Intents explícitos

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Intents explícitos

 • Como comentamos anteriormente os intents explícitos son a forma que temos de 'chamar', ou sexa 'abrir' outra activity polo seu nome.
O seu nome está definido no arquivo AndroidManifiest.xml pero se estamos nun proxecto e queremos chamar a activities definidas dentro do mesmo, tamén podemos facer uso do nome da clase da forma: NomeClaseActivity.class (o veremos nos exemplos). • Imos comezar usando os Intents de forma explícita, primeiro chamando a unha segunda activity que imos crear nós e logo chamando á calculadora.
 • Finalmente chamaremos a distintas activities, como contactos, navegador web, etc de forma implícita.
 • En calquera dos casos imos pasar información entre as Activities, ben dende a que chama á chamada, como viceversa.
 • Como indicamos imos comezar creando unha Aplicación con 2 Activities: unha principal e outra secundaria.
 • Logo lanzaremos a calculadora do sistema.

Caso Práctico 1: Lanzar unha segunda Activity propia da aplicación

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Intents como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Intents crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_01_Intents de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base. • Dentro do paquete Intents crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_01_Segunda_Intents no Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
Como xa comentamos anteriormente ao desmarcar a opción Launcher leva consigo que no arquivo AndroidManifiest.xml non se cre sección 'Intent-filter' como vemos na seguinte imaxe:
PDM Intents 1.jpg
 • Esta práctica vai constar de dúas activities na que unha delas chamará a outra:

O XML do layout da Activity principal

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Intents.UD03_01_A1_Intents">
 8 
 9   <TextView
10     android:id="@+id/tvNome_UD03_01_A1_Intent"
11     android:layout_width="wrap_content"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:layout_marginStart="8dp"
14     android:layout_marginTop="8dp"
15     android:text="Dime o teu nome:"
16     android:textSize="18sp"
17     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18     app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents" />
19 
20   <EditText
21     android:id="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents"
22     android:layout_width="wrap_content"
23     android:layout_height="wrap_content"
24     android:layout_marginStart="8dp"
25     android:layout_marginTop="8dp"
26     android:ems="10"
27     android:inputType="textPersonName"
28     android:hint="Nome a enviar"
29     app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/tvNome_UD03_01_A1_Intent"
30     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
31 
32   <CheckBox
33     android:id="@+id/ckDestruir_UD03_01_A1_Intents"
34     android:layout_width="wrap_content"
35     android:layout_height="wrap_content"
36     android:layout_marginEnd="8dp"
37     android:layout_marginStart="8dp"
38     android:layout_marginTop="48dp"
39     android:text="Destruír esta activity ao chamar á segunda"
40     android:textSize="14sp"
41     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
42     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
43     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents" />
44 
45   <Button
46     android:id="@+id/btnLanzar_UD03_01_A1_Intent"
47     android:layout_width="0dp"
48     android:layout_height="wrap_content"
49     android:layout_marginEnd="8dp"
50     android:layout_marginStart="8dp"
51     android:layout_marginTop="16dp"
52     android:text="Chamar 2ª Activity: Recibir Datos"
53     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
54     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
55     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ckDestruir_UD03_01_A1_Intents" />
56 </android.support.constraint.ConstraintLayout>A clase Java a activity principal

 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.Button;
 8 import android.widget.CheckBox;
 9 import android.widget.EditText;
10 import android.widget.Toast;
11 
12 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
13 
14 public class UD03_01_A1_Intents extends Activity {
15 
16   public final static String NOME = "nome";    // É o nome da variable
17 
18   private void xestionarEventos(){
19 
20     Button btnLanzarActivity = findViewById(R.id.btnLanzar_UD03_01_A1_Intent);
21     btnLanzarActivity.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
22       @Override
23       public void onClick(View v) {
24         CheckBox chkDestruir = findViewById(R.id.ckDestruir_UD03_01_A1_Intents);
25         EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
26 
27         Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), UD03_01_A2_Intents.class);
28         intent.putExtra(NOME, etNome.getText().toString());
29 
30         startActivity(intent);
31 
32         if (chkDestruir.isChecked()) {
33           finish();
34         }
35       }
36 
37     });
38 
39   }
40 
41   public void finish() {
42     super.finish();
43     Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
44   }
45 
46   @Override
47   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
48     super.onCreate(savedInstanceState);
49     setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a1_intents);
50 
51     xestionarEventos();
52   }
53 }
 • Liña 14: Definimos unha constante de tipo String, chamada NOME. Observar que é pública. Isto o facemos para que dende a segunda activity poida acceder a ela. O obxectivo é que o nome do parámetro que estamos a utilizar para enviar o dato, nos aseguremos que sexa o mesmo.
 • Liña 27: Creamos un obxecto de tipo Intent. O construtor recibe 2 parámetros:
  • O primeiro parámetro é unha referencia ao contexto. Non podemos poñer 'this' xa que estamos dentro dunha clase anónima e por tanto this non é a activity. Por iso poñemos getApplicationContext()
  • O segundo parámetro é a clase que o sistema ‘intentará’ cargar (no noso caso o nome da clase asociada á Activity que desexamos cargar).
 • Liña 28: Asignamos ao intent un par CHAVE-VALOR a través do método putExtra(). Neste caso un valor String a través de NOME, definido na liña 14.
  • Tamén poderíamos non usar a constante: intent.putExtra("nome", etNome.getText().toString())
 • Liña 30: Lanzamos a Activity
 • Liña 32-34: Se o CheckBox do Layout está marcado entón destruímos esta Activity:
  • Realizar probas marcando e desmarcando esta marca e premendo despois o botón Back da Segunda Activity..


Nota: Indicar que tamén podemos lanzar a segunda activity con este código:

1         Intent intent = new Intent();
2         intent.setClassName("es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo","es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents");
Sendo 'es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo' o nome do paquete definido no AndroidManifiest.xml e 'es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents' o nome do paquete xunto có nome da Activity tamén definido no AndroidManifiest.xml.
Ou con este outro:
1         intent.setClassName(getApplicationContext(),"es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents");
Sendo o primeiro parámetro unha referencia ao contexto e o segundo o nome da clase.
 • Os datos anteriores os obtemos do AndroidManifiest.xml:
PDM Intents 10.jpg


O veremos máis adiante neste punto da Wiki, como chamar a outras aplicacións instaladas no S.O. Android empregando esta forma.


O XML da Activity que recibe a chamada

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Intents.UD03_01_A2_Intents">
 8 
 9   <TextView
10     android:id="@+id/tvResultado_UD03_01_A2_Intent"
11     android:layout_width="wrap_content"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:layout_marginEnd="8dp"
14     android:layout_marginStart="8dp"
15     android:layout_marginTop="8dp"
16     android:contentDescription="Nome enviado"
17     android:text="Resultado"
18     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
19     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
20     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
21 
22   <Button
23     android:id="@+id/btnPechar_UD03_01_A2_Intent"
24     android:layout_width="wrap_content"
25     android:layout_height="wrap_content"
26     android:layout_marginEnd="8dp"
27     android:layout_marginStart="8dp"
28     android:layout_marginTop="24dp"
29     android:text="Pechar"
30     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
31     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
32     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvResultado_UD03_01_A2_Intent" />
33 </android.support.constraint.ConstraintLayout>A clase Java da Activity que recibe a chamada. Activity Secundaria.

 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.EditText;
 8 import android.widget.TextView;
 9 
10 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
11 
12 public class UD03_01_A2_Intents extends Activity {
13 
14   private String formaPecharActivity=null;
15 
16 
17 
18   private void xestionarEventoss(){
19     findViewById(R.id.btnPechar_UD03_01_A2_Intent).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
20       @Override
21       public void onClick(View v) {
22         formaPecharActivity = " Premendo botón Pechar";
23 
24         EditText et_apelido = (EditText) findViewById(R.id.etApelido_UD03_01_A2_Intents);
25 
26         finish();
27       }
28     });
29   }
30 
31   public void finish() {
32     super.finish();   // IMPORTANTE. SEMPRE HAI QUE CHAMAR A SUPER.XXXX en calquera método do ciclo de vida da activity que sobrecarguemos
33 
34 
35     if (formaPecharActivity==null){ // Quere dicir que vimos de pulsar o botón atrás, non o botón pechar, xa que se prememos o botón Pechar damos un valor á variable
36       formaPecharActivity = " Premendo botonera Retroceso";
37     }
38     Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria: " + formaPecharActivity, Toast.LENGTH_SHORT).show();
39 
40   }
41 
42   @Override
43   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
44     super.onCreate(savedInstanceState);
45     setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a2__intents);
46 
47     // Recuperamos o nome enviado dende a Activity 1
48     TextView tvResultado = (TextView) findViewById(R.id.tvResultado_UD03_01_A2_Intent);
49     Intent intent = getIntent();
50     tvResultado.setText("Ola " + intent.getExtras().getString(UD03_01_A1_Intents.NOME));
51 
52     xestionarEventoss();
53   }
54 }
 • Para recuperar a información na segunda Activty hai que realizalo cando se está creando a Activity, pode ser nun método a parte chamado dende o onCreate() ou no propio onCreate();
 • Liña 14: Variable tipo String para gardar a forma na que se sae da segunda activity: Botón Pechar ou tecla Back.
 • Liña 22: En caso de premer o botón 'Pechar' a variable anterior ten un texto indicandolo (entón xa non vale null)
 • Liña 26: Chamamos ao método finish() para que peche a activity.
 • Liña 35-37: En caso de que a variable formaPecharActivity==null quere dicir que estamos destruíndo a activity pero non a través do botón, se non premendo o botón Back.
 • Liña 49: Recuperamos o intent enviado dende a activity principal.
 • Liña 50: Collemos a información que viña en NOME e mostrámola nunha etiqueta de texto.

Continuación caso Práctico 1: Pasar datos da actividade secundaria á principal

 • Até agora pasamos datos da actividade principal á secundaria.
 • Imos modificar a aplicación anterior, para que na secundaria se poida introducir o apelido dunha persoa e este se pase á actividade principal.
 • Ademais imos controlar na Actividade Principal se se volveu da actividade secundaria premendo o botón Pechar ou a botonera Back.


 • A continuación vanse ver os cambios introducidos no código anterior.

Pasar datos da secundaria á principal: A clase Java da Activity principal

 • A continuación vaise indicar o código que se engadiu ou modificou con respecto ao anterior.
 • Agora á actividade secundaria chámase con método startActivityForResult(intent, número). Este método indícalle que esperamos que nos devolva un resultado cando esta remate.
 • O número que lle pasamos á actividade secundaria é o que nos vai devolver esta cando se peche e así cando se volva á actividade principal, nesta, co método onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) podemos comprobar que número nos devolve a actividade que nos pasa o control e actuar en consecuencia. 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.Button;
 8 import android.widget.CheckBox;
 9 import android.widget.EditText;
10 import android.widget.Toast;
11 
12 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
13 
14 public class UD03_01_A1_Intents extends Activity {
15 
16   public final static String NOME = "nome";    // É o nome da variable
17   public final static String APELIDO = "apelido";    // É o nome da variable
18   private static final int COD_PETICION = 33;
19 
20   private void xestionarEventos(){
21 
22     Button btnLanzarActivity = findViewById(R.id.btnLanzar_UD03_01_A1_Intent);
23     btnLanzarActivity.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
24       @Override
25       public void onClick(View v) {
26         CheckBox chkDestruir = findViewById(R.id.ckDestruir_UD03_01_A1_Intents);
27         EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
28 
29         Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), UD03_01_A2_Intents.class);
30         intent.putExtra(NOME, etNome.getText().toString());
31 
32         // startActivity(intent);
33         startActivityForResult(intent, COD_PETICION);
34 
35         if (chkDestruir.isChecked()) {
36           finish();
37         }
38       }
39 
40     });
41 
42   }
43   protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
44 
45     if (requestCode == COD_PETICION) {
46       if (resultCode == RESULT_OK) {
47         if (data.hasExtra(UD03_01_A1_Intents.APELIDO)) {
48           EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
49           Toast.makeText(this, etNome.getText() + "\nO teu apelido é: " + data.getExtras().getString(UD03_01_A1_Intents.APELIDO), Toast.LENGTH_SHORT).show();
50         }
51 
52       } else
53         Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria sen premer o botón Pechar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
54     }
55 
56   }
57 
58   public void finish() {
59     super.finish();
60     Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
61   }
62 
63   @Override
64   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
65     super.onCreate(savedInstanceState);
66     setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a1_intents);
67 
68     xestionarEventos();
69   }
70 }
 • Liña 17: Ao igual que no caso de 'nome', teremos outra variable que gardará o apelido enviado dende a activity segunda á primeira.
 • Liña 18: Creamos unha constante enteira e asinámoslle un número calquera, que se lle vai pasar á actividade secundaria cando se chame e que ela nos vai devolver cando se peche.
 • Liña 33: Chamamos ao intent asociado á actividade secundaria facendo uso do método startActivityForResult, pasándolle un número que logo nos devolverá cando esta se peche e devolva o control á actividade principal. A diferenza da forma anterior, chamando a este método indicamos que a activity á que chamamos vai devolver información, a cal será recollida no método onActivityResult.
 • Liña 43: o método onActivityResult (int requestCode, int resultCode, Intent data) actívase cando se volve dunha actividade secundaria.
  • En requestCode: recollemos o código que nos envía esa actividade secundaria, e así controlando ese código podemos saber de que actividade secundaria se regresou á principal.
  • En resultCode: recibimos o código que nos pasaron dende a actividade secundaria:
   • public static final int RESULT_CANCELED= 0 (0x00000000). Para cando queremos indicar que na actividade secundaria se cancelou algo.
   • public static final int RESULT_OK= -1 (0xffffffff). Para cando queremos indicar que o que se tiña que facer na activity secundaria fíxose correctamente.
  • data: recibimos o intent que nos envía a clase secundaria, e que podemos ver se nos pasa algún valor do estilo CHAVE-VALOR, url, etc.
 • Liña 45: Comprobamos se á volta á actividade principal é por mor da actividade secundaria: RecibirDatos que chamamos antes co número 33.
 • Liña 46: Comprobamos se na activity secundaria se concluíu dun xeito exitoso. Se non é así, unha das razóns polas que non se puido rematar foi porque se premeu o botón Back (liña 54).
 • Liña 47: comprobamos se o intent data ten un campo APELIDO de ser así ...
 • Liña 49: ... extraemos o seu valor e amosamos a través dun Toast.Pasar datos da secundaria á principal: O XML da activity secundaria

 • Só se engadiu un EditText.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Intents.UD03_01_A2_Intents">
 8 
 9   <TextView
10     android:id="@+id/tvResultado_UD03_01_A2_Intent"
11     android:layout_width="wrap_content"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:layout_marginEnd="8dp"
14     android:layout_marginStart="8dp"
15     android:layout_marginTop="8dp"
16     android:contentDescription="Nome enviado"
17     android:text="Resultado"
18     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
19     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
20     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
21 
22   <Button
23     android:id="@+id/btnPechar_UD03_01_A2_Intent"
24     android:layout_width="wrap_content"
25     android:layout_height="wrap_content"
26     android:layout_marginEnd="8dp"
27     android:layout_marginStart="8dp"
28     android:layout_marginTop="28dp"
29     android:text="Pechar"
30     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
31     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
32     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etApelido_UD03_01_A2_Intents" />
33 
34   <EditText
35     android:id="@+id/etApelido_UD03_01_A2_Intents"
36     android:layout_width="wrap_content"
37     android:layout_height="wrap_content"
38     android:layout_marginEnd="8dp"
39     android:layout_marginStart="8dp"
40     android:layout_marginTop="24dp"
41     android:ems="10"
42     android:hint="Apelido"
43     android:inputType="textPersonName"
44     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
45     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
46     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvResultado_UD03_01_A2_Intent" />
47 </android.support.constraint.ConstraintLayout>Pasar datos da secundaria á principal: A clase Java da Activity secundaria

 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.EditText;
 8 import android.widget.TextView;
 9 
10 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
11 
12 public class UD03_01_A2_Intents extends Activity {
13 
14   // private String formaPecharActivity=null;
15 
16   private void xestionarEventoss(){
17     findViewById(R.id.btnPechar_UD03_01_A2_Intent).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
18       @Override
19       public void onClick(View v) {
20         // formaPecharActivity = " Premendo botón Pechar";
21 
22         EditText et_apelido = (EditText) findViewById(R.id.etApelido_UD03_01_A2_Intents);
23 
24         Intent datos_volta = new Intent();
25         datos_volta.putExtra(UD03_01_A1_Intents.APELIDO, et_apelido.getText().toString());
26         setResult(RESULT_OK, datos_volta);
27 
28         finish();
29       }
30     });
31   }
32 
33   public void finish() {
34     super.finish();   // IMPORTANTE. SEMPRE HAI QUE CHAMAR A SUPER.XXXX en calquera método do ciclo de vida da activity que sobrecarguemos
35 
36     /*
37     if (formaPecharActivity==null){ // Quere dicir que vimos de pulsar o botón atrás, non o botón pechar, xa que se prememos o botón Pechar damos un valor á variable
38       formaPecharActivity = " Premendo botonera Retroceso";
39     }
40     Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria: " + formaPecharActivity, Toast.LENGTH_SHORT).show();
41     */
42   }
43 
44   @Override
45   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
46     super.onCreate(savedInstanceState);
47     setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a2__intents);
48 
49     // Recuperamos o nome enviado dende a Activity 1
50     TextView tvResultado = (TextView) findViewById(R.id.tvResultado_UD03_01_A2_Intent);
51     Intent intent = getIntent();
52     tvResultado.setText("Ola " + intent.getExtras().getString(UD03_01_A1_Intents.NOME));
53 
54     xestionarEventoss();
55   }
56 }
 • Liñas 14,20,36-41: Comentámolas pois agora na actividade principal xa somos quen de saber se o usuario premeu ou non o botón Pechar ou Back polo código de volta da activity.
 • Liña 24: Creamos un novo intent.
 • Liña 25: Engadimos datos extendidos ao intent, neste caso o par: APELIDO-Valor.
 • Liña 26: setResult envíalle o resultado á activity chamadora có código RESULT_OK. Poderíamos enviar o código RESULT_CANCELED noutro suposto programado por nos.

Continuación caso práctico 1: Chamar a unha activity doutra aplicación: á calculadora

 • A continuación imos engadir máis código ás clases e xmls anteriores para poder chamar a unha activity doutra aplicación, neste caso do sistema.
 • Imos facelo de forma explícita.Chamar á calculadora: o xml da activity principal.

 • Simplemente engadimos un novo botón (Liñas 57-67).
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Intents.UD03_01_A1_Intents">
 8 
 9   <TextView
10     android:id="@+id/tvNome_UD03_01_A1_Intent"
11     android:layout_width="wrap_content"
12     android:layout_height="wrap_content"
13     android:layout_marginStart="8dp"
14     android:layout_marginTop="8dp"
15     android:text="Dime o teu nome:"
16     android:textSize="18sp"
17     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18     app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents" />
19 
20   <EditText
21     android:id="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents"
22     android:layout_width="wrap_content"
23     android:layout_height="wrap_content"
24     android:layout_marginStart="8dp"
25     android:layout_marginTop="8dp"
26     android:ems="10"
27     android:inputType="textPersonName"
28     android:hint="Nome a enviar"
29     app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/tvNome_UD03_01_A1_Intent"
30     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
31 
32   <CheckBox
33     android:id="@+id/ckDestruir_UD03_01_A1_Intents"
34     android:layout_width="wrap_content"
35     android:layout_height="wrap_content"
36     android:layout_marginEnd="8dp"
37     android:layout_marginStart="8dp"
38     android:layout_marginTop="48dp"
39     android:text="Destruír esta activity ao chamar á segunda"
40     android:textSize="14sp"
41     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
42     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
43     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etNome_UD03_01_A1_Intents" />
44 
45   <Button
46     android:id="@+id/btnLanzar_UD03_01_A1_Intent"
47     android:layout_width="0dp"
48     android:layout_height="wrap_content"
49     android:layout_marginEnd="8dp"
50     android:layout_marginStart="8dp"
51     android:layout_marginTop="16dp"
52     android:text="Chamar 2ª Activity: Recibir Datos"
53     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
54     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
55     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/ckDestruir_UD03_01_A1_Intents" />
56 
57   <Button
58     android:id="@+id/btnCalculadora_UD03_01_A1_Intents"
59     android:layout_width="0dp"
60     android:layout_height="wrap_content"
61     android:layout_marginEnd="8dp"
62     android:layout_marginStart="8dp"
63     android:layout_marginTop="8dp"
64     android:text="Lanzar Calculadora"
65     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
66     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
67     app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnLanzar_UD03_01_A1_Intent" />
68 </android.support.constraint.ConstraintLayout>Chamar á calculadora: A clase java da activity principal.

 • Engadimos o código para procesar o evento onClick do botón.
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.Button;
 8 import android.widget.CheckBox;
 9 import android.widget.EditText;
10 import android.widget.Toast;
11 
12 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
13 
14 public class UD03_01_A1_Intents extends Activity {
15 
16   public final static String NOME = "nome";    // É o nome da variable
17   public final static String APELIDO = "apelido";    // É o nome da variable
18   private static final int COD_PETICION = 33;
19 
20   private void xestionarEventos(){
21 
22     // Botón para lanzar a segunda activity
23     Button btnLanzarActivity = findViewById(R.id.btnLanzar_UD03_01_A1_Intent);
24     btnLanzarActivity.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
25       @Override
26       public void onClick(View v) {
27         CheckBox chkDestruir = findViewById(R.id.ckDestruir_UD03_01_A1_Intents);
28         EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
29 
30         Intent intent = new Intent();
31        // intent.setClassName("es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo","es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents");
32         intent.setClassName(getApplicationContext(),"es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Intents.UD03_01_A2_Intents");
33         intent.putExtra(NOME, etNome.getText().toString());
34 
35         // startActivity(intent);
36         startActivityForResult(intent, COD_PETICION);
37 
38         if (chkDestruir.isChecked()) {
39           finish();
40         }
41       }
42     });
43 
44     //Botón para lanzar a calculadora do S.O.
45     Button btnCalculadora = findViewById(R.id.btnCalculadora_UD03_01_A1_Intents);
46     btnCalculadora.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
47       @Override
48       public void onClick(View v) {
49         Intent intent = new Intent();
50         intent.setClassName("com.android.calculator2", "com.android.calculator2.Calculator");
51         startActivity(intent);
52       }
53     });
54 
55   }
56   protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
57 
58     if (requestCode == COD_PETICION) {
59       if (resultCode == RESULT_OK) {
60         if (data.hasExtra(UD03_01_A1_Intents.APELIDO)) {
61           EditText etNome = findViewById(R.id.etNome_UD03_01_A1_Intents);
62           Toast.makeText(this, etNome.getText() + "\nO teu apelido é: " + data.getExtras().getString(UD03_01_A1_Intents.APELIDO), Toast.LENGTH_SHORT).show();
63         }
64 
65       } else
66         Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria sen premer o botón Pechar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
67     }
68 
69   }
70 
71   public void finish() {
72     super.finish();
73     Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
74   }
75 
76   @Override
77   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
78     super.onCreate(savedInstanceState);
79     setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a1_intents);
80 
81     xestionarEventos();
82   }
83 }
 • Liña 50: Nesta ocasión co método setClassName(String packageName, String className) indicámoslle no nome do paquete que contén a clase e nome da clase.Paso de datos complexos dunha activity a outra

 • Nos exemplos anteriores estamos a pasar datos de tipo String dunha activity a outra.
Para iso temos que chamar ao método putExtras da clase Intent desta forma:


1         Intent intent = new Intent(this,Activity_Chamar.class);
2 
3         Bundle datos = new Bundle();
4         datos.putString("VARIABLE1",VALOR1);
5         datos.putInt("VARIABLE2",VALOR2);
6         .............
7         intent.putExtras(datos);
8 
9         startActivity(intent);


 • Para recuperar os datos na activity 'destino' facemos o proceso contrario:
 1   @Override
 2   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 3     super.onCreate(savedInstanceState);
 4     setContentView(R.layout.activity_ud03_01__a2__intents);
 5 
 6     Intent intent = getIntent();
 7     Bundle datos = intent.getExtras();
 8     String valor1 = datos.getString("VARIABLE1");
 9     
10   }
NOTA IMPORTANTE: Lembrar que se gardades o contido dun View (por exemplo, o EditText) o contido a gardar será: editText.getText().toString()
Tedes que facer uso do método 'toString()'.
 • Se queremos pasar obxectos pertencentes a clases complexas dunha activity a outra, teremos que facer uso da interface Parceleable a cal deberemos implementar na clase que queremos utilizar para pasar os datos.
Tedes un exemplo completo de uso neste enlace.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).