Button. ToggleButton. Control de eventos II

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Os botóns (button) permiten ao usuario indicar á aplicación que realice unha acción.
 • Os botóns poden ter Texto, unha imaxe ou as dúas cousas:
 • Ben o texto ou a imaxe comunican claramente ao usuario cal é a función do botón.

00 button-types.png


 • Estes controles son subclases de:
  • Button de TextView
  • ToogleButton de CompoundButton
  • ImageButton de ImageView (que se verá proximamente)

00 Part of Android View Hierarchy.png • Observar como se definen os tres tipos de botóns anteriores:
 • Botón con texto:
1 <Button
2   android:layout_width="wrap_content"
3   android:layout_height="wrap_content"
4   android:text="@string/button_text"
5   ... />


 • Botón con imaxe
1 <ImageButton
2   android:layout_width="wrap_content"
3   android:layout_height="wrap_content"
4   android:src="@drawable/button_icon"
5   ... />


 • Botón con texto e imaxe. A propiedade android:drawableLeft indica onde se sitúa a imaxe.
1 <Button
2   android:layout_width="wrap_content"
3   android:layout_height="wrap_content"
4   android:text="@string/button_text"
5   android:drawableLeft="@drawable/button_icon"
6   ... />


 • Os botóns teñen unha propiedade android:onClick="oMeuMetodo" que nos permite chamar ao método indicado cando o pulsamos.
  • Ese método hai que declaralo en Java como public void oMeuMetodo (View v) { ... }
  • Recibe o obxecto View de quen o chamou.


 • Os botóns (Button) son subclases de TextView.


Botóns de 2 estados: ToggleButton/Switch

 • Existe outro tipo de botón de 2 estados (ON/OFF).
 • Un máis básico: <ToggleButton>

00 togglebutton.png

 • E outro máis avanzado (versión Android 4.0 ou superior): <Switch/>

00 switch.png

  • Permiten cambiar o seu estado desprazando co dun estado a outro. O funcionamento é semellante ao control ToogleButton.


 • Un obxecto ToogleButton/Switch herda da clase CompoundButton, quen, á súa vez, herda da clase Button.
 • Por tanto funcionan da mesma maneira, pero ademais o este tipo de botóns:
  • ten 2 estados (True/False), que pode podemos comprobar co método isChecked ()
  • Para cada estado podemos amosar un texto distinto no botón: android:TextOn e android:TextOFF.


Casos prácticos

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Buttons. • Dentro do paquete Buttons crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_Buttons de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Imos crear 3 botóns:
  • 1 Botón con texto
  • 1 ToogleButton
  • 1 botón con imaxe
Creación do layout

 • O layout XML ten 3 botóns e 1 TextView:
 • Observar como hai un layout dentro doutro: un dispón os elementos en vertical e o outro en horizontal.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4   android:layout_width="match_parent"
 5   android:layout_height="match_parent"
 6   android:orientation="vertical" >
 7 
 8   <LinearLayout
 9     android:layout_width="match_parent"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:orientation="horizontal" >
12 
13     <Button
14       android:id="@+id/btnBoton_UD02_01_buttons"
15       android:layout_width="150sp"
16       android:layout_height="wrap_content"
17       android:text="Preme aquí" >
18     </Button>
19 
20     <ToggleButton
21       android:id="@+id/tbtnDosEstados_UD02_01_buttons"
22       android:layout_width="100dp"
23       android:layout_height="match_parent"
24       android:textOff="Apagado"
25       android:textOn="Aceso" >
26     </ToggleButton>
27 
28     <ImageButton
29       android:id="@+id/ibtnImagen_UD02_01_buttons"
30       android:layout_width="55sp"
31       android:layout_height="50sp"
32       android:scaleType="fitXY"
33       android:src="@drawable/ic_launcher_foreground" >
34     </ImageButton>
35   </LinearLayout>
36 
37   <TextView
38     android:id="@+id/txtTv_accion_UD02_01_Buttons"
39     android:layout_width="wrap_content"
40     android:layout_height="wrap_content"
41     android:text="@string/texto_tv_string" />
42 
43 </LinearLayout>


 • Se cargamos este layout e non realizamos ningunha codificación en Java, non vai pasar nada cos botóns:
Isto é debido a que non temos codificado ningunha acción para cando se preme en cada un deles.Eventos

 • Para asociar un evento a un botón, podemos facelo:
 • Asociando, como vimos na xestión de eventos, unha interface a cada botón e rexistrando o evento que queiramos controlar (nesta caso dun click).
 • No caso dos botón, podemos facelo no layout da activity.


 • Nesta ocasión imos ver dun xeito sinxelo como capturar os eventos dos botóns.
 • Un evento é algo que acontece nun control e que nos interesa capturar no sistema para desencadear (ou non) unha serie de accións.
 • Xa vimos no caso anterior (EditText) que podíamos controlar eventos que acontecen nos controis.Control de eventos dende o layout

 • É a forma máis sinxela de desencadear unha acción.
 • Imos facelo de dúas formas:
  • Creando un método para cada Botón.
  • Creando un único método para tódolos botóns. Hai que controlar que botón foi o que se premeu.

Crear un método para cada botón

 • Observar a propiedade: android:onClick nos controis dos botóns.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4   android:layout_width="match_parent"
 5   android:layout_height="match_parent"
 6   android:orientation="vertical" >
 7 
 8   <LinearLayout
 9     android:layout_width="match_parent"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:orientation="horizontal" >
12 
13     <Button
14       android:id="@+id/btnBoton_UD02_01_buttons"
15       android:layout_width="150sp"
16       android:layout_height="wrap_content"
17       android:onClick="onBotonClick"
18       android:text="Preme aquí" >
19     </Button>
20 
21     <ToggleButton
22       android:id="@+id/tbtnDosEstados_UD02_01_buttons"
23       android:layout_width="100dp"
24       android:layout_height="match_parent"
25       android:onClick="onBoton2EstadosClick"
26       android:textOff="Apagado"
27       android:textOn="Aceso" >
28     </ToggleButton>
29 
30     <ImageButton
31       android:id="@+id/ibtnImagen_UD02_01_buttons"
32       android:layout_width="55sp"
33       android:layout_height="50sp"
34       android:onClick="onBotonImaxeClick"
35       android:scaleType="fitXY"
36       android:src="@drawable/ic_launcher_foreground" >
37     </ImageButton>
38   </LinearLayout>
39 
40   <TextView
41     android:id="@+id/txtTv_accion_UD02_01_Buttons"
42     android:layout_width="wrap_content"
43     android:layout_height="wrap_content"
44     android:text="@string/texto_tv_string2" />
45 
46 </LinearLayout>
 • Para cada botón defínese un método que xestione o evento onClick.
 • Deixamos para o participante no curso a definición no ficheiro /res/values/strings.xml da constante "@string/texto_tv_string2" do último TextView. (podedes poñer calquera texto de exemplo).


 • Agora só queda definir os métodos en Java.
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Buttons;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.View;
 6 import android.widget.Button;
 7 import android.widget.ImageButton;
 8 import android.widget.TextView;
 9 import android.widget.ToggleButton;
10 
11 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
12 
13 public class UD02_01_Buttons extends Activity {
14 
15   private Button btnBoton;
16   private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
17   private ImageButton ibtnBotonImaxe;
18   private TextView tvAccions;
19 
20   @Override
21   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
22     super.onCreate(savedInstanceState);
23     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__buttons);
24 
25     btnBoton = (Button) findViewById(R.id.btnBoton_UD02_01_buttons);
26     tbtnBoton2Estados = (ToggleButton) findViewById(R.id.tbtnDosEstados_UD02_01_buttons);
27     ibtnBotonImaxe = (ImageButton) findViewById(R.id.ibtnImagen_UD02_01_buttons);
28     tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.txtTv_accion_UD02_01_Buttons);
29 
30   }
31 
32   public void onBotonClick(View v) {
33     tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
34     tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
35   }
36 
37   public void onBoton2EstadosClick(View v) {
38     tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
39     if (tbtnBoton2Estados.isChecked())
40       tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOn());
41     else
42       tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOff());
43   }
44 
45   public void onBotonImaxeClick(View v) {
46     tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
47     tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth());
48   }
49 
50 
51 }
 • Liñas 15-18: declaración de atributos.
 • Liñas 25-28: asignación de valores aos atributos mediante a clase R.
 • Liñas 32-35: Define o método asociado ao evento android:onClick do primeiro botón. "\n" introduce un salto de liña.
 • Liñas 37-43: Define o método asociado ao evento android:onClick do botón ToggleButton. Comprobamos se está activado o non.
 • Liñas 45-48: Define o método asociado ao evento android:onClick do botón con Imaxe.
 • Lanzar a aplicación e comprobar que sucede ao premer os botóns.Crear un único método para tódolos botóns

 • Hai que modificar o XML para que as propiedades android:onClick de tódolos botóns chamen ao mesmo método.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4   android:layout_width="match_parent"
 5   android:layout_height="match_parent"
 6   android:orientation="vertical" >
 7 
 8   <LinearLayout
 9     android:layout_width="match_parent"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:orientation="horizontal" >
12 
13     <Button
14       android:id="@+id/btnBoton_UD02_01_buttons"
15       android:layout_width="150sp"
16       android:layout_height="wrap_content"
17       android:onClick="onBotonClick"
18       android:text="Preme aquí" >
19     </Button>
20 
21     <ToggleButton
22       android:id="@+id/tbtnDosEstados_UD02_01_buttons"
23       android:layout_width="100dp"
24       android:layout_height="match_parent"
25       android:onClick="onBotonClick"
26       android:textOff="Apagado"
27       android:textOn="Aceso" >
28     </ToggleButton>
29 
30     <ImageButton
31       android:id="@+id/ibtnImagen_UD02_01_buttons"
32       android:layout_width="55sp"
33       android:layout_height="50sp"
34       android:onClick="onBotonClick"
35       android:scaleType="fitXY"
36       android:src="@drawable/ic_launcher_foreground" >
37     </ImageButton>
38   </LinearLayout>
39 
40   <TextView
41     android:id="@+id/txtTv_accion_UD02_01_Buttons"
42     android:layout_width="wrap_content"
43     android:layout_height="wrap_content"
44     android:text="@string/texto_tv_string" />
45 
46 </LinearLayout> • A definición do método:
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Buttons;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.View;
 6 import android.widget.Button;
 7 import android.widget.ImageButton;
 8 import android.widget.TextView;
 9 import android.widget.ToggleButton;
10 
11 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
12 
13 public class UD02_01_Buttons extends Activity {
14 
15   /*
16   private Button btnBoton;
17   private ToggleButton tbtnBoton2Estados;
18   private ImageButton ibtnBotonImaxe;
19   */
20   private TextView tvAccions;
21 
22   public void onBotonClick(View vista) {
23 
24     switch (vista.getId()) {
25       case R.id.btnBoton_UD02_01_buttons:
26         tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
27         tvAccions.append("O texto do botón é: "
28             + ((Button) vista).getText());
29         break;
30 
31       case R.id.tbtnDosEstados_UD02_01_buttons:
32         tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
33         if (((ToggleButton) vista).isChecked())
34           tvAccions.append("O estado é: "
35               + ((ToggleButton) vista).getTextOn());
36         else
37           tvAccions.append("O estado é: "
38               + ((ToggleButton) vista).getTextOff());
39         break;
40 
41       case R.id.ibtnImagen_UD02_01_buttons:
42         tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
43         tvAccions.append("O ancho é: " + ((ImageButton) vista).getWidth());
44     }
45   }
46 
47 
48   @Override
49   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
50     super.onCreate(savedInstanceState);
51     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__buttons);
52 
53     tvAccions = (TextView) findViewById(R.id.txtTv_accion_UD02_01_Buttons);
54     /*
55     btnBoton = (Button) findViewById(R.id.btnBoton_UD02_01_buttons);
56     tbtnBoton2Estados = (ToggleButton) findViewById(R.id.tbtnDosEstados_UD02_01_buttons);
57     ibtnBotonImaxe = (ImageButton) findViewById(R.id.ibtnImagen_UD02_01_buttons);
58     */
59 
60   }
61 
62   /*
63   public void onBotonClick(View v) {
64     tvAccions.setText("Premeches o primeiro botón\n");
65     tvAccions.append("O texto do botón é: " + btnBoton.getText());
66   }
67 
68   public void onBoton2EstadosClick(View v) {
69     tvAccions.setText("Premeches o segundo botón\n");
70     if (tbtnBoton2Estados.isChecked())
71       tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOn());
72     else
73       tvAccions.append("O estado é: " + tbtnBoton2Estados.getTextOff());
74   }
75 
76   public void onBotonImaxeClick(View v) {
77     tvAccions.setText("Premeches o terceiro botón\n");
78     tvAccions.append("O ancho é: " + ibtnBotonImaxe.getWidth());
79   }
80 
81   */
82 }
 • Liñas 22-45:
  • Na chamada ao método recibimos como parámetro unha View (vista) que apunta ao obxecto que o chamou.
  • Collendo o ID da vista, podemos saber que botón foi o que iniciou o evento.
  • Con switch - case, en función do botón que lanzou o evento executamos o código correspondente.
 • Liñas 33, 35 e 38:
  • Observar como se fai casting do obxecto recibido. Recíbese un obxecto de tipo View (vista) e precisamos convertelo á ToogleButton para acceder aos seus métodos específicos.Control de eventos usando un listener. Clase anónima

Queda como tarefa para o alumno, implementar a xestión de eventos deste exercicio facendo uso das interfaces (lembrar quitalo do layout).


-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).