PDM Button. ToggleButton. SwitchButton

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Os botóns (button) permiten ao usuario indicar á aplicación que realice unha acción.
 • Os botóns poden ter Texto, unha imaxe ou as dúas cousas:
 • Ben o texto ou a imaxe comunican claramente ao usuario cal é a función do botón.

00 button-types.png


 • Estes controles son subclases de:
  • Button de TextView
  • ToogleButton de CompoundButton
  • ImageButton de ImageView (que se verá proximamente)

00 Part of Android View Hierarchy.png • Observar como se definen os tres tipos de botóns anteriores:
 • Botón con texto:
1 <Button
2   android:layout_width="wrap_content"
3   android:layout_height="wrap_content"
4   android:text="@string/button_text"
5   ... />


 • Botón con imaxe
1 <ImageButton
2   android:layout_width="wrap_content"
3   android:layout_height="wrap_content"
4   android:src="@drawable/button_icon"
5   ... />


 • Botón con texto e imaxe. A propiedade android:drawableLeft indica onde se sitúa a imaxe.
1 <Button
2   android:layout_width="wrap_content"
3   android:layout_height="wrap_content"
4   android:text="@string/button_text"
5   android:drawableLeft="@drawable/button_icon"
6   ... />


 • Os botóns teñen unha propiedade android:onClick="oMeuMetodo" que nos permite chamar ao método indicado cando o pulsamos.
  • Ese método hai que declaralo en Java como public void oMeuMetodo (View v) { ... }
  • Recibe o obxecto View de quen o chamou.


 • Os botóns (Button) son subclases de TextView.


Botóns de 2 estados: ToggleButton/Switch

 • Existe outro tipo de botón de 2 estados (ON/OFF).
 • Un máis básico: <ToggleButton>

00 togglebutton.png

 • E outro máis avanzado (versión Android 4.0 ou superior): <Switch/>

00 switch.png

  • Permiten cambiar o seu estado desprazando co dun estado a outro. O funcionamento é semellante ao control ToogleButton.


 • Un obxecto ToogleButton/Switch herda da clase CompoundButton, quen, á súa vez, herda da clase Button.
 • Por tanto funcionan da mesma maneira, pero ademais o este tipo de botóns:
  • ten 2 estados (True/False), que pode podemos comprobar co método isChecked ()
  • Para cada estado podemos amosar un texto distinto no botón: android:TextOn e android:TextOFF.
Para que o texto apareza debe cambiarse a propiedade showText a true. A nivel de deseño non se recomenda o emprego do texto se estamos empregando un Material Theme.


Casos prácticos

Lembrar que se estades a empregar as bibliotecas de compatibilidade (por defecto), a vosa activity derivará de AppCompactActivity e non de Activity
Nos exemplos seguintes toda activity deriva de Activity, pero o normal é que empregedes AppCompactActivity (coidado ao copiar os exemplos).


Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Buttons. • Dentro do paquete Buttons crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_Buttons de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Imos crear 3 botóns:
  • 1 Botón con texto
  • 1 ToogleButton
  • 1 botón con imaxe
Creación do layout

 • O layout XML ten 3 botóns e 1 TextView:
 • Observar como hai un layout dentro doutro: un dispón os elementos en vertical e o outro en horizontal.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4   android:layout_width="match_parent"
 5   android:layout_height="match_parent"
 6   android:orientation="vertical" >
 7 
 8   <LinearLayout
 9     android:layout_width="match_parent"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:orientation="horizontal" >
12 
13     <Button
14       android:id="@+id/btnBoton_UD02_01_buttons"
15       android:layout_width="150sp"
16       android:layout_height="wrap_content"
17       android:text="Preme aquí" >
18     </Button>
19 
20     <ToggleButton
21       android:id="@+id/tbtnDosEstados_UD02_01_buttons"
22       android:layout_width="100dp"
23       android:layout_height="match_parent"
24       android:textOff="Apagado"
25       android:textOn="Aceso" >
26     </ToggleButton>
27 
28     <ImageButton
29       android:id="@+id/ibtnImagen_UD02_01_buttons"
30       android:layout_width="55sp"
31       android:layout_height="50sp"
32       android:scaleType="fitXY"
33       android:src="@drawable/ic_launcher_foreground" >
34     </ImageButton>
35   </LinearLayout>
36 
37   <TextView
38     android:id="@+id/txtTv_accion_UD02_01_Buttons"
39     android:layout_width="wrap_content"
40     android:layout_height="wrap_content"
41     android:text="@string/texto_tv_string" />
42 
43 </LinearLayout>


 • Se cargamos este layout e non realizamos ningunha codificación en Java, non vai pasar nada cos botóns:
Isto é debido a que non temos codificado ningunha acción para cando se preme en cada un deles.Empregando gráficos SVG cun ImageButton

 • Se queremos empregar gráficos vectoriais podemos 'cargalos' no noso proxecto coa ferramenta Vector Asset:Métodos mínimos a coñecer no manexo dos Button´s e variantes

Todos os Buttons: Button, FloatActionButton, ToogleButton, Switch

 • Referenciar a un button có método findViewById.
 • Recuperar o contido do texto.
 • Cambiar o contido do texto, podendo empregar recursos gardados en /res/values.
 • Modificar propiedades básicas, como cor, tamaño, visibilidade,...(e os métodos getZZZZZ para obter os seus valores)


Exemplos cun Button, pero aplicables a calquera tipo de Button:
    Button btn = findViewById(R.id.btnBoton);      // Referenciamos a un botón que estea no Layout da Activity
    String cadeaet = btn.getText().toString();      // Fixarse que getText() devolve un obxecto Editable, non un String.
    btn.setText("Cambiamos o texto directamente");    // Cambiamos o contido por unha cadea concreta
    String textoRes = getResources().getString(R.string.app_name);
    btn.setText(textoRes + " texto que ven da BD");   // Se queremos concatenar texto dunha base de datos cun texto que poida ser traducido

    btn.setTextSize(20);                 // Axustar tamaño do texto

    btn.setTextColor(Color.BLUE);            // Cambia a cor

    btn.setVisibility(View.VISIBLE);           // As constantes aparecen no Android Studio ao teclear. GONE fai que non ocupe espazo no Layout.Switch - ToogleButton

 • Obter o estado do botón (ON / OFF).
 • Cambiar o estado do botón (ON / OFF)
 • Cambiar o texto do SwitchButton
 • Capturar o evento que se produce cando hai un cambio de estado (diferente a facer un click, podemos facer click sobre o mesmo estado moitas veces e non hai cambio de estado).
    ToggleButton tbtn = findViewById(R.id.tbtnToogleBoton);             // Referenciamos a un botón que estea no Layout da Activity
    Toast.makeText(this,String.valueOf(tbtn.isChecked()),Toast.LENGTH_LONG).show(); // isChecked() devolve true/false

    tbtn.setChecked(true);                   // Cambiamos o estado por programación

    tbtn.setText("NOVO TEXTO TOGGLE");             // Cambiamos o texto

    tbtn.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() { // Ao cambiar o estado ON-OFF chama ao método onCheckedChanged
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {  // Ao ser unha interface anónima, compoundButton é tbtn. Se escollemos a opción de xestionar os eventos na Activity, empregando dito obxecto.getId() podemos identificar o botón
        Toast.makeText(getApplicationContext(),String.valueOf(b),Toast.LENGTH_LONG).show(); // o parámetro b indica o novo estado do ToggleButton
      }
    });
Para o Switch é exactamente igual.
    Switch sw = findViewById(R.id.swbSwitchButton);                     // Referenciamos a un botón que estea no Layout da Activity
    Toast.makeText(this,String.valueOf(sw.isChecked()),Toast.LENGTH_LONG).show();      // isChecked() devolve true/false

    sw.setChecked(true);                                  // Cambiamos o estado por programación

    sw.setText("NOVO TEXTO SWITCH");                            // Novo texto do switch

    sw.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {      // Ao cambiar o estado ON-OFF chama ao método onCheckedChanged
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {      // Ao ser unha interface anónima, compoundButton é sw. Se escollemos a opción de xestionar os eventos na Activity, empregando dito obxecto.getId() podemos identificar o botón
        Toast.makeText(getApplicationContext(),String.valueOf(b),Toast.LENGTH_LONG).show(); // o parámetro b indica o novo estado do ToggleButton
      }
    });-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).