PDM Avanzado Permisos AndroidManifiest.xml

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Como xa sabedes cando facemos algunha aplicación que necesite permisos especiais, é necesario engadir ditos permisos ao arquivo AndroidManifiest.xml.

A partires da API 23, Android incorpora outro nivel de seguridade, de tal forma que agora, a maiores, teremos que solicitar dito permiso a nivel de programación.

Nese momento, ao usuario apareceralle un diálogo no que se lle solicitará o seu permiso para que a aplicación faga uso do recurso.


PDM Avanzada Permisos 1.JPG


Isto só se aplica a permisos denominados perigosos (o veremos a continuación) e executando a aplicación nun dispositivo cunha versión Android 6.0 e un targetSDK 23. En caso contrario, o permiso o pedirá como ata o de agora, no momento da instalación.Máis información en:

Tipos de permisos

 • Podedes consultar a lista completa de permisos que poden ir no AndroidManifiest.xml neste enlace.


 • En Android teremos dous tipos de permisos:
 • Normais: permisos que non afectan á privacidade do usuario. Estes só teñen que estar incluídos no arquivo androidmanifiest.xml.
 • Perigosos: permisos que poden afectar a privacidade do usuario e teñen que ser permitidos polo usuario no momento que se necesiten por parte da aplicación.
 • A lista de permisos considerados perigosos é:
READ_CALENDAR
WRITE_CALENDAR
CAMERA
READ_CONTACTS
WRITE_CONTACTS
GET_ACCOUNTS
ACCESS_FINE_LOCATION
ACCESS_COARSE_LOCATION
RECORD_AUDIO
READ_PHONE_STATE
READ_PHONE_NUMBERS 
CALL_PHONE
ANSWER_PHONE_CALLS 
READ_CALL_LOG
WRITE_CALL_LOG
ADD_VOICEMAIL
USE_SIP
PROCESS_OUTGOING_CALLS
BODY_SENSORS
SEND_SMS
RECEIVE_SMS
READ_SMS
RECEIVE_WAP_PUSH
RECEIVE_MMS
READ_EXTERNAL_STORAGE
WRITE_EXTERNAL_STORAGE


 • Para facer uso dun permiso 'considerado' perigoso, teremos que pedir autorización ao usuario.
Nota: Isto só é aplicable a aplicacións cun TargetSDK >=23 e executadas nun dispositivo cunha API 23 ou superior (Android 6.0).

Comprobando se temos o permiso

O permiso non é necesario pedilo sempre. Con tal de que o dea a primeira vez xa queda 'gardado'. Polo tanto podemos chequear se xa temos o permiso do usuario.

Neste exemplo estamos a solicitar un permiso para chamar por teléfono.

Previamente teríamos que ter posto no androidmanifiest.xml o permiso correspondente:

1   <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />

O código dentro da activity:

1      if (Build.VERSION.SDK_INT>=23){
2           int permiso = checkSelfPermission(Manifest.permission.CALL_PHONE);
3           if (permiso ==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
4               // TEMOS O PERMISO
5           }
6           else{
7               // NON TEMOS O PERMISO TEREMOS QUE SOLICITALO
8           }
9         }
 • Liña 1: Comprobamos que a versión é a API 23. Isto é necesario se temos un minSDK inferior á 23.
 • Liña 2: Chamamos ao método checkSelfPermission, que devolve un número que nos vai a indicar se temos o permiso.
 • Liña 3: Comprobamos se temos o permiso (granted ou denied).

Neste código suponse que a activity deriva da clase Activity e non dunha AppCompatActivity (librerías de compatibilidade). Se é o caso, o código varía un pouco:

1      if (Build.VERSION.SDK_INT>=23){
2           int permiso = ContextCompat.checkSelfPermission(this,Manifest.permission.CALL_PHONE);
3           if (permiso ==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
4               // TEMOS O PERMISO
5           }
6           else{
7               // NON TEMOS O PERMISO TEREMOS QUE SOLICITALO
8           }
9         }


Solicitando o permiso

Para solicitar o permiso temos que chamar a un método requestPermissions que dará como resultado a visualización dunha caixa de diálogo;

PDM Avanzada Permisos 1.JPG


O resultado dese diálogo vai ir a o método onRequestPermissionsResult. Como podemos ter varios permisos diferentes, podemos enviar un código asociado a dita solicitude para que despois poidamos distinguir cal foi o permiso concedido ou denegado por parte do usuario.


Exemplo de código:

 1 // Usado por si necesitamos diferentes permisos, para identificar cual de ellos es
 2  private final int CODIGO_IDENTIFICADOR=1;
 3  
 4  public void pedirPermiso(){
 5 
 6    requestPermissions( new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},CODIGO_IDENTIFICADOR);
 7 
 8  }
 9 
10  @Override
11   public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String permissions[], int[] grantResults) {
12 
13     switch (requestCode) {
14       case CODIGO_IDENTIFICADOR: {
15         // Se o usuario premeou o boton de cancelar o array volve cun null
16         if (grantResults.length > 0
17             && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
18           // PERMISO CONCEDIDO
19         } else {
20           // PERMISO DENEGADO
21           Toast.makeText(this,"É NECESARIO O PERMISO PARA CHAMAR POR TELÉFONO",Toast.LENGTH_LONG).show();
22         }
23         return;
24       }
25 
26       // Comprobamos os outros permisos
27 
28     }
29   }
 • Liña 6: Solicitamos o permiso enviado un código asociado (valor 1)
 • Liña 11: Aquí chega a resposta do usuario.
 • Liñas 15-22: Xestionamos que o usuario concedera ou non o permiso.


No caso de utilizar unha AppCompactActivity, o código sería:

1  
2  public void pedirPermiso(){
3 
4    ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},CODIGO_IDENTIFICADOR);
5 
6  }

Caso práctico

O obxectivo desta práctica e ver pedir un permiso ao S.O. Android de tipo 'perigoso'. Concretamente para chamar a un número de teléfono.

Consta dun botón no que se chamará a un número prefixado.

PDM Avanzada Permisos 2.jpg


Creamos a activity

 • Nome do proxecto: UD12_01_Permisos
 • Nome da activity: UD12_01_Permisos.java


Código do layout xml

 1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
 3   android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 4   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 5   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 6   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 7   tools:context="es.cifprodolfoucha.angelfernandez.myapplication.UD08_01_Permisos">
 8 
 9   <Button
10     android:layout_width="wrap_content"
11     android:layout_height="wrap_content"
12     android:text="Chamar por teléfono"
13     android:id="@+id/UD12_01_btnChamar"
14     android:layout_alignParentTop="true"
15     android:layout_centerHorizontal="true" />
16 </RelativeLayout>


Código da clase UD12_01_Permisos
Obxectivo: Solicitar un permiso para un dispositivo Android 6.0 e un targetSDK>=23.


Nota: Faise uso da AppCompactActivity.

 1 public class UD12_01_Permisos extends AppCompatActivity {
 2 
 3   // Usado por si necesitamos diferentes permisos, para identificar cual de ellos es
 4   private final int CODIGO_IDENTIFICADOR=1;
 5 
 6   // Xa comprobamos nos que o temos antes de chamar
 7   @SuppressLint("MissingPermission")
 8   private void chamarTelefono(){
 9     Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL);
10     callIntent.setData(Uri.parse("tel:123456789"));
11     startActivity(callIntent);
12   }
13 
14 
15   private void xestionarEventos(){
16     Button boton = (Button)findViewById(R.id.UD12_01_btnChamar);
17     boton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
18       @Override
19       public void onClick(View view) {
20         if (Build.VERSION.SDK_INT>=23){
21           int permiso = checkSelfPermission(Manifest.permission.CALL_PHONE);
22           if (permiso == PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
23             chamarTelefono();
24           }
25           else{
26             ActivityCompat.requestPermissions(UD12_01_Permisos.this, new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},CODIGO_IDENTIFICADOR);
27           }
28         }
29       }
30     });
31   }
32 
33   @Override
34   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
35     super.onCreate(savedInstanceState);
36 
37     setContentView(R.layout.activity_ud12_01__permisos);
38     xestionarEventos();
39   }
40 
41 
42   @Override
43 
44   public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
45                      String permissions[], int[] grantResults) {
46     switch (requestCode) {
47       case CODIGO_IDENTIFICADOR: {
48         // If request is cancelled, the result arrays are empty.
49         if (grantResults.length > 0
50             && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
51           chamarTelefono();
52         } else {
53           Toast.makeText(this,"É NECESARIO O PERMISO PARA CHAMAR POR TELÉFONO",Toast.LENGTH_LONG).show();
54         }
55         return;
56       }
57     }
58 
59   }
60 
61 
62 }


-- Ángel D. Fernández González --2015