Seguridade e alta dispoñibilidade

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

O módulo profesional aplicacións web ten:

 • o código MP0378.
 • unha duración de 105 horas
Seguridade-768x396.jpg
 1. BC1. Adopción de pautas de seguridade informática
  1. Fiabilidade, confidencialidade, integridade e dispoñibilidade.
  2. Elementos vulnerables no sistema informático: hardware, software e datos.
  3. Análise das principais vulnerabilidades dun sistema informático.
  4. Pautas e prácticas seguras.
  5. Tipos de ameazas: físicas e lóxicas.
  6. Seguridade física e ambiental:
   1. Localización e protección física dos equipamentos e dos servidores.
   2. Sistemas de alimentación ininterrompida.
  7. Seguridade lóxica:
   1. Criptografía.
   2. Listas de control de acceso.
   3. Establecemento de políticas de contrasinais.
   4. Sistemas biométricos de identificación.
   5. Políticas de almacenamento.
   6. Medios de almacenamento.
  8. Análise forense en sistemas informáticos: obxectivo. Recollida e análise de incidencias.
  9. Ferramentas empregadas na análise forense.
 2. BC2. Implantación de mecanismos de seguridade activa
  1. Ataques e contramedidas en sistemas informáticos.
  2. Clasificación dos ataques.
  3. Anatomía de ataques e análise de software malicioso.
  4. Realización de auditorías de seguridade.
  5. Ferramentas preventivas e paliativas: instalación e configuración.
  6. Copias de seguridade e imaxes de respaldo.
  7. Recuperación de datos.
  8. Actualización de sistemas e aplicacións.
  9. Seguridade na conexión con redes públicas.
  10. Técnicas de cifraxe da información: clave pública e clave privada; certificados dixitais; sinaturas.
  11. Monitorización do tráfico en redes: captura e análise; aplicacións.
  12. Seguridade nos protocolos para comunicacións sen fíos.
  13. Riscos potenciais dos servizos de rede. Software para detección de vulnerabilidades.
  14. Intentos de penetración: tipoloxía.
  15. Sistemas de detección de intrusións.
 3. BC3. Implantación de técnicas de acceso remoto. Seguridade perimetral
  1. Elementos básicos da seguridade perimetral: encamiñador fronteira; tornalumes; redes privadas virtuais.
  2. Perímetros de rede. Zonas desmilitarizadas.
  3. Arquitectura débil e forte de subrede protexida.
  4. Redes privadas virtuais. VPN.
   1. Beneficios e desvantaxes con respecto ás liñas dedicadas.
   2. VPN a nivel de enlace.
   3. VPN a nivel de rede. SSL e IPSec.
   4. VPN a nivel de aplicación. SSH.
  5. Servidores de acceso remoto:
   1. Protocolos de autenticación.
   2. Configuración de parámetros de acceso.
   3. Servidores de autenticación.
 4. BC4. Instalación e configuración de tornalumes
  1. Utilización de tornalumes.
  2. Filtraxe de paquetes de datos.
  3. Tipos de tornalumes: características e funcións principais:
   1. Uso das características de tornalumes incorporadas no sistema operativo.
   2. Implantación de tornalumes en sistemas libres e propietarios. Instalación e configuración.
   3. Tornalumes hardware.
  4. Regras de filtraxe de tornalumes.
  5. Probas de funcionamento: sondaxe.
  6. Rexistros de sucesos nos tornalumes.
 5. BC5. Instalación e configuración de servidores proxy
  1. Tipos de proxy: características e funcións.
  2. Instalación de servidores proxy.
  3. Instalación e configuración de clientes proxy.
  4. Configuración do almacenamento na cache dun proxy.
  5. Configuración de filtros.
  6. Métodos de autenticación nun proxy.
  7. Proxy inverso.
  8. Encadeamento e xerarquías.
  9. Probas de funcionamento.
 6. BC6. Implantación de solucións de alta dispoñibilidade
  1. Definición e obxectivos.
  2. Análise de configuracións de alta dispoñibilidade.
   1. Funcionamento ininterrompido.
   2. Integridade de datos e recuperación de servizo.
   3. Servidores redundantes.
   4. Sistemas de clústers.
   5. Balanceadores de carga
  3. Instalación e configuración de solucións de alta dispoñibilidade.
  4. Virtualización de sistemas.
   1. Posibilidades da virtualización de sistemas.
   2. Ferramentas para a virtualización.
   3. Configuración e uso de máquinas virtuais.
   4. Alta dispoñibilidade e virtualización.
   5. Simulación de servizos con virtualización.
   6. Análise e optimización de sistemas virtualizados. Probas de carga.
  5. Virtualización en contornos de produción.
 7. BC7. Lexislación e normas sobre seguridade
  1. Lexislación sobre protección de datos e sobre os servizos da sociedade da información e o correo electrónico.


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Aplicacións Web do ciclo de grao medio Sistemas microinformáticos e redes. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.