PDM Eventos nos views

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

 • Neste punto imos ver como xestionar os principais eventos que se poidan producir nos Views que vimos na Unidade 2.
Lembrar que xa está posta nun punto anterior a explicación de como funcionan as interfaces e como asocialas aos Views empregando o método setOnZZZZZZZ correspondente.


 • Nota: En moitos controis, o evento principal que ides querer controlar, será o 'Click' sobre o mesmo. Lembrar que xa vimos no punto anterior que o método que rexistra dito evento está definido na clase View e polo tanto ides poder xestionar da mesma forma o evento Click en calquera View que teñades.Preparando a Activity

PDM xesteventos base 1.jpg


 • Crea un paquete Eventos e dentro del imos crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD03_01_xesteventos_base de tipo Launcher.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.

Código do Layout:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="cifprodolfoucha.aprendiendo.Eventos.UD03_01_xesteventos_base">

  <TextView
    android:id="@+id/txvTextoTextView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Texto Text View"
    android:textSize="30sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/etvTextoEditText"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:ems="10"
    android:hint="Texto Edit Text"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txvTextoTextView" />

  <Button
    android:id="@+id/btnBoton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:text="BOTÓN"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

  <ImageButton
    android:id="@+id/imgbtnImageButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/btnBoton"
    app:srcCompat="@android:drawable/star_on" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/chk_Uno"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Check Uno"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etvTextoEditText" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/chk_Dos"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Check Dos"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/chk_Uno"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etvTextoEditText" />

  <CheckBox
    android:id="@+id/chk_Tres"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Check Tres"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/chk_Dos"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etvTextoEditText" />

  <RadioGroup
    android:id="@+id/rgrpGrupoBotons"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:checkedButton="@id/rbtnOpcionA"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/chk_Uno">

    <RadioButton
      android:id="@+id/rbtnOpcionA"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Opción A)" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/rbtnOpcionB"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Opción B)" />
  </RadioGroup>

  <ToggleButton
    android:id="@+id/tbtnToogleBoton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="ToggleButton"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/rgrpGrupoBotons" />

  <Switch
    android:id="@+id/swbSwitchButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Switch"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tbtnToogleBoton" />

  <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fabFloatActionButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:clickable="true"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:srcCompat="@android:drawable/ic_input_add" />

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="114dp"
    android:layout_height="97dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:background="#AC2727"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/swbSwitchButton"
    app:srcCompat="@android:drawable/btn_star_big_on" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>


TextView

 • Neste control poderíamos querer facer algo cando clickeamos sobre o texto.

Evento Interface OnClickListener

 • Como expliquei anteriormente o evento Click xestionase dende a Interface OnClickListener mediante o método setOnClickListener que se atopa definido na clase View e polo tanto a forma de xestionalo sempre é a mesma.


PDM xesteventos base 2.jpg


 • Código da Activity:
public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {

  private void xestionarEventosTextView(){
    TextView textView = findViewById(R.id.txvTextoTextView);
    textView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        TextView tv = (TextView) view;
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premiches no texto:" + tv.getText().toString(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
        tv.setText("Premiches no TextView");
        tv.setTextColor(Color.BLUE);
        tv.setTextSize(14);
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
    xestionarEventosTextView();
  }
}
Liña 5: Chamamos ao método setOnClickListener para 'asociar' o evento Click ao textview. Enviamos un obxecto que implementa a interface OnClickListener de forma anónima (poderíamos facelo a nivel de Activity como xa vimos no punto anterior desta Wiki].
Liña 8: O view sabemos que é o TextView sobre o que premimos.
Liña 21: Para que quede con un pouco de orde imos crear un método para xestionar cada un dos views (nunha aplicación non faría falla).EditText


Evento Interface ClickListener

 • Neste view normalmente non queremos xestionar un evento de Click sobre el (se pode facer igual que no caso anterior).
    findViewById(R.id.etvTextoEditText).setOnClickListener(new View.OnClickListener() { // Xestionamos o evento de Click cunha interface anónima
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"EditText Pulsado",Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    });Evento Interface OnEditorActionListener

Isto se consegue chamando ao método setOnEditorActionListener e pasando como parámetro un obxecto dunha clase que implemente a interface OnEditorActionListener.
Ao implementar a interface teremos acceso ao método onEditorAction.


Imos cambiar no deseñador a acción que vai ter no teclado virtual o EditText. Marcaremos a acción 'send':
PDM xesteventos base 3.jpg


 • Codificación en Java que captura a acción actionSend dun campo de texto (email) e o que fai e recoller o texto desa caixa de texto, o e-mail, e volver a imprimir unha mensaxe nesa mesma caixa de texto.
 1 public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {
 2 
 3 
 4   private void xestionarEventosEditText(){
 5     EditText editText = findViewById(R.id.etvTextoEditText); // Poñemos final para que poidamos acceder a este obxecto dende dentro do método onEditorAction
 6     editText.setOnEditorActionListener(new TextView.OnEditorActionListener() {
 7       @Override
 8       public boolean onEditorAction(TextView textView, int i, KeyEvent keyEvent) {
 9         // O textView é o texto escrito no EditText. Podemos obter dito texto por calquera dos dous views. Lembrar que a clase EditText deriva de TextView
10         boolean handled = false;
11         if (i == EditorInfo.IME_ACTION_SEND) { // Na clase EditorInfo temos todas as constantes que se identifican con cada tipo de acción
12           String textoEscrito = textView.getText().toString();
13 
14           Toast.makeText(getApplicationContext(),textoEscrito,Toast.LENGTH_SHORT).show();
15           handled = true;
16         }
17         return handled;
18       }
19     });
20 
21   @Override
22   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
23     super.onCreate(savedInstanceState);
24     setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);
25 
26     getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
27     xestionarEventosEditText();
28   }
29 }
 • Liña 4: creamos un obxecto (editText) que apunta ao EditText no que se introduce o dato. Fixarse que está declarado como final para poder acceder a el dentro da interface anónima (realmente, para obter o texto escrito non será necesario)
 • Liña 6: chamamos a método Listener (escoitador) do obxecto editText: setOnEditorActionListener ()
  • Ese método será chamado cando se realice unha acción nun EditText
  • Lembrar que un EditText é unha subclase de TextView
  • Por exemplo, cando se prema unha tecla ou cando haxa unha acción IME seleccionada polo usuario.
  • Como parámetro váiselle pasar a creación dunha clase anónima que implementa unha interface (OnEditorActionListener) para a cal hai que sobreescribir o único método que ten a interface (onEditorAction()).


 • Liñas 11-18: sobreescritura do método OnEditorAction() no que se reciben 3 parámetros:
  • O TextView que xerou o evento (v). Neste caso o EditText
  • O ID da acción enviada
  • E se o evento foi xerado pola tecla Enter ou non (event).
  • Comprobamos se o ID da acción é o SEND, nese caso amosamos o texto escrito.
 • Este método devolve un boolean indicando se o evento de premer na tecla do teclado virtual debe ser propagado e que outros controis poidan capturar dito evento (isto se fai facendo un return false) ou se indicamos que dito evento xa foi xestionado e non debe propagarse máis (return true).


 • Para que o IDE nos cre a clase anónima:
  • Escribir a chamada ao método (ollo ; final incluído): editText.setOnEditorActionListener( );
  • Escribir new entre os paréntesis: editText.setOnEditorActionListener(new );
  • Premer CTRL+Barra espaciadora e xa o sistema completa todo o demais.
  • Logo só queda poñer o noso código no método a sobreescribir.PDM xesteventos base 4.jpgEventos mínimos a coñecer no EditTextButton - ImageButton

 • O principal evento que queremos xestionar nun botón é o Click sobre o mesmo.
Este tipo de evento se pode 'implementar' por código ou a través do deseñador.
A través do deseñador é máis doado pero non se aconsella xa que estamos mesturando aspectos visuais con eventos que se producen no view.

Evento Interface OnClickListener polo deseñador

 • Esta opción non está recomendada.
 • É a forma máis sinxela de desencadear unha acción pero non é a mais aconsellable xa que estamos a mesturar o deseño coa programación de eventos.
 • Imos facelo de dúas formas:
  • Creando un método para cada Botón.
  • Creando un único método para tódolos botóns. Hai que controlar que botón foi o que se premeu. A xestión dos Click´s a facemos como o indicamos anteriormente.


 • O que temos que facer é a nivel gráfico, no deseñador, ir a propiedade onClick do botón e escribir o nome do método ao que queremos que chame cando se preme no botón.
PDM xesteventos base 6.jpg
 • Agora a nivel de código temos que definir un método con ese nome o un parámetro de tipo View da forma:
public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {

  public void presBoton(View v){
    Button boton = (Button)v;
    Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premiches o botón con texto " + boton.getText().toString(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
  }
}


 • O parámetro v é o view que provoca o evento click.
A través del é como sabemos que botón é pulsado se temos varios botóns no deseñador có mesmo nome de método na propiedade onClick.Nota: Lembrar eliminar a propiedade onClick do deseñador para continuar có manual.Evento Interface OnClickListener por código

Ao implementala temos acceso ao método onClick sendo o parámetro View o view que provocou o evento Click.
Xa vimos o seu funcionamento no punto anterior da Wiki.
PDM xesteventos base 5.jpg


Código da Activity:

public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {

  private void xestionarEventosButton(){
    findViewById(R.id.btnBoton).setOnClickListener(
        new View.OnClickListener() {
          @Override
          public void onClick(View view) {
            Button boton = (Button)view;    // Sabemos que é un Button ao facelo mediante interface anónimas
            EditText editText = findViewById(R.id.etvTextoEditText);
            TextView textView = findViewById(R.id.txvTextoTextView);

            Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pulsaches o botón con texto " + boton.getText().toString(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
            textView.setText(editText.getText().toString());  // Pasamos o contido do EditText ao TextView
          }
        }
    );

    findViewById(R.id.imgbtnImageButton).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        ImageButton boton = (ImageButton) view;    // Sabemos que é un ImageButton ao facelo mediante interface anónima
        EditText editText = findViewById(R.id.etvTextoEditText);
        TextView textView = findViewById(R.id.txvTextoTextView);

        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premiches o ImageButton",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
    xestionarEventosButton();
  }
}
Eventos mínimos a coñecer no Button

    Button btn = findViewById(R.id.btnBoton);      // Referenciamos a un botón que estea no Layout da Activity


    btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { // Xestionamos o evento de Click cunha interface anónima
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Button boton = (Button) view; // Podemos obter a referencia ao view que provocou o evento do Click
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Botón Pulsado",Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    });FloatActionButton

Evento Interface OnClickListener

 • Como expliquei anteriormente o evento Click xestionase dende a Interface OnClickListener mediante o método setOnClickListener que se atopa definido na clase View e polo tanto a forma de xestionalo sempre é a mesma.


PDM xesteventos base 7.jpg

Código da Activity:

public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {
  private void xestionarEventosFab(){
    findViewById(R.id.fabFloatActionButton).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) view; //Neste caso o View é un FAB
        TextView textView = findViewById(R.id.txvTextoTextView);
        textView.setText("Pulsado o FAB");
      }
    });
  }


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
    xestionarEventosFab();
  }
}
Eventos mínimos a coñecer no FAB
ToggleButton - Switch

 • Neste tipo de botóns o evento que nos vai interesar xestionar vai ser cando se preme no botón e se produce un cambio de estado.
Lembrar que estes botóns teñen dous estados (activado / desactivado).
 • Como nos casos anteriores, tamén podemos xestionar o Click, pero é mais correcto empregar a opción anterior.
Evento Interface OnCheckedChangeListener

 • Evento que se produce cando hai un cambio de estado no botón.
Fixarse que dita interface pertence a unha clase CompoundButton igual que o método setOnCheckedChangeListener. Polo tanto non está definido a nivel de View e non todos os views implementan dito evento (soamente os CompoundButton).
Polo tanto non podemos empregar como nos casos anteriores dos botóns: findViewById(R.id.id_switchbutton).setOnCheckedChangeListener() xa que dito método non se atopa.
Podemos facer o findViewById e gardar a referencia nun obxecto do tipo correspondente e despois chamar ao método, ou se non queremos gardar a referencia nunha variable, teremos que facer un Cast do que devolva o findViewById.
PDM xesteventos base 8.jpg

Código da Activity:

public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {
  private void xestionarSwitchToogle(){
    ((Switch)findViewById(R.id.swbSwitchButton)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        Switch swButton = (Switch)compoundButton;    // Coidado de non empregar como nome da variable switch
        TextView textView = findViewById(R.id.txvTextoTextView);
        textView.setText("Premiches no switch con texto " + swButton.getText() + " e o seu novo estado é " + String.valueOf(b));
      }
    });

    ((ToggleButton)findViewById(R.id.tbtnToogleBoton)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        ToggleButton toggleButton = (ToggleButton) compoundButton;    // Sabemos que é un ToggleButton. Lembra que temos o método compoundButton.getId() para obter o id se facemos a xestión de eventos a nivel de Activity
        TextView textView = findViewById(R.id.txvTextoTextView);
        textView.setText("Premiches no switch con texto " + toggleButton.getText().toString()+ " e o seu novo estado é " + String.valueOf(b));
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
    xestionarSwitchToogle();
  }
}Eventos mínimos a coñecer no Switch/ToggleButtonCheckBox

 • O CheckBox ten o mesmo comportamento que no caso do Switch / ToggleButton explicado anteriormente.
 • Neste tipo de Views o evento que nos vai interesar xestionar vai ser cando se preme no Check e se produce un cambio de estado.
Lembrar que estes botóns teñen dous estados (activado / desactivado).
 • Como nos casos anteriores, tamén podemos xestionar o Click, pero é mais correcto empregar a opción anterior.
Ao igual que no caso dos Buttons, a xestión do evento Click pódese facer dende o Layout.
Evento Interface OnCheckedChangeListener

 • Evento que se produce cando hai un cambio de estado no Check.
Fixarse que dita interface pertence a unha clase CompoundButton igual que o método setOnCheckedChangeListener. Polo tanto non está definido a nivel de View e non todos os views implementan dito evento (soamente os CompoundButton).
Polo tanto non podemos empregar como nos casos anteriores dos botóns: findViewById(R.id.id_switchbutton).setOnCheckedChangeListener() xa que dito método non se atopa.
Podemos facer o findViewById e gardar a referencia nun obxecto do tipo correspondente e despois chamar ao método, ou se non queremos gardar a referencia nunha variable, teremos que facer un Cast do que devolva o findViewById.
PDM xesteventos base 12.jpg

Código da Activity:

public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {
  private void xestionarEventosCheckBox(){
    ((CheckBox)findViewById(R.id.chk_Uno)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        CheckBox checkBox = (CheckBox)compoundButton;
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premiches no check con texto " + checkBox.getText().toString() + " e estado a " + String.valueOf(b),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
    ((CheckBox)findViewById(R.id.chk_Dos)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        CheckBox checkBox = (CheckBox)compoundButton;
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premiches no check con texto " + checkBox.getText().toString() + " e estado a " + String.valueOf(b),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
    ((CheckBox)findViewById(R.id.chk_Tres)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        CheckBox checkBox = (CheckBox)compoundButton;
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premiches no check con texto " + checkBox.getText().toString() + " e estado a " + String.valueOf(b),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
    xestionarEventosCheckBox();
  }
}Eventos mínimos a coñecer no CheckBoxRadioButton-RadioGroup

 • O RadioButton ten o mesmo comportamento que no caso do Switch / ToggleButton / CheckBox explicado anteriormente.
 • Neste tipo de Views o evento que nos vai interesar xestionar vai ser cando se preme no RadioButton e se produce un cambio de estado.
Lembrar que estes botóns teñen dous estados (activado / desactivado).


 • Como nos casos anteriores, tamén podemos xestionar o Click, pero é mais correcto empregar a opción anterior.
Ao igual que no caso dos Buttons, a xestión do evento Click pódese facer dende o Layout.


 • Lembrar que xa vimos anteriormente como obter o estado (activado / desactivado) deste tipo de botóns empregando o método isChecked().Evento Interface OnCheckedChangeListener no RadioButton

 • Evento que se produce cando hai un cambio de estado nun RadioButton concreto.
Fixarse que dita interface pertence a unha clase CompoundButton igual que o método setOnCheckedChangeListener. Polo tanto non está definido a nivel de View e non todos os views implementan dito evento (soamente os CompoundButton).
Polo tanto non podemos empregar como nos casos anteriores dos botóns: findViewById(R.id.id_switchbutton).setOnCheckedChangeListener() xa que dito método non se atopa.
Podemos facer o findViewById e gardar a referencia nun obxecto do tipo correspondente e despois chamar ao método, ou se non queremos gardar a referencia nunha variable, teremos que facer un Cast do que devolva o findViewById.
PDM radiobutton base 1.jpg

Código da Activity:

public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {
  private void xestionarEventosRadioButton(){
    ((RadioButton)findViewById(R.id.rbtnOpcionA)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pulsado o radiobutton rbtnOpcionA e ten de estado " + String.valueOf(b),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
    ((RadioButton)findViewById(R.id.rbtnOpcionB)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pulsado o radiobutton rbtnOpcionB e ten de estado " + String.valueOf(b),Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
    xestionarEventosRadioButton();
  }
}
Fixarse que ao executar a aplicación vos van saír dúas mensaxes. Cando o radiobutton Opción a) pasa de true a false e cando o radiobutton Opción b) pasa de false a true.
Esta sería unha forma de facelo, pero veremos a continuación que en vez de crear un Listener por cada radiobutton, imos a facer que sexa o RadioGroup o que escoite o cambio de estado e informe de cal radiobutton cambiou de estado (esta será a forma correcta de facelo).Evento Interface OnCheckedChangeListener no RadioGroup

 • Evento que se produce cando hai un cambio de estado nun RadioGroup e se chamará a dito evento cando calquera RadioButton que estea dentro do RadioGroup cambie de estado.
Fixarse que dita interface pertence a unha clase ViewGroup igual que o método setOnCheckedChangeListener.


Polo tanto non podemos empregar como nos casos anteriores dos botóns: findViewById(R.id.id_viewgroup).setOnCheckedChangeListener() xa que dito método non se atopa.
Podemos facer o findViewById e gardar a referencia nun obxecto do tipo correspondente e despois chamar ao método, ou se non queremos gardar a referencia nunha variable, teremos que facer un Cast do que devolva o findViewById.


Se consultamos a guía de referencia de Android podemos observar como o método da interface OnCheckedChangeListener se chama onCheckedChanged e ten como segundo parámetro o id do radiobutton que cambiou de estado.
PDM radiobutton base 2.jpgPDM radiobutton base 3.jpg

Código da Activity:

public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {
  private void xestionarEventosRadioGroup(){
    ((RadioGroup)findViewById(R.id.rgrpGrupoBotons)).setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(RadioGroup radioGroup, int i) {
        RadioButton radioButton = findViewById(i);
        switch(i){
          case R.id.rbtnOpcionA:
            Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pulsado o radiobutton rbtnOpcionA e ten de estado " + String.valueOf(radioButton.isChecked()),Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
          case R.id.rbtnOpcionB:
            Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pulsado o radiobutton rbtnOpcionB e ten de estado " + String.valueOf(radioButton.isChecked()),Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
        }
      }
    });

  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
    xestionarEventosRadioGroup();

  }
}
 • Nota:
 • A diferenza de xestionar os eventos por cada RadioButton, no que premer noutro provocaba dous eventos, aquí soamente se captura o evento de seleccionar un radiobutton.
 • Indicar que se por defecto está seleccionado o radiobutton a nivel gráfico (do layout) isto non provoca a execución do evento de click ou de cambio de estado.
Se queremos que se provoque dito evento, non debemos de seleccionar ningún radiobutton no deseño e no código facer unha chamada ao método check(int id) do RadioGroup despois de rexistrar o listener.

Eventos mínimos a coñecer no RadioButton / RadioGroup


    // Exemplo de xestión de evento sobre un RadioButton concreto
    ((RadioButton)findViewById(R.id.rbtnOpcionB)).setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() { // Referenciamos a un RadioButton do Layout e asociamos un listener
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cambiado estado de rbtnOpcionB:" + b,Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });


    // Exemplo de xestión de evento sobre un RadioGroup 
    ((RadioGroup)findViewById(R.id.rgrpGrupoBotons)).setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() { // Referenciamos a un RadioGroup do Layout e asociamos un listener
      @Override
      public void onCheckedChanged(RadioGroup radioGroup, int i) {
        RadioButton rb = findViewById(i);  // Podemos obter unha referencia ao RadioButton dentro do RadioGroup que cambia de estado
        switch (i){
          case R.id.rbtnIOpcionA:
            Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cambiado estado Opción A: " + String.valueOf(rb.isChecked()),Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
          case R.id.rbtnOpcionB:
            Toast.makeText(getApplicationContext(),"Cambiado estado Opción B: " + String.valueOf(rb.isChecked()),Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
        }
      }
    });ImageView

 • No caso dos Image imos poder querer xestionar o evento Click sobre a imaxe (por exemplo para lanzar a cámara do dispostivo) ou o evento LongClick que se produce cando mantemos durante un ou dous segundos premido o View.
Ao igual que o OnClickListener, OnLongClickListener é unha interface que vai poder estar asociada a calquera View e polo tanto se vai poder empregar en calquera.


Evento Interface OnClickListener

 • Como expliquei anteriormente o evento Click xestionase dende a Interface OnClickListener mediante o método setOnClickListener que se atopa definido na clase View e polo tanto a forma de xestionalo sempre é a mesma.
public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {
  private void xestionarEventosImageView(){

    findViewById(R.id.imageView).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premiches na imaxe",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

  }
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
    xestionarEventosImageView();
  }
}Evento Interface OnLongClickListener

 • Cando sobre unha vista se preme por duración de 1 segundo ou máis lánzase o evento LongClick que é capturado polo método onLongClick() asociado á interface OnLongClickListener.
 • Igual que fixemos con a forma de xestionar un Click sobre un View, agora deberemos facer uso do método setOnLongClickListener() o cal permite 'rexistrar' a interface que xestiona o evento.
Dito método espera recibir como parámetro un obxecto dunha clase que implemente a interface OnLongClickListener.
Podemos facelo de forma anónima ou implementando dito interface nunha clase calquera ou na propia Activity.
Ao facelo deberemos de implementar o método da interface que neste caso é o método onLongClick().
Como dixen antes, o método setOnLongClickListener está definido na clase View e polo tanto calquera View vai poder rexistrar este evento.


 • O método onLongClick() devolve un booleano para poder comprobar se o evento se consumou ou non. Se chegamos a premer por un segundo (ou máis) ou non.
  • Devolve true se puidemos capturar o evento e xa non fai nada máis.
  • Devolve false se non se puido capturar o evento e continua chamando a outros escoitadores tipo on-Click. • NOTA: Como paso previo a realizar o exemplo, copia unha imaxe a /res/drawable/ de nome imaxeimageview.png.
Lembra que xa vimos na UD2 do ImageView como cargar unha imaxe.Código da Activity:

public class UD03_01_xesteventos_base extends AppCompatActivity {
  private void xestionarEventosImageView(){

    findViewById(R.id.imageView).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),"Premiches na imaxe",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

    findViewById(R.id.imageView).setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {
      @Override
      public boolean onLongClick(View view) {
        ImageView imageButton = (ImageView) view;  // O view que provocou o evento foi o ImageView
        imageButton.setImageResource(R.drawable.imaxeimageview);

        return true;  // Non queremos que faga o Click a continuación
      }
    });

  }
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_u_d03_01_xesteventos_base);

    getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); // Para que non apareza o teclado virtual
    xestionarEventosImageView();
  }
}
Liñas 4-9: Método onClick. Non ten nada diferente ao visto.
Liñas 14-18: Método onLongClick.
 • Fixarse que dito método devolve un boolean. O que indica este boolean é se queremos que o evento siga 'propagándose'. No exemplo, despois de facer o LongClick, produciría o evento Click.
Se devolvemos true estamos indicando que xa xestionamos o evento e non queremos que siga propagándose (por iso non fai a chamada ao método onClick).
Podedes probar a cambiar o return por: return false
Comprobar como despois de facer o LongCLick tamén vai chamar ao evento Click.Eventos mínimos a coñecer no ImageViewListView-SpinnerOutros métodos de interese

 • Podemos facer que un determinado View sexa ou non clickable da forma:
 • Desabilitando dito view:
 • Pasando como obxecto no método o valor null da forma:
 • view.setOnClickListener(null)
 • view.setOnLongClickListener(null)
 • Poñendo na propiedade do view: android:clickeable="false" (tamén desactiva o click) ou a propiedade android:longClickable="false" para desactivar soamente o long click.
Lembrar que se empregamos esta opción e temos a nivel de código o método setOn(Long/Click)Listener posto, ditas propiedades pasan a ter o valor true outra vez, como xa vimos no TextView e teremos que chamar ao método setClickable(false).
Enlace a la página principal de la UD3

Enlace a la página principal del curso

-- Ángel D. Fernández González -- (2020).