ListView

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Un ListView é unha view de que lle permite ao usuario seleccionar un elemento.
 • A diferencia dun Spinner unha lista amosa todos os seus elementos na pantalla.

Listview.png

 • A imaxe recolle un exemplo de lista, cada item pode conter un só dato, ou múltiples datos. O primeiro caso é o que se vai ver neste curso. • Ao igual que no Spinner usaremos unha fonte de datos (array estático, array dinñamico, recurso xml, etc) para enlazalo co adaptador e este co ListView.


 • Tamén podemos facer uso de layouts 'predefinidos'.
 • Todo o visto có Spinner no uso de adaptadores pódese empregar neste view.

Caso Práctico 1

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Adaptadores como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_01_ListViews de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.
XML do Layout

 • Definimos no Layout unha vista de tipo ListView (Liñas 14-17).
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <TextView
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:textSize="20sp"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:text="Selecciona unha froita" />
12 
13   <ListView
14     android:id="@+id/lvFroitas_UD04_01_ListViews"
15     android:layout_width="match_parent"
16     android:layout_height="wrap_content" />
17 
18 </LinearLayout>Código da Activity

 • A filosofía do código Java é moi semellante ao do Spinner.
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Adaptadores;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.View;
 6 import android.widget.AdapterView;
 7 import android.widget.ArrayAdapter;
 8 import android.widget.ListView;
 9 import android.widget.TextView;
10 import android.widget.Toast;
11 
12 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
13 
14 public class UD04_01_ListViews extends Activity {
15 
16   private void cargarListas(){
17     //Fonte de datos
18     String[] froitas = new String[] { "Pera", "Mazá", "Plátano" };
19 
20     //Enlace do adaptador coa fonte de datos
21     ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, froitas);
22 
23     ListView lvFroitas = findViewById(R.id.lvFroitas_UD04_01_ListViews);
24     //Enlace do adaptador co ListView
25     lvFroitas.setAdapter(adaptador);
26   }
27   private void xestionarEventos(){
28 
29     ListView lvFroitas = findViewById(R.id.lvFroitas_UD04_01_ListViews);
30     //Escoitador
31     lvFroitas.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
32 
33       @Override
34       public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
35         // TODO Auto-generated method stub
36         //Toast.makeText(getBaseContext(), "Seleccionaches: " + parent.getItemAtPosition(position), Toast.LENGTH_SHORT).show();
37         Toast.makeText(getApplicationContext(), "Seleccionaches: " + ((TextView) view).getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
38 
39       }
40     });
41   }
42 
43   @Override
44   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
45     super.onCreate(savedInstanceState);
46     setContentView(R.layout.activity_ud04_01__list_views);
47 
48     cargarListas();
49     xestionarEventos();
50   }
51 }
 • Liña 18: Ao igual que no Spinner, creamos unha fonte de datos, neste caso cun array estático.
 • Liña 21: Do mesmo xeito creamos o adaptador
 • Liña 25: E finalmente, vinculamos o adaptador ao ListView
 • Liña 31: O Escoitador asociado ao ListView.
 • Liñas 36,37: Ao igual que no spinner, neste caso a vista que recibimos cando facemos click nun ítem da view é do tipo TextView.ListView usando un recurso XML ou un array dinámico

 • Neste caso funciona igual que o visto no Spinner que fai uso dun adaptador.Caso Práctico 2: Utilizando un Layout con Ckeckboxes

Se non o temos creado antes, crearemos un novo paquete de nome: Adaptadores como un subpaquete do teu paquete principal. • Dentro do paquete Adaptadores crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD04_02_ListViews de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Como comentamos ao inicio, ao crear o adaptador podemos facer uso de varios layouts xa definidos polo S.O. Android.
Un destes layouts permite que cada elemento da lista tenga un 'checkbox' asociado.
Para que funcione, debemos de:
 • Poñer no layout o atributo: android:choiceMode="multipleChoice"
 • Ou ben ter unha referencia ao ListView e cambia dito atributo por programación: refLista.setChoiceMode(ListView.CHOICE_MODE_MULTIPLE); • Se necesitamos programar algo cando se preme un elemento da lista non ten problema ningún, se fería como no Spinner. A única diferenza é que o View que ven no método 'onItemClick' da interface e de tipo 'CheckedTextView'. Facendo un cast a dito tipo, accederemos ao texto e se está checked ou non.
 • O máis complicado será no caso que necesitemos, cada vez que se pulsa un elemento, percorrer toda a lista checkeando cales dos elementos están marcados.
Para facer isto temos varias aproximacións:
 • Opción a)
Definir un ArrayList<String> e gardar nel os elementos que imos seleccionando ou quitando da lista os elementos que xa non están seleccionados.
Para saber cando un elemento está seleccionado ou non:
 1       private ArrayList<String>datos = new ArrayList<>();
 2       ...............
 3       public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
 4         // TODO Auto-generated method stub
 5         CheckedTextView c = (CheckedTextView)view;
 6         if (c.isChecked()){
 7           datos.add(c.getText().toString());
 8         }
 9         else {
10           datos.remove(c.getText().toString());
11         }
12      }
 • Opción b)
Facer uso da clase SparseBooleanArray e do método getCheckedItemPositions o cal devolve un obxecto da clase SparseBooleanArray coas posicións dos elementos seleccionados.
Para facer iso disto temos:
1         SparseBooleanArray elems = referenciaLista.getCheckedItemPositions();
2         for(int cont=0; cont < referenciaLista.getCount();cont++){
3           if (elems.get(cont)){
4            // Está seleccionado
5           }
6         }


XML do Layout

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".Adaptadores.UD04_02_ListViews">
 8 
 9   <LinearLayout
10     android:layout_width="0dp"
11     android:layout_height="149dp"
12     android:layout_marginEnd="32dp"
13     android:layout_marginStart="32dp"
14     android:layout_marginTop="8dp"
15     android:orientation="vertical"
16     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
17     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
19 
20     <ListView
21       android:id="@+id/lvCoches_UD04_02_ListViews"
22       android:layout_width="match_parent"
23       android:layout_height="0dp"
24       android:layout_marginEnd="8dp"
25       android:layout_marginStart="8dp"
26       android:layout_marginTop="8dp"
27       android:layout_weight="1"
28       android:choiceMode="multipleChoice">
29 
30     </ListView>
31   </LinearLayout>
32 
33   <TextView
34     android:id="@+id/tvSeleccionados_UD04_02_ListViews"
35     android:layout_width="0dp"
36     android:layout_height="wrap_content"
37     android:layout_marginBottom="8dp"
38     android:layout_marginEnd="8dp"
39     android:layout_marginStart="8dp"
40     android:textSize="24sp"
41     app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
42     app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
43     app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
44     tools:text="Elementos seleccionados" />
45 
46 </android.support.constraint.ConstraintLayout>Código da Activity

 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.Adaptadores;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.text.Html;
 6 import android.util.SparseBooleanArray;
 7 import android.view.View;
 8 import android.widget.AdapterView;
 9 import android.widget.ArrayAdapter;
10 import android.widget.CheckedTextView;
11 import android.widget.ListView;
12 import android.widget.TextView;
13 import android.widget.Toast;
14 
15 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
16 
17 public class UD04_02_ListViews extends Activity {
18 
19   private void cargarListas(){
20     //Fonte de datos
21     String[] coches = new String[] { "FORD", "OPEL", "SEAT","CITROEN","VOLKSWAGEN","ONDA" };
22 
23     //Enlace do adaptador coa fonte de datos
24     ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_checked, coches);
25 
26     ListView lvCoches = findViewById(R.id.lvCoches_UD04_02_ListViews);
27     //Enlace do adaptador co ListView
28     lvCoches.setAdapter(adaptador);
29   }
30 
31   private void xestionarEventos(){
32 
33     final ListView lvCoches = findViewById(R.id.lvCoches_UD04_02_ListViews);
34 
35     //Escoitador
36     lvCoches.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
37 
38       @Override
39       public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
40         // TODO Auto-generated method stub
41         CheckedTextView c = (CheckedTextView)view;
42         Toast.makeText(getApplicationContext(),c.getText(),Toast.LENGTH_LONG).show();
43 
44         TextView mensaxe = findViewById(R.id.tvSeleccionados_UD04_02_ListViews);
45         mensaxe.setText("");
46         SparseBooleanArray elems = lvCoches.getCheckedItemPositions();
47         for(int cont=0; cont < lvCoches.getCount();cont++){
48           if (elems.get(cont)){
49            mensaxe.append(lvCoches.getItemAtPosition(cont).toString()+ Html.fromHtml("<br />"));
50           }
51         }
52 
53       }
54     });
55   }
56 
57 
58   @Override
59   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
60     super.onCreate(savedInstanceState);
61     setContentView(R.layout.activity_ud04_02__list_views);
62 
63     cargarListas();
64     xestionarEventos();
65   }
66 }
Operacións especiais

 • CASO PRÁCTICO:
 • Temos uns datos locais nun array baseados nunha clase na que existe un campo booleano que nos indica se temos ou non seleccionado o elemento.
 • Temos una lista de selección múltiple de tipo checkbox no seu layout (android.R.layout.simple_list_item_checked | android:choiceMode="multipleChoice")
 • Queremos que ao cargarse a lista, aparezan seleccionados os elementos do array que teñen a propiedade boolean a true.
Posible Solución:
 1     ListView lvLista = findViewById(R.id.id_lista);
 2     ArrayList<MiClase> datos = new ArrayList<>();
 3 
 4     // CARGAMOS O ARRAY CON DATOS. PODEN VIR DUNHA BASE DE DATOS OU CALQUERA OUTRA FONTE
 5 
 6     ArrayAdapter<MiClase> arrayAdapter = new ArrayAdapter<MiClase>(this,android.R.layout.simple_list_item_checked,datos);
 7     lvLista.setAdapter(arrayAdapter);
 8 
 9     for (int i=0;i<datos.size();i++) {
10       lvLista.setItemChecked(i,datos.get(i).getPropiedadeBoolean());
11     }-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2018).