PDM Avanzado Permisos AndroidManifiest.xml

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar

Introdución

Como xa sabedes cando facemos algunha aplicación que necesite permisos especiais, é necesario engadir ditos permisos ao arquivo AndroidManifiest.xml.

A partires da API 23, Android incorpora outro nivel de seguridade, de tal forma que agora, a maiores, teremos que solicitar dito permiso a nivel de programación.

Nese momento, ao usuario apareceralle un diálogo no que se lle solicitará o seu permiso para que a aplicación faga uso do recurso.


PDM Avanzada Permisos 1.JPG


Isto só se aplica a permisos denominados perigosos (o veremos a continuación) e executando a aplicación nun dispositivo cunha versión Android 6.0 e un targetSDK 23. En caso contrario, o permiso o pedirá como ata o de agora, no momento da instalación.Máis información en:

Tipos de permisos

 • Podedes consultar a lista completa de permisos que poden ir no AndroidManifiest.xml neste enlace.


 • En Android teremos dous tipos de permisos:
 • Normais: permisos que non afectan á privacidade do usuario. Estes só teñen que estar incluídos no arquivo androidmanifiest.xml.
 • Perigosos: permisos que poden afectar a privacidade do usuario e teñen que ser permitidos polo usuario no momento que se necesiten por parte da aplicación. Podedes consultar a lista de permisos perigosos neste enlace.


 • Para facer uso dun permiso 'considerado' perigoso, teremos que pedir autorización ao usuario.
Nota: Isto só é aplicable a aplicacións cun TargetSDK >=23 e executadas nun dispositivo cunha API 23 ou superior (Android 6.0).

Comprobando se temos o permiso

O permiso non é necesario pedilo sempre. Con tal de que o dea a primeira vez xa queda 'gardado'. Polo tanto podemos chequear se xa temos o permiso do usuario.

Neste exemplo estamos a solicitar un permiso para chamar por teléfono.

Previamente teríamos que ter posto no androidmanifiest.xml o permiso correspondente:

 1.     <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />

O código dentro da activity:

 1.            if (Build.VERSION.SDK_INT>=23){
 2.                     int permiso = checkSelfPermission(Manifest.permission.CALL_PHONE);
 3.                     if (permiso ==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
 4.                             // TEMOS O PERMISO
 5.                     }
 6.                     else{
 7.                             // NON TEMOS O PERMISO TEREMOS QUE SOLICITALO
 8.                     }
 9.                 }
 • Liña 1: Comprobamos que a versión é a API 23. Isto é necesario se temos un minSDK inferior á 23.
 • Liña 2: Chamamos ao método checkSelfPermission, que devolve un número que nos vai a indicar se temos o permiso.
 • Liña 3: Comprobamos se temos o permiso (granted ou denied).

Neste código suponse que a activity deriva da clase Activity e non dunha AppCompatActivity (librerías de compatibilidade). Se é o caso, o código varía un pouco:

 1.            if (Build.VERSION.SDK_INT>=23){
 2.                     int permiso = ContextCompat.checkSelfPermission(this,Manifest.permission.CALL_PHONE);
 3.                     if (permiso ==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
 4.                             // TEMOS O PERMISO
 5.                     }
 6.                     else{
 7.                             // NON TEMOS O PERMISO TEREMOS QUE SOLICITALO
 8.                     }
 9.                 }


Solicitando o permiso

Para solicitar o permiso temos que chamar a un método que dará como resultado a visualización dunha caixa de diálogo;

PDM Avanzada Permisos 1.JPG


O resultado dese diálogo vai ir a o método onRequestPermissionsResult. Como podemos ter varios permisos diferentes, podemos enviar un código asociado a dita solicitude para que despois poidamos distinguir cal foi o permiso concedido ou denegado por parte do usuario.


Exemplo de código:

 1.  // Usado por si necesitamos diferentes permisos, para identificar cual de ellos es
 2.    private final int CODIGO_IDENTIFICADOR=1;
 3.  
 4.    public void pedirPermiso(){
 5.  
 6.       requestPermissions( new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},CODIGO_IDENTIFICADOR);
 7.  
 8.    }
 9.  
 10.    @Override
 11.     public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String permissions[], int[] grantResults) {
 12.  
 13.         switch (requestCode) {
 14.             case CODIGO_IDENTIFICADOR: {
 15.                 // Se o usuario premeou o boton de cancelar o array volve cun null
 16.                 if (grantResults.length > 0
 17.                         && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
 18.                     // PERMISO CONCEDIDO
 19.                 } else {
 20.                     // PERMISO DENEGADO
 21.                     Toast.makeText(this,"É NECESARIO O PERMISO PARA CHAMAR POR TELÉFONO",Toast.LENGTH_LONG).show();
 22.                 }
 23.                 return;
 24.             }
 25.  
 26.             // Comprobamos os outros permisos
 27.  
 28.         }
 29.     }
 • Liña 6: Solicitamos o permiso enviado un código asociado (valor 1)
 • Liña 11: Aquí chega a resposta do usuario.
 • Liñas 15-22: Xestionamos que o usuario concedera ou non o permiso.


No caso de utilizar unha AppCompactActivity, o código sería:

 1.  
 2.    public void pedirPermiso(){
 3.  
 4.       ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},CODIGO_IDENTIFICADOR);
 5.  
 6.    }

Caso práctico

O obxectivo desta práctica e ver pedir un permiso ao S.O. Android de tipo 'perigoso'. Concretamente para chamar a un número de teléfono.

Consta dun botón no que se chamará a un número prefixado.

PDM Avanzada Permisos 2.jpg


Creamos a activity

 • Nome do proxecto: UD12_01_Permisos
 • Nome da activity: UD12_01_Permisos.java


Código do layout xml

 1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2.    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
 3.    android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 4.    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 5.    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 6.    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 7.    tools:context="es.cifprodolfoucha.angelfernandez.myapplication.UD08_01_Permisos">
 8.  
 9.     <Button
 10.        android:layout_width="wrap_content"
 11.        android:layout_height="wrap_content"
 12.        android:text="Chamar por teléfono"
 13.        android:id="@+id/UD12_01_btnChamar"
 14.        android:layout_alignParentTop="true"
 15.        android:layout_centerHorizontal="true" />
 16. </RelativeLayout>


Código da clase UD12_01_Permisos
Obxectivo: Solicitar un permiso para un dispositivo Android 6.0 e un targetSDK>=23.


Nota: Non se utilizan bibliotecas de compatibilidade.

 1. public class UD08_01_Permisos extends Activity {
 2.  
 3.     // Usado por si necesitamos diferentes permisos, para identificar cual de ellos es
 4.     private final int CODIGO_IDENTIFICADOR=1;
 5.  
 6.     private void chamarTelefono(){
 7.         Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL);
 8.         callIntent.setData(Uri.parse("tel:123456789"));
 9.         startActivity(callIntent);
 10.     }
 11.  
 12.     private void xestionarEventos(){
 13.  
 14.         Button boton = (Button)findViewById(R.id.UD12_01_btnChamar);
 15.         boton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 16.             @Override
 17.             public void onClick(View view) {
 18.  
 19.                 if (Build.VERSION.SDK_INT>=23){
 20.                     int permiso = checkSelfPermission(Manifest.permission.CALL_PHONE);
 21.                     if (permiso ==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
 22.                         chamarTelefono();
 23.                     }
 24.                     else{
 25.                         UD08_01_Permisos.this.requestPermissions( new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},CODIGO_IDENTIFICADOR);
 26.                     }
 27.  
 28.                 }
 29.             }
 30.         });
 31.  
 32.  
 33.     }
 34.     @Override
 35.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 36.         super.onCreate(savedInstanceState);
 37.         setContentView(R.layout.activity_telefono_carrion);
 38.  
 39.  
 40.         xestionarEventos();
 41.  
 42.     }
 43.  
 44.     @Override
 45.     public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
 46.                                            String permissions[], int[] grantResults) {
 47.         switch (requestCode) {
 48.             case CODIGO_IDENTIFICADOR: {
 49.                 // If request is cancelled, the result arrays are empty.
 50.                 if (grantResults.length > 0
 51.                         && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
 52.                     chamarTelefono();
 53.                 } else {
 54.  
 55.                     Toast.makeText(this,"É NECESARIO O PERMISO PARA CHAMAR POR TELÉFONO",Toast.LENGTH_LONG).show();
 56.                 }
 57.                 return;
 58.             }
 59.  
 60.             // other 'case' lines to check for other
 61.             // permissions this app might request
 62.         }
 63.     }
 64.  
 65.     @Override
 66.     public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 67.         // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 68.         getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_telefono_carrion, menu);
 69.         return true;
 70.     }
 71.  
 72.     @Override
 73.     public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
 74.         // Handle action bar item clicks here. The action bar will
 75.         // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
 76.         // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
 77.         int id = item.getItemId();
 78.  
 79.         //noinspection SimplifiableIfStatement
 80.         if (id == R.id.action_settings) {
 81.             return true;
 82.         }
 83.  
 84.         return super.onOptionsItemSelected(item);
 85.     }
 86. }


-- Ángel D. Fernández González --2015