo vertext.vert

 1.     attribute vec3 a_position;
 2.     attribute vec2 a_texCoord0;
 3.     varying vec2 v_textCoord;
 4.     uniform mat4 u_worldView;
 5.     void main()
 6.     {
 7.       gl_Position =  u_worldView *vec4(a_position,1);
 8.  
 9.       v_textCoord = a_texCoord0;
 10.     }


Arquivo fragment.frag

 1.     #ifdef GL_ES
 2.       precision mediump float;
 3.     #endif
 4.     varying vec2 v_textCoord;
 5.     uniform sampler2D u_texture;
 6.     void main()
 7.     {
 8.       vec4 texColor = texture2D(u_texture, v_textCoord);
 9.       gl_FragColor = texColor;
 10.     }


Para cargar e manexar os modelos dunha forma máis sinxela mirade o punto: Programación avanzada 3D. De todas formas recomendo a lectura desta parte para entender os principios básicos.

Carga Modelos obj

Para cargar un modelo obj temos que facer uso da clase ModelLoader.

O proceso sería:

 • Crear unha instancia de dita clase:
 1.                 ModelLoader loader = new ObjLoader();
 1.         Model model = loader.loadModel(Gdx.files.internal("modelos/ship.obj"));

Dito método espera recibir como parámetro o arquivo obj.

Este método devolve un obxecto da clase Model.

Para nos un Model ven ser como un Mesh, o que sucede é que nun model poden ser cargados moitos Mesh de vez, polo que para ter unha referencia a un concreto faremos o seguinte:

 • Cargamos o Mesh:
 1.         private Mesh meshNave;
 2.         .............
 3.         meshNave = model.meshes.get(0);

No noso caso só temos un Mesh no obj.


Exemplo:

Imos ver un exemplo completo, engadindo un modelo dunha nave e movéndoa cara a cámara, facendo que a cámara siga a nave cando a pase.


Preparación: Crear unha clase de nome UD4_6_CargaModelos3D, que derive da clase Game e sexa chamada pola clase principal das diferentes versións (desktop, android,...).


Crea un cartafol de nome modelos dentro do cartafol assets da versión Android.

Leva ó cartafol assets/modelos os arquivos ship.mtl, ship.obj e ship.png que se atopan no seguinte arquivo comprimido:

Media:Ship.zip


Creamos unha clase Elementos3D que garde a información de calquera elemento 3D. É igual á clase Cubo que utilizamos no exercicio anterior:

Código da clase Elementos3D
Obxectivo: Definir unha clase que garde o que necesitamos dun obxecto 3d.

 1. import com.badlogic.gdx.math.Matrix4;
 2. import com.badlogic.gdx.math.Vector3;
 3.  
 4. public class Elemento3D {
 5.        
 6.         public Matrix4 matriz;
 7.         public Vector3 posicion;
 8.         public float escala;
 9.         public Vector3 velocidade;
 10.         private Vector3 temp;
 11.        
 12.         public Elemento3D(Vector3 pos, float escala,Vector3 velocidade){
 13.                 matriz = new Matrix4();
 14.                 posicion = pos;
 15.                 this.escala=escala;
 16.                 this.velocidade = velocidade;
 17.                
 18.                 temp = new Vector3();
 19.                
 20.         }
 21.        
 22.         public void update(float delta){
 23.                
 24.                 temp.set(velocidade);
 25.                 posicion.add(temp.scl(delta));
 26.                
 27.  
 28.                 matriz.idt();
 29.                 matriz.translate(posicion);
 30.                 matriz.scl(escala);
 31.                
 32.                
 33.         }
 34.  
 35. }


Agora imos ver o código de carga da nave.

 1. import com.badlogic.gdx.Game;
 2. import com.badlogic.gdx.Gdx;
 3. import com.badlogic.gdx.assets.loaders.ModelLoader;
 4. import com.badlogic.gdx.files.FileHandle;
 5. import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 6. import com.badlogic.gdx.graphics.Mesh;
 7. import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 8. import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
 9. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Model;
 10. import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.loader.ObjLoader;
 11. import com.badlogic.gdx.graphics.glutils.ShaderProgram;
 12. import com.badlogic.gdx.math.Vector3;
 13.  
 14. /**
 15.  * Cargando modelos 3D
 16.  * @author ANGEL
 17.  */
 18.  
 19. public class UD4_6_CargaModelos3D extends Game {
 20.  
 21.         private Mesh meshNave;
 22.         private Elemento3D nave;
 23.         private ShaderProgram shaderProgram;
 24.  
 25.         private Texture textura;
 26.         private PerspectiveCamera camara3d;
 27.        
 28.  
 29.        
 30.         @Override
 31.         public void create() {
 32.                 // TODO Auto-generated method stub
 33.  
 34.                 shaderProgram = new ShaderProgram(Gdx.files.internal("vertex.vert"), Gdx.files.internal("fragment.frag"));
 35.                 if (shaderProgram.isCompiled() == false) {
 36.                         Gdx.app.log("ShaderError", shaderProgram.getLog());
 37.                         System.exit(0);
 38.                 }
 39.        
 40.  
 41.                 ModelLoader loader = new ObjLoader();
 42.                 Model model = loader.loadModel(Gdx.files.internal("modelos/ship.obj"));
 43.                 meshNave = model.meshes.get(0);
 44.        
 45.                 FileHandle imageFileHandle = Gdx.files.internal("modelos/ship.png");
 46.                 textura = new Texture(imageFileHandle);
 47.                
 48.                 camara3d = new PerspectiveCamera();
 49.                 nave = new Elemento3D(new Vector3(0,-1f,-20f), 2f, new Vector3(0.1f,0.1f,2f));
 50.                
 51.         }
 52.        
 53.        
 54.         @Override
 55.         public void render() {
 56.  
 57.                 Gdx.gl20.glClearColor(0f, 0f, 0f, 1f);
 58.                 Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 59.  
 60.                 Gdx.gl20.glEnable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 61.                 Gdx.gl20.glEnable(GL20.GL_TEXTURE_2D);         
 62.  
 63.                 nave.update(Gdx.graphics.getDeltaTime());
 64.                
 65.                 camara3d.lookAt(nave.posicion);
 66.                 camara3d.update();
 67.                
 68.                 shaderProgram.begin();
 69.                 textura.bind(0);
 70.                 shaderProgram.setUniformi("u_texture", 0);
 71.                 shaderProgram.setUniformMatrix("u_worldView", camara3d.combined.cpy().mul(nave.matriz));
 72.                 meshNave.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES);
 73.                        
 74.                        
 75.  
 76.                 shaderProgram.end();
 77.                
 78.                 Gdx.gl20.glDisable(GL20.GL_TEXTURE_2D);
 79.                 Gdx.gl20.glDisable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 80.  
 81.         }
 82.        
 83.         @Override
 84.         public void resize (int width,int height){
 85.                 // Definimos os parámetros da cámara
 86.                 float aspectRatio = (float) width / (float) height;
 87.                 camara3d.viewportWidth=aspectRatio*1f;
 88.                 camara3d.viewportHeight=1f;
 89.                 camara3d.far=1000f;
 90.                 camara3d.near=0.1f;
 91.                 camara3d.lookAt(0,0,0);
 92.                 camara3d.position.set(0f,0f,5f);
 93.                 camara3d.update();
 94.         }
 95.        
 96.         @Override
 97.         public void dispose(){
 98.                 shaderProgram.dispose();
 99.                 meshNave.dispose();
 100.  
 101.         }
 102.  
 103. }
 • Liña 21: Definimos o obxecto Mesh que vai representar a nave.
 • Liñas 41-43: Cargamos o obj utilizando a clase ModelLoader.
 • Liña 49: Instanciamos a nave pasándolle uns datos concretos.
 • Liñas 65-66: Facemos que a cámara mire cara a nave. LEMBRAR CHAMAR AO UPDATE.
 • Liña 72: Renderizamos a nave.
 • Liña 99: Liberamos a memoria.TAREFA 4.5 A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.


Carga Modelos g3db

Para cargar estes modelos debemos facer uso da clase AssetManager.

Como isto é optativo na parte 2D non fai falla que o provedes.


Para cargar un modelo g3db previamente obtido coa ferramenta fbx-conv debemos facer o seguinte:

 • Crear un obxecto da clase AssetManager (que xa podemos ter creado se utilizamos esta forma de carga dos gráficos do xogo):
 1.         AssetManager assetManager = new AssetManager();


 • Chamamos ó método load para cargar o modelo e esperamos a que remate de cargar.
 1.         assetManager.load("modelos/ship.g3db", Model.class);
 2.        
 3.         assetManager.finishLoading();
 • Obtemos o obxecto da clase Model como fixemos no caso anterior:
 1.         Model model = assetManager.get("modelos/ship.g3db", Model.class);
 • Cargamos o Mesh que se atopa no Model (só temos un).
 1.         meshNave = model.meshes.get(0);O código completo:

 1.         AssetManager assetManager = new AssetManager();
 2.         assetManager.load("modelos/ship.g3db", Model.class);
 3.        
 4.         assetManager.finishLoading();
 5.        
 6.         Model model = assetManager.get("modelos/ship.g3db", Model.class);
 7.         meshNave = model.meshes.get(0);

Modelos 3D xa feitos

Temos diferentes sitios web onde obter modelos 3D.-- Ángel D. Fernández González -- (2015).