Protocolo IPv4

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Exercicios

Exercicio 1 - Clases de redes

Para os seguintes enderezos IP e supoñendo direccionamento classfull indica a clase de rede, os díxitos que corresponden a rede e os díxitos que corresponden as seguintes máquinas:

Enderezo IP
1 10.245.1.2
2 140.21.5.3
3 192.13.3.7
4 143.12.99.8
5 194.32.2.3
6 126.3.123.4
7 220.198.200.33

Solución

Clase de rede Rede Máquina
1 A 10 245.1.2
2 B 140.21 5.3
3 C 192.13.3 7
4 B 143.12 99.8
5 C 194.32.2 3
6 A 126 3.123.4
7 C 220.198.200 33

Exercicio 2

Se temos a rede tipo C 195.168.200.0...

 • a) Qué mascara hai que aplicarlle para dividila en 16 subredes?
 • b) Cantos nodos poderán conter cada unha desas 16 subredes?
 • c) Cales serían os nomes das subredes?
 • d) Cál sería o enderezo IP do nodo con identificador 4 de cada unha desas subredes?
 • e) A que subrede pertence o nodo con enderezo IP 195.168.200.107?

Solución

A) Sabemos que as redes tipo C utilizan os tres bytes máis significativos para o enderezo de rede e o byte menos significativo para o identificador do nodo.

Tamén sabemos que para dividir unha rede en subredes tomanse os bits máis significativos do identificador do nodo.

Como queremos formar 16 subredes teremos que tomar 4 bits do identificador do nodo, concretamente os 4 bits máis signficativos.

En concreto, a máscara de subrede que dividi unha rede clase en C en 16 subredes (rede en negrita, subrede destacada) é a seguinte:

Máscara de subrede que divide unha rede clase en C en 16 subredes
Decimal Binario
255.255.255.240/28 11111111.11111111.11111111.11110000

B) Se miramos a máscara de rede vemos que nos quedan 4 bits para identificar ós nodos (os 4 bits que están a cero). Esos bits nos permiten formar <math>2^4=16</math> posibles identificadores de nodo; pero os valores cos 4 bits a un e cos catro bits a cero están reservados coma o id da rede e o enderezo ip de broadcast. Polo tanto, as subredes poderán conter un máximo de 14 nodos.

C) Os nomes das subredes obteñense dando todos os valores ós 4 bits que tomamos para formar o identificador da subrede.

Nome de todas as subredes
Cálculo Nome
11000011.10101000.11001000.0000---- 195.168.200.0
11000011.10101000.11001000.0001---- 195.168.200.16
11000011.10101000.11001000.0010---- 195.168.200.32
11000011.10101000.11001000.0011---- 195.168.200.48
11000011.10101000.11001000.0100---- 195.168.200.64
11000011.10101000.11001000.0101---- 195.168.200.80
11000011.10101000.11001000.0110---- 195.168.200.96
11000011.10101000.11001000.0111---- 195.168.200.112
11000011.10101000.11001000.1000---- 195.168.200.128
11000011.10101000.11001000.1001---- 195.168.200.144
11000011.10101000.11001000.1010---- 195.168.200.160
11000011.10101000.11001000.1011---- 195.168.200.176
11000011.10101000.11001000.1100---- 195.168.200.192
11000011.10101000.11001000.1101---- 195.168.200.208
11000011.10101000.11001000.1110---- 195.168.200.224
11000011.10101000.11001000.1111---- 195.168.200.240

D) Damoslle o valor 4 (0100 en binario) ós 4 bits correspondentes o identificador de nodo en cada unha das subredes.

Enderezo IP do nodo 4 en cada unha das subredes obtidas
Cálculo Nome
11000011.10101000.11001000.00000100 195.168.200.4
11000011.10101000.11001000.00010100 195.168.200.20
11000011.10101000.11001000.00100100 195.168.200.36
11000011.10101000.11001000.00110100 195.168.200.52
11000011.10101000.11001000.01000100 195.168.200.68
11000011.10101000.11001000.01010100 195.168.200.84
11000011.10101000.11001000.01100100 195.168.200.100
11000011.10101000.11001000.01110100 195.168.200.116
11000011.10101000.11001000.10000100 195.168.200.132
11000011.10101000.11001000.10010100 195.168.200.148
11000011.10101000.11001000.10100100 195.168.200.164
11000011.10101000.11001000.10110100 195.168.200.180
11000011.10101000.11001000.11000100 195.168.200.196
11000011.10101000.11001000.11010100 195.168.200.212
11000011.10101000.11001000.11100100 195.168.200.228
11000011.10101000.11001000.11110100 195.168.200.244

E) Aplicamos a máscara de rede do apartado a facendo un and lóxico entre a máscara e a IP.

Subrede do nodo con enderezo IP 195.168.200.107
Decimal Binario
255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 Máscara de rede
195.168.200.107 11000011.10101000.11001000.01101011 Enderezo ip
195.168.200.96 11000011.10101000.11001000.01100000 Subrede


Exercicio 3

Vendo os enderezos IP das máquinas dunha organización observamos que todas están comprendidas entre 195.142.19.143 e 195.142.19.158. Cales son (probablemente) ...

 • o seu enderezo de de rede?
 • o seu enderezo de broadcast?
 • a súa mascara de rede?

Solución

Convertirmos os enderezos a binario, e vemos que os 28 primeiros bits coinciden.

Identificador de subrede e identificador de nodo
Decimal Binario
195.142.19.145 11000011.10001110.00010011.10010001 Enderezo ip
195.142.19.158 11000011.10001110.00010011.10011110 Enderezo IP

Polo tanto a máscara de rede será /28:

Máscara de rede
Decimal Binario
255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 Máscara de rede

O enderezo de rede será marcando os últimos 4 bits a 0 e o de broadcast marcando os últimos 4 bits a un:

Máscara de rede
Decimal Binario
195.142.19.144 11000011.10001110.00010011.10010000 Enderezo de rede
195.142.19.159 11000011.10001110.00010011.10011111 Enderezo de broadcast

Exercicio 4

Dado seguinte enderezo IP 124.148.14.137/12, calcula:

 1. Número de bits de rede
 2. Número de bits de subrede
 3. Número de bits de host
 4. Indica cantas subredes hai
 5. Indica cantos PCs hai por subrede
 6. ID de red de cada subred
 7. Máscara de subrede
 8. Enderezo IP de broadcast de cada subrede
 9. Enderezo IP de 2 Pcs por subrede

Solución

Os cálculos realizanse en binario. Primeiro converitmos o enderezo IP (124.148.14.137) e a máscara (/8 (255.0.0.0)) a binario sen subnetting. A máscara identifica con uns os bits do enderezo IP que corresponden á rede e y con ceros os bits que corresponden ó host.

Para maior claridade marcaremos en letra grosa os bits de rede e os restantes son os bits de host.

Conversión a binario
Decimal Binario
124.148.14.137 01111100.10010100.00001110.10001001
255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000

A rede obtense poñendo a cero todos os bits de host:

Rede
Decimal Binario
124.0.0.0/8 01111100.00000000.00000000.00000000

O enderezo broadcast obtense poñendo a un todos os bits de host:

Broadcast
Decimal Binario
124.255.255.255 01111100.11111111.11111111.11111111

O rango de hosts son todos os valores que existen entre a rede e o enderezo broadcast:

Rango de hosts
Decimal Binario
124.0.0.1 01111100.00000000.00000000.00000001
124.255.255.254 01111100.11111111.11111111.11111110

Unha subrede é unha rede contida nunha rede superior. Utilízase por ejemplo cando queremos segmentar unha red que xa está en uso. Nste caso, son redes contidas na rede 124.0.0.0/8.

O número de bits de subred seleccionados (4) indicaránnos o tamaño da subrede. Cuantos máis bits escollamos, mási subredes obtendremos... pero menos hosts poedrán conter, e viceversa.

Marcaremos os bits de subrede en azul. A primeira subrede que obtemos é a siguiente. Subrede: 124.0.0.0/12 >> 01111100.00000000.00000000.00000000

A mascara de subrede resultante é 255.240.0.0 (/12)

Para calcular todas as subredes resultantes teremos que variar os bits da subrede (os catro díxitos destacados)

Rango de subredes
Decimal Binario
124.0.0.0/12 01111100.00000000.00000000.00000000
124.16.0.0/12 01111100.00010000.00000000.00000000
... ...
124.240.0.0/12 01111100.11110000.00000000.00000000


Conseguindo así un total de 16 subredes:

nº subrede id rede 1º host
derradeiro host broadcast
0 124.0.0.0 124.0.0.1 124.15.255.254 124.15.255.255
1 124.16.0.0 124.16.0.1 124.31.255.254 124.31.255.255
2 124.32.0.0 124.32.0.1 124.47.255.254 124.47.255.255
3 124.48.0.0 124.48.0.1 124.63.255.254 124.63.255.255
4 124.64.0.0 124.64.0.1 124.79.255.254 124.79.255.255
5 124.80.0.0 124.80.0.1 124.95.255.254 124.95.255.255
6 124.96.0.0 124.96.0.1 124.111.255.254 124.111.255.255
7 124.112.0.0 124.112.0.1 124.127.255.254 124.127.255.255
8 124.128.0.0 124.128.0.1 124.143.255.254 124.143.255.255
9 124.144.0.0 124.144.0.1 124.159.255.254 124.159.255.255
10 124.160.0.0 124.160.0.1 124.175.255.254 124.175.255.255
11 124.176.0.0 124.176.0.1 124.191.255.254 124.191.255.255
12 124.192.0.0 124.192.0.1 124.207.255.254 124.207.255.255
13 124.208.0.0 124.208.0.1 124.223.255.254 124.223.255.255
14 124.224.0.0 124.224.0.1 124.239.255.254 124.239.255.255
15 124.240.0.0 124.240.0.1 124.255.255.254 124.255.255.255

E respondendo as preguntas:

 1. Número de bits de rede --> 8
 2. Número de bits de subrede --> 4
 3. Número de bits de host --> 20
 4. Indica cantas subredes hai --> 2 elevado a 4 = 16
 5. Indica cantos PCs hai por subrede --> (2 elevado a 20) - 2 = 1.048.576 -2 = 1.048.574
 6. ID de red de cada subred --> Na segunda columna da táboa
 7. Máscara de subrede --> 255.240.0.0 (/12)
 8. Enderezo IP de broadcast de cada subrede --> Última columna da táboa
 9. Enderezo IP de 2 Pcs por subrede --> Na táboa pódese ver o primero e último dos pcs

Referencias