PHP EXERCICIOS SESSION

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Exercicio 1

 • Crea unha páxina de nome 'UD4_session_Ex1_paxina1.php' no que se amosará o valor do identificar de sesión e o valor dunha variable de sesión de nome 'nome'. En caso de non ter valor asinado, amosará a cadea 'Non ten valor'.
Esta páxina terá dous enlaces:
 • Un enlace á páxina 'UD4_session_Ex0_darValor.???': Esta páxina asinará o valor 'O teu nome' á variable de sesión 'nome' e cargará a páxina 'UD4_session_Ex1_paxina1.php'
 • Un enlace á páxina 'UD4_session_Ex0_borrarValor.???': Esta páxina eliminará a variable de sesión e o id e cargará a páxina 'UD4_session_Ex1_paxina1.php'.

Solución Exercicio 1

Páxina: UD4_session_Ex1_paxina1.php

 1 <?php
 2   session_start();
 3   
 4 ?>
 5 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 6   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 7 
 8 <html>
 9   <head>
10     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
11     <title></title>
12   </head>
13   <body>
14     <p>
15       O valor da variable de sesión é: 
16       <?php
17         if (!empty($_SESSION['nome'])){
18           echo $_SESSION['nome'];
19         }
20         else {
21           echo "Non ten valor...";
22         }
23           
24       ?>
25       
26     </p>
27     <p>
28       O valor do id de sesión é:<?php echo session_id() ?>
29     </p>
30     
31     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex1_darValor.php'> para dar un valor á variable de sesión</a></h2>
32     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex1_borrarValor.php'> para borrar a variable de sesión e pechar sesión</a></h2>
33     
34   </body>
35 </html>

Páxina: UD4_session_Ex1_darValor.php

1 <?php
2 
3 session_start();
4 
5 $_SESSION['nome']='ANGEL';
6 
7 header('Location: UD4_session_Ex1_paxina1.php');
8 
9 // Fixarse que esta páxina non leva código HTML polo que non pechamos o código PHP


Páxina: UD4_session_Ex1_borrarValor.php

 1 <?php
 2 
 3 session_start();
 4 
 5 session_unset();
 6 session_destroy();
 7 setcookie(session_name(),'',0,'/');
 8 
 9 header('Location: UD4_session_Ex1_paxina1.php');
10 
11 // Fixarse que esta páxina non leva código HTML polo que non pechamos o código PHP


Exercicio 2

 • Modifica o exercicio anterior e fai que a páxina 'UD4_session_Ex1_paxina1.php' teña un formulario para introducir un nome, cunha lonxitude máxima de 40 caracteres. O valor introducido debe ser gardado no variable de sesión na mesma páxina que no exercicio anterior.
Na páxina 'UD4_session_Ex1_darValor.???' comprobará se o nome ten caracteres non permitidos ou ten unha lonxitude maior ao indicado na propiedade maxlength no formulario. Nese caso cargará a páxina inicial sen asinar o valor á variable de sesión.


Solución Exercicio 2

Páxina: UD4_session_Ex2_paxina1.php

 1 <?php
 2   session_start();
 3   
 4 ?>
 5 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 6   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 7 
 8 <html>
 9   <head>
10     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
11     <title></title>
12   </head>
13   <body>
14     <form action="UD4_session_Ex0B_darValor.php" method="post">
15       <div>
16         Nome:<input type="text" size="40" maxlength="40" name="txtNome" />
17       </div>        
18       <div>
19         <input type="submit" name="btnDarValor" value="Enviar" />
20       </div>
21       
22       
23     </form>
24     <p>
25       O valor da variable de sesión é: 
26       <?php
27         if (!empty($_SESSION['nome'])){
28           echo $_SESSION['nome'];
29         }
30         else {
31           echo "Non ten valor...";
32         }
33           
34       ?>
35       
36     </p>
37     <p>
38       O valor do id de sesión é:<?php echo session_id() ?>
39     </p>
40     
41     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex2_darValor.php'> para dar un valor á variable de sesión</a></h2>
42     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex2_borrarValor.php'> para borrar a variable de sesión e pechar sesión</a></h2>
43     
44   </body>
45 </html>

Páxina: UD4_session_Ex2_darValor.php

 1 <?php
 2 
 3 // Comprobamos se recibimos datos do formulario. Poderíamos preguntar por 'btnDarValor' para asegurarnos que vimos do formulario anterior
 4 // Non facemos else xa que nos dous casos (tanto se ven datos do formulario como se intentamos cargar esta páxina directamente) cargamos a páxina inicial
 5 if (!empty($_POST) && !empty($_POST['txtNome'])){
 6   session_start();
 7   
 8   // ELimnamos caracteres non permitidos
 9   $nome=filter_var($_POST['txtNome'],FILTER_SANITIZE_STRING);  
10   if (($nome!=$_POST['txtNome']) || strlen($nome)>40) { // Tiña caracteres non permitidos
11     header('Location: UD4_session_Ex2_paxina1.php');
12     exit;
13   }
14   $_SESSION['nome']=$nome;
15   
16 }
17 
18 header('Location: UD4_session_Ex2_paxina1.php');
19 
20 // Fixarse que esta páxina non leva código HTML polo que non pechamos o código PHP


Páxina: UD4_session_Ex2_borrarValor.php

 1 <?php
 2 
 3 session_start();
 4 
 5 session_unset();
 6 session_destroy();
 7 setcookie(session_name(),'',0,'/');
 8 
 9 header('Location: UD4_session_Ex2_paxina1.php');
10 
11 // Fixarse que esta páxina non leva código HTML polo que non pechamos o código PHP


Exercicio 2

 • Crea unha páxina de nome 'UD4_session_Ex2_paxina1.???' que amosa un formulario no que se pida un login e password. O login non pode ter máis de 40 caracteres e o password non máis de 20 caracteres.
Tamén amosará un enlace a unha páxina de nome: UD4_session_Ex2_paxina_secreta.php.
O action do formulario 'apuntará' á páxina: UD4_session_Ex2_validar
 • Páxina 'UD4_session_Ex2_validar.???': Dita páxina comprobará que veñen datos do formulario anterior, comprobará que non teñan caracteres extraños e tamén a lonxitude de datos. En caso de non cumprir algunha das condicións amosará a páxina inicial.
Definiremos en dita páxina un array multidimensional de nome $usuarios no que estean gardados dous usuarios cos seguintes datos: 'nome'=>'pepe', 'password'=>'123' ; 'nome'=>'juan', 'password'=>'456'
Comprobará se o login e password enviado no formulario coincide co login/password de cada un dos elementos do array (soamente fai falla facer un foreach).
En caso de que coincida se gardará nunha variable de sesión o nome e noutra un valor que permita acceder as seguintes páxinas (son páxinas que se necesita estar validado para acceder).
Cargará a páxina: 'UD4_session_Ex2_paxina_secreta.???'
 • Páxina 'UD4_session_Ex2_paxina_secreta.???': Soamente se poderá acceder a esta páxina se se está validado. En caso contrario cargarase a páxina inicial.
Amosar o nome do usuario e un enlace á páxina 'UD4_session_Ex2_pechar_sesion.???'.
 • Páxina 'UD4_session_Ex2_pechar_sesion.???': Soamente se poderá acceder a esta páxina se se está validado. Borrará as variables de sesión gardadas, o id de sesión e cargará a páxina inicial.

Solución Exercicio 2

Páxina: 'UD4_session_Ex2_paxina1.php

 1 <?php
 2   session_start();
 3   
 4 ?>
 5 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 6   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 7 
 8 <html>
 9   <head>
10     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
11     <title></title>
12   </head>
13   <body>
14     <form action="UD4_session_Ex2_validar.php" method="post">
15       <div>
16         Nome:<input type="text" size="40" maxlength="40" name="txtNome" />
17       </div>        
18       <div>
19         Password:<input type="password" size="20" maxlength="20" name="txtPassword" />
20       </div>        
21       <div>
22         <input type="submit" name="btnValidar" value="Enviar" />
23       </div>
24       
25       
26     </form>
27 
28     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex2_paxina_secreta.php'> para intentar acceder á páxina secreta sen estar validado</a></h2>
29     
30   </body>
31 </html>


Páxina: UD4_session_Ex2_validar.php

 1 <?php
 2 
 3 // Temos nun array os nomes e passwords dos usuarios que teñen acceso
 4 $usuarios=[['nome'=>'pepe','password'=>'123'],['nome'=>'juan','password'=>'456']];
 5 // Poderíamos facelo por partes se non o ves claro:
 6 // $usuario1=['nome'=>'pepe','password'=>'123']
 7 // $usuario2=['nome'=>'juan','password'=>'456']
 8 // $usuarios[]=$usuario1; $usuarios[]=$usuario2; 
 9 
10 // Comprobamos se recibimos datos do formulario. Poderíamos preguntar por 'btnDarValor' para asegurarnos que vimos do formulario anterior
11 // Non facemos else xa que nos dous casos (tanto se ven datos do formulario como se intentamos cargar esta páxina directamente) cargamos a páxina inicial
12 if (!empty($_POST) && !empty($_POST['txtNome']) && !empty($_POST['txtPassword'])){
13   session_start();
14   
15   // ELimnamos caracteres non permitidos e comprobamos se cumplen as condicións
16   $nome=filter_var($_POST['txtNome'],FILTER_SANITIZE_STRING);  
17   $password=filter_var($_POST['txtPassword'],FILTER_SANITIZE_STRING);  
18   if (($nome!=$_POST['txtNome']) || strlen($nome)>40 ||
19     ($password!=$_POST['txtPassword']) || strlen($password)>20  ) { // Tiña caracteres non permitidos
20     header('Location: UD4_session_Ex2_paxina1.php');
21     exit();
22   }
23   // Comprobamos se o login-password coincide con algún dos do array
24   foreach($usuarios as $usuario){ // Dentro do bucle,$usuario é cada usuario=> un array asociativo
25     if (($usuario['nome']==$nome) && $usuario['password']==$password){
26       $_SESSION['validado']=1;
27       $_SESSION['nome']=$nome;
28       header('Location: UD4_session_Ex2_paxina_secreta.php');
29       exit();
30     }
31   }
32   
33 }
34 header('Location: UD4_session_Ex2_paxina1.php');


Páxina: UD4_session_Ex2_paxina_secreta.php

 1 <?php
 2   session_start();
 3   
 4   // Se non está validado o mandamos á páxina inicial
 5   if ($_SESSION['validado']==0){
 6     header('Location: UD4_session_Ex2_paxina1.php');
 7     exit();  // Se non seguiría executando o script
 8   }
 9   
10 ?>
11 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
12   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
13 
14 <html>
15   <head>
16     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
17     <title>Páxina para usuarios rexistrados</title>
18   </head>
19   <body>
20     <p>
21       BENVIDO <?php echo $_SESSION['nome']; ?>
22     </p>
23     <p>
24       Soamente os usuarios rexistrados poden ver esta páxina...
25     </p>
26     
27     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex2_pechar_sesion.php'> para pechar a sesión</a></h2>
28     
29     
30   </body>
31 </html>


Páxina: UD4_session_Ex2_pechar_sesion.php

 1 <?php
 2 session_start();
 3 
 4 // Se non está validado o mandamos á páxina inicial
 5 if ($_SESSION['validado']==0){
 6   header('Location: UD4_session_Ex2_paxina1.php');
 7   exit();  // Se non seguiría executando o script
 8 }
 9 
10 
11 session_unset();
12 session_destroy();
13 setcookie(session_name(),'',0,'/');
14 
15 header('Location: UD4_session_Ex2_paxina1.php');
16 
17 // Fixarse que esta páxina non leva código HTML polo que non pechamos o código PHP


Exercicio 3

 • Modifica o exercicio anterior para que en caso de non validarse, dende a páxina UD4_session_Ex2_validar.php, envíe á páxina inical os datos do formulario e unha mensaxe indicando se a validación non foi correcto por introducir un login ou por introducir un password incorrecto. Que se amose na páxina inicial o login/password posto anteriormente.


Solución Exercicio 3

Páxina: 'UD4_session_Ex3_paxina1.php

 1 <?php
 2   session_start();
 3   
 4   $login='';
 5   $password='';
 6   if (!empty($_SESSION['datos'])){
 7     $login=$_SESSION['datos']['txtNome'];
 8     $password=$_SESSION['datos']['txtPassword'];
 9   }
10 ?>
11 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
12   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
13 
14 <html>
15   <head>
16     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
17     <title></title>
18   </head>
19   <body>
20     <form action="UD4_session_Ex3_validar.php" method="post">
21       <div>
22         Nome:<input type="text" size="40" maxlength="40" name="txtNome" value='<?php echo $login ?>' />
23       </div>        
24       <div>
25         Password:<input type="password" size="20" maxlength="20" name="txtPassword" value='<?php echo $password ?>' />
26       </div>        
27       <div>
28         <input type="submit" name="btnValidar" value="Enviar" />
29       </div>
30       
31       
32     </form>
33 
34     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex2_paxina_secreta.php'> para intentar acceder á páxina secreta sen estar validado</a></h2>
35 
36     <?php
37       if (!empty($_SESSION['error'])){
38         printf("<h2>%s</h2>",$_SESSION['error']);
39       }
40     ?>
41     
42   </body>
43 </html>


Páxina: 'UD4_session_Ex3_validar.php

 1 <?php
 2 
 3 // Temos nun array os nomes e passwords dos usuarios que teñen acceso
 4 $usuarios=[['nome'=>'pepe','password'=>'123'],['nome'=>'juan','password'=>'456']];
 5 // Poderíamos facelo por partes se non o ves claro:
 6 // $usuario1=['nome'=>'pepe','password'=>'123']
 7 // $usuario2=['nome'=>'juan','password'=>'456']
 8 // $usuarios[]=$usuario1; $usuarios[]=$usuario2; 
 9 
10 // Comprobamos se recibimos datos do formulario. Poderíamos preguntar por 'btnDarValor' para asegurarnos que vimos do formulario anterior
11 // Non facemos else xa que nos dous casos (tanto se ven datos do formulario como se intentamos cargar esta páxina directamente) cargamos a páxina inicial
12 if (!empty($_POST) && !empty($_POST['txtNome']) && !empty($_POST['txtPassword'])){
13   session_start();
14   
15   // ELimnamos caracteres non permitidos e comprobamos se cumplen as condicións
16   $nome=filter_var($_POST['txtNome'],FILTER_SANITIZE_STRING);  
17   $password=filter_var($_POST['txtPassword'],FILTER_SANITIZE_STRING);  
18   if (($nome!=$_POST['txtNome']) || strlen($nome)>40){
19    $_SESSION['error'] = 'O nome non é correcto';
20    $_SESSION['datos'] = $_POST;
21    header('Location: UD4_session_Ex3_paxina1.php');
22    exit();
23   }
24   if($password!=$_POST['txtPassword'] || strlen($password)>20) { 
25    $_SESSION['error'] = 'O password non é correcto';
26    $_SESSION['datos'] = $_POST;
27    header('Location: UD4_session_Ex3_paxina1.php');
28    exit();
29   }
30   // Comprobamos se o login-password coincide con algún dos do array
31   foreach($usuarios as $usuario){ // Dentro do bucle,$usuario é cada usuario=> un array asociativo
32     if ($usuario['nome']==$nome) {
33      if($usuario['password']==$password){
34         $_SESSION['validado']=1;
35         $_SESSION['nome']=$nome;
36         // Borramos os posibles erros de validacións anteriores
37         unset($_SESSION['error']);
38         unset($_SESSION['datos']);
39         header('Location: UD4_session_Ex2_paxina_secreta.php');
40         exit();
41      }
42      else{  // O login coincide pero non o password
43         $_SESSION['error'] = 'O password non é correcto';
44         $_SESSION['datos'] = $_POST;
45         header('Location: UD4_session_Ex3_paxina1.php');
46         exit();
47      }
48       
49     }
50   }
51   // Se chega ata aquí quere dicir que non coincide o login
52   $_SESSION['error'] = 'O nome non é correcto';
53   $_SESSION['datos'] = $_POST;
54   header('Location: UD4_session_Ex3_paxina1.php');
55   
56   
57 }
58 else {
59   header('Location: UD4_session_Ex3_paxina1.php');
60 }Exercicio 4

 • Crea unha páxina de nome UD4_session_Ex4_preferencias.??? na que se amose unha páxina no que o usuario ten que escoller a cor de fondo e a cor dos textos (cunha lista) que van ter as páxinas do seu sitio web.
 • Unha vez escollidos, ao premer nun botón co texto 'Gardar' pasará á seguinte páxina de nome UD4_session_Ex4_pref_paxina1.??? no que se gardarán en variables de sesión as opcións escollidas e amosará un texto calquera no que se visualizará coa cor de fondo e de texto escollido. Dita páxina terá a maiores un enlace á páxina UD4_session_Ex4_pref_paxina2.???. A esta páxina podemos volver dende a seguinte páxina (UD4_session_Ex4_pref_paxina2.???) coas variables de sesión borradas. Nese caso os valores por defecto deben ser de cor verde para o texto e cor marrón para o fondo.
 • A páxina UD4_session_Ex4_pref_paxina2.??? terá un enlace para volver á páxina inicial (UD4_session_Ex4_preferencias.???) outro enlace para volver á páxina anterior (UD4_session_Ex4_pref_paxina1.???) e outro enlace para borrar as preferencias e o id de sesión (farase mesma páxina UD4_session_Ex4_pref_paxina2).


Solución Exercicio 4

Páxina: UD4_session_Ex4_preferencias.html

 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 2   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
 4   <head>
 5     <title>Exercicio de variables Session</title>
 6     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 7 
 8   </head>
 9   <body>
10     <form action="UD4_session_Ex4_pref_paxina1.php" method='post'>
11       <div>
12         Cor de fondo:<select name='lstCorFondo'>
13           <option value='#ff0000'>Vermello</option>
14           <option value='#00ff00'>Verde</option>
15           <option value='#0000ff'>Azul</option>
16         </select>  
17       </div>  
18       <div>
19         Cor de texto:<select name='lstCorTexto'>
20           <option value='#ff0000'>Vermello</option>
21           <option value='#00ff00'>Verde</option>
22           <option value='#0000ff'>Azul</option>
23         </select>  
24       </div>  
25       
26       <input type='submit' value='GARDAR' />
27       
28     </form>
29   </body>
30 </html>

Páxina: UD4_session_Ex4_pref_paxina1.php

 1 <?php
 2   session_start();  // IMPORTANTE
 3   
 4   if(!empty($_POST)){ // Miramos se temos datos que veñan dun formulario
 5     if (!empty($_POST['lstCorTexto'])){
 6       $_SESSION['cor_texto']=$_POST['lstCorTexto'];
 7     }
 8     else {
 9       $_SESSION['cor_texto']='green'; 
10     } 
11     
12     if (!empty($_POST['lstCorFondo'])){
13       $_SESSION['cor_fondo']=$_POST['lstCorFondo'];
14     }
15     else {
16       $_SESSION['cor_fondo']='brown';
17     }
18   }
19   else{
20     if (empty($_SESSION['cor_texto'])){
21       $_SESSION['cor_texto']='green'; 
22     }
23     if (empty($_SESSION['cor_fondo'])){
24       $_SESSION['cor_fondo']='brown';
25     }
26   }
27 ?>
28 
29 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
30   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
31 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
32   <head>
33     <title>Exercicio de variables Session</title>
34     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
35     <style type="text/css">
36       .estilo{
37         background-color: <?php echo $_SESSION['cor_fondo'];?>;
38         color: <?php echo $_SESSION['cor_texto'];?>;
39       }
40     </style>
41   </head>
42   <body>
43     <div class='estilo'>Este é un texto calquera sobre o que se vai a aplicar o estilo escollido na pantalla de preferencias....</div>
44       
45     <a href='UD4_session_Ex4_pref_paxina2.php' >Enlace á páxina 2</a>
46   </body>
47 </html>

Páxina: UD4_session_Ex4_pref_paxina2.php

 1 <?php
 2   session_start();  // IMPORTANTE
 3   
 4   if(!empty($_GET['borrarPreferencias'])){ // Miramos se vimos de premer o enlace de borrar preferencias desta páxina
 5     if ($_GET['borrarPreferencias']==1){  // Comprobamos que valga 1 (poderíamos poñer esta condición cun && na liña anterior.
 6      session_unset();
 7      session_destroy();
 8      setcookie(session_name(),'',0,'/');
 9     }
10   }
11 ?>
12 
13 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
14   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
15 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
16   <head>
17     <title>Exercicio de variables Session</title>
18     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
19     <style type="text/css">
20       .estilo{
21         background-color: <?php echo $_SESSION['cor_fondo'];?>; /* Isto dará un warning se temos o display_errors a on xa que se vimos de borrar as variables de session non terá valor */
22         color: <?php echo $_SESSION['cor_texto'];?>;      /* Teríamos que comprobar se ten valor (usar o operador ternario) antes de utilizalo */
23       }
24     </style>
25   </head>
26   <body>
27     <div class='estilo'>Este é un texto calquera sobre o que se vai a aplicar o estilo escollido na pantalla de preferencias....</div>
28       
29     <a href='UD4_session_Ex4_preferencias.html' >Enlace á páxina inicial</a>
30     <a href='UD4_session_Ex4_pref_paxina1.php' >Enlace á páxina 1</a>
31     <a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?borrarPreferencias=1" >Borrar preferencias</a>
32   </body>
33 </html>

Exercicio 5

 • Crea unha páxina de nome UD4_session_Ex5_contador.??? que leve a conta de cantas veces foi visitada a páxina por cada usuario, facendo uso dunha variable de sesión.
Se a variable de sesión non existe deberá ser inicializada a 5 e posteriormente, por cada visita deberá ser incrementado o seu valor. Amosar o número de visitas.

Na mesma páxina amosa un enlace que ao premerse, borre a variable de sesión.


Solución Exercicio 5

 1 <?php
 2 session_start();
 3 
 4 define (VAR_SESSION_NUM_ACCESOS,'numAccesos');  // Isto non é necesario. Simplemente amosamos unha forma de referenciar o nome dunha variable utilizando unha constante. Desta forma non nos podemos equivocar ao teclear o nome da variable á que queremos acceder no array global $_SESSION.
 5 
 6 if (isset($_GET['borrar']) && $_GET['borrar']==1){  // Dentro desta páxina temos en enlace que manda na URL un parámetro da forma ?borrar=1 para eliminar a variable de sesión.
 7   unset($_SESSION[VAR_SESSION_NUM_ACCESOS]); // => Desta forma o sessionID se mantén o mesmo
 8   session_destroy();
 9   session_start(); // Iniciamos unha nova sesión => Novo sessionID
10 }
11 
12 if (!isset($_SESSION[VAR_SESSION_NUM_ACCESOS])){
13  $_SESSION[VAR_SESSION_NUM_ACCESOS]= 5;
14 }
15 else {
16   $_SESSION[VAR_SESSION_NUM_ACCESOS]++;
17 }
18  
19 ?>
20 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
21   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
22 
23 <html>
24   <head>
25     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
26     <title>Exercicio Session</title>
27   </head>
28   <body>
29 <?php
30   printf("<h1>Número de veces visitas: %s</h1>",$_SESSION[VAR_SESSION_NUM_ACCESOS]);
31   printf("<h2>O valor do ID de sesión é: %s</h2>", session_id());
32 
33 ?>
34     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex5_contador.php?borrar=1'> para borrar o contador...</a></h2>.
35     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex5_contador.php'> para incrementar o contador...</a></h2>.
36 
37    
38   </body>
39 </html>


Exercicio 6

 • Fai unha variación do exercicio anterior e garda as veces (a hora) na que un usuario visitou a páxina. O nome da páxina será UD4_session_Ex6_visitas.???. A hora gardarase nun array dentro dunha variable session e será amosado en forma de lista.
Nota: para visualizar a hora podes facer uso da función date.


Solución Exercicio 6

 1 <?php
 2 session_start();
 3 
 4 define (VAR_SESSION_TEMPO_ACCESOS,'tempoAccesos');
 5 if (isset($_GET['borrar']) && $_GET['borrar']==1){
 6   unset($_SESSION[VAR_SESSION_NUM_ACCESOS]); // => Desta forma o sessionID se mantén o mesmo
 7   session_destroy();
 8   session_start(); // Iniciamos unha nova sesión xa que queremos gardar o valor por defecto das visitas
 9   
10 }
11 
12 if (!isset($_SESSION[VAR_SESSION_TEMPO_ACCESOS])){
13  $_SESSION[VAR_SESSION_TEMPO_ACCESOS]= array();
14 }
15 else {
16   $_SESSION[VAR_SESSION_TEMPO_ACCESOS][]= date('l jS \de F Y h:i:s A');
17 }
18  
19 ?>
20 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
21   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
22 
23 <html>
24   <head>
25     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
26     <title>Exercicio Session</title>
27   </head>
28   <body>
29 <?php
30   printf("<h1>Número de veces visitas: </h1>");
31   foreach($_SESSION[VAR_SESSION_TEMPO_ACCESOS] as $valor){
32     printf("<h3 style='margin-left:10px'>%s</h3>",$valor);
33   }
34   printf("<h2>O valor do ID de sesión é: %s</h2>", session_id());
35 
36 ?>
37     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex6_visitas.php?borrar=1'> para borrar o histórico de visitas...</a></h2>.
38     <h2>Pulsa <a href='UD4_session_Ex6_visitas.php'> para unha nova visita...</a></h2>.
39 
40    
41   </body>
42 </html>


Exercicio 7

•Crea un arquivo 'include' de nome Carrito_Compra.???.???. ◾A funcionalidade de dito arquivo será a seguinte: ◾Gardar nunha variable de sesión un array no que se garde o nome do produto, prezo e cantidade escollido polo usuario. ◾Terá unha función de nome calcularTotal, que devolva o total do pedido en base ao gardado na variable anterior. ◾Terá unha función de nome baleirarCarrito que baleire o carrito. ◾Terá unha función de nome amosarCarrito que amose, en formato HTML unha táboa flotando á dereita, na que se visualizará unha liña por cada produto engadido ao carrito e unha liña final co total do pedido. Tamén visualizará unha imaxe para baleirar o carrito. En caso de premer nela chamarase á función baleirarCarrito.

◾Terá unha función de nome engadirProduto. Terá de parámetros o nome do produto, cantidade e prezo individual. Engadirá o produto ao array que se atopa na variable de sesión.

•Crea un arquivo include de nome Produtos.???.??? no que estean definidos nun array o listado de produtos que vai poder mercar o usuario. Dito array gardará o nome do produto e o seu prezo unitario.

•Crea unha páxina de nome ListadoProductos,???.

◾Dita páxina terá: ◾Visualizará en todo momento o contido do carrito chamando á función amosarCarrito. ◾Visualizará dentro dun formulario os produtos definidos no arquivo de 'include' Produtos.???.???. O usuario poderá escribir o número de unidades por cada un dos produtos (visualizar os produtos segundo o visto neste punto da wiki). Ao lado de cada produto haberá un imaxe dun carrito e ao premer nela engadirase dito produto ao carrito chamando á función engadirProduto. ◾Terá un enlace á páxina FinalizarCompra.??? na que se amosará o carrito completo. •Crea unha páxina de nome FinalizarCompra.??? que amose o contido do carrito e finalice a sesión do usuario.


Solución Exercicio 7

 • Partimos da base que temos os produtos nun array e polo tanto o que temos que descubrir é o índice do array e a cantidade do produto asociado á imaxe do carrito.
O problema que ides ter é como enviar a través dunha imaxe (o carrito) o índice do array (tamén poderiades facelo cun array asociativo no que a clave fose o código do produto, neste caso teríamos que enviar o código do produto e a cantidade escollida).


 • Teríamos varias aproximacións:
 • Poderíamos facer un formulario individual por cada produto de tal forma que ao premer sobre o carrito xa enviamos os datos do produto (poderíamos ter o índice do array nun campo oculto).
 • Poderíamos utilizar un único formulario e usar JavaScript para que cando prememos sobre a imaxe, cambie o valor dun campo oculto polo valor do índice do array que se corresponde ao produto. Tamén poderíamos cambiar o action e enviar en forma de parámetro dito índice.
 • Poderíamos utilizar un único formulario e asociar a cada produto un botón cun value igual ao índice do array e dentro do botón unha imaxe do carrito. Cando prememos a imaxe estaremos premendo o botón e polo tanto poderemos recuperar o seu value. O nome do botón será único (non será un 'array' coma os produtos) xa que soamente queremos recuperar o valor do produto seleccionado. A continuación se amosa un exemplo da implementación desta solución:


Páxina: UD4_session_Ex7_carrito_1.php

 1 <?php
 2 
 3 $prod1=array("DISCO DURO 1 TB",123.5);
 4 $prod2=array("MONITOR 23' HP",223.5);
 5 $prod3=array("CPU I5 2GHZ",53);
 6 $produtos = array($prod1,$prod2,$prod3); // Un exemplo de produtos gardados nun array
 7 
 8 
 9 if (isset($_POST['carrito'])){
10 
11   // Habería que comprobar con filter_var que $_POST['cantidade'] e $_POST['carrito'] sexa un número
12   // Coidado con poñer isset xa que o índice 0 o interpretaría como baleiro.
13 
14   echo "Traemos algo";   // Amosamos os datos a modo de exemplo. Non debemos facelo aquí xa que estamos fora de body. Aquí iría o código que engade o produto a o array de produtos escollidos e que gardaríamos nunha variable de sesión.
15   echo "<br />";
16   echo "Referencia no array:" . $_POST['carrito'];
17   echo "<br />";
18   echo "PRODUTO:" . $produtos[$_POST['carrito']][0] . " e cantidade escollida:" . $_POST['cantidade'][$_POST['carrito']];
19 
20 }
21 ?>
22 
23 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
24   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
25 <html>
26   <head>
27     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
28     <title>Exercicio Session</title>
29   </head>
30 
31   <body>
32     <form action="UD4_session_Ex7_carrito_1.php" method="post">
33 
34 <?php
35 
36   foreach ($produtos as $key=>$p) {
37 
38     printf("<div>%s => %s <input type='text' size='2' maxlength='2' name='cantidade[]' /><button type='submit' name='carrito' value='%d'><input type='image' src='carrito.jpg' style='width:20px;height:20px' /></button></div>",$p[0], number_format($p[1],2),$key);
39 
40   }
41 
42 ?>
43 
44     </form>
45   </body>
46 </html>

-- Ángel D. Fernández González -- (2017).