PHP Servizos Web

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Neste manual non aplica ben as regras para que sexa Rest (os código de erro de resposta HTTP).


Servizo REST: Características

Información obtida deste enlace.
 • REST é o acrónimo de Representational State Transfer.


 • Para que sexa considerado REST ten que cumprir estas características:
 • Baseado nun protocolo de cliente/servidor sen estado (protocolo Http)
 • Cacheable
 • Escalable
 • Cunhas operacións ben definidas no que os recursos estean identificados de forma única por URIs.


 • Ao utilizar o protocolo HTTP, xa vimos que non garda o estado polo que deberemos de enviar os datos necesarios para a autenticación en cada petición que fagamos.


 • Cada petición que fagamos levará asociada o uso dun verbo que indicará un tipo de acción a realizar:
 • GET: Utilízase para acceder a un recurso
 • POST: Envía datos para crear un recurso. Os datos non van na URI, se non no corpo da mensaxe.
 • PUT: Utilizado para editar un recurso.
 • DELETE: Elimina un recurso
 • PATCH: Utilízase para modificar parcialmente un recurso. Normalmente faise con PUT.


 • Cando fagamos algunha das operacións anteriores deberemos de informar a quen fixo a petición do éxito ou fracaso da operación. Non existe un estándar que nos obrigue a utilizar uns códigos ou outros, pero deberemos de aproveitar' os código HTML para facilitar o 'consumo' do noso servizo REST:
 • 200 → OK : Petición recibida e procesada de forma correcta
 • 201 → Created : Petición completada. Creouse un novo recurso
 • 204 → No Content: Petición procesada correctamente, pero a resposta non ten ningún contido
 • 401 → Unauthorized: A información de autenticación non é válida
 • 404 → Not found: O recurso non se atopou.
Temos neste enlace os código de resposta do protocolo HTTP.
Temos neste enlace a sintaxe da resposta que debe dar un servizo e cando se deben enviar cada un dos códigos de resposta do protocolo HTTP.


 • Cacheable:
Isto quere dicir que ten que ter a posibilidade de poder 'cachear' os resultados para ter un mellor desempeño.
As peticións deben indicar se o resultado pode ou non ser cacheado.


 • Escalable:
O servidor encargado de recibir e procesar as respostas debe ser capaz de ser dividido en capas (cada capa se encargará de procesar as peticións de diferentes recursos). Desta forma podemos ter diferentes políticas de seguridade.


 • Identificación de recursos mediante URIs:
Normalmente un servizo REST vai permitir realizar operacións de consulta, actualización, engadir e borrado sobre diferentes elementos de informacións. Es estes elementos denomínanse recursos (por exemplo, engadir un novo libro se xestionamos unha librería, obter o listado de clientes, obter o prezo de todas as pantallas de 14 se xestionamos unha tenda de computadores,...).
Cando fagamos unha operación sobre un destes recursos, temos que utilizar unha URI que deberá cumprir as seguintes propiedades:
 • Deben ser únicas, non pode existir máis dunha URI para identificar o mesmo recurso.
 • Deben ser independentes do formato no que queiramos consultar el recurso (a URI debe ser a mesma se devolvemos a información en JSON ou XML, por exemplo)
 • Deben manter una xerarquía na ruta do recurso
 • No deben indicar accións, polo que non debemos usar verbos á hora de definir unha URI (como viñamos facendo nas aplicacións WEB)


Por exemplo, se queremos xestionar un recurso 'libros':


Nota: Normalmente o recurso estará en minúsculas e en plural a no ser que o recurso sexa único (por exemplo a configuración).
En caso de querer filtrar os recursos faremos uso da URI e enviaremos a información de filtrado usando parámetros da forma: ?param1=valor1&param2=valor.
Por exemplo, se queremos obter a lista de libros de informática: http://meusitio.es/libros?tematica=informatica.
Temos que ter coidado coa xerarquía de recursos e acceder atendendo a dita xerarquía.
Así se xestiono varias tendas de libros, o acceso a un libro dunha tenda debería ser: http://meusitio.es/tendas/1/libros/5 e non ao revés (http://meusitio.es/libros/5/tendas/1).


Outras características que deberían cumprir as URI's:
 • Utilizar minúsculas y guións ou guións baixos (snake-case) no canto de maiúsculas y minúsculas (CamelCase)
 • Non utilizar caracteres que necesiten codificación URL como por exemplo espazos en branco, comillas, etc.
 • Non utilizar parámetros de consulta (?tipo=1) en peticións que no sexan de consulta.


 • Formato de resposta:
Normalmente o formato vai ser XML ou JSON.
Como comentamos anteriormente na URI non debe ir ningunha información sobre o tipo de formato da resposta.
O tipo de formato da resposta será indicado na cabeceira da petición.

Creación dun servizo web

Base de datos

 • Partimos da seguinte base de datos de nome BELLEZA composta polas seguintes táboas:

Táboa MARCAS:

1 CREATE TABLE `BELLEZA`.`MARCAS` (
2  `id_marca` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3  `descripcion` VARCHAR(100) NOT NULL,
4  PRIMARY KEY (`id_marca`));

Táboa PERFUMES:

 1 CREATE TABLE `PERFUMES` (
 2  `id_perfume` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 3  `descripcion` varchar(45) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL,
 4  `prezo` decimal(8,2) NOT NULL,
 5  `data_compra` date DEFAULT NULL,
 6  `marca_id` int(11) NOT NULL,
 7  PRIMARY KEY (`id_perfume`),
 8  KEY `fk_PERFUMES_1_idx` (`id_perfume`),
 9  KEY `fk_PERFUMES_MARCA_idx` (`marca_id`),
10  CONSTRAINT `fk_PERFUMES_MARCA` FOREIGN KEY (`marca_id`) REFERENCES `MARCAS` (`id_marca`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
11 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;


 • Algúns datos de exemplo:
1 INSERT INTO `MARCAS` VALUES (1,'CHANNEL'),(2,'ADIDAS'),(3,'ARAMIS');
1 INSERT INTO `PERFUMES` VALUES (1,'Channel 1',46.22,'2017-02-01',1),(2,'Adidas',1.33,NULL,2),(18,'Best Aramis',54.32,'0000-00-00',3);

Nota: Indicar que Laravel como xa comentamos anteriormente permite a creación de táboas usando migracións e enchendo de datos con seeders.


 • Agora en Laravel creamos os modelos correspondentes a cada táboa:
Arquivo /app/Marca.php
 1 <?php
 2 
 3 namespace App;
 4 
 5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 6 
 7 class Marca extends Model
 8 {
 9   protected $table ='MARCAS';
10   protected $primaryKey='id_marca';
11   
12   public $timestamps = false;
13   
14   protected $fillable =  [
15                 'descipcion'
16               ];
17   // Se queremos que certos campos non sexan enviados en formato json os poñemos na propiedade $hidden
18   // protected $hidden = ['password'];
19 
20   
21   public function perfumes(){
22     return $this->hasMany('App\Perfume','marca_id','id_marca');
23   }
24 }


Arquivo /app/Perfume.php
 1 <?php
 2 
 3 namespace App;
 4 
 5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 6 
 7 class Perfume extends Model
 8 {
 9   protected $table ='PERFUMES';
10   protected $primaryKey='id_perfume';
11   
12   public $timestamps = false;
13   
14   protected $dates = ['data_compra'];
15   //protected $dateFormat = 'd-m-Y';
16 
17   protected $fillable =  [
18                 'descipcion',
19                 'prezo',
20                 'data_compra',
21                 'marca_id'
22               ];
23   // Se queremos que certos campos non sexan enviados en formato json os poñemos na propiedade $hidden
24   // protected $hidden = ['password'];
25 
26   public function marca(){
27     return $this->belongsTo('App\Marca','marca_id','id_marca');
28   }
29 }
 • Liña 15: Se devolvemos datos en json podemos facer uso do atributo $dateFormat para que os campos de tipo Date teñan un formato específico. O problema desta solución é que despois da un erro cando engadimos datos....???

Rutas

 • Nota: Lembrar que nun servizo non existen formularios de entrada de datos, polo que as rutas/funcións que dan acceso a ditos formularios sobran.
 • Partimos da idea de que un perfume sempre vai pertencer a unha marca e polo tanto non existe se non existe a marca.


 • As rutas que imos ter van ser: • Imos ter polo tanto tres controladores asociados a estas rutas:
 • MarcasController
 • MarcasPerfumesController
 • PerfumesController
Os comandos para crear ditos controladores serán:
 • Versión 5.1 ou anteriores:
1 php artisan make:controller MarcaController
2 php artisan make:controller PerfumeController
3 php artisan make:controller MarcaPerfumeController
 • Versión 5.2 ou posteriores:
1 php artisan make:controller MarcaController --resource
2 php artisan make:controller PerfumeController --resource
3 php artisan make:controller MarcaPerfumeController --resource


 • Editamos o arquivo /app/Http/routes.php
1 Route::resource('marcas','MarcasController',
2         ['only' => ['store', 'show', 'update', 'destroy','index']]);
3 
4 Route::resource('marcas.perfumes','MarcasPerfumesController',
5         ['only' => ['store', 'update', 'index', 'destroy','']]);
6 
7 Route::resource('perfumes','PerfumesController',
8         ['only' => ['index', 'show']]);


Nota: Información sobre as rutas neste enlace.


Importante: A partires de Laravel 5.3 as rutas do servizo REST deberían gardarse no arquivo routes/api.php e as rutas 'normais' no arquivo routes/web.php.
Ao facelo desta forma, se optimizan os recursos empregados por Laravel para atender as peticións (nas peticións normais se están aplicando filtros para inicializar a sesión, as cookies, os bindings e a protección CSRF).
Se queremos acceder a unha ruta que se atopa definida en api.php, teremos que empregar a palabra api na ruta desta forma: http://meusitio.es/api/marcas/{marcas}.
Se queremos implementalo coa nosa versión (5.1) podemos facelo desta forma:
 1 Route::group(['prefix'=>'api/v1'], function()
 2 {
 3   Route::resource('marcas','MarcasController',
 4         ['only' => ['store', 'show', 'update', 'destroy','index']]);
 5 
 6   Route::resource('marcas.perfumes','MarcasPerfumesController',
 7         ['only' => ['store', 'update', 'index', 'destroy','']]);
 8 
 9   Route::resource('perfumes','PerfumesController',
10         ['only' => ['index', 'show']]);
11 });
Utilizando números de versións podemos facer que diferentes clientes utilicen diferentes versións nas que podemos aumentar as funcionalidades. Por exemplo nunha versión v2 poderíamos ter unha nova ruta (teríamos que repetir todas as rutas anteriores máis a nova).


 • Unha vez creadas as rutas podemos comprobalas có comando: php artisan route:list
Php laravel rest 1.jpg

Probando as rutas

 • Podemos facer que dende os controladores amosen unha cadea de texto para comprobar que as rutas funcionan correctamente.
Para comprobalas podemos facer uso:


 • Importante: Por defecto Laravel espera recibir un token dos formularios para evitar ataques CSRF. No caso dos servizos, estes non empregan formularios polo que desactivaremos o envío do token no arquivo /app/Http/kernel.php
1  ...........
2   protected $middleware = [
3     \Illuminate\Foundation\Http\Middleware\CheckForMaintenanceMode::class,
4     \App\Http\Middleware\EncryptCookies::class,
5     \Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse::class,
6     \Illuminate\Session\Middleware\StartSession::class,
7     \Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession::class,
8    // \App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class,
9   ];Arquivo: /app/Http/Controller/MarcaController.php
 1 <?php
 2 
 3 namespace App\Http\Controllers;
 4 
 5 use Illuminate\Http\Request;
 6 
 7 use App\Http\Requests;
 8 use App\Http\Controllers\Controller;
 9 
10 class MarcasController extends Controller
11 {
12   /**
13   * Display a listing of the resource.
14   *
15   * @return \Illuminate\Http\Response
16   */
17   public function index()
18   {
19     return 'Amosamos as marcas';
20   }
21 
22 
23   /**
24   * Store a newly created resource in storage.
25   *
26   * @param \Illuminate\Http\Request $request
27   * @return \Illuminate\Http\Response
28   */
29   public function store(Request $request)
30   {
31     return "Creando unha nova marca";
32   }
33 
34   /**
35   * Display the specified resource.
36   *
37   * @param int $id
38   * @return \Illuminate\Http\Response
39   */
40   public function show($id)
41   {
42     return "Amosando datos da marca $id"; 
43   }
44 
45   /**
46   * Update the specified resource in storage.
47   *
48   * @param \Illuminate\Http\Request $request
49   * @param int $id
50   * @return \Illuminate\Http\Response
51   */
52   public function update(Request $request, $id)
53   {
54     return "Actualizando os datos da marca $id";
55   }
56 
57   /**
58   * Remove the specified resource from storage.
59   *
60   * @param int $id
61   * @return \Illuminate\Http\Response
62   */
63   public function destroy($id)
64   {
65     return "Eliminando marca $id";
66   }
67 }


Arquivo: /app/Http/Controller/MarcaPerfumeController.php

 1 <?php
 2 
 3 namespace App\Http\Controllers;
 4 
 5 use Illuminate\Http\Request;
 6 
 7 use App\Http\Requests;
 8 use App\Http\Controllers\Controller;
 9 
10 class MarcasPerfumesController extends Controller
11 {
12   /**
13   * Display a listing of the resource.
14   *
15   * @return \Illuminate\Http\Response
16   */
17   public function index($idMarca)
18   {
19     return "Amosando os perfumes da marca $idMarca";
20   }
21 
22 
23   /**
24   * Store a newly created resource in storage.
25   *
26   * @param \Illuminate\Http\Request $request
27   * @return \Illuminate\Http\Response
28   */
29   public function store(Request $request,$idMarca)
30   {
31     return "Se crea un novo perfume da marca $idMarca";
32   }
33 
34 
35 
36   /**
37   * Update the specified resource in storage.
38   *
39   * @param \Illuminate\Http\Request $request
40   * @param int $id
41   * @return \Illuminate\Http\Response
42   */
43   public function update(Request $request, $idMarca,$idPerfume)
44   {
45     return "Se actualizan os datos do perfume $idPerfume da marca $idMarca";
46   }
47 
48   /**
49   * Remove the specified resource from storage.
50   *
51   * @param int $id
52   * @return \Illuminate\Http\Response
53   */
54   public function destroy($idMarca,$idPerfume)
55   {
56     return "Se elimina perfume $idPerfume da marca $idMarca";
57   }
58 }


Arquivo: /app/Http/Controller/PerfumeController.php

 1 <?php
 2 
 3 namespace App\Http\Controllers;
 4 
 5 use Illuminate\Http\Request;
 6 
 7 use App\Http\Requests;
 8 use App\Http\Controllers\Controller;
 9 
10 class PerfumesController extends Controller
11 {
12   /**
13   * Display a listing of the resource.
14   *
15   * @return \Illuminate\Http\Response
16   */
17   public function index()
18   {
19     return "Amósanse todos os perfumes";
20   }
21 
22 
23   /**
24   * Display the specified resource.
25   *
26   * @param int $id
27   * @return \Illuminate\Http\Response
28   */
29   public function show($idPerfume)
30   {
31     return "Amosa os datos do perfume $idPerfume";
32   }
33 
34 }


 • Exemplos para probar as rutas:
Comando:
1 curl -i "http://localhost:8000/marcas"
Resultado:
 1 HTTP/1.1 200 OK
 2 Host: localhost:8000
 3 Connection: close
 4 X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.19
 5 Cache-Control: no-cache
 6 Date: Mon, 17 Apr 2017 09:25:34 GMT
 7 Content-Type: text/html; charset=UTF-8
 8 Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IjIrbzRrS08yaU51bjVwdk1WY2VrcGc9PSIsInZhbHVlIjoiQmhUVU9SdVhKVzBVckNqUitJV0JlR2tSNkkydWFmY2hGSWdmWUV0Q053MlV1QTVyb21FcG1tMDFveGREaDZmTk55Nnk1VDNkclBCQng5OExXM1ZnQmc9PSIsIm1hYyI6Ijc2YWQ5YTY0MmZjOWRkZjRmNTU4ZTllNWNjZTA0NjRkZGUwMmEzNTIyNjhiMmJkMTBiZWMzYzczYTQ0Zjk2ZGEifQ%3D%3D; expires=Mon, 17-Apr-2017 11:25:34 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly
 9 
10 Amosamos as marcas


Comando:
1 curl -i -H "Accept: application/json" -X POST http://localhost:8000/marcas
Resultado:
 1 HTTP/1.1 200 OK
 2 Host: localhost:8000
 3 Connection: close
 4 X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.19
 5 Cache-Control: no-cache
 6 Date: Mon, 17 Apr 2017 09:26:43 GMT
 7 Content-Type: text/html; charset=UTF-8
 8 Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6InYrZXU0Y1BsbGM0NGdWR212aUNlQXc9PSIsInZhbHVlIjoiNG1QM0lEaG02QmFkS2p1XC9UZzZ6R2dCT2FxUFwvbURSNWNJN21ibUpvZzFvWVE1b3JBaFB4a0F3ZjFIc0NVZzNPVWxOSmhsT2wwdnFIdTJhck5PeHBCdz09IiwibWFjIjoiODg0YTNjOTQ2NjAyOTNhNTI0OGI5MjZkYjIwZWU0YmJiMTM1ODFmMDkzNTU3MmZjMzg5OGY3NWE0NzNjZDlkZiJ9; expires=Mon, 17-Apr-2017 11:26:43 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly
 9 
10 Creando unha nova marca

Devolvendo datos json

 • Agora é o momento de implementar o código dos controladores para que devolvan en formato json os datos a quen faga uso da API REST que estamos a implementar.
Soamente temos que chamar á función toJson para converter os datos a dito modelo da forma:
1 $jsonPerfumes = Perfumes::all()->toJson();
Unha vez convertido temos que enviar a resposta ao cliente.
Isto o faremos có obxecto response da forma: response()->json(['variable'=>'valor']);
Desta forma convirte a json.
Poderíamos converter os datos primeiro a json da forma:
$marcasjson= Marca::all()->toJson();
Pero iso xa o fai o response...
Se ademais queremos devolver un código de resposta HTTP o poñeremos ao final: response()->json(['variable'=>'valor','status'=>'ok'],200);
Máis información neste enlace.
Todas as respostas e formatos deste exercicio están seguindo as normas indicadas neste enlace.


 • Arquivo app/Http/Controller/MarcasController.php
 1 <?php
 2 
 3 namespace App\Http\Controllers;
 4 
 5 use Illuminate\Http\Request;
 6 
 7 use App\Http\Requests;
 8 use App\Http\Controllers\Controller;
 9 
 10 use App\Marca;
 11 use Validator;
 12 
 13 class MarcasController extends Controller
 14 {
 15   /**
 16   * Display a listing of the resource.
 17   *
 18   * @return \Illuminate\Http\Response
 19   */
 20   public function index()
 21   {
 22     
 23     return response()->json(['status'=>'ok','data'=>Marca::all()],200);
 24   }
 25 
 26 
 27   /**
 28   * Store a newly created resource in storage.
 29   *
 30   * @param \Illuminate\Http\Request $request
 31   * @return \Illuminate\Http\Response
 32   */
 33   public function store(Request $request)
 34   {
 35     if(!$request->input('descripcion')){
 36       return response()->json(['errors'=>['status'=>'422','title'=>'Datos incompletos','detail'=>'Falta a descripcion da marca']],400);      
 37     }
 38     $novaMarca = new Marca;
 39     $novaMarca->descripcion=$request->input("descripcion");
 40     $novaMarca->save();
 41 
 42     return response()->json(['status'=>'ok','data'=>$novaMarca],201)->header('Location', 'http://www.dominio.es/marcas/'.$novaMarca->id_marca)->header('Content-Type', 'application/json');
 43   }
 44 
 45   /**
 46   * Display the specified resource.
 47   *
 48   * @param int $id
 49   * @return \Illuminate\Http\Response
 50   */
 51   public function show($idMarca)
 52   {
 53     $marca = Marca::find($idMarca);
 54     if (!$marca){
 55       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Marca non atopada']],404);
 56     }
 57     
 58     return response()->json(['status'=>'ok','data'=>$marca],200);
 59   }
 60 
 61   /**
 62   * Update the specified resource in storage.
 63   *
 64   * @param \Illuminate\Http\Request $request
 65   * @param int $id
 66   * @return \Illuminate\Http\Response
 67   */
 68   public function update(Request $request, $idMarca)
 69   {
 70     // Validamos os datos que nos chegan:
 71     $validator = Validator::make($request->all(),[
 72       'descripcion' => 'required|min:1|max:100'
 73     ]);
 74     if ($validator->fails()){
 75      return response()->json(['errors'=>['status'=>'422','title'=>'Datos incompletos','detail'=>'Falta a descripcion da marca ou ten mais de 100 caracteres']],400);      
 76     }
 77     
 78     // Pode vir polo método PUT ou polo método PATCH
 79     // Non imos facer distinción.
 80     $modificado=false;
 81     $marcaModificar = Marca::find($idMarca);
 82     if (!$marcaModificar){
 83       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Marca non atopada']],404);
 84     }
 85     if($request->has('descripcion')){
 86       $modificado=true;
 87       $marcaModificar->descripcion=$request->input('descripcion');
 88     }
 89     
 90     // Non se modificou nada. Neste caso non pode darse o caso xa que obrigamos a enviar a descripcion no caso de modificación. Pero se tivésemos máis campos, teríamos que quitar o atribute required.
 91     if(!$modificado) {
 92       return response()->json(['errors'=>['status'=>'304','title'=>'Marca non modificada']],304);
 93     }
 94     
 95     $marcaModificar->save();
 96     return response()->json(['status'=>'ok'],200);
 97     
 98   }
 99 
100   /**
101   * Remove the specified resource from storage.
102   *
103   * @param int $id
104   * @return \Illuminate\Http\Response
105   */
106   public function destroy($idMarca)
107   {
108     $marcaBorrar = Marca::find($idMarca);
109     if (!$marcaBorrar){
110       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Marca non atopada']],404);
111     }
112     
113     // Comprobamos se temos perfumes asociados á marca
114     if($marcaBorrar->perfumes && $marcaBorrar->perfumes->count()>0){
115       return response()->json(['errors'=>['status'=>'409','title'=>'Existen perfumes asociados']],409);
116     }
117     
118     $marcaBorrar->delete();
119     return response()->json('',204);
120     
121     
122   }
123 }


 • Arquivo app/Http/Controller/PerfumesController.php
 1 <?php
 2 
 3 namespace App\Http\Controllers;
 4 
 5 use Illuminate\Http\Request;
 6 
 7 use App\Http\Requests;
 8 use App\Http\Controllers\Controller;
 9 use App\Perfume;
10 
11 class PerfumesController extends Controller
12 {
13   /**
14   * Display a listing of the resource.
15   *
16   * @return \Illuminate\Http\Response
17   */
18   public function index()
19   {
20     return response()->json(['status'=>'ok','data'=>Perfumes::all()],200);  }
21 
22 
23   /**
24   * Display the specified resource.
25   *
26   * @param int $id
27   * @return \Illuminate\Http\Response
28   */
29   public function show($idPerfume)
30   {
31     $perfume=Perfume::find($idPerfume);
32     if (!$perfume){
33       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Perfume non atopado']],404);
34     }
35    
36     return response()->json(['status'=>'ok','data'=>$perfume],200);
37   }
38 
39 } • Arquivo app/Http/Controller/MarcasPerfumesController.php
 1 <?php
 2 
 3 namespace App\Http\Controllers;
 4 
 5 use Illuminate\Http\Request;
 6 
 7 use App\Http\Requests;
 8 use App\Http\Controllers\Controller;
 9 
 10 use App\Marca;
 11 use App\Perfume;
 12 use Validator;
 13 
 14 class MarcasPerfumesController extends Controller
 15 {
 16   // Formato dd/mm/YYYY => devuelve YYYY-mm-dd
 17   function cambiaf_a_mysql($fecha){
 18     
 19     if (empty($fecha)) return null;
 20     
 21     $numeroDia = substr($fecha,0,2);
 22     $mes = substr($fecha,3,2);
 23     $anio = substr($fecha,6,4);
 24     return $anio . '-' . $mes . '-' . $numeroDia;
 25   } 
 26   
 27   
 28   /**
 29   * Display a listing of the resource.
 30   *
 31   * @return \Illuminate\Http\Response
 32   */
 33   public function index($idMarca)
 34   {
 35     $marca = Marca::find($idMarca);
 36     if (!$marca){
 37       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Marca non atopada']],404);
 38     }
 39     
 40     $perfumes = $marca->perfumes()->get();
 41     return response()->json(['status'=>'ok','data'=>$perfumes],200);
 42   }
 43 
 44 
 45   /**
 46   * Store a newly created resource in storage.
 47   *
 48   * @param \Illuminate\Http\Request $request
 49   * @return \Illuminate\Http\Response
 50   */
 51   public function store(Request $request,$idMarca)
 52   {
 53     // Validamos os datos que nos chegan:
 54     $validator = Validator::make($request->all(),[
 55       'descripcion' => 'required|max:45',
 56       'prezo' => 'required|regex:/[0-9]{1,3},[0-9]{2}/',
 57       'data_compra' => 'date_format:"d/m/Y"'
 58     ]);
 59     if ($validator->fails()){
 60      return response()->json(['errors'=>['status'=>'422','title'=>'Datos incompletos','detail'=>'Faltan datos ou con formato incorrecto: descripcion, prezo, data_compra']],400);      
 61     }
 62 
 63     // Comprobamos se a marca existe
 64     $marca = Marca::find($idMarca);
 65     if (!$marca){
 66       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Marca non atopada']],404);
 67     }
 68 
 69     //SE NON TIVISEMOS QUE FORMATEAR OS DATOS PODERÍAMOS FACELO ASÍ:
 70     //  $marca->perfumes()->create($request->all());
 71     // pero desta forma teríamos que enviar o id da marca tamén como dato e comprobar que sexa o mesmo que $idMarca
 72     $novoPerfume=new Perfume;
 73     $novoPerfume->descripcion=$request->input('descripcion');
 74     $novoPerfume->prezo=str_replace(',','.',$request->input('prezo'));
 75     $novoPerfume->data_compra=$this->cambiaf_a_mysql($request->input('data_compra'));
 76     $novoPerfume->marca_id=$idMarca;
 77     $novoPerfume->save();
 78     
 79     return response()->json(['status'=>'ok','data'=>$novoPerfume],201)->header('Location', 'http://www.dominio.es/perfumes/' . $novoPerfume->id_perfume)->header('Content-Type', 'application/json');
 80 
 81   }
 82 
 83 
 84 
 85   /**
 86   * Update the specified resource in storage.
 87   *
 88   * @param \Illuminate\Http\Request $request
 89   * @param int $id
 90   * @return \Illuminate\Http\Response
 91   */
 92   public function update(Request $request, $idMarca,$idPerfume)
 93   {
 94     // Validamos os datos que nos chegan:
 95     $validator = Validator::make($request->all(),[
 96       'descripcion' => 'min:1|max:45',
 97       'prezo' => 'regex:/[0-9]{1,3},[0-9]{2}/',
 98       'data_compra' => 'date_format:"d/m/Y"',
 99       'marca_id' => 'integer'
100     ]);
101     if ($validator->fails()){
102      return response()->json(['errors'=>['status'=>'422','title'=>'Datos incompletos','detail'=>'Faltan datos ou con formato incorrecto: descripcion, prezo, data_compra']],400);      
103     }
104     if($request->has('marca_id')){
105       // Comprobamos se a marca nova existe
106       $marcadestino = Marca::find($request->input('marca_id'));
107       if (!$marcadestino){
108         return response()->json(['errors'=>['status'=>'422','title'=>'Datos incompletos','detail'=>'A marca non existe']],400);      
109       }
110     }
111 
112     
113     // Comprobamos se a marca existe
114     $marca = Marca::find($idMarca);
115     if (!$marca){
116       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Marca non atopada']],404);
117     }
118     // Comprobamos se o perfume existe
119     $perfume=$marca->perfumes()->find($idPerfume);
120     if (!$perfume){
121       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Perfume non atopado']],404);
122     }
123 
124     $modificado=false;
125     if($request->has('descripcion')){
126       $perfume->descripcion=$request->input('descripcion');
127       $modificado=true;
128     }
129     if($request->has('prezo')){
130       $perfume->prezp=str_replace(',','.',$request->input('prezo'));
131       $modificado=true;
132     }
133     if($request->has('data_compra')){
134       $perfume->data_compra=$this->cambiaf_a_mysql($request->input('data_compra'));
135       $modificado=true;
136     }
137     if($request->has('marca_id')){
138       $perfume->marca_id=$request->input('marca_id');
139       $modificado=true;
140     }
141 
142     if(!$modificado) {
143       return response()->json(['errors'=>['status'=>'304','title'=>'Marca non modificada']],304);
144     }
145     
146     $perfume->save();
147     return response()->json(['status'=>'ok','data'=>$perfume],200);    
148   }
149 
150   /**
151   * Remove the specified resource from storage.
152   *
153   * @param int $id
154   * @return \Illuminate\Http\Response
155   */
156   public function destroy($idMarca,$idPerfume)
157   {
158     $marca = Marca::find($idMarca);
159     if (!$marca){
160       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Marca non atopada']],404);
161     }
162 
163     // Comprobamos se o perfume existe
164     $perfumeBorrar=$marca->perfumes()->find($idPerfume);
165     if (!$perfumeBorrar){
166       return response()->json(['errors'=>['status'=>'404','title'=>'Perfume non atopado']],404);
167     }
168     
169     
170     //$perfumeBorrar->delete();
171     return response()->json('',204);
172   }
173 }


Autenticar

 • Tedes máis información en:


 • Como comentamos anteriormente, un servizo REST non ten estado, polo que teremos que enviar en cada petición os datos necesarios para autenticar ao usuario.
Normalmente as petición que realizan consulta non necesitan autenticación, pero si as que van a facer operacións de modificación na base de datos.


Autenticación manual

 • Neste caso teremos que ter creada unha táboa 'Usuarios' cos campos que nos interesen que se vaian a utilizar para validar.
Normalmente teremos un campo password 'encriptado' coa orde bcrypt de Laravel.
 • Os pasos son so seguintes:
Imos crear unha táboa que teña un campo password que é o que imos a utilizar para deixar ou non realizar unha operación.
Creamos a táboa en MYSQL:
1 CREATE TABLE `USERS_LARAVEL` (
2  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3  `password` varchar(100) NOT NULL,
4  PRIMARY KEY (`id`)
5 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1;


Modificamos o arquivo app\User.php e quitamos a opción de que o usuario poida resetear o password e indicamos que campos van poder ser 'escritos' (fillable) e que campos non van poder enviarse en formato json (hidden).
 1 <?php
 2 
 3 namespace App;
 4 
 5 use Illuminate\Auth\Authenticatable;
 6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 7 //use Illuminate\Auth\Passwords\CanResetPassword;
 8 use Illuminate\Foundation\Auth\Access\Authorizable;
 9 use Illuminate\Contracts\Auth\Authenticatable as AuthenticatableContract;
10 use Illuminate\Contracts\Auth\Access\Authorizable as AuthorizableContract;
11 //use Illuminate\Contracts\Auth\CanResetPassword as CanResetPasswordContract;
12 
13 class User extends Model implements AuthenticatableContract,
14                   AuthorizableContract
15                     //,CanResetPasswordContract
16 {
17   use Authenticatable, Authorizable;
18     //, CanResetPassword;
19 
20   /**
21   * The database table used by the model.
22   *
23   * @var string
24   */
25   protected $table = 'USERS_LARAVEL';
26   public $timestamps = false;              
27                   
28                     
29   /**
30   * The attributes that are mass assignable.
31   *
32   * @var array
33   */
34   protected $fillable = ['password'];
35 
36   /**
37   * The attributes excluded from the model's JSON form.
38   *
39   * @var array
40   */
41   protected $hidden = ['password'];
42 }


 • Creamos un usuario. Para iso o podemos facer dende Laravel facendo un 'create' do modelo User (User::create(['password' => bcrypt('password')]);) ou ben podemos ir á consola e poñer o comando: php artisan tinker
A continuación teclearemos: bcrypt('password')
O resultado o copiaremos en Mysql nun rexistro novo dun usuario novo.
Premeremos exit para saír.


 • Agora na función dentro do controlador, que queiramos protexer teremos que escribir:
1   public function store(Request $request)
2   {
3     if (Auth::attempt(['password' => $request->password])){
4         // Retornamos a información        
5     }
6     else{
7       return response('Unauthorized.', 401);
8     }
9   }
 • Como vemos o usuario terá que enviar como parámetro o password para poder facer operación.
Poderíamos poñer máis campos dentro do array da forma: Auth::attempt(['user' => $request->user, 'password' => $request->password])


Autenticación proporcionada por Laravel

 • Os pasos son so seguintes:


 • Escribimos o seguinte comando dende consola: php artisan migrate
 • Isto crea tres táboas: migrate, users, password_resets (máis información sobre as migracións neste enlace.
A nos soamente importa a táboa users (as outras poderíamos borralas se non imos facer uso de formularios para o reseteo de password e rexistro de usuarios e a de migrate se non imos traballar con migraciones).


 • Creamos un middleware có comando: php artisan make:middleware AutenticacionBasica
 • Escribimos o seguinte código:
 1 <?php
 2 namespace App\Http\Middleware;
 3 
 4 use Illuminate\Support\Facades\Auth;
 5 use Closure;
 6 
 7 class AutenticacionBasica
 8 {
 9   /**
10   * Handle an incoming request.
11   *
12   * @param \Illuminate\Http\Request $request
13   * @param \Closure $next
14   * @return mixed
15   */
16   public function handle($request, Closure $next)
17   {
18     return Auth::onceBasic() ?: $next($request);
19   }
20 }
 • Usamos un tipo de autenticación básica no que se pide un login-password para ademais non utilizamos cookies para gardar a autenticación no caso dos servizos (stateless). Máis información neste enlace.


 • Modificamos o arquivo /app/Http/Kernel.php e rexistramos o middleware:
1   ..............
2   protected $routeMiddleware = [
3     'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
4     'auth.basic' => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class,
5     'guest' => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class,
6     'auth.basic.once' => \App\Http\Middleware\AutenticacionBasica::class,
7   ];


 • Agora teremos que enviar como login o email e o password (os campos que utiliza por defecto para autenticarse).
Podemos modificar isto cambiando o middleware: return Auth::onceBasic('password') ?: $next($request);
Agora soamente verificará que o password sexa correcto.
Tamén podemos poñer outro campo para o 'login', por exemplo: return Auth::onceBasic('emial','password') ?: $next($request);
Esto é igual ao comportamento por defecto...
 • Debemos rexistrar o middleware no controlador. Existen varias formas de facelo, unha delas é no constructor:
1   ..................
2   public function __construct(){
3     $this->middleware('auth.basic.once');
4   }
Se queremos que o middleware afecta soamente a algún/s método/s: $this->middleware('auth.basic.once',['only' => ['store']]);


 • Agora no controlador, se queremos verificar se o usuario pasou a autenticación podemos facelo coa orde: Auth::check() (facendo un use da clase Auth).


 • Para enviar a información do login/password:
Para facelo, esta información ten que ir na cabeceira.
 • Se estamos a utilizar o programa HTTP REQUEST debemos premer no botón Authentification e aparecerán dúas caixas de texto, unha para o login e outra para o password.
Esta información irá na cabeceira codificada en base64 polo que pode ser facilmente descifrada se os paquetes son capturados.
Php laravel servizo 1.jpg


 • Se queremos utilizar un cliente que se conecte á nosa API (isto o veremos no seguinte punto):
1     $client = new \GuzzleHttp\Client();
2     $res = $client->get('http://localhost:8000/marcas',[
3       'auth' =>
4         ['username',
5         'password'
6         ]
7     ]);
8     echo $res->getStatusCode(); // 200
9     $datos = json_decode($res->getBody(),true);

Usar un servizo externo

* Comando para instalación: composer require guzzlehttp/guzzle


Exemplo de código

 • Neste código imos amosar como facer unha chamada a unha API Externa.
 1 ........
 2 use \GuzzleHttp\Client;
 3 
 4 class ApiExternaController extends Controller
 5 {
 6 
 7   public function index()
 8   {
 9     $client = new \GuzzleHttp\Client();
10     $res = $client->get('https://XXXX.XXXXX.XX/api/XXXXXXXX/XXXXXX/json?key=XXXXXXXXXXXXXX&query=parametro&language=es');
11     echo $res->getStatusCode(); // 200
12     $datos = json_decode($res->getBody(),true);
13     var_dump($datos);
14   }
15   ..................
 • Liña 3: Temos que facer uso da clase Client de GuzzleHttp.
 • Liña 10: Facemos a petición a API Externa. Fixarse que normalmente teredes que enviar algún tipo de autenticación. Neste caso enviamos unha API Key xa que o servizo pertence a Google.
Dita API espera recibir na URL o formato de saída (xml ou json), e tamén pode levar parámetros como uha cadea de busca ou a linguaxe do resultado.
 • Liña 11: Podemos obter o código de erro devolto pola API (200 é correcto como xa vimos anteriormente).
 • Liña 12: Utilizamos a función json_decode có parámetro a true para que devolva os datos como un array asociativo.


 • O var_dump dará como resultado:
 1 array (size=4)
 2  'html_attributions' => 
 3   array (size=0)
 4    empty
 5  'next_page_token' => string 'CvQB5QAAAB-Q718qEtEfzZnccxK0THwIjfCrwGbkVsvEoQaiGyMWBj6Z3-DW1_9UWJaKANfpAahtoMP7AEjcb1JzLzRvJa9gBIueMXhxGzSPhHwKXxiI6Gp2NVQUHRcr0wW2VgAmVHKCGYid01wI8C_r0SaD3iHIB-0Fr5h2IRy4DsmjN6L9oJMaOQTBtAgCN7sCH6imRmMd2lq5XZW9pWHA3JeOAJt4HhKb34X8fjNNKgiIvOi0XPPcRPoIYJ-NcphGShTgA_Fhnl02vyqnn8mbzGMA9xU4yBObOx-cfd5qMKHYLdb5p0L6ctNa_SIV5YM_YUSFwRIQthy2TYyPTmUNwbBfFDMP5xoUPNoKN8AtwpDHFVgOb44DjIBGffU' (length=383)
 6  'results' => 
 7   array (size=20)
 8    0 => 
 9     array (size=10)
10      'formatted_address' => string 'Rúa María, 2, 15402 Ferrol, A Coruña, España' (length=48)
11      'geometry' => 
12       array (size=2)
13        ...
14      'icon' => string 'https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png' (length=67)
15      'id' => string '7c7088e7c654ba30efa1e384e0881bebee8cf065' (length=40)
16      'name' => string 'Asador Gavia' (length=12)
17      'photos' => 
18       array (size=1)
19        ...
20      'place_id' => string 'ChIJ22OacwV2Lg0RLObpSmq3D6k' (length=27)
21      'rating' => float 4.2
22      'reference' => string 'CmRSAAAAG-LM_2yc9TTbC8l4HoczU2OPnFPs6eYHzoLwJBwGeSiFT9XvalSDcOb0bLZXHDxp3tSAswl57eXpcZGvAIDiYfckbnl7eIxhLl722qHdn4qv-py6_umtqt2pvzoWGC3EEhA8MgKa1gD9lEzOD_EGSqlgGhT8YjPOdYP3d9C9oB9IdHEr92yvEQ' (length=190)
23      'types' => 
24       array (size=4)
25        ...
26    1 => 
27     array (size=10)
28      'formatted_address' => string 'Lugar Bosque, 73 - Bajo, 15405 Ferrol, A Coruña, España' (length=57)
29      'geometry' => 
30       array (size=2)
31        ...
32      'icon' => string 'https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png' (length=67)
33      'id' => string 'd0d3a7fb96efe558e00268ba18bf7c9f7e003d67' (length=40)
34      'name' => string 'Medulio' (length=7)
35      'photos' => 
36       array (size=1)
37        ...
38      'place_id' => string 'ChIJI7bO3KPYLQ0R5CVGKcTigTg' (length=27)
39      'rating' => float 4.2
40      'reference' => string 'CmRRAAAA_pB5EDe4puf3vqpGI2ACBvg5C5AchtIyS306-m7j_TBzbYsN9KNz8zU-W2u7qhPh1WptaIC5La2JXJxOeGfIlqekxmtKF27PQwz8q503Nbizc7sNH7OKcIhbKm_rssA1EhC9ikBsyUqi3ruykyou0NHGGhTpsMBsUvdbBYkcutfmME-AuOwzWA' (length=190)
41      'types' => 
42       array (size


 • Liña 6: A nos interésanos a clave 'results', polo tanto: $datos['results'] (que é un array asociativo) accederemos ao conxunto de resultados. Soamente teremos que percorrer dito array (foreach) e por cada elemento ($dato) acceder ás propiedades que nos interesen ($dato['name'] ou $dato['formatted_address'] por exemplo).
Esta información sería gardada nun array que será enviado á vista para que amose o resultado. • Se a API espera recibir un login e ou password, debemos envialo desta forma:
1     .....................
2     $res = $client->get('url',[
3       'auth' =>
4         ['username',
5         'password'
6         ]
7     ]);


 • Lembrar que esta información envíase cifrada con base64 e se se captura o tráfico pódese descifrar facilmente.
O ideal sería utilizar unha comunicación https cifrada con SSL.

Seguridade

 • Tedes neste enlace unha explicación das diferentes formas de seguridade no envío de contrasinais para acceder a recursos.
 • Neste enlace explica en que consiste a seguridade baseada en OAuth2.


 • Tedes neste enlace un exemplo para Laravel de OAuth2 (versión Laravel 5.1 ou anterior).
 • A partires da versión 5.3 é mellor empregar o indicado na documentación oficial (mirade a versión escollida na parte superior dereita).
-- Ángel D. Fernández González -- (2017).