PDM Temas de investigación

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Neste punto iremos poñendo temas que poidan ser utilizados polos alumnos para facer a parte de investigación das diferentes unidades.
Na entrega do proxecto ao alumno terá que poñer no manual técnico as fontes de información (cós enlaces)
Para que conte na nota as partes de investigación o alumno terá que ser capaz de explicar o funcionamento e o código.
En caso de non responder correctamente entenderase que o único que fixo o alumno foi copia e pegar un código xa feito nalgúns dos sitios webs, polo que non contará para a nota.


Xerais

Sumarase a nota de todas as unidades didácticas.
A nota pode variar dependendo da complexidade. É dicir, a utilización do compoñente non ten por que levar consigo a nota máxima do mesmo.
A suma total deste apartado non pode ser maior de 1,5 puntos.


 • Realidade aumentada: Máis información neste enlace. (dependendo da complexidade +1)
 • Cargadores: Máis información neste enlace. (+1)
 • Animacións: Máis información neste enlace. (Dependendo da complexidade +0.5)
 • Uso de sensores:
 • Uso de Acelerómetro: +0,25
 • Uso da Compás: +0,25


 • Seguir un deseño empregando os principios de Material Design en toda a aplicación. (+0,75)


PDM investigac 5.jpg


 • Master / Detail flow: É un concepto de deseño que consiste en ter un conxunto de elementos (que conforman a lista mestra (master list)) que son amosados ao usuario. Cando o usuario preme sobre un destes items, aparece un novo panel no que se amosar o detalle (detail) do item seleccionado. Cando creades unha activity aparece unha plantilla para crear este tipo de deseño.(+1)
PDM investigac 6.jpg


 • Notificacións: Unha aplicación pode enviar notificacións ao usuario. Por exemplo, cando descargamos novos datos de Internet a través dun servizo, podemos enviar ao usuario unha notificación. Ao premer sobre ela, abriríase a nosa aplicación e informaríamos dos novos cambios incorporados. Se se implementa soamente notificacións (+0,5). Se se implementa un servizo con notificación e comunicación entre a notificación e aplicación (ao premer a notificación deberase abrir a aplicación) (+1,25).
PDM Invest Notificacions.jpg


Específicas

 • Lembrar que cada unidade ten asociado unha parte de investigación que vale 3 puntos sobre 10.
Cada unidade (non todas, consultar a programación) vale 2 puntos sobre a nota final.
Polo tanto, a parte investigadora supón 0,6 puntos sobre os 2 posibles.


 • En caso de facer uso de varios compoñentes e que sobrepasen os 0,6 puntos, farase unha valoración global da aplicación e poderase subir a nota final.
Lembrade que as partes específicas teñen que facerse individualmente. É dicir, os compoñentes dun grupo non poden facer as mesmas partes, cada un terá que escoller unha parte diferente.


Unidade Deseño gráfico. Views

 • Crear un ArrayAdapter personalizado con opción de filtrado, de tal forma que ao escribir sobre a lista ou nun EditText, vaise filtrando a lista de elementos. (+3)
PDM investigac 1.jpg
PDM investigac 2.jpg
PDM investigac 3.jpg
PDM investigac 4.jpg


 • Utilizar Fragments en a lo menos dúas activities da aplicación. (+3)
Deberase ver de diferente forma cando se cargue a aplicación nun móbil ou nunha tablet, aproveitando o tamaño desta última.
PDM Fragmentos 1.jpg


PDM investigac Drag drop.jpg

Imaxe obtida deste enlace


Android 2014 U5 02 MenusContextuais 02.jpgUnidade Multimedia

 • Grava son e utilizalo. Terá asociado algún axuste na pantalla de preferencias: +1,5
 • Grava vídeo e utilizalo. Terá asociado algún axuste na pantalla de preferencias: +1,5
 • Facer que a aplicación teña unha música de fondo (facer un servizo) que poida ser escollida dun cartafol determinado onde estean gardados arquivos de música: +3
 • Controlar cando se gaña e se perde o foco do audio: +0,75
Unidade Preferencias - Acceso a datos - Arquivos

 • Gravar e recuperar os datos na nube utilizando o servizo Backup de Android ou gravar e recuperar datos na nube utilizando a API de GoogleDrive ou calquera outra API (DropBox,...) (+3)
 • Gravar e recuperar datos utilizando as Fussion Table ou unha API equivalente que permita acceso a datos en remoto (+3)
 • Gravar e recuperar datos dun arquivo local (+1,5)


 • Pode ser posible a necesidade de gardar algún axuste na pantalla de preferencias.
Unidade Conectividade

 • Uso conxunto de Google Maps e GPS facendo uso de marcas e información nelas (ata un máximo de +3, dependendo da funcionalidade dentro da aplicación) (+3)
 • Facer unha aplicación Cliente - Servidor utilizando Sockets. (+3)
 • Facer uso da conectividade SIP. (+3)-- Ángel D. Fernández González -- (2018).