Configuración e uso de IIS sobre Windows Server 2016 coma servidor web

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

Internet Information Services ou IIS​ é un servidor web e dun conxunto de servizos para os sistema operativos Microsoft Windows.

Ofrece os seguintes servizos:

  • HTTP/HTTPS ​
  • FTP/FTPS
  • SMTP
  • NNTP

A súa versión máis recente no momento de escribir este artigo é IIS 10, incluída no Windows Server 2019, gozando dunha cuota do mercado do 8% 12.

Instalación

Desde Powershell

Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools

Desde interfaz

Configuración dun sitio web

  • Como configurar o primeiro sitio web en es

Resumidamente, acceder o Administrador de Internet Information Services (IIS), e co botón dereito agregar sitio web escribindo unha configuración similar a esta:

Configuracion sitiowebiis.PNG

Uso

Para ver que a instalación funcionou correctamente, poderemos desde o equipo acceder a un navegador coa seguinte url:

http://localhost

E nos amosará a páxina de benvida de IIS, que é o site por defecto:

Benvida iis site por defecto.PNG


Unha vez configurado o site, poderemos acceder co nome que lle teñamos dado, por exemplo:

http://www.omeusiteiis.com

E amosará o contido do ficheiro index.html que esté na ruta na que o teñamos configurado.

IMPORTANTE
Para que se poida resolver o nome do sitio web, é necesario [modificar o ficheiro hosts que se atopa na ruta:
C:\Windows\System32\drivers\etc

Exemplo
Modificar ficheiro hosts para sitio iis.PNG

Opcións de configuración

Páxinas de erro peronalizadas

Na opción "Páginas de errores", podemos configurar por código de estado, escollendo:

  1. Insertar contido estático en resposta do erro (permitindo devolver na linguaxe do cliente)
  2. Executar unha url neste sitio
  3. Responder cunha redirección 302

Configuración SSL

Permite requirir SSL. Para probas, permite xenerar un certificado autoasinado.

Módulos

Compresión

Permite habilitar e deshabilitar a compresión de contido estático e dinámico

Autenticación

Tipos MIME

Rexistro (logs)

Ampliación

Configurar un sitio web php en IIS

Referencias